Στατική μελέτη

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Οι στατικές μελέτες της φέρουσας κατασκευής, που συνιστούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες μελέτες είτε αναφέρονται σε ένα κτίριο ή σε ομάδες κτιρίων είτε αναφέρονται σε κτιριακό έργο ως μέρος οποιουδήποτε τεχνικού έργου, παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίες, με σκοπό την ασφαλή τεχνικοοικονομική κατασκευή του φέροντος οργανισμού του κτιριακού έργου.

Πίνακας περιεχομένων

Περιεχόμενο μελέτης

Η μελέτη περιλαμβάνει την εκπόνηση των υπολογισμών και τη σύνταξη των σχεδίων, πινάκων κλπ. που απαιτούνται για τη κατασκευή του φέροντος οργανισμού, καθώς και εκτίμηση της προβλεπόμενης για την εκτέλεση δαπάνης.

Ισχύοντες κανονισμοί

Κατά την εκπόνηση των στατικών μελετών των κτιριακών έργων θα λαμβάνονται υπ' όψη οι εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμοί και Αποφάσεις για την μελέτη και εκτέλεση κτιριακών έργων, όπως πχ.

 • Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός
 • Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός
 • Ο Ελληνικός Κανονισμός για τη μελέτη και εκτέλεση έργων οπλισμένου σκυροδέματος.
 • Ο Αντισεισμικός Κανονισμός οικοδομικών έργων.
 • Ο Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεως δομικών έργων.
 • Οι Αποφάσεις που αναφέρονται σε ειδικές κατασκευές, εγκρίσεις συστημάτων προεντάσεως, υλικών κλπ.
 • Ο Ελληνικός Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος.

Επί θεμάτων που δεν ρυθμίζονται από τους ως άνω Κανονισμούς και Αποφάσεις, ή καλύπτονται ανεπαρκώς, ισχύουν κατά περίπτωση οι γερμανικοί Κανονισμοί ή Κανονισμοί άλλων χωρών, εφ' όσον γίνεται επαρκής αιτιολόγηση της εφαρμογής τους.

Εξειδίκευση περιεχομένου μελέτης

Η στατική μελέτη περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Τεύχη υπολογισμών

Τεχνική έκθεση που περιλαμβάνει:

 • Περιγραφή του έργου (ιστορικό, χρήση, αριθμός ορόφων, προβλέψεις επεκτάσεων,κλπ.).
 • Το είδος της κατασκευής (οπλισμένο σκυρόδεμα, σιδηρά ή ξύλινη κατασκευή κλπ.)
 • Το είδος των φορέων, σύστημα θεμελιώσεως κλπ.
 • Τις μεθόδους υπολογισμού.
 • Τις παραδοχές των φορτίσεων του υπολογισμού.
 • Την ποιότητα των υλικών κατασκευής.
 • Το είδος του εδάφους θεμελίωσης και την εκτίμηση της επιτρεπόμενης τάσεως φορτίσεως.
 • Την περιοχή σεισμικότητας, το συντελεστή σπουδαιότητας, και τον σεισμικό συντελεστή.
 • Τα πάχη επικαλύψεως των οπλισμών.

Υπολογισμό των στατικών μεγεθών και των διατομών όλων των φερόντων στοιχείων του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου, στις χαρακτηριστικές θέσεις και των αναπτυσσομένων τάσεων ή παραμορφώσεων, σε σχέση με τις επιτρεπόμενες.

Αντισεισμικό έλεγχο ή αιτιολόγηση της πιθανής κατά τον κανονισμό παραλείψεώς του.

Σχέδια φέρουσας κατασκευής

Τα γενικά σχέδια του φέροντος οργανισμού θα σχεδιάζονται στην ίδια κλίμακα με τα αντίστοιχα της αρχιτεκτονικής μελέτης και περιλαμβάνουν κατόψεις όλων των ορόφων, κάτοψη θεμελίων και σχηματική τομή.

Στα σχέδια αυτά εμφανίζονται:

 • Οι βασικές παραδοχές κατ' ελάχιστον, ήτοι ποιότητα υλικών,μόνιμα και κινητά φορτία, τάση εδάφους, σεισμικότητα και πάχη επικαλύψεως οπλισμών.
 • Τα γεωμετρικά μεγέθη των φερόντων στοιχείων ή ενδείξεις μορφής και διατομών για τα σιδηρά και ξύλινα έργα, οι στάθμες κλπ.
 • Οι οπλισμοί σε περιπτώσεις φορέων ωπλισμένου σκυροδέματος. Εκτός από τους κύριους οπλισμούς αναγράφονται οι συνδετήρες, οι διανομές, ο οπλισμός μοντάζ και άλλος οπλισμός που προκύπτει από τους υπολογισμούς ή είναι κατασκευαστικώς απαραίτητος.
 • Τοπικές τομές στα σημεία αλλαγής στάθμης κλπ.
 • Τα σταθερά σημεία των κατακορύφων φερόντων στοιχείων και οι διαστάσεις που καθορίζουν την θέση όλων των κατακορύφων και οριζόντιων στοιχείων.
 • Οι διαστάσεις, τα βάθη και οι θέσεις όλων των στοιχείων της θεμελίωσης (πέδιλα, πάσσαλοι, πεδιλοδοκοί, συνδετήριοι δοκοί, κλπ.) κατά περίπτωση και οι συντεταγμένες των σταθερών σημείων των στύλων και τοιχείων ως προς σταθερό σύστημα ορθογωνίων αξόνων.
 • Στις κατόψεις της γενικών σχεδίων σημειώνονται και προσδιορίζονται οριζοντιογραφικά όλες οι οπές των πλακών (φωταγωγοί, καπναγωγοί, αεραγωγοί, υδρορροές, διέλευση σωληνώσεων, κλπ.)
 • Υπόμνημα με σκαριφήματα και γενικές παρατηρήσεις, χρήσιμες για την κατανόηση του σχεδίου και για τη σωστή εφαρμογή των Κανονισμών και της μελέτης (συνδετήρες και πύκνωσή τους, κρίσιμο μήκος, τυπικός οπλισμός τοιχείων και παραστάδων, μήκος αναμονών κλπ.), θέσεις κάμψεως διατμητικού οπλισμού κλπ.

Σχέδια λεπτομερειών

Τα σχέδια λεπτομερειών, σε κατάλληλη κλίμακα 1:50 ή 1:20 ή 1:10 κλπ. μπορούν να σχεδιάζονται σε ιδιαίτερη πινακίδα ή επί των γενικών σχεδίων. Συνίστανται σε κατακόρυφες ή οριζόντιες τομές που έχουν σκοπό να προσδιορίσουν επακριβώς τη μορφή, τις διαστάσεις και τον τρόπο οπλίσεως των διατομών ή τμημάτων φορέων προς αποφυγήν σφαλμάτων ή αμφιβολιών κατά την κατασκευή.

Σχέδια λεπτομερειών απαιτούνται:

 • Για την ένδειξη του τρόπου οπλίσεως στύλων και τοιχωμάτων.
 • Για τη χάραξη της τυπικής κλίμακας ωπλισμένου σκυροδέματος.
 • Για την ένδειξη των οπλισμών αναρτήσεων, μεγάλων συγκεντρωμένων φορτίων, φυτευτών στύλων, οπλισμού διατρήσεων πλακών κλπ.
 • Για την ένδειξη των οπλισμών εσχαρών, κελυφών, πτυχωμάτων, στεγών, προεντεταμένων φορέων, κεκαμμένων ή καμπύλων δοκών, μεγάλων προβόλων (άνω των τριών μέτρων), πλαισίων κλπ.
 • Για την ένδειξη στηθαίων, μετώπων (κρεμαστών ή αντεστραμμένων), σκοτιών κλπ.
 • Για την ένδειξη κόμβων/ζευκτών και λοιπών σιδηρών ή ξυλίνων κατασκευών κλπ.
 • Για την ένδειξη της στάθμης εδράσεως του φρέατος του ανελκυστήρα (σε σχέση με την υπόλοιπη θεμελίωση και την κατώτατη στάθμη), των οπών διελεύσεως συρματοσχοίνων και τροχαλιών και του απαιτούμενου ύψους και διατάξεως τροχαλιοστασίου κλπ.
 • Για την παρουσίαση των αναπτυγμάτων των οπλισμών, στα οποία εμφανίζονται τα μήκη των σκελών αυτών καθώς και το συνολικό μήκος κάθς τεμαχίου
 • Για την παρουσίαση των συνδέσμων (κατακόρυφων και οριζόντιων) σε μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές.Σ'αυτά εμφανίζονται οι κεντροβαρικοί άξονες των στοιχείων που αποτελούν τους συνδέσμους, καθώς και ένδειξη, συνήθως με μορφή τριγώνου, των διαστάσεων λοξών στοιχείων
 • Για την παρουσίαση του τρόπου πλέξης της φέρουσας τοιχοποιίας σε δύο κάθετες διευθύνσεις.

Δείτε επίσης

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense