Σπουδές

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
  • «Ούτε τέχνη ούτε σοφία είναι εφικτή για κάποιον, αν δεν την διδαχθεί» (Δημόκριτος)
  • «Παιδεία μέν ἐσθ’ ἡ παίδων ὁλκή τε καί ἀγωγή πρός τόν ὑπό τοῦ νόμου λόγον ὀρθόν εἰρημένον καί τοῖς ἐπιεικεστάτοις καί πρεσβυτέροις δι’ ἐμπειρίαν συνδεδογμένον ὡς ὄντως ὀρθόν ἐστιν» (Πλάτωνος, Νόμοι, 659d)
  • «Τήν δέ εἰς χρήματα τείνουσαν ἤ τινά πρός ἰσχύν ἤ καί πρός ἄλλην τινά σοφίαν ἄνευ νοῦ καί δίκης, βάναυσόν τε εἶναι καί ἀνελεύθερον καί οὐκ ἀξίαν τό παράπαν παιδείαν καλεῖσθαι» (Πλάτωνος, Νόμοι, 644a)
  • «ἐπεὶ δὲ πᾶσα πολιτικὴ κοινωνία συνέστηκεν ἐξ ἀρχόντων καὶ ἀρχομένων, τοῦτο δὴ σκεπτέον, εἰ ἑτέρους εἶναι δεῖ τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς ἀρχομένους ἢ τοὺς αὐτοὺς διὰ βίου: δῆλον γὰρ ὡς ἀκολουθεῖν δεήσει καὶ τὴν παιδείαν κατὰ τὴν διαίρεσιν ταύτην.....ὥστε καὶ τὴν παιδείαν ἔστιν ὡς τὴν αὐτὴν ἀναγκαῖον, ἔστιδ' ὡς ἑτέραν εἶναι» (Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1332b)

«Πρέπει να αυξάνουμε την νοητική μας αντίληψη και όχι τις γνώσεις μας» (Δημόκριτος)


Οι σπουδές για μηχανικούς χωρίζονται σε:


Είναι οι σπουδές που πραγματοποιούνται για τη λήψη του βασικού διπλώματος ή πτυχίου


Είναι οι μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης είτε πάνω στο αντικείμενο γνώσης του μηχανικού (Μεταπτυχιακά Ειδικότητας), είτε σε επιστήμες και τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του μηχανικού (Διαχείριση, Οικονομικά κ.α.)


Αφορά σε σπουδές και εργασίες σε ερευνητικό επίπεδο και πραγματοποιούνται ως επί το πλείστον με εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και εργαστηριακών πειραμάτων.

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense