Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Σ.Α.Τ.Μ.) ιδρύθηκε το 1917 με την επωνυμία «Ανωτάτη Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών». Το 1930 η φοίτηση, που μέχρι τότε ήταν 3ετής, έγινε 4ετής και η Σχολή ονομάστηκε «Ανωτάτη Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών».

Eμπνευστής της ιδέας της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών καθώς και των αλλαγών του 1930 ήταν ο Καθηγητής Δημήτριος Λαμπαδάριος, Ακαδημαϊκός και Πρύτανης του Ε.Μ.Π. (1928-1933), βασικός Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής για πολλά χρόνια. Το όνομά του φέρει και το αρχικό κτήριο της Σχολής στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Το 1974, επί κοσμητείας του Καθηγητή (σήμερα Ομότιμου Καθηγητή) Γεωργίου Βέη, η διάρκεια φοίτησης αυξήθηκε στα πέντε χρόνια. Το 2001 η Σ.Α.Τ.Μ. σε αναγνώριση του συνόλου της προσφοράς του Ομότιμου Καθηγητή κ. Γ. Βέη στη Σχολή και στο Ε.Μ.Π., μετά από ομόφωνη απόφαση της Σχολής και επικύρωσή της από την Σύγκλητο ονόμασε το Β.Δ. κτήριο του συγκροτήματος της Σ.Α.Τ.Μ. σε κτήριο Βέη.

Από την έναρξη εφαρμογής του Νόμου-Πλαισίου για τα Α.Ε.Ι. το 1982, η Σχολή μετονομάστηκε «Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών». Η Σύγκλητος, στην συνεδρίαση της 08/02/2002, αποφάσισε την επαναφορά του τίτλου της Σχολής στα μετονομασθέντα με τον Ν.1268/82 Τμήματα του Ε.Μ.Π. χωρίς ουδεμία αλλαγή στην υφιστάμενη δομή και λειτουργία. Σήμερα ο τίτλος της Σχολής είναι ο αρχικός «Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών (Σ.Α.Τ.Μ.)» .


Τομέας Τοπογραφίας

  • Αντικείμενο του εν λόγω τομέα είναι η ανάπτυξη μεθόδων, τεχνικών και εφαρμογών για τη συλλογή, συστηματική παρακολούθηση, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία, χαρτογράφηση, αποθήκευση και διαχείριση των μετρητικών και ποιοτικών στοιχείων που συγκροτούν το χώρο και γενικότερα το φυσικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον με τα οποία ο Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός αλληλεπιδρά με τις μελέτες, τα σχέδια ανάπτυξης και τα τεχνικά έργα.


Toμέας Έργων Υποδομής και και Αγροτικής Ανάπτυξης

Το αντικείμενο του Τομέα είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός έργων της υπαίθρου που συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές συνιστώσες τους με στόχο τη βιωσιμότητα.

  • Εμβάθυνση "Διαχείρισης Υδατικών Πόρων" με αντικείμενο την ανάλυση και μελέτη της συμπεριφοράς των υδατικών πόρων (επιφανειακών και υπογείων) με στόχο το σχεδιασμό έργων αξιοποίησης και διαχείρισης υδατικών πόρων καθώς και την προστασία των υδροφορέων.
  • Εμβάθυνση της "Συγκοινωνιακής Τεχνικής" με αντικείμενο την μελέτη και σχεδιασμό επίγειων μεταφορικών συστημάτων (έργα οδοποιίας).


Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού

  • Έχει αντικείμενο την ανάλυση, επεξεργασία και απόδοση ποσοτικών και ποιοτικών μεγεθών του γεωγραφικού χώρου, των σχέσεων αλληλεξάρτησης και των διαδικασιών αλλαγής τους, που αποβλέπουν στη διερεύνηση προβλημάτων περιφερειακού σχεδιασμού.
Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense