Συνταγές

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πίνακας περιεχομένων

Συνταγές

Διάφορα χρήσιμα για τη στοιχειοθεσία μαθηματικών κειμένων.

Διάφορες συντομεύσεις

http://people.ee.ethz.ch/~creller/web/tricks/latex.html#my-latex-math-package

Παρενθέσεις και αγκύλες

Αντί για τη συνήθη χρήση

\left( \frac{x_1 + 1}{x_2} \right)^2

Με απότελεσμα LaTeX:   \left( \frac{x_1 + 1}{x_2} \right)^2, μπορούν να οριστούν οι εξής συντομεύσεις

\newcommand{\paren}[1]{\ensuremath{\left(#1\right)}}
\newcommand{\brac}[1]{\ensuremath{\left[#1\right]}}
\newcommand{\Brac}[1]{\ensuremath{\left\{#1\right\}}}

Ο κώδικας του ακόλουθου παραδείγματος πρέπει να δίνει LaTeX: \left(\dfrac{1+2}{x+1}\right)^2 \cdot \left[\dfrac{\left(\dfrac{x+1}{x}\right)^2}{x+1}\right]^3

\usepackage{amsmath}
...
\begin{equation}
\paren{\dfrac{1+2}{x+1}}^2 \cdot \brac{\dfrac{\paren{\dfrac{x+1}{x}}^2}{x+1}}^3
\end{equation}

\begin{equation}
\left(\dfrac{1+2}{x+1}\right)^2 \cdot \left[\dfrac{\left(\dfrac{x+1}{x}\right)^2}{x+1}\right]^3
\end{equation}

Νote : Οι παραπάνω συντομεύσεις δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση του multiline math text!!!

Διάφορα

αν θέλουμε στην αρίθμηση των εξισώσεων να μπαίνουν αγκύλες αντί για παρενθέσεις, τότε δίνουμε τα εξής στο preamble

\usepackage{mathtools}

\newtagform{brackets}{[}{]}
\usetagform{brackets}

Υπενθυμίζεται ότι το mathtools καλεί το amsmath. Δε χρειάζεται να κληθούν και τα δύο.

Τόνοι

Όταν θέλουμε να δείξουμε "τονισμένα" μαθηματικά σύμβολα χρησιμοποιούμε το \prime το οποίο πρέπει να δίνει το εξής αποτέλεσμα LaTeX: A^{\prime}:

$ A^{\prime}$

Υποδιαστολή

Η default επιλογή του LaTeX είναι να χρησιμοποιείται η "." σα διαχωριστικό των δεκαδικών αριθμών και το "," σα διαχωριστικό των χιλιάδων. Η χρήση του "," σε math mode δεν είναι εφικτή καθώς, μπαίνει ένα κενό αμέσως μετά το οποίο στην περίπτωση των δεκαδικών αριθμών δεν είναι επιθυμητό.

  • Εδώ
  • Γράφουμε "{,}" αντί για ","
  • Πακέτο siunitx επιλογή output-decimal-marker.

Δείτε επίσης

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense