Φορολογικά

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πίνακας περιεχομένων

Φορολογικές υποχρεώσεις

Οι ελεύθεροι επαγγεματίες μηχανικοί είναι υποχρεωμένοι σε υποβολή των πιο κάτω δηλώσεων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Εισόδημα

  • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ανά οικονομικό έτος για τα εισοδήματα που απέκτησαν κατά το προηγούμενο διαχειριστικό έτος στις προθεσμίες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ., «Ένθετο Ε2» κατά περίπτωση και οπωσδήποτε Ε3.
  • Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για εμπράγματα δικαιώματα (πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας κίνησης) σε ακίνητα που απέκτησαν και κατέχουν ή για οποιαδήποτε μεταβολή (γάμος θάνατος, μεταβίβαση κλπ) που έγινε σ’ αυτά στην ορισμένη προθεσμία του οικονομικού έτους.
  • Δήλωση προκαταβλητέων φόρων 10% ή 4% κατά περίπτωση.
  • Δήλωση παρακρατούμενου φόρου 20% για αμοιβές ελεύθερων επαγγελμάτων (λογιστή, άλλου μηχανικού). Η δήλωση υποβάλλεται από αυτόν που έκανε την παρακράτηση και η απόδοση του φόρου γίνεται με διμηνιαίες δηλώσεις μέχρι την 20η ημέρα που έπεται του διμήνου.
  • Δήλωση ΦΜΥ εφ’ όσον απασχολεί έμμισθο προσωπικό. Η προσωρινή δήλωση υποβάλλεται με διμηνιαίες δηλώσεις.

ΚΒΣ

  • Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών (για παροχή υπηρεσιών).
  • Συγκεντρωτική κατάσταση προμηθευτών (αγορές αγαθών - λήψη υπηρεσιών κλπ) μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους αναλόγως με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Δεν συμπεριλαμβάνονται ποσά αξίας μέχρι 300 ευρώ. Η μη επιβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή επιφέρει πρόστιμα.
  • Φ.Π.Α.
  • Οι συντάκτες μελετών τεχνικών έργων υποβάλλουν στη πολεοδομία πληροφοριακά στοιχεία για το έργο που θα εκτελεστεί (αρθ. 37 παρ.2 Ν 2859/2000 και ΠΟΛ 1181/88 συγχρόνως με την υποβολή προκαβλητέου 4%-10%)
  • Κατάθεση μισθωτηρίων συμβολαίων εντός 30 ημερών του ιδιωτικού εγγράφου μίσθωσης (μισθωτήριο). Η κατάθεση γίνεται είτε από τον εκμισθωτή είτε από τον μισθωτή.

Δείτε επίσης

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense