Π.Δ. 26-09-1979

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών των υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών της ευρύτερος περιοχής Ζαγορίου (Ηπείρου) και καθαρισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ’ όψη: 1. Τας διατάξεις του από 17 Ιουλίου 1923 Ν. Δ/τος ‘περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.΄ ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συνεπληρωθήσαν και ειδικότερων των άρθρων 9 και 10 (παρ.2) αυτού. 2. Τας διατάξεις του Ν.Δ8/1973΄΄περι Γ.Ο.Κ΄΄ ως ετροτοποιηθη δια του Ν.δ 205/1974 (ΦΕΚ 171 Α) και ειδικότερων των άρθρων 68 (παρ.1 και 3), 69 (παρ.1 και 3), 79 παρ.1.2.3.4.5.) και 80 (παρ1 και 2) αυτού. 3. Τας διατάξεις της παραγράφου 6 του αυτού ως άνω άρθρου 79 του Ν. Δ 8/1973 ΄΄περί ΓΟΚ΄΄ ως αντικατεστάθη δια της παραγ. 1 του άρθρου 4 του Ν.682/1977 (ΦΕΚ 171 Α). 4. Την υπ’ αριθμ.ΕΔ2/α04 59Φ.Θ.2.1.1/29.3.78 κοινήν αποφασιν Πρωθυπουργού και Υπουργού Δημοσίων Έργων ΄΄περί αντικαταστάσεως της υπ’αριθμ.ΕΔ2/α 0459/ΦΘ.2.1.1.1978 αποφάσεων περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργόν του αυτού Υπουργείου΄΄ (ΦΕΚ 106Β). 5. Την από 3.8.1978 έκθεση της Δ/νσεως Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. 6. Την υπ’εριθμ.569/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας προτάσσει του επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού αποφασίσαμε:


Πίνακας περιεχομένων

ΆΡΘΡΟΝ 1

Χαρακτηρίζονται δια του παρόντος ως παραδοσιακοί οι νομίμως υφιστάμενοι προ του έτους 1925 οικισμοί Ζαγορίου (Ηπείρου) οι περικλειόμενοι δι’ ερυθράς συνεχόμενης γραμμής ,η οποία παρακολουθεί τον άξονα της εθνικής οδού Μετσόβου-Ιωαννίνων και Ιωαννίνων-Κονίτσης εις απόστασειν τριακοσίων (300) μέτρων από τον άξονα της τάφρου Περάματος- Λυκοστόμου του ποταμού Αώου και της γραμμής των Διοικητικών ορίων των νομών Ιωαννίνων και Γρεβενών ,ως εμφαίνεται εις το υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού τεθωρημένων δια της υπ’αριθμ. Γ.20671/1979 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπων διάγραμμα υπό κλίμακα 1:200.000.του οποίου συνοπτικού αντίτυπο δημοσιεύεται μετά του παρόντος. Καταργούνται οι τομείς Α & Β που καθορίστηκαν με το άρθρο 2 του Π.Δ 26-9 –79 ως & το διαχωριστικό όριο αυτών που φαίνονται στο διάγραμμα του άρθρου 1 του ίδιου Διατάγματος.(άρθρο 1 παρ.1 του Π. Δ 20-6 95).

ΆΡΘΡΟΝ 2

Ελάχιστα όρια Α)Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των του άρθρου 1 του παρόντος χαρακτηριζομένων οικισμών ως παραδοσιακών, καθορίζονται κατά ομάδες Α και Β, όπως στα επόμενα άρθρα:

Β)Η ομάδα Α περιλαμβάνει τους οικισμούς : Ονομασία οικισμών Κωδικός ΕΣΥΕ έτους1991 1. Άνω Πεδινά 33112001 2. Αρίστη 33112401 3. Βίκος Αρίστης 33112402 4. Βίτσα 33114101 5. Βραδέτο 33114701 6. Δίκορφο 33116701 7. Δίλοφο 33116801 8. Ελάτη 33117801 9. Ελαφότοπος 33118001 10. Καπέσοβο 33120001 11. Κάτω Πεδινά 32121001 12. Κήποι 33121301 13. Κουκούλι 33122001 14. Μονοδένδρι 33126101 15. Νεγάδες 33127901 16. Πάπιγκο 33127901 17. Μικρό Πάπιγκο 33127902 18. Σκαμνέλι 33131901 19. Τσεπέλοβο 33132601 20. Φραγκάδες 33132901

γ) Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τους οικισμούς: Ονομασία οικισμών Κωδικός ΕΣΥΕ έτους1991 1. Βρυσοχώρι 33115101 2. Βωβούσα 33114301 3. Βοτονόσι 33310301 4. Γρεβενίτι 33116001 5. Άμπελος 33116002 6. Διπόταμο 33116901 7. Ελατοχώρι 33117902 8. Δίλακος 33117902 9. Ηλιοχώρι 33119001 10. Κλειδωνιά 33212102 11. Καστανώνας 33120401 12. Λαϊστα 33123201 13. Λεπτοκαρυά 33123301 14. Μακρίνο 33124401 15. Νέο Αμαρούσιο (Δόλιανη) 32117101 16. Τρίστενο 33132501 17. Φλαμπουράρι 33132701 18. Μαννασσής 33124501 19. Λιγκιάδες 33123501 20. Καλουτά 33119701 21. Μηλιά Μετσόβου 33310401 22. Κρύα 33122801 23. Λυκοτρίχι 33122801 24. Αμφιθέα 33111301 25. Πέραμα 33128401 26. Περίβλεπτος 33128701 27. Λιάπη Ιτέας 33119302 28. Ιτέα 33119301 29. Κρανούλα 33122601 30. Αγ. Απόστολοι 33122602 31. Ανθρακίτης 33111801 32. Δεμάτι 33116401 33. Πέτρα 33129001 34. Καβαλάρι 33119401 35. Κρυόβρυση 33129901 36. Μάζια 33124301 37. Ασπράγγελοι 33112701 38. Αγ. Μηνάς 33110601 39. Μεσοβούνι 33125701 40. Καλλιθέα (Κόνιτσας) 33211801

ΆΡΘΡΟΝ 3

ΌΡΟΙ ΔΟΜΗΣΕΩΣ Ομάδες Α και Β

1.α) Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων της ομάδας Α’ ορίζονται: Ελάχιστον πρόσωπον: δέκα (10) μέτρα Ελάχιστον βάθος: δέκα πέντε (15) μέτρα

Ελάχίστον εμβαδόν: διακόσια (200) μ2

β)Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων της ομάδας Β ορίζονται:

Ελάχιστον πρόσωπον:δώδεκα (12) μέτρα

Ελάχιστον βάθος: δέκα οκτώ(18) μέτρα Ελάχιστον εμβαδόν: τριακόσια (300)μ2 2.α) Κατά παρέκκλισιν από των εδαφίων α και β της προηγούμενης παραγράφου, θεω-ρούνται αρτιανός ,οικοδομήσιμα τα οικοπεδα με τας διαστάσεις και το εμβαδόν τα οποία είχον κατά την 2αν Ιουλίου 1968 ημέραν δημοσιεύσεως του από 15 Ιουνίου 1968 Β. Δ/τος (ΦΕΚ ΝΠΔ)΄΄Περί καθορισμού των όρων και πεσμων δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οιακισμάτων στερουμένων εγκεκριμένου ρυτομικού σχεδίου’’. β) Ωσαύτως θεωρούμεν άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλισιν τα οικόπεδα της ομάδας Α τα οποία μέχρι δημοσιεύσεως του παρόντος έχουν διαστάσεις : Ελάχιστον πρόσωπο : οκτώ (8) μέτρα Ελάχιστον βάθος: δώδεκα (12) μέτρα Ελάχιστον βάθος: δώδεκα (12) μέτρα Ελάχιστον εμβαδόν: εκατόν πεντήκοντα (150)τ.μ. 3.H τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο γίνεται με τα εξής κριτήρια: α) Να μη βλάπτεται ο πολεοδομικός ιστός του οικισμού β) Να προστατεύεται η θέα των κοινοχρήστων χώρων. γ) Να προστατεύεται, όπου είναι δυνατόν, η θέα των κοινοχρήστων χώρων, όμορων κτιρίων, και οικοπέδων . δ) Να μη διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα στις όμορες ιδιοκτησίες.

Η επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Έλεγχου (ΕΠΑΕ) εγκρίνει τη θέση του κτιρίου στο οικόπεδο και μπορεί να επιβάλει επί πλέον περιορισμούς ως προς την μορφή και τον όγκο του κτιρίου .Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων , που η επιφάνεια ορόφων εκατοστού ξεπερνά τα 300τ.μ. για την κατοικία και τα 400τ.μ. για τις λοιπές χρήσεις ‘’. 4.α) Το μέγιστο ποσοστό καλύψεως ορίζεται:Δια την Α ομάδα εις εξήκοντα επί τοις εκατόν (60%) επιφάνειας των οικοπέδων. Δια την Β΄ ομάδα εις πεντήκοντα επί τοις εκατόν (50%) της επιφάνειας αυτών. β)Κατ’ εξαίρεση των διαστάσεων του προηγουμένου εδαφίου α. Δύναται να κατασκευαστεί οικοδομή συνολικής επιφάνειας εκατόν (100)μ2 ανεξαρτήτως του ποσοστού καλύψεως και του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου. Eις περίπτωσιν κατά την οποίαν εντός του οικοπέδου υπήρχε παλαιά οικοδομή με κάλυψη μεγαλύτερη της δια του παρόντος διατάγματος καθοριζόμενης ή νέα οικοδομή δύναται να κατασκευασθεί με την εντός προς την παλαιά κάλυψη άνευ υπερβάσεων του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν η κατ’ εφαρμογήν του εδαφίου (α) της παρούσης παραγράφου καλυπτόμενη επιφάνεια κριθεί υπερβολικός μεγάλη δια την κλίμακα των πολεοδομικών και κτιριολογικών στοιχείων του οικισμού, δύναται η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Έλεγχου να επιβάλλει ανάλογη διάσπαση του κτιρίου εις περισσότερα φαινομενικός ανεξάρτητα κτίρια. 5. Ο συντελεστής δομήσεως ορίζεται εις ένα (1.00)δια την Α ομάδα κι 0.80 δια την Β. Η συνολική επιφάνεια των ορόφων των κτιρίων του οικοπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 400τ.μ. για την κατοικία και τα 800τ.μ. για τις υπόλοιπες χρήσεις. 6. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών ορίζεται εις δυο (2) ανεξαρ-τήτως πλάτους οδού. Επιτρέπεται η κατασκευή και τρίτου ορόφου μόνον εφ’ όσον η κλίση του φυσικού εδάφους δημιουργεί τας προϋπόθεσης δια την κατασκευήν του. Υπεράνω του τελευταίου ορόφου ουδεμία ετέρα κατασκευή πλην της στέγης (βοηθητικοί χώροι, απολήξεις κλιμακοστασίων) επιτρέπεται. Απαγορεύεται η κατασκευή ορόφου εν εσοχής. 7. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε επτά (7) μέτρα, μη συμπεριλαμβανομένου του ύψους της γης , μετρούμενο σε κάθε πλευρά από τη φυσική. ή τεχνική στάθμη του εδά-φους. Σε περίπτωση κεκλιμένου οικοπέδου το μέγιστο ύψος της οικοδομής δεν πρέπει να υπερβαίνει, λόγω κλίσης , σε κανένα σημείο τα εννέα (9) μέτρα , μετρούμενο από τη φυσική ή τεχνική στάθμη. Η τεχνική στάθμη δεν μπορεί δεν μπορεί να αφίσταται της φυσικής περισσότερο των εξήντα εκατοστών του μέτρου (0,60μ.). 8. Απαγορεύεται η διαμόρφωσης επιπέδου όψεως του κτιρίου με κυριαρχουντα άξονα τον οριζόντιων τον υπολογισμό και των νομίμως δυνάμενων να ανεγερθούν ορόφων. 9. Ως γραμμή δομήσεως ορίζεται το κοινον όριον του οικοπέδου μετά του κοινόχρηστου χώρου. 10. Εις περίπτωσιν οικοπέδου έχοντος πρόσωπον μεγαλύτερο των δέκα (10 μέτρων η οι-κοδομή δεν απέχει του ενός τουλάχιστον ,πλαγίου ορίου του οικοπέδου τέσσερα (4) μέτρα και εκ του προσώπου αυτού τρία μέτρα τουλάχιστον. 11. Εις περίπτωσιν κατεδαφίσεως παλαιάς οικοδομής αξιόλογου δια τα δεδομένα του οικισμού και ανεγέρσεως νέας εις θέσει κατεδαφισθείσης, προ της δημοσιεύσεως του παρόντος αυτή κατά την κύριαν όψιν αυτής τουλάχιστον , δέον να οργανωθεί σύμφωνος με τον όγκων και την μορφή της παλαιάς, αποδεικνυομενης ταύτης δια φωτογραφιών και σχεδί-ων 12. Το άρθρο 102 του Γ.Ο.Κ (ν.δ.8,1973) δεν έχει εφαρμογήν δια τις ομάδες Α και Β. 13.Σε ό,τι αφορά το ύψος των κτιρίων, τη θέση αυτών στο οικόπεδο ως και το Σ.Δ δεν έχουν εφαρμογή τας διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.1577/1985 (Α’210) και του άρθρου 41 του Ν.1337/1983 (Α33)

ΆΡΘΡΟΝ 4

Σύνθεσης – Μορφολογικά Στοιχεία 1. Αι οικοδομαί δέον να καλύπτονται δια στέγης με κλισιν και μορφιν όμοιας μα τας παραδοσιακάς στέγας. Απαγορεύεται η κατασκευή μονόρριχτης ή διρριχτης στέγης εις ελευθέρας από όλας τας πλευράς οικοδομας . Εις τα σημεία κατά τα οποία η στέγη δύναται να προεκταθεί δέον να προεξέχει πέραν των όψεων των εξωτερικών τοίχων κατά 0.30-0.60 εκατοστών του μέτρου δια την Α ομάδα και 0.50-0.80 εκατοστών του μέτρου δια την Β ομάδα με κορνίζωμα ξύλινο ή λίθινο συμφώνως προς τα παραδοσιακά πρότυπα . Η επικαλυψις της στέγης δέον να γίνεται δια πλακών άσπρων ή μαύρων αναλόγως των επικρατούντων εις τον οικισμόν. Προκειμένου δια οικοδομές της ομάδος Β η επικάλυψης δύναται να γίνει και δια κεράμους. Απαγορεύεται η συνέχισης των οικοδομικών εργασιών αιτινες ακολουθούν τας τοιαύτας του φέροντος οργανισμού και των τοίχων διαμορφώσεως του εσωτερικού προ της περατώσεως των εργασιών κατασκευής της στέγης. Η στέγη είναι υποχρεωτική έστω και εάν άνωθεν του κατασκευαζόμενου τμήματος οικοδομής επιτρέπεται ή προβλέπεται η κατασκευή επί πλέον ορόφου. 2.Οι εξωτερικοί τοίχοι των ορατών, κατά τον χρόνον ανεγέρσεως της οικοδομής όψεων αυτής δεον να κατασκευάζονται καθ΄ολον το ύψος αυτών , εκ λιθοδομής με υλικά και μορφές ανάλογες προς τα παραδοσιακά πρότυπα, ήτοι:

Με ασβεστολιθικάς πλακοειδεις πετρας κατά σειρα ή με σχιστολιθικάς (μαυροπράσινας) κατά σειράς ή και εις ελευθέρα δόμηση.
 Εις ουδεμίαν περίπτωσιν επιτρέπεται κατασκευή τοιχοποιών με απολύτως λαξευμένας πέτρας ή μη μόνον με χοντολάξευση.
 Εις τας περιπτώσεις κατά τας οποίας αι τοιχοποιείαι: κατασκευάζονται με σχιστολιθικα έτρας δέον, υποχρεωτικώς, εις το ύψος των ποδιών, τα πρέκια των ανοιγμάτων ή και ενδιαμέσως να κατασκευάζονται φανερά διαζώματα (σενάζ) από ξύλο ή κοινό τσιμέντο.
 Ειδικώς δια τα κτίρια της Β ομάδας, δύναται οι εξωτερικοί τοίχοι εις το ύψος του τελευταίου επιτρεπόμενου ορόφου, να χτίζονται και εξ’ άλλων, πλην των ως άνω αναφερομένων, υλικών υποχρεωτικώς όμως επενδυμένων εξωτερικώς δι’ απλού σοβά ή ξύλινων ταβλών.
 ΄΄Για τους οικισμούς Κρύα, Λυκοτρίχ , Αμφιθέ , Πέραμα, Περίβλεπτο, Λιάπη Ιτέας , Ιτέα, Κρανούλα, Αγ.Απόστολοι, Ανθρακίτη, Δεμάτι, Πέτρα, Καβαλάρι, Κρυόβρυση, Μάζια, Ασπράγγελοι, Μεσοβούνι, Χρυσοβίτσα, Καλλιθέα(Κόνιτσας), είναι δυνατή η ολική επίχρηση των εξωτερικών όψεων των κτιρίων με τριπτό κονίαμα’’.

3.Τα ανοίγματα των θυρών, παραθύρων και προθηκών καταστημάτων δέον, κατά το δυνατόν να διατάσσονται επί των αυτών κατακορύφων αξόνων, το δε σχήμα τους δέον να είναι ορθογώνιον με αναλογίας βάσης προς ύψος 1:1.5, 1:2 και 1:5 περίπου. Εξαιρούνται των ανωτέρω τα ανοίγματα των στάβλων και των αποθηκών. Τα μεταξύ των ανοιγμάτων διαχω-ριστικά πλήρη στοιχεία δέον να είναι εκ λιθοδομής ελαχίστου πλάτους όψεως 0.40 του μέτρου τουλάχιστον. ΄΄Στην περίπτωση που λόγω κλίσης εδάφους προκύπτει όροφος βοηθητικής χρήσεις οι όψεις του διαμορφώνονται με μικρά ανοίγματα βοηθητικού χαρακτήρα ΄΄. 4.α)Τα υαλοστάσια των κουφωμάτων δέον να είναι ξύλινα, διαχωρισμένα δια καιτίων εις τετράγωνα περίπου, σχήματα υαλοστασίων.

 Τα εξώφυλλα των παραθύρων δέον όπως είναι επίσης ξύλινα καρφωτά ή ταμπλαδωτά ή και περσιδωτά αναδιπλούμενα κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

Β)Κατ΄εξαίρεσιν τα υαλοστάσια και εξώφυλλα των προθηκών καταστημάτων της ομάδας Β, δύναται να δύνονται μεταλλικά διατομής περίπου ξύλου, και χρώματος υποχρεωτικώς καφέ σκούρο. 5.Κατασκευή εξωστών εις πρόβολο επιτρέπεται μόνον έις τον τελευταίο επιτρεπόμενον ή προβλεπόμενον ορόφων υπό την προϋπόθεση ότι: α)Ομάδα Α Εφ’ εκάστης όψεως δέον να κατασκευάζεται μόνον ένας εξώστης περιοριζόμενος εις ένα εκ των ανοιγμάτων και με διαστάσεις πλάτους εβδομήντα εκατοστών (0,70) του μέτρου τουλάχιστον και 1.20 μ. το πολύ και μήκους το πολύ ενός μέτρου μεγαλύτερου του ανοίγματος. Η υποστίριξις του εξώστου δέον να περιορίζεται μόνον εις ένα ή δύο ανοίγματα και με διαστάσεις πλάτους τουλάχιστον εβδομήκοντα εκατοστών (0.70) του μέτρου και μήκους το πολύ ενός (1)μέτρου μεγαλυτέρου του ανοίγματος. Η υποστήριξις του εξώστου δέον να γίνεται δια ξυλίνων στηριγμάτων (φουρούσια) ή λιθίνων εις μορφάς παραδοσιακάς. Επιτρέπεται η κατασκευή κλειστών εξοστών (ερκέρ) μόνον εις τον τελευταίον επιτρεπόμενον όροφον με προεξοχήν το πολύ εξήκοντα εκατοστών (0.60) του μέτρου. ΄΄Στους οικισμούς Κρύα, Λυκοτρίχι, Αμφιθέα, Πέραμα, Περίβλεπτος, Λιάπη Ιτέας, Ιτέας, Κρανούλα, Αγ. Απόστολοι, Ανθρακίτης, Δεμάτι, Πέτρα, Καβαλάρι, Κρυόβριση, Μάζια, Ασπράγγελοι, Μεσοβούνι, Χρυσοβίτσα, Καλλιθέα (Κόνιτσας) για την υποστήριξη των εξώστων επιτρέπεται η κατασκευή επιχρισμένου τσιμεντένιου στηρίγματος (φουρούσι)’’. 6.Η κατασκευή προστεγασμάτων υπεράνω των εισόδων ή προθηκών καταστημάτων δέον να είναι ανεξάρτητη από τον εξώστη, εάν υπάρχη, να είναι ξύλινη κεκλιμένη, με κάλυψιν εκ του αυτού υλικού της καλύψεως της οικοδομής. Η υποστίριξις των προστεγασμών δέον να γίνεται δια ξυλίνων στηριγμάτων (φουρούσια) ή ξυλίνων κολωνών. Η προεξοχή τους δέον να είναι τουλάχιστον ογδοήκοντα εκατοστών (0.80) του μέτρου, ανεξαρτήτως του πλάτους του κοινοχρήστου χώρου, υπό την προυπόθεσιν ότι δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία. 7.Τα κάγκελα των εξωστών δέον να είναι ξύλινα απλής μορφής. Τα μεταλλικά κάγκελα επιτρέπονται μόνον δια την ασφάλειαν ανοιγμάτων, υπό την προϋπόθεσιν ότι είναι απλής μορφής αναλόγως προς τα παραδοσιακά πρότυπα. 8.Ομάδα Ά Απαγορεύεται ο χρωματισμός των εξωτερικών όψεων των τοίχων του κτιρίου. Δια την βαφήν των στοιχείων αυτών επιτρέπεται η χρήσις μόνον των κάτωθι χρωμάτων. α)του λευκού και γκρι δια τα υαλοστάσια. β)του καφέ σκούρου, πράσινου κυπαρισσί και γκρι σκούρου δια τα εξώφυλλα. γ)του μαύρου δια τας μεταλλικάς κατασκευάς. δ)του λευκού, του μπλε λουλακί, της ώχρας και χονδροκόκκινου εις μικράς επιφανείας και μόνον εις την βάσιν του κτιρίου εις το εσωτερικόν της αυλής. Ομάδα Β Απαγορεύεται ο χρωματισμός των εξωτερικών όψεων των λιθοδομών του κτιρίου. Δια την βαφήν των στοιχείων αυτών επιτρέπεται η χρήσις μόνον των κάτωθι χρωμάτων. α)του λευκού δι’ επιχρισμένας εξωτερικάς επιφανείας τοίχων. β)του λευκού και γκρι δια τα υαλοστάσια. γ)του καφέ σκούρου, πρασίνου κυπαρισσί και γκρι σκούρου δια τα εξώφυλλα. δ)του μαύρου δια τας μεταλλικάς κατασκευάς. ε)του λευκού, του μπλε λουκάκι, της ώχρας και χονδροκόκκινου εις μικράς επιφανείας και μόνον εις την βάσιν του κτιρίου εις το εσωτερικόν της αυλής. Εις περίπτωσιν ετέρας εξωτερικής ξυλίνης κατασκευής επιτρέπεται μόνον η χρήσις λαδιού με ώχρα και ομπράζ.

9. Απαγορεύεται απολύτως η εγκατάστασις φωτεινών επιγραφών ως και φωτεινών ή μη διαφημιστικών πινακίδων.

Επιτρέπεται μόνον η ανάρτισις απλών επιγραφών καταστημάτων, απολύτως περιορισμένων διαστάσεων και μόνον με σκούρο φόντο χρώματος μπλε, πρασίνου, καφέ, κόκκινου, μαύρου, και γκρι εις βασικούς τόνους.

10. Τα βοηθητικά κτίρια δέον να διαμορφώνονται συμφώνως προς τα ανωτέρω αναφερό-μενα.
11. α.) Κατά το πρόσωπον των οικοπέδων, εφ ‘ όσον τούτο δεν καλύπτεται υπό οικοδομής, επιβάλλεται η κατασκευή μανδροτοίχου εξ απλής λιθοδομής με μορφή και υλικά ανάλογα προς τα της οικοδομής.

Το ύψος του περιφράγματος ορίζεται δια την ομάδα Β εις ένα μέτρον και ογδόντα εκατοστά (1,80) του μέτρου εκ της στάθμης του κοινοχρήστου χώρου ή εις ένα (1) μέτρο τουλάχιστον, συμπληρουμένου τούτου κατά το υπόλοιπο τμήμα με απλά ξύλινα κάγκελα.

β)Επίσης κατά το πρόσωπον του οικοπέδου και την θέση του ελευθέρου χώρου αυτού κατασκευάζεται, υποχρεωτικώς μόνον δια την Α ομάδα, αυλόθυρα ξύλινη ταμπλαδωτή στε-γασμένη με τετράρριχτη ξύλινης στέγης με πλάκες και με προεξοχή γύρωθε πενήντα εκα-τοστών (0,50) του μέτρου τουλάχιστον.

Η μορφή της αυλόθυρας δέον να ακολουθεί κατά τα υπόλοιπα στοιχεία τα παραδοσιακά πρότυπα.

12. Κάθε εργασία, που αφορά τη διαμόρφωση, τροποποίηση ή ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (δρόμων-πλατειών, κρηπιδωμάτων κ.λ.π.),εκτελείται με τρόπο προσαρμοσμένο στα παραδοσιακά πρότυπα και υλικά, μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου(ΕΠΑΕ).

Κάθε έργο υποδομής οργανισμών κοινής ωφελείας(ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.)επιβάλλεται να είναι υπόγειο. Η τοποθέτηση των μετρητών του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως και η τοποθέτηση κάθε άλλου στοιχείου παροχών Οργανισμών κοινής ωφελείας, γίνεται σε θέση που δεν προβάλλεται σε κοινόχρηστους χώρους. Οι οργανισμοί κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.)υποχρεούνται να αναλαμβάνουν με δικές τους δαπάνες κατά την εγκατάσταση ή και βελτίωση των εγκαταστάσεων τους την αποκατάσταση της αρχικής μορφής του κοινόχρηστου χώρου. Επίσης υποχρεούνται να αναλαμβάνουν την αποκατάσταση της αρχικής μορφής των δρόμων και κοινοχρήστων χώρων όπου επεμβαίνουν για την εγκατάσταση των δικτύων τους’’

13. Άδεια κατεδάφισης παλαιών κτισμάτων ή αφαίρεσης λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων από αυτά, όπως και κατεδάφισης εξοπλισμού ιδιωτικών και δημοσίων χώρων (μάνδρες, λιθόστρωτα, βρύσες κ.λ.π.) χορηγείται μόνο μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ)’’

Πάσα αίτησις δι’ άδεια κατεδαφίσεως κυρίας οικοδομής δέον υποχρεωτικώς να συνοδεύεται υπό τοπογραφικού διαγράμματος του οικοπέδου, σχεδίων και δύο τουλάχιστον φωτογραφιών της οικοδομής.

14. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (PILLOTIS)
15. Για τη διαμόρφωση των ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων επιτρέπονται μόνο οι απο-λύτως αναγκαίες εκσκαφές.
16. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες ενσωματώνονται στη στέγη του κτιρίου ενώ τα μπόιλερ αυτών στο εσωτερικό της στέγης, ή σε άλλο σημείο ώστε να μην είναι ορατά.
17. Σε περίπτωση κατασκευής τοίχων αντιστήριξης αυτοί διαμορφώνονται από απόψεως υλικών και τρόπου κατασκευής σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα και τις υποδείξεις της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
18. Επιτρέπεται η αναστήλωση ερειπωμένων κτισμάτων έστω και αν οι απαιτούμενες να εκτελεστούν εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, που αναφέρονται στο ποσοστό κάλυψης τον αριθμό ορόφων και το συντελεστή δόμησης. Η αναστύλωση επιτρέπεται κατόπιν τεκμηριωμένης έρευνας, η οποία αποδεικνύει την ακριβή αρχική μορφή του κτίσματος.

Επίσης επιτρέπεται η επισκευή και αποκατάσταση παλιών κτιρίων αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, που αποδεικνύεται από φωτογραφίες θεωρημένες από τον πρόεδρο της κοινότητας ή την Αστυνομική Αρχή, κατά την κρίση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, έστω και αν οι απαιτούμενες να εκτελεστούν εργασίες αντίκεινται στις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις του παρόντος. Κατά την επισκευή και αποκατάσταση των παραπάνω κτιρίων, επιτρέπεται προσθήκη περιορισμένων διαστάσεων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του κτιρίου, όπως λουτρού, κουζίνας με έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου’’. ΆΡΘΡΟΝ 5 1. Ως όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων των εμπιπτόντων εντός των δια του παρόντος οριζόμενων ομάδων Α και Β αλλά εντός των ορίων των υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών, ορίζονται οι καθορισθέντες δια του από 6.10.1978 Π.Δ/τος ΄΄περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων κ.λπ.’’(ΦΕΚ538Δ). 2. α) Κατά παρέκκλισιν των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, προκειμένου δι’ ανέγερσιν γεωργικών εγκαταστάσεων (αγροτικών αποθηκών, σταύλων κ.λ.π.) το ελάχιστον εμβαδόν του οικοπέδου ορίζεται εις δυο χιλιάδας (2000)μ2Το μέγιστο ποσοστόν καλύψεων του οικοπέδου εις δέκα επί τοις εκατόν (10%) της επιφανείας αυτού. Ο Συντελεστής δομήσεως ορίζεται εις 0.1 β) Επιτρέπεται η επικάλυψις της στέγης αυτών να γίνεται δια φυσικών υλικών (χόρτα, ξύλινες τάβλες κ.λ.π.) 3. Εντός των κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου οικισμών, απαγορεύεται η εγκατάστασις οχλουσών βιομηχανιών και βιοτεχνιών αι οποίαι υποβαθμίζουν το περιβάλλον, κατά την κρίσιν της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. 4. Επί των οικοπέδων περί ων η παρ.1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται συμπληρωματικώς και αι διατάξεις των άρθρων 3 (παρ7)και 4 πλην των παραγ.10-11 και 12 αυτού του παρόντος Διατάγματος, ως αναφέρονται κατά τομείς εις τους ο-ποίους εμπίπτουν. Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

         Εν Αθήναις τη 26 Σεπτεμβρίου 1979

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ	        ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ
Ανακτήθηκε από το "https://mechpedia.gr/wiki/%CE%A0.%CE%94._26-09-1979".
Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense