Στατική μελέτη (προσθήκη)

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η εκπόνηση στατικής μελέτης για την περίπτωση προσθήκης εξαρτάται από το αν υπάρχει άδεια ή/και μελέτη πρόβλεψης προθήκης.

Και στις τρεις παρακάτω περιπτώσεις ο επιβλέπων μηχανικός δικαιούται και υποχρεούται να αναθεωρεί,τροποποιεί και συμπληρώνει τις αναφερόμενες παραπάνω μελέτες και να προσαρμόζει κατάλληλα την κατασκευή, εφόσον αυτό απαιτείται από τις παρουσιαζόμενες κατά την εκτέλεση της προσθήκης συνθήκες.

Πίνακας περιεχομένων

Υπάρχει άδεια και μελέτη με πρόβλεψη προσθήκης

Απαιτούνται:

1. Υποβολή Εκθεσης Αυτοψίας που αναφέρεται:

(α) Στην εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης ως προς την διάταξη των φερόντων στοιχείων της υπάρχουσας κατασκευής, τις γεωμετρικές διαστάσεις των διατομών και τους οπλισμούς όπου αυτοί είναι εμφανείς (αναμονές).
(β) Στη χρήση του κτιρίου και την διαπίστωση τηρήσεως των παραδοχών της μελέτης από απόψεως φορτίων.
(γ) Στη διαπίστωση της συμπεριφοράς του υπάρχοντος κτιρίου,καθώς και στόν εντοπισμό και την αποτύπωση εμφανών ρωγμών,υπερβολικών παραμορφώσεων,καθιζήσεων ή άλλων βλαβών που τυχόν υπάρχουν τόσο στο φέροντα οργανισμό, όσο και στον οργανισμό πληρώσεως. Διαπίστωση της υπάρξεως βόθρου, ρεμάτων, εκσκαφών κλπ. σε θέσεις που μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του κτιρίου.
(δ) Συμπέρασμα για την φέρουσα ικανότητα του υπάρχοντος σαν συνόλου και των μεμονωμένων στοιχείων του. Σε περίπτωση διαπιστώσεως βλαβών που αφήνουν επιφυλάξεις γιά τη φέρουσα ικανότητα του υπάρχοντος, η έρευνα επεκτείνεται σε:
1. Στοιχεία του ιστορικού της κατασκευής απο μαρτυρίες, ημερολόγιο, επιμετρήσεις,συμφωνητικά, κλπ. που τυχόν υπάρχουν και βοηθούν στον σχηματισμό της σωστης εικόνας.
2. Αξιολόγηση όλων των παραπάνω δεδομένων που βασίζεται ακόμα σε δοκιμασίες και ελέγχους (πυρηνοληψία, διαπιστώσεις παχών πλακών,αναζητήσεις οπλισμών, αποκαλύψεις θεμελίων, ξύλινων ή σιδηρών στοιχείων, κλπ.) που κρίθηκαν απαραίτητοι απο τους υπογράφοντες μηχανικούς.

2. Φωτοαντίγραφα των κατόψεων φέροντος οργανισμού (ξυλοτύπων) εφόσον υπάρχουν με αναγραφή του αρ. αδείας.

3. Διάταξη φέροντος οργανισμού (ξυλοτύπους) του υπάρχοντος κτιρίου (αν διαφέρει απο την εγκεκριμένη) με ενδείξεις των γεωμετρικων στοιχείων.

Οι θέσεις πυρηνοληψίας, τομών, αποκαλύψεως πεδίλων, κλπ. εφόσον έγιναν, καθώς επίσης και οι θέσεις ρωγμών, βελών, καθιζήσεων, κλπ. εφόσον υπάρχουν και επηρεάζουν την στατική αντοχή, σημειώνονται πάνω στα σχέδια αυτά ή πάνω στα φωτοαντίγραφα της προηγούμενης παραγράφου 2.

4. Υπολογισμό όλων των στοιχείων που επηρεάζονται από την προσθήκη και δεν καλύπτονται από την πρόβλεψη.

5. Μελέτη ενισχύσεως (υπολογισμός,σχέδια και τεχνική περιγραφή) αν χρειάζεται.

6. Αποτελέσματα των εργαστηριακών ερευνών αντοχής σκυροδέματος, υπαρχόντων οπλισμών, ικανότητας εδάφους, κλπ. εφόσον πραγματοποιηθούν.

Υπάρχει άδεια και μελέτη χωρίς πρόβλεψη

Απαιτούνται:

1. Υποβολή Εκθεσης Αυτοψίας όπως προηγουμένως.

2. Αντίγραφα εγκεκριμένης κάτοψης φέροντος οργανισμού (ξυλοτύπου) όπως προηγουμένως.

3. Διάταξη φέροντος οργανισμού όπως κατασκευάστηκε (όπως προηγουμένως) εφόσον διαφέρει από την εγκεκριμένη.

4. Υπολογισμό όλων των στοιχείων που επηρεάζονται απο την προσθήκη και όσων άλλων ο μελετητής κρίνει απαραίτητα και αντισεισμικό έλεγχο προσθήκης και υπάρχοντος γιατην εκτίμηση της πιθανολογούμενης αντοχής.

5. Μελέτη ενισχύσεως (υπολογισμούς, σχέδια και τεχνική περιγραφή) αν χρειάζεται.

6. Αποτελέσματα εργαστηριακών ερευνών, εφόσον πραγματοποιηθούν.

Δεν υπάρχει άδεια ούτε μελέτη

Απαιτούνται:

1. Υποβολή Εκθεσης Αυτοψίας που αναφέρεται στις παραγράφους (γ),(δ), της πρώτης περίπτωσης.

2. Ελεγχος της αντοχής σκυροδέματος με πυρηνοληψία ή άλλη δόκιμη μέθοδο. Κατά την πυρηνοληψία λαμβάνονται 3 τουλάχιστον δοκίμια ανά οικοδομή και μέχρι 100μ3 οπλισμένου σκυροδέματος και ένα επί πλέον δοκίμιο ανά 100μ3 μέχρι των 400μ3.Για την κατά προσέγγιση εκτίμηση του όγκου αυτού λαμβάνονται 0.25 μ3 σκυροδέματος ανά 1.0μ3 κατόψεως ξυλοτύπου ή θεμελιώσεως. Επιτρέπεται ακριβής υπολογισμός. Σε περίπτωση σκυροδέματος ποιότητας Β120 επιτρέπεται μακροσκοπικός έλεγχος χωρίς τις παραπάνω δοκιμές.

3. Ελεγχος ποιότητας και ποσότητας οπλισμών με ενδεικτικές τομές ίσες τουλάχιστον με τον παραπάνω αριθμό δοκιμίων.

4. Ενδεικτικός έλεγχος διαστάσεων πεδίλων, ίσων σε αριθμό με το 20% του αριθμού πεδίλων και όχι λιγότερα των τριών.

5. Είναι δυνατόν να επιβάλεται μεγαλύτερος αριθμός ελέγχων σε περίπτωση εμφανίσεως ρωγμών, καθιζήσεων, υπερβολικών βελών και λοιπών βλαβών ή σε περιπτώσεις κτιρίων συγκεντρώσεως κοινού.

6. Αποτύπωση του φέροντος οργανισμού (ξυλότυποι) με τις γεωμετρικές διαστάσεις των στοιχείων του.

7. Στατικός και αντισεισμικός υπολογισμός της υπάρχουσας κατασκευής. Σε περίπτωση κτιρίου με σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος ο υπολογισμός βασίζεται στην πιθανολογούμενη αντοχή σκυροδέματος και το πιθανολογούμενο ποσοστό οπλισμού, όπως αυτό προέκυψε από τις έρευνες των παραγράφων 2 καί 3.

8. Μελέτη ενισχύσεως όπου χρειάζεται.

9. Αποτελέσματα εργαστηριακών ερευνών.

10. Απαλλαγή από τον έλεγχο θεμελίων και τον έλεγχο των υπαρχόντων κατακορύφων στοιχείων, σε περίπτωση που αυτά δεν φορτίζονται από την νέα κατασκευή.

Σχόλια

  • Κάθε άλλη περίπτωση υπάρχουσας οικοδομής θεωρείται ενδιάμεση των προηγούμενων περιπτώσεων και αντιμετωπίζεται ανάλογα.
  • Δεν απαιτείται η τήρηση ολόκληρης της προηγούμενης διαδικασίας σε περίπτωση προσθήκης επιφανείας μικρότερης από το 20% της επιφάνειας υπάρχοντος ορόφου ή ελαφροκατασκευών με φορτία μικρότερα από το 20% του φορτίου ορόφου.
  • Οι εκθέσεις αυτοψίας και στις τρεις περιπτώσεις αντικαθιστούν τις μέχρι τώρα δηλώσεις αντοχής οι οποίες καταργούνται.

Δείτε επίσης

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense