Προκαταβλητέος φόρος Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έντυπο δήλωσης προκαταβλητέου φόρου.

Όταν οι εργασίες των αρχιτεκτόνων ή μηχανικών υπόκεινται σε θεώρηση ή χορήγηση άδειας από κάποια υπηρεσία του Δημοσίου, τότε υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος 4% ή 10% στην αμοιβή τους.

Πίνακας περιεχομένων

Προκαταβλητέος φόρος 4%

Ο προκαταβλητέος φόρος 4% υπολογίζεται στο ποσό της νόμιμης αμοιβής των αρχιτεκτόνων και μηχανικών για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν έργα:

 • χωροταξικά (χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες),
 • πολεοδομικά (πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες),
 • συγκοινωνιακά (μελέτες οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακές),
 • υδραυλικά (μελέτες εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων, οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας λιμενικών έργων, γεωργοοικονομικές-γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και αλιευτικές) και
 • τοπογραφικά (μελέτες γεωδαιτικές φωτογραμμετρικές χαρτογραφικές κτηματογραφικές και τοπογραφικές).

Τα παραπάνω ισχύουν από 7/3/1996 (σχετ. 1085968/1714/Α0012/ΠΟΛ 1216/26.7.1996 διαταγή).

Προκαταβλητέος φόρος 10%

Ο προκαταβλητέος φόρος 10% υπολογίζεται στο ποσό της νόμιμης αμοιβής των αρχιτεκτόνων και μηχανικών που αφορά:

 • Σε μελέτες και σχέδια.
 • Στην επίβλεψη της εκτέλεσης οποιουδήποτε έργου.
 • Στη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.
 • Στη τοπογραφική μελέτη άδειας περίφραξης οικοπέδου.
 • Στη μελέτη και την επίβλεψη κατασκευής οικοδομής την οποία ανεγείρει προς πώληση.
 • Στη σύνταξη μελέτης και επίβλεψης επισκευής διατηρητέου κτιρίου το οποίο θα εκμεταλλευθεί ο ίδιος.

Ενώ υπολογίζεται στο ποσό της συμβατικής αμοιβής των αρχιτεκτόνων και μηχανικών που αφορά:

 • Στις μελέτες σχέδια και επίβλεψη έργων του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. κ.λπ.

Απαλλαγή από τον προκαταβλητέο φόρο

Απλάσσεται από τον προκαταβλητέο φόρο:

 • Αρχιτέκτονας ή μηχανικός που εκπονεί μελέτη και επιβλέπει την ανέγερση οικοδομής σε οικόπεδο δικό του ή της γυναίκας του, εφόσον υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:
  1. Η οικοδομή θα ανεγερθεί σε οικόπεδο που ανήκει κατά κυριότητα την ημέρα έκδοσης της οικοδομικής άδειας στον αιτούντα μηχανικό ή στη σύζυγο του. Η κυριότητα στο οικόπεδο θα πρέπει να αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο που θα συνοδεύεται με πιστοποιητικό μεταγραφής και ιδιοκτησίας. Αν η ιδιοκτησία στο οικόπεδο είναι από κληρονομιά, είτε με διαθήκη είτε από το νόμο (εξ’ αδιαθέτου), θα προσκομίζεται πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι έχει υποβληθεί η δήλωση φόρου κληρονομιών που υποβληθεί η δήλωση φόρου κληρονομιών που προβλέπεται από το νόμο και πιστοποιητικό του υποθηκοφυλακείου ότι δεν έγινε μεταβίβαση σε τρίτο, όπως επίσης και αντίγραφο της διαθήκης που δημοσιεύθηκε, όταν η κληρονομιά προέρχεται από διαθήκη.
  2. Η οικοδομή που πρόκειται να ανεγερθεί προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία του αιτούντος μηχανικού.
  3. Ο αιτών μηχανικός δεν έχει τύχει μέχρι τότε άλλης τέτοιας απαλλαγής.
 • Όταν καταβάλλεται αμοιβή σε μηχανικό για την εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων μόνο χωρίς να εκδοθεί οικοδομική άδεια.
 • Όταν εκπονεί μελέτη και επιβλέπει την ανέγερση οικοδομής δωρεάν.

Παράδειγμα συμπλήρωσης δήλωσης προκαταβλητέου φόρου

Παράδειγμα συμπλήρωσης δήλωσης προκαταβλητέου φόρου.

Δείτε επίσης

 • Οδηγός Φορολογίας Μηχανικών, της Μπόσκου Βασιλικής, π.Οικονομικού Επιθεωρή.
 • Εντυπο Φ01.018 δήλωσης προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).
Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense