Φ.Π.Α.

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αντικείμενο του Φ.Π.Α. είναι η παροχή υπηρεσιών (μελέτες κλπ) που πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία (επί αμοιβή) στο εσωτερικό ή υπό προϋποθέσεις στο εξωτερικό από υποκείμενο στο φόρο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ) εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα.

Οι συντελεστές Φ.Π.Α. που ισχύουν σήμερα είναι 19%, 9% και 4.5%.

Πίνακας περιεχομένων

Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ

Δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ με τον οποίο επιβαρύνθηκαν δαπάνες οι οποίες δεν κρίνονται άμεσα λειτουργικές, όπως:

 • Δαπάνες συντήρησης, επισκευής, καυσίμων κλπ. επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. μέχρι 9 θέσεων.
 • Δαπάνες αγοράς καπνοβιομηχανικών προϊόντων (π.χ. τσιγάρα).
 • Δαπάνες δεξιώσεων, ψυχαγωγίας, φιλοξενίας, για δαπάνες στέγασης, τροφής, ποτών για το προσωπικό των επιχειρήσεων.

Χρόνος υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

Οι ελεύθεροι επαγγεματίες μηχανικοί είναι υποχρεωμένοι σε υποβολή των πιο κάτω δηλώσεων Φ.Π.Α. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Περιοδικές δηλώσεις

Οι περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται:

 • Για τους υποκείμενους με βιβλίο β’ κατηγορίας ΚΒΣ κάθε τρίμηνο και μέχρι:
  • την 20η του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο εφόσον είναι εργάσιμη ημέρα και ΑΦΜ λήγει στα ψηφία 1-2.
  • τις επόμενες τέσσερις εργάσιμες ημέρες αναλόγως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ: π.χ. 3-4 μέχρι 1η εργάσιμη μέρα μετά την εικοστή, 5-6 2η εργάσιμη, 7-8 3η εργάσιμη, 9-10 4η εργάσιμη.

Σε περίπτωση που μεσολαβούν αργίες οι προθεσμίες μετακινούνται. Οι υποκείμενοι με βιβλία β’ κατηγορίας μπορούν να υποβάλλουν προαιρετικά τις περιοδικές τους δηλώσεις μέσω Taxisnet μέχρι την 26η του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο. Οι αρχικές εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο υποβάλλονται μέσω δικτύου Taxisnet μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ. Οι περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως αν το αποτέλεσμα είναι μηδενικό ή πιστωτικό.

Εκκαθαριστικές δηλώσεις

Οι εκκαθαριστικές δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά μέχρι και την 55η ημέρα από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου και σε περίπτωση διακοπής των εργασιών μέσα στην ίδια προθεσμία, δηλαδή την 55η ημέρα από την διακοπή των εργασιών. Οι εκκαθαριστικές δηλώσεις περιλαμβάνουν όλες τις τριμηνιαίες περιοδικές δηλώσεις του Φ.Π.Α.

Κυρώσεις

Ο υπόχρεος υπόκειται σε πρόστιμο αν:

 • Υποβάλει την δήλωση εκπρόθεσμα σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό 1.5% επί του οφειλόμενου με τη δήλωση φόρου για κάθε μήνα καθυστέρηση. Ο πρόσθετος φόρος δεν μπορεί να υπερβεί το 100%.
 • Υποβάλει ανακριβή δήλωση, σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό 3.0% επί του φόρου, την πληρωμή του οποίου θ’ απέφευγε λόγω της ανακρίβειας, για κάθε μήνα καθυστέρησης. Ο πρόσθετος φόρος δεν μπορεί να υπερβεί το 200%.
 • Ο υπόχρεος δεν υποβάλει δήλωση, τότε υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό 3.5% επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε λόγω μη υποβολής δήλωσης, για κάθε μήνα καθυστέρησης. Ο πρόσθετος φόρος δεν μπορεί να υπερβεί το 200%.

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις όταν η διαφορά λυθεί είτε με δικαστικό συμβιβασμό είτε ολικά ή μερικά με διοικητική επίλυση, ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται για το ποσό του φόρου μέχρι το χρονικό σημείο τnς υπογραφής τnς δικαστικής ή διοικητικής και η προσαύξηση που προκύπτει συνολικά περιορίζεται στα 3/5 αυτού.

Δείτε επίσης

Ανακτήθηκε από το "https://mechpedia.gr/wiki/%CE%A6.%CE%A0.%CE%91.".
Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense