ΠΔ 3/8.9.1983

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
ΣTOIXEIA ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Πλήρης τίτλος ΠΔ 3/8.9.1983, Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών.
ΦΕΚ Τεύχος Δ, Φύλλο 394, Έτος 1983 (08.09.1983)
Τροποποιήσεις ΠΔ 29.1/22.2.1985 • Απόφαση 26979/1300/1988
Διευκρινίσεις Εγκύκλιος 84543/16693/118/1985
Σχόλια Βλέπε και τη σελίδα συζητήσεων.

Βλέπε και την Απόφαση 82070/98/1989 για τις νέες προδιαγραφές που απαιτούνται στην έκδοση οικοδ. αδειών. Βλέπε και το νεότερο ΠΔ 8/13.7.1993, (ΦΕΚ Δ/795/1993). Βλέπε επίσης την μεταβατικής φύσεως διάταξη του αρθρ. 9 του διατάγματος αυτού.

Έχοντες υπόψη:

1. Τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 12 του αρθρ. 17 του Ν 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α) για "Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις".

2. Την υπ'αριθ. 423/1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε :

Πίνακας περιεχομένων

Άρθρο 1

Ορισμός έννοιας οικοδομικής άδειας

Η άδεια οικοδομικών εργασιών είναι διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε οικόπεδο ή γήπεδο, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Άρθρο 2

Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της άδειας

Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση οικοδομικών αδειών είναι κατά περίπτωση οι πολεοδομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος ή οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Δήμων ή Κοινοτήτων στις οποίες μεταβιβάζεται κατά τις κείμενες διατάξεις η σχετική αρμοδιότητα.

Άρθρο 3

Απαιτούμενα στοιχεία

Η άδεια οικοδομικών εργασιών χορηγείται μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλει συγχρόνως και τη μελέτη του έργου με τα ακόλουθα σχέδια και δικαιολογητικά:
α) Τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα.
β) Διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
γ) Αρχιτεκτονική μελέτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
δ) Στατική μελέτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς.
ε) Μελέτη θερμομόνωσης.
ζ) Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων όπου απαιτούνται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τον Κανονισμό.
στ) Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπου απαιτούνται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς.
η) Εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών που απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις.
θ) Προϋπολογισμός και σημειώματα πληρωμής φόρων και εισφορών.
ι) Δηλώσεις αναθέσεων και αναλήψεων των μελετών και επιβλέψεων του έργου.

Άρθρο 4

Προέλεγχος

1. Ο προέλεγχος μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών δεν είναι υποχρεωτικός.

2. Σε περίπτωση προελέγχου υποβάλλοται τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

3. Τα στοιχεία που υποβάλλονται ελέγχονται
α) αν συντάχθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές,
β) για την ορθότητα τους σύμφωνα με την ισχύουσα Πολεοδομική Νομοθεσία. Μετά τον έλεγχο τους θεωρούνται και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 5

Υποβολή μελέτης και έλεγχος

1. Ολα τα στοιχεία που αναφέρονται στο αρθρ. 3 του παρόντος μαζί με το τυχόν θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου αρθρ. 4 υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή για την έκδοση της σχετικής άδειας οικοδομικών εργασιών.

2. Ο έλεγχος των υποβαλλομένων μελετών γίνεται από ομάδα τεχνικών υπαλλήλων ή κατ'εξαίρεση από ένα τεχνικό υπάλληλο ελλείψει τεχνικών υπαλλήλων για τη συγκρότηση ομάδας και αναφέρεται:
α) Στην πλήρη εξακρίβωση της τήρησης των Γενικών και Ειδικών Πολεοδομικών διατάξεων και των προδιαγραφών, όσον αφορά την αρχιτεκτονική μελέτη.
β) Στον ακριβή και λεπτομερή έλεγχο των στατικών μελετών, πλην των αριθμητικών πράξεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς.
γ) Στον έλεγχο της μελέτης θερμομόνωσης, σύμφωνα με τον κανονισμό.
δ) Στον έλεγχο των μελετών των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς.
ε) Στο λεπτομερή και ακριβή έλεγχο των φορολογικών, σύμφωνα με τις ισχύουσε διατάξεις.

3. Η πληρωμή των φορολογικών γίνεται με τα αντίστοιχα σημειώματα καταβολής φόρων και εισφορών, χωρίς την προηγούμενη θεώρηση τους από την Υπηρεσία.

4. Ο υποβαλλόμενος φάκελλος στέλνεται στο αρχείο, αν μέσα σε διάστημα 4 μηνών δεν συμπληρωθούν οι ελλείψεις. Αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης της άδειας. Οι άδειες που εκδίδονται καθώς και οι αναθεωρήσεις τους ανακοινώνονται στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.

Άρθρο 6

Ισχύς της άδειας - Αναθεώρηση

1. Οι άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τα προηγούμενα ισχύουν για 3 χρόνια εφ'όσον δεν ανακληθούν ή ακυρωθούν. "Κατ'εξαίρεση, οι οικοδομικές άδειες για ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων δυναμικότητας άνω των 300 κλινών, ή κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγικών δραστηριοτήτων, βιομηχανικής χρήσης εμβαδού άνω των 5.000 τετ.μέτρων ή όγκου άνω των 15.000 κυβικών μέτρων , ισχύουν για έξι (6) χρόνια, εφόσον δεν ανακληθούν ή ακυρωθούν".[1]

2. Μετά την παρέλευση της 3τίας, "ή εξαετίας για τις παραπάνω ξενοδοχειακές μονάδες και κτιριακές εγκαταστάσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων"[2], η άδεια αναθεωρείται υποχρεωτικά, μετά από αυτοψία, στην περίπτωση που έχουν αρχίσει οι οικοδονικές εργασίες και κάτω από τις επόμενες προϋποθέσεις:
α) Αν έχει περατωθεί ο οικοδομικός σκελετός η άδεια αναθεωρείται για αόριστο χρόνο.
β) Αν δεν έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός της κατασκευής η άδεια αναθεωρείται για 3 χρόνια ακόμα, για το τμήμα της οικοδομής που δεν έχει ακόμα κατασκευαστεί ο αντίστοιχος φέρων οργανισμός.
γ) Μετά τη λήξη του χρόνου της πιο πάνω αναθεώρησης μπορεί η άδεια να αναθεωρηθεί πάλι κατά την περίπτωση β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

3. Αναθεώρηση μέσα στο χρονικό διάστημα που ισχύει η άδεια απαιτείται και επιβάλλεται στις πιο κάτω α, β, γ, περιπτώσεις και γίνεται για το υπολειπόμενο από την τριετία χρονικό διάστημα:
α) Αλλαγής ή παραιτήσεως του προβλέποντας Μηχανικού του έργου. Στην περίπτωση το στάδιο εργασιών κατά το χρόνο της ανάληψης της επιβλέψεως απ'αυτόν και φωτογραφίες της οικοδομής.
β) Γενικής ή μερικής τροποποίησης της αρχιτεκτονικής ή στατικής μελέτης που με αυτή αλλάζει το περιτύπωμα της οικοδομής ή η χρήση αυτού, χωρίς αύξηση του συντελεστή δόμησης του όγκου του κτιρίου, της καλυπτόμενης επιφάνειας, ή του αριθμού ορόφων.
γ) Αύξησης του συντελεστού δόμησης επί πλέον εκείνου που είχε χορηγηθεί με την άδεια (νέα προσθήκη) ή αύξηση καλυπτόμενης επιφάνειας και αριθμού ορόφων χωρίς αύξηση συντελεστού δόμησης.

4. Δεν απαιτείται αναθεώρηοη της άδειας στις πιο κάτω περιπτώσεις:
α) Για εσωτερικές τροποποίσεις που δεν αλλάζουν τη χρήση του κτιρίου.
β) Για τοπικής σημασίας μεταβολές του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
γ) Για μεταβολή του μήκους των διαστάσεων του οικοπέδου μέχρι 5%.
δ) Αναθεώρηση δεν απαιτείται για μεταβολή των διαστάσεων του κτιρίου 2% και μέχρι 0,10μ. κατ'ανώτατο. Στις περιπτώσεις αυτές υποχρεούται ο ενδιαφερόνενος πριν από την εκτέλεση των σχετικών εργασιών να ενημερώνει την υπηρεσία.

5. Στις περιπτώσεις αναθεωρήσεως των οικονομικών αδειών ή ενημέρωσης των φακέλλων αυτών, οι κάθε φύσεως κρατήσεις και εισφορές που καταβλήθηκαν κατά την έκδοση της αναθεωρήσεως ή την ενημέρωση του φακέλλου της άδειας.

"6. Οι άδειες κατεδάφισης ισχύουν για έξι (6) μήνες εφόσον δεν ανακληθούν ή ακυρωθούν. Μετά την παρέλευση των έξι (6) μηνών η άδεια αναθεωρήται υποχρεωτικά. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την αναθεώρηση παύει να ισχύει".[3]

Άρθρο 7

Ελεγχος των οικοδομικών εργασιών

1. Με την έναρξη των οικοδομικών εργασιών τοποθετείται στο εργοτάξιο και σε θέση που να είναι αμέσως ορατή πινακίδα διαστάσεων τουλάχιστον 30εκ. x 40εκ. με τον αριθμό και τη χρονολογία έκδοσης της άδειας.

2. Πρέπει απαραίτητα να βρίσκεται στο εργοτάξιο φωτοαντίγραφο της άδειας της οικοδομής όταν εκτελούνται οικοδομικές εργασίες.

3. Ο έλεγχος των οικοδομών γίνεται μόνο από τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες οποτεδήποτε, υποχρεωτικά δε ύστερα από αίτηση, μετά τη λήξη των παραπάνω φάσεων καταστκευής:
α) Οταν έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου και ο οργανισμός πληρώσεως, και
β) Οταν έχουν περατωθεί όλες οι εργασίες δομήσεως, για τις οποίες, σύμφωνα με το άρθρ. 118 του ΝΔ 8/1973 "περί Γ.Ο.Κ." απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.

4. Αν κατά τις αυτοψίες διαπιστωθεί ότι η οικοδομή κατασκευάζεται ή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες η άδεια θεωρείται από την Υπηρεσία, εφ'όσον προηγούμενα έχει κατατεθεί η αμοιβή επίβλεψης των μηχανικών, σύμφωνα με την σχετική Νομοθεσία. Αν διαπιστωθούν διαφορές από τις εγκεκριμένες μελέτες τότε:
Αν οι διαφορές εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρ. 6 του παρόντος, δίναται 10ήμερη προθεσμία για την ενημέρωση του φακέλλου. Αν δεν γίνει ενημέρωση μέσα σ'αυτό το διάστημα, στην μεν περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 3 του άρθρου αυτού διακόπτονται οι οικοδομικές εργασίες, δεν γίνεται θεώρηση της άδειας μέχρι να γίνει ενημέρωση στην δε περίπτωση του εδαφ. β της παρ. 3 του άρθρου αυτού δεν γίνεται θεώρηση της άδειας μέχρι να γίνει ενημέρωση.
Αν οι διαφορές εμπίπτουν στις περιπτ. β-γ, της παρ. 3 του άρθρ. 6 του παρόντος δίνεται προθεσμία 20 ημερών για την υποβολή των νέων μελετών που χρειάζονται για την αναθεώρηση της άδειας. Το ίδιο γίνεται και στην περίπτωση ύπαρξης εγκαταστάσεως ανελκυστήρα και θέρμανσης κλιματισμού, αερισμού και ηλεκτρικού υποσταθμού που δεν προβλέπονται από την αρχική μελέτη. Αν δεν υποβληθούν οι νέες μελέτες για την αναθεώρηση της άδειας μέσα στην παραπάνω προθεσμία, διακόπτονται αμέσως οι οικοδομικές εργασίες και εφαρμόζονται περαιτέρω οι διατάξεις περί αυθαιρέτων.

Άρθρο 8

Γενικές διατάξεις

1. Ο τρόπος σύνταξης και παρουσίασης των μελετών φαίνεται στις προδιαγραφές που συνοδεύουν και δημοσιεύονται με το παρόν δ/γμα.

2. Στην έννοια της άδειας οικοδομικών εργασιών περιλαμβάνονται και όλες οι κατασκευές μαντρότοιχων, βόθρων, υπογείων δεξαμενών νερού, εκσκαφών και λοιπών συναφών εργασιών που καθιστούν το κτίριο άρτιο για λειτουργεία.

3. Για την έκδοση άδειας επισκευών, διαρρυθμίσεων, κατεδαφίσεων, περιφράξεων, περιτοιχίσεων, βόβρων και λοιπών κατασκευών, προσκομίζονται τα ανάλογα κατά περίπτωση δικαιολογητικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Αδεια απαιτείται για εκσκαφή, επιχώσεις και για την κοπή δένδρων σύμφωνα με το άρθρ. 40 του Ν 1337/1983.

4. Σε περίπτωση διακοπής των πολεοδομικών εργασιών στο διάστημα της πρώτης τριετίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων (π.χ. διακοπή λόγω εύρεσης αρχαιοτήτων ή λόγω ανωτέρας βίας, παρατείνεται η ισχύς της άδειας για όσο χρόνο έχου διακοπεί οι εργασίες. Για την εξακρίβωση ότι συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, απαιτείται απόφαση του οικείου Νομάρχη που εκδίδεται με αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνγη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού. Τυχόν παρατάσεις αδειών που έχουν δοθεί, εξακολουθούν να ισχύουν, εάν δεν ανακληθούν για οποιοδήποτε λόγο.

Άρθρο 9

Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος δ/τος δεν έχουν εφαρμογή για μελέτες που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες πριν από τη δημοσίευση του δ/τος αυτού.

2. Οι πολεοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα δημοσιεύσεως που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. Μετά τη λήξη τους αναθεωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

"3. Για εργασίες ανέγερσης ή εγκατάστασης αυτοτελών βοηθητικών κτιρίων όσης επιφανείας ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις, απλών αυτοτελών αγροτικών αποθηκών επιφάνειας μέχρι 100 μ2, αυτοτελών ανοικτών υπόστεγων επιφάνειας μέχρι 100 μ2, αυτοτελών απλών κτιρίων εκτροφής ζώων (στάβλοι) επιφάνειας μέχρι 100 μ2, αυτοτελών επαγγελματικών αποθηκώνεπιφάνειας μέχρι 100 μ2 και προσθηκών (καθ'ύψους ή κατ'επέκταση) σε κατοικίες ή καταστήματα επιφάνειας μέχρι 60 μ2, η τήρηση των παρακάτω σημείων των προδιαγραφών για την σύνταξη και παρουσίαση των μελετών για την έκδοση οικοδομικών αδειών δεν είναι υποχρεωτική:
α) Στο άρθρο 11 οι παρ. 2.5 και 2.6, στα σχέδια των κατόψεων της ιδίας παρ. 2 τα σημεία γ, δ, θ, ιβ, ιδ, ιε, ιστ από την παρ. τουλάχιστον μια όψη από την παρ. 2.8 τουλάχιστον 1 τιμή και τα σημεία 1.2 και τέλος η παρ. 3 και
β) Στο αρθρ. 12 οι παρ. 2.7 και 3 ".[4]

Άρθρο 10

Προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων[5]

1. Εντός σχεδίου περιοχές.
Το τοπογραφικό διάγραμμα προκύπτει από επακριβή αποτύπωση και περιλαμβάνει οπωσδήποτε:
α) Το οικόπεδο που προκύπτει να κτιστεί η οικοδομή. Όταν υπάρχουν όρια για τα οποία ο μελετητής διαπιστώνει ότι δεν είναι οικοδομήσιμα ή υπάγονται στο αρθρ. 25 παρ. 1 του Ν 1337/1983 απαιτείται η αποτύπωση και ο χαρακτηρισμός τους. Τα όρια του οικοπέδου πρέπει να σημειώνονται με έντονη αξονική γραμμή, να επισημαίνονται οι κορυφές τους, να γράφονται οι διαστάσεις και ότι άλλο στοιχείο χρειάζεται για το σαφή γεωμετρικά προσδιορισμό του και να υπολογίζεται το εμβαδόν του.
β) Τη θέση και τις διαστάσεις των κτισμάτων που υπάρχουν στο οικόπεδο και αυτών που πρόκειται να κατασκευαστούν.
γ) Υψόμετρα στις κορυφές και άλλα χαρακτηριστικά σημεία του οικοπέδου εξαρτημένα από την αφετηρία μέτρησης του ύφους.
δ) Το περίγραμμα του Ο.Τ. και τους δρόμους που το περιβάλλουν με τα πλάτη και τις ονομασίες τους. Εάν μπροστά ή απέναντι από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα του οικοπέδου ή δίπλα του υπάρχουν ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες, αυτές αποτυπώνεται ο πραγματικός κοινόχρηστος χώρος.
ε) Το τμήμα του ρέματος, τον προυφιστάμενο του 1923 δρόμο και τις εναέριες γραμμές μεταφορές υψηλής τάσης της ΔΕΗ, που τυχόν διασχίζουν το Ο.Τ.
στ) Απόσπασμα από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο που απεικονίζει το Ο.Τ. όπου το οικόπεδο και τα Ο.Τ. που το περιβάλλουν.
ζ) Τους όρους δόμησης.
η) Τον προσδιορισμό με τρόπο σαφή της ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής, σύμφωνα με την ρυμοτομία που ισχύει, βάσει των τεχνικών εκθέσεων που ήδη υπάρχουν. Οταν δεν υπάρχουν τεχνικές εκθέσεις υπάρχει όμως σαφώς διαμορφωμένη οικοδομική γραμμή, το κτίσμα τοποθετήται πάνω σ'αυτήν. Όταν δεν υπάρχει διαμορφωμένη Ο.Γ. ακολουθείται η διαδικασία σύνταξης τεχνικής έκθεσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο προσδιορισμός της Ο.Γ. δεν απαιτείται σε περίπτωση προσθήκης σε κτίσμα που κατασκευάστηκε με άδεια και βάσει αυτής έχει προσδιοριστεί η Ο.Γ.
Το τοπογραφία διάγραμμα συντάσσεται σε κλίμακα 1:200 ή 1:500 ανάλογα με το μέγεθος του οικοδομικού τετραγώνου και είναι προσανατολισμένο. Οι σχετικές δηλώσεις που μέχρι τώρα αναγράφονται στο τοπογραφικό καταργούνται.

2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί προ του 1923.
Το τοπογραφικό διάγραμμα προκύπτει από επακριβή αποτύπωση και περιλαμβάνει οπωσδήποτε:
α) Το γήπεδο ή οικόπεδο που πρόκειται να κτιστεί η οικοδομή σε κλ. 1:500 ή 1:200 ανάλογα με την έκταση του. Τα όρια του γηπέδου ή οικοπέδου πρέπει να σημειώνονται με έντονη αξονική γραμμή, να επισημαίνονται οι κορυφές του, να γράφονται οι διαστάσεις και να υπολογίζεται το εμβαδόν του. Επίσης, σημειώνονται τα σημεία τομής της περιμέτρου του γηπέδου ή οικοπέδου με τις πλευρές αυτών, όσα ονόματα ιδιοκτητών των όμορων ιδιοκτησιών είναι γνωστά, καθώς και το όριο απαλλοτρίωσης δρόμου ή σιδηροδρομικής γραμμής ή δασικής έκτασης ή αιγιαλού και παραλίας για την σωστή τοποθέτηση της οικοδομής ή της περίφραξης για την οποία ζητείται η άδεια.
β) Την θέση και τις διαστάσεις των κτισμάτων που υπάρχουν στο οικόπεδο με χαρακτηρισμό (αριθμπο ορόφων χρήση κτιρίου).
γ) Τους δρόμους που τυχόν το περιβάλλον με τα πλάτη, τις ονομασίες και το χαρακτηρισμό τους (εθνικός, επαρχιώτικος, δημοτικός, κοινοτικός, αγροτικό, ιδιωτικός).
δ) Το τμήμα του ρέματος και τις εναέριες γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ, που τυχόν διασχίζουν το γήπεδο.
ε) Οιδιπορικό σκαρίφημα που απεικονίζει το οικόπεδο ή γήπεδο με τις αποστάσεις του από κοντινά σημεία (εκκλησίες, δημόσιους δρόμους κ.α.) κατά τρόπο που να μπορεί η υπηρεσία να το εντοπίζει στο έδαφος. Για την εντός ζώνης δόμηση στο τοπογραφικό διάγραμμα απεικονίζονται επίσης οι ιδανικές προεκτάσεις των απέναντι οδών του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, καθώς και η απόσταση του οικοπέδου ή γηπέδου από το όριο του εγκεκριμένου σχεδίου ή το όριο του πριν από το 1923 οικισμού. Στις περιπτώσεις ειδικών δ/των όρων δόμησης υποβάλλεται απόσπασμα από το σχέδιο που συνοδεύει το δ/γμα και για τους πριν το 1923 οικισμούς απόσπασμα από το σχέδιο καθορισμού οικισμού όπου φαίνεται η θέσης του οικοπέδου.
στ) Τους όρους δόμησης.

Άρθρο 11

Προδιαγραφές σύνταξης αρχιτεκτονικών μελετών[6]

Η αρχιτεκτονική μελέτη περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
1. Διάγραμμα κάλυψης.
2. Σχέδια κατασκευής.
3. Σχέδια λεπτομεριών.
4. Σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης σε περίπτωση προσθήκηςεπισκευής, διασκευής, διαρρύθμισης.
5. Τεχνική περιγραφή.

1. Διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1:100 ή 1:200.
Το διάγραμμα κάλυψης προκύπτει από υπεύθυνη αποτύπωση καιπεριλαμβάνει:
α) Το οικόπεδο με όλες τις διαστάσεις του με όλες τις πλευρές του και το εμβαδόν του.
β) Τα κτίσματα, τις διαστάσεις τους, τη θέση τους σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια του οικοπέδου, τις προεξοχές(εξώστες, κλπ.), τις εσοχές και ότι άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, της δόμησης, του ύψους κλπ. του κτιρίου. Σε περιπτώσεις προσθήκης περιέχονται και τα παλαιά κτίσματα με όλα ταπαραπάνω στοιχεία και επί πλέον τους αριθμούς των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης τους από την κατεδάφιση αν η ανέγερση τους ήταν αυθαίρετη.
γ) Τους υπολογισμούς της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης κάλυψης και δόμησης του μεγίστου επιτρεπόμενου ύψους, των πλαγίων και οπισθίων αποστάσεων, των προεξοών τον υπολογισμό των αναγκών σε χώρους στάθμευσης και τον τρόπο κάλυψης τους.
δ) Σχηματική τομή στην οποία υπάρχουν το συνολικό ύψος του κτίσματος, το ύψος για την εξάντληση του συντελεστή δόμησης τα ύψη των ορόφων και οι στάθμες τους από την υψομετρική αφετηρία. Οπου χρειάζεται να αιτιολογηθούν τα παραπάνω γίνεται αναφορά στα σχετικά άρθρα του Γ.Ο.Κ. στις ειδικές διατάξεις, στις εγκυκλίους και στις αποφάσεις (παρεκκλίσεων κλπ.) που εφαρμόζονται.

2. Σχέδια κατασκευής.
Τα σχέδια κατασκευής συντάσσονται σε κλίμακα 1: 50. Σε περιπτώσεις μεγάλων κτιρίων ή συγκροτημάτων κτιρίων, είναι δυνατόν να συντάσσονται τα σχέδια της γενικής διάταξης των κατόψεων κτιρίων, είναι δυνατόν να συντάσσονται τα σχέδια της γενικής διάταξης των κατόψεων των όψεων και των τομών σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 τα οποία όμως συνοδεύονται από σχέδια τμημάτων του κτιρίου ή των ει μέρους κτιρίων σε κλίμακα 1:50. Στα σχέδια κατασκευής περιλαμβάνονται οπωσδήποτε :
2.1. Κάτοψη χάραξης γενικών εκσκαφών. Εξαρτάται από οικοδομικές γραμμές, στάθμες εκσκαφής εξαρτημένες από αφετηρία μέτρηση υψών.
2.2. Κάτοψη ή κατόψεις υπογείων.
2.3. Κάτοψη ισογείου.
2.4. Κατόψεις όλων των λοιπών ορόφων.
2.5. Κάτοψη δώματος ή στέγης.
2.6. Κάτοψη διαμόρφωσης ακάλυπτων χώρων που περιέχει όλες τις κατασκευές που γίνονται σ'αυτπούς (κλίμακες, μανδρότοιχοι, τοίχοι αναστήριξης, χώροι στάθμευσης κλπ )με τις διαστάσεις και στάθμες τους. Σε περιπτώσεις δόμησης εκτός σχεδίου σε μεγάλα γήπεδα, το σχέδιο αυτό περιέχει τη διαμόρφωση του άμεσου περιβάλλοντος του κτιρίου και τις κατασκευές που αναφέρονται στην πρόσβαση του κτιρίου. Το σχέδιο αυτό, μπορεί να γίνεται και σε κλίμακα 1:100 ή 1:200. Αυτό το σχέδιο μπορεί να παραληφθεί αν όλα τα παραπάνω στοιχεία υπάρχουν στο διάγραμμα κάλυψης ή στην κάτοψη ισογείου . Οι κατόψεις όλων των επιπέδων (υπόγειο, ισόγειο, πατάρια σε αίθουσες, όροφοι, δώμα ή στέγη) περιέχουν:
α) Τις οικοδομικές γραμμές. Εξάρτηση της οικοδομής απ'αυτές στο ίδιο σχέδιο ή σε άλλο μικρότερης κλίμακας μέσα στον ίδιο πίνακα όπου καθορίζεται η θέση του συγκεκριμένου ορόφου σε σχέση με το οικόπεδο και το συνολικό κτίσμα.
β) Βοριά.
γ) Τα φέροντα κατακόρυφα στοιχεία στις πραγματικές τους διαστάσεις με διαφοροποίηση σχεδίασης.
δ) Τα στοιχεία πλήρωσης σε συνάρτηση με την μελέτη θερμομόνωσης και τη λειτουργία των κουφωμάτων.
ε) Την ονομασία των χώρων κύριων και βοηθητικών.
στ) Τις απαραίτητες εξωτερικές διαστάσεις τις διαστάσεις όλων των χώρων και των τοίχων.
ζ) Θέσεις και λειτουργία κουφωμάτων, διαστάσεις (άνοιγμα, ποδιά, πρέκι).
η) Θέσεις τομών.
θ) Αναφορά στα σχέδια λεπτομερειών.
ι) Φορά κλιμάκων και αριθμός βαθμίδων.
ία) Στάθμες τελικού δαπέδου.
ιβ) Ενδειξη των χώρων όπου υπάρχουν ανοικτοί εξώστες.
ιγ) Θέσεις ειδών υγιεινής, νεροχυτών, συσκευών ειδικών εγκαταστάσεων δε συνάρτηση με τις αντίστοιχες μελέτες.
ιδ) Θέσεις ντουλαπιών.
ιε) Ενδειξη απορροής υδάτων βεραντών, εξωστών, κλπ.
ιστ) Ρύσεις και θέσεις υδρορροών προκειμένου για την κάτοψη δωμάτων ή στέγης.
ιζ) Υπολογισμός του εμβαδού και όγκου των κτισμάτων για τον ογκομετρικό.
2.7. Οψεις.
Ολες οι όψεις του κτίσματος (πρόσοψη, πίσω όψη, και πλάγιες όταν υπάρχουν). Στις όψεις περιέχονται όλα τα στοιχεία που τις διαμορφώνουν στις πραγματικές τους θέσεις και διαστάσεις και αναγράφονται τα υλικά μόρφωσης και επικάλυψης. Στις όψεις αναγράφονται τα μέγιστα πραγματοποιούμενα ύψη και η στάθμη του δαπέδου της κύριας εισόδου του κτιρίου αναφορικά με την αφετηρία μέτρησης υψών.
2.8. Τομές.
Δύο τουλάχιστον κάθετες ή μια στην άλλη τομές από τις οποίες η μια οπωσδήποτε στο κλιμακοστάσιο. Οι τομές περιέχουν:
1. Το κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο σε αντίστοιχα με τα σχέδιο διαμόρφωσης ακαλύπτων χώρων.
2.Τα φέροντα στοιχεία που τέμνονται στα πραγματικά υπό κλίμακα μεγέθη, με διαφοροποίηση στον τρόπο σχεδίασης.
3. Τα στοιχεία πλήρωσης σε συνάρτηση με την μελέτη θερμομόνωσης.
4. Ολα τα ελεύθερα ύψη ορόψων, στάθμες δαπέδων με αναφορά στην αφετηρία μέτρησης υψών, συνολικά πάχη δαπέδων και ορόφων.
5. Προβολές των λοιπών στοιχείων.
6. Αναφορά στα σχέδια λετπομερειων.

3. Σχέδια λεπτομερειών. Τα σχέδια λεπτομερειών που δεν αποτελούν κατ'ανάγκη χωριστά σχέδια συντάσσονται σε κλίμακα τουλάχιστον 1:20 και περιλαμβάνουν:
α) Τομές σε χαρακτηριστικές θέσεις που δείχνουν τις οικοδομικές λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες αυτές, ανάγονται με ενδείξεις στις γενικές τομές.
β) Σχέδια κλιμάκων, κατόψεις με ακριβή προσδιορισμότης χάραξης και αρίθμηση βαθμίδων.
γ) Χαρακτηριστικές τομές με επικαλύψεις και χρησιμοποιούμενα υλικά.

4. Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης.
Η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης περιλαμβάνει:
α) Κατόψεις όλων των επιπέδων με γενικές εξωτερικές διαστάσεις με τη θέση και το μέγεθος των εξωτερικών κουφωμάτων και με ονομασία χώρων.
β) Φωτογραφίες όλων των όψεων.

5. Τεχνική περιγραφή του έργου.
α) Θέση και περιοχή οικοπέδου ή γηπέδου.
β) Επιφάνεια οικοπέσου ή γηπέδου.
γ) Καλυπτόμενη επιφάνεια και όγκος κτιρίου.
δ) Αριθμός χρήση και εμβαδόν των ορόφων.
ε) Περιγραφή και εμβαδόν των οριζόντιων ιδιοκτησιών και υπολογισμός του μέσου εμβαδού κατοικιών του κτιρίου.
στ) Τρόπος κατακόρυφης επικοινωνίας.
ζ) Τρόπος κατασκευής και υλικά των βασικών οικοδομικών εργασιών.

Άρθρο 12

Προδιαγραφές σύνταξης στατικών μελετών[7]

Η στατική μελέτη περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Τεύχη υπολογισμών.
2. Σχέδια φέρουσας κατασκευής.
3. Σχέδια λεπτομερειών.

1. Τεύχη Υπολογισμών
1.1. Έκθεση που περιλαμβάνει:
α) Περιγραφή του έργου (αριθμός ορόφων, προβλέψεις επεκτάσεων, χρήσεις).
β) Το είδος της κατασκευής (οπλισμένο σκυρόδεμα σιδηρά ή ξύλινη κατασκευή, κλπ.).
γ) Το είδος των φορέων.
δ) Τις μεθόδους υπολογισμών.
ε) Τις παραδοχές σε ότι το φορτίο σύμφωνα με τον κανονισμό φορτίσεων συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων πλήρωσης, επικάλυψης κλπ.
στ) Την ποιότητα των υλικών κατασκευής και τις επιτρεπόμενες τάσεις τους (σκυρόδεμα, σίδηρο, ξύλο).
ζ) Το είδος του εδάφους θεμελίωσης και την επιτρεπόμενη τάση του.
η) Την περιοχή σεισμικότητας και τον σεισμικό συντελεστή.
1.2. Υπολογισμό των στατικών μεγεθών και διατομών όλων των φερόντων στοιχείων, των τάσεων και των παραμορφώσεων που αναπτύσσονται σε σχέση με τις επιτρεπόμενες.
1.3. Αντισεισμικό έλεγχο ή αιτιολόγηση στην περίπτωση που δεν υπάρχει.

2. Σχέδια φέρουσας κατασκευής.
Τα σχέδια της φέρουσας κατασκευής είναι δε ίδια κλίμακα με τα αντίστοιχα της αρχιτεκτονικής μελέτης και περιλαμβάνουν κατόψεις όλων των ορόφων, κάτοψη θεμελίων και σχημτική τομή.
Τα σχέδια αυτά περιέχουν:
2.1. Παραδοχές όπως στην έκθεση (1.1 ε-1.1.η).
2.2. Τα γεωμετρικά μεγέθη των φερόντων στοιχείων.
2.3. Τους οπλισμούς σε περιπτώσεις φορέων οπλισμένου σκυροδέματος. Εκτός από τους κύριους οπλισμούς πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα οι συνδετήρες, οι οπλισμοί διανομής καί κάθε άλλος οπλισμός που προκύπτει από την στατική μελέτη. Επίσης πρέπει να φαίνεται η θέση των οπλισμών στους στύλους.
2.4. Τοπικές τομές στα σημεία των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων και ο καθορισμός των θέσεων όλων των κατακόρυφων και οριζόντιων στοιχείων της κατασκευής με αναλυτικές αποστάσεις.
2.5 Τα σταθερά σημεία των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων και ο καθορισμός των θέσεων όλων των κατακόρυφων και οριζοντίων στοιχείων της κατασκευής με αναλυτικές αποστάσεις.
2.6. Το βάθος θεμελίωσης και οι διαστάσεις και οι θέσεις όλων των στοιχείων της θεμελίωσης (πέδιλα , συνδετήριοι δοκοί,κλπ.) τα σταθερά των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων και οι αποστάσεις τους από δύο κάθετους άξονες εξαρτημένους από σταθερά σημεία του οικοπέδου (οικοπεδικές γραμμές, πλευρές, κορυφές, κλπ.).
2.7. Στις κατόψεις της φέρουσας κατάστασης σημειώνται και καθορίζονται γεωμετρικά όλα τα κενά των πλακών (φωταγωγοί, κλπ.) και όλες οι τρύπες διέλευσης των βασικών αγωγών εγκαταστάσεων (καπναγωγοί, αεραγωγοί, υδρορροές, αποχετεύσεις, κλπ.).

3. Σχέδια λεπτομερειών
Τα παραπάνω σχέδια πρέπει να συνοδεύονται και από σχέδια λεπτομερειώνγια ειδικά στοιχεία ή ειδικές καταστκευές της φέρουσας κατασκευής (σχάρες, κελύφη, μηκητοειδή πτυχώματα, προεντεταμένα στοιχεία, στέγες κεκαμμένες ή κυκλικές δοκοί, μεγάλοι πρόβολοι, κλίμακες ειδικής μορφής, κόμβοι σιδηρών κατασκευών, κόμβοι ζευκτών κλπ.). Τα σχέδια λεπτομερειών συνοδεύονται και από αναπύγματα οπλισμών.

4. Υπόμνημα
Σε κάθε σχέδιο υπάρχει υπόμνημα με σκαριφήματα και παρατηρήσεις. Για παράδειγμα σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος το υπόμνημα καθορίζει τους συνδετήρες (μορφή, πύκνωση στους κόμβους, κλπ.) τους οπλισμούς των τοιχωμάτων (κατακόρυφοι, οριζόντιοι, παραστάδες), τον τύπο των πλεγμάτων που χρησιμοποιούνται, το μήκος των αναμομών. κλπ.

Άρθρο 13

Προδιαγραφές σύνταξης στατικών μελετών σε περίπτωση προσθήκης[8]

Οι παρακάτω προδιαγραφές καλύπτουν μελετητική εργασία πέρα από την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ΠΔ 696/74.

1. Σε περίπτωση που υπάρχει άδεια και μελέτη με πρόβλεψη προσθήκης, απαιτείται:
1.1. Υποβολή έκθεσης αυτοψίας που αναφέρεται:
α) Στην εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης ως προς την διάταξη των φερόντων στοιχείων της υπάρχουσας κατασκευής, τις γεωμετρικές διαστάσεις των διατομών και τους οπλισμούς όπου αυτοί είναι εμφανείς (αναμονές).
β) Στην χρήση του κτιρίου και την διαπίστωση τηρήσεως των παραδοχών της μελέτης από απόψεως φορτίου.
γ) Στην διαπίστωση της συμπεριφοράς του υπάρχοντος κτιρίου, καθώς και στον εντοπισμό και την αποτύπωση εμφανών ρωγμών, υπερβολικών παραμορφώσεων, καθιζήσεων ή άλλων βλαβών που τυχόν υπάρχουν τόσο στον φέροντα οργανισμό, όσο και στον οργανισμό πληρώσεως. Διαπίστωση της υπάρξεως βόθρου, ρεμάτων, εκσκαφών κλπ. σε θέσεις που μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του κτιρίου.
δ) Συμπεράσματα για την φέρουσα ικανότητα του υπάρχοντος σαν σύνολο και των μεμονωμένων στοιχείων του. Σε περίπτωση διαπιστώσεως βλαβών που αφήνουν επιφυλάξεις για την φέρουσα ικανότητα του υπάρχοντος, η έρευνα επεκτείνεται σε:
δ1) Στοιχεία του ιστορικού της κατασκευής από μαρτυρίες, ημερολόγιο, επιμετρήσεις, συμφωνητικά, κλπ. που τυχόν υπάρχουν και βοηθούν στον σχηματισμό της σωστής εικόνας.
δ2) Αξιολόγηση όλων των παρά πάνω δεδομένων που βασίζεται ακόμα σε δοκιμασίες και ελέγχουν (πυρηνοληψία, διαπιστώσεις παχών πλακών, αναζητήσεις οπλισμών, αποκαλύψεις θεμελίων, ξύλινων ή σιδήρων στοιχείων κλπ.) που κρίθηκαν απαραίτητοι από τους υπογράφοντες μηχανικούς.
1.2. Φωτοαντίγραφα των κατόψεων φέροντος οργανισμού (ξυλοτόπων) εφόσον υπάρχουν με αναγραφή του αριθ. αδείας.
1.3. Διάταξη φέροντος οργανισμού (ξυλότυπους) του υπάρχοντος κτιρίου (αν διαφέρει από την εγκεκριμένη) με ενδείξεις των γεωμετρικών στοιχείων. Οι θέσεις πυρηνοληψλίας, τόμων, αποκαλύψεως πέδιλων, κλπ., εφόσον έγιναν, καθώς επίσης και οι θέσεις ρωγμών, βελών, καθιζήσεων κλπ. εφόσον υπάρχουν και επηρεάζουν τη στατική αντοχή σημειώνονται πάνω στα σχέδια αυτά η πάνω στα φωτοαντίγραφα της προηγούμενης παρ. 2.
1.4. Υπολογισμός όλων των στοιχείων που επηρεάζονται από την προσθήκη και δεν καλύπτεται από την πρόβλεψη.
1.5. Μελέτη ενισχύσεως (υπολογισμός, σχέδια και τεχνική περιγραφή) αν χρειάζεται.
1.6. Αποτέλεσμα των εργαστηριακών ερευνών αντοχής σκυροδέματος, υπαρχόντων οπλισμών, ικανότητος εδάφους, κλπ. εφόσον πραγματοποιηθούν.

2. Σε περίπτωση που υπάρχει άδεια και μελέτη χωρίς πρόβλεψη, απαιτείται:
2.1. Υποβολή έκθεσης αυτοψίας όπως προηγουμένως.
2.2. Αντίγραφο εγκεκριμένης κάτοψης φέροντος οργανισμού (ξυλοτόπου) όπως προηγουμένως.
2.3. Διάταξη φέροντος οργανισμού όπως κατασκευάστηκε (όπως προηγουμένως), εφόσον διαφέρει από την εγκεκριμένη.
2.4. Υπολογισμός όλων των στοιχείων που επηρεάζονται από την προσθήκη και όσων άλλων ο μελετητής κρίνει απαραίτητα και αντισεισμικό έλεγχο προσθήκης και υπάρχοντος για την εκτίμηση της πιθανολογούμενης αντοχής.
2.5. Μελέτη ενισχύσεως (υπολογισμούς, σχέδια και τεχνική περιγραφή) αν χρειάζεται.
2.6 Αποτέλεσμα εργαστηριακών ερευνών, εφόσον πραγματοποιηθούν.

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια ούτε μελέτη, απαιτείται:
3.1 Υποβολή έκθεσης αυτοψίας που αναφέρεται στις παρ. γ, δ, της περιπτ. 1.1.
3.2 Ελεγχος της αντοχής σκυροδέματος με πυρηνοληψία ή άλλη δόκιμη μέθοδο . Καά την πυρηνοληψία λαμβάνονται 3 τουλάχιστον δοκίμια ανά οικοδομή και μέχρι 100 μ3. οπλισμένα σκυροδέματος και ένα επί πλέον δοκίμιο ανά 100μ3 μέχρι των 400 μ3. Για την κατά προσέγγιση εκτίμησητου όγκου αυτού λαμβάνονται 0,25 μ2 σκυροδέματος και ένα 1,0μ2 κατόψεως ξυλοτύπου ή θεμελιώσεως. Επιτρέπεται ακριβής υπολογισμός. Σε περίπτωση σκυροδέματος ποιότητος Β120 επιτρέπεται μακροσκοπικός έλεγχος χωρίς τις παραπάνω δοκιμές.
3.3. Έλεγχος ποιότητος και ποσότητας οπλισμών με ενδεικτικές τομές ίσες τουλάχιστον με τον παραπάνω αριθμό δοκιμίων.
3.4. Ενδεικτικός έλεγχος διαστάσεων πέδιλων, ίσων σε αριθμό με το 20% του αριθμού πέδιλων και όχι λιγότερα των τριών.
3.5. Είναι δυνατόν να επιβάλλεται μεγαλύτερος αριθμός ελέγχων σε περίπτωση εφανίσεως ρωγμών, καθιζήσεων, υπερβολικών βελών και βλαβών ή σε περιπτώσεις κτιρίων συγκεντρώσεως κοινού.
3.6. Αποτύπωση του φέροντος οργανισμού (ξυλότυποι) με τις γεωμετρικές διαστάσεις των στοιχείων του.
3.7. Στατικός και αντισεισμικός υπολογισμός της υπάρχουσας κατασκευής. Σε περίπτωση κτιρίου με σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος ο υπολογισμός βασίζεται στην πιθανολογούμενη αντοχή σκυροδέματος και το πιθανολογούμενο ποσοστό οπλισμού, όπως αυτό προέκυψε από τις έρευνες των παρ. 2. και 3.
3.8. Μελέτη ενισχύσεως όπου χρειάζεται.
3.9. Αποτέλεσμα εργαστηριακών ερευνών.
3.10. Απαλλαγή από τον έλεγχο θεμελίων και τον έλεγχο των υπαρχόντων κατακόρυφων στοιχείων σε περίπτωση που αυτά δεν φορτίζονται από τη νέα κατασκευή.

Κάθε άλλη περίπτωση υπάρχουσας οικοδομής θεωρείται ενδιέμεση των περιπτ. 1, 2 και 3 και αντιμετωπίζεται ανάλογα. Δεν απαιτείται η τήρηση ολόκληρης της προηγούμενης διαδικασίας σε περίπτωση προσθήκης επιφάνειας μικρότερης από το 20% της επιφάνειας υπάρχοντος ορόφου ή ελαφροκατασκευών με φορτία μικρότερα από το 20% του φορτίου ορόφου. Και στις τρεις περ. 1,2, και 3 ο επιβλέπων μηχανικός διακαιούται και υποχρεούται να αναθεωρηθεί, τροποποιεί και συμπληρώνει τις αναφερόμενες παρά πάνω μελέτες και να προσαρμόζει κατάλληλα την κατασκευή εφόσον αυτό απαιτητοί από τις παρουσιαζόμενες κατά την εκτέλεση της προσθήκης συνθήκες. Οι εκθέσεις αυτοψίας (1.1, 2.1, 3.1) αντικαθιστούν τις μέχρι τώρα δηλώσεις αντοχής οι οποίες καταργούνται.

Άρθρο 14

Προδιαγραφές για την σύνταξη μελετών εγκαταστάσεων[9]

1. Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων, γενικό σχέδιο υδραυλικών εγκαταστάσεων.
Η μελέτη αυτή πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:
Κάτοψη του πρώτου επιπέδου του κτιρίου (ισογείου ή υπογείου αν υπάρχει) στο οποίο φαίνεται:
α) Η θέση των υδρομετρητών και οι διαδρομές των σωλήνων παροχών από τους υδρομετρητές μέχρι τα σημεία εκκίνησης των κατακόρυφων τμημάτων τους.
β) Το οριζόντιο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (φρεάτια, σωληνώσεις, μηχανοσίφωνες, κλπ.) και ο τρόπος διάθεσης τους (Σύνδεση με δίκτυο της πόλης, βόθρος, κλπ.).
γ) Το οριζόντιο δίκτυο απομάκρυνσης των ομβρίων όλης της οικοδομής και των διαμορφούμεων ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου. 1.1. Υδρευση.
1.1.1. Τεχνική περιγραφή που περιλαμβάνει:
α) Τα υλικά που προβλέπονται να χρησιμοποιηθούν:
β) Τις προδιαγραφές των υλικών (αριθ. ΕΛΟΤ αν υπάρχει).
γ) Τον τρόπο εγκατάστασης και σύνδεσης (περιγραφή ή αναφορά σε εγκεκριμένες ή παραδεδεγμένες τεχνικές οδηγίες).
δ) Το σύστημα ή τη μέθοδο που έχει επιλεγεί για την ύδρευση του κτιρίου (δίκτυο πόλης, δεξαμενές).
1.1.2. Τεύχος υπολογισμών.
α) Περιλαμβάνει τους αναγκαίους υπολογισμούς στις περιπτώσεις που απαιτούνται (ξενοδοχεία, βιομηχανίες, νοσοκομεία , κλπ.) ώστε να προκύπτουν οι διάμετροι των σωλήνων και η απαιτούμενη πίεση στην κεφαλή του δικτύου.
β) Για μονοκατοικίες ή κτίρια οριζοντίων ιδιοκτησιών, με ανεξάρτητο υδρομετρητή για κάθε ιδιοκτησία, δεν απαιτείται τεύχος υπολογιστών.
1.1.3. Σχέδια κατασκευής.
1.1.3.1. Κατόψεις όλων των ορόφων στις οποίες φαίνονται:
α) Οι θέσεις των υδραυλικών υποδοχέων στους διάφορους χώρους του κτιρίου.
β) Η γραμμή παροχής κάθε ιδιοκτησίας και τα δίκτυα διανομής ζεστού και κρύου νερού. Η τροφοδότηση των κοινοχρήστων χώρων και του δικτύου άρδευσης κήπου, όπου υπάρχουν.
γ) Το υλικό κατασκευής, η διάμετρος και ο τύπος των σωλήνων των δικτύων, οι διακόπτες δικλείδες κλπ.
δ) Υπόμνημα που δείχνει τη διάκριση ίων σωληνώσεων ζεστού-κρύου αέρα, καθώς και τους συμβολισμούς διακοπτών, δικλείδων, κλπ. κάθε είδους, κλπ καθώς και κάθε άλλη ένδειξη απαραίτητη για την κατανόηση των σχεδίων.
1.1.3.2. Διάγραμμα ύδρευσης, στο οποίο να εμφανίζεται η σύνδεση των διαφόρων υποδοχέων πάνω στα κατακόρυφα και τα οριζόντια δίκτυα. Επίσης η διάμετρος των σωλήνων και των αποφρακτικών οργάνων των δικτύων (βάνες, κρουνοί, βαλβίδες,κλπ.).
1.1.3.3. Κατασκευαστικά σχέδια δεξαμενών αποθήκευσης ή εξίσωσης αντλιοστασίων και κάθε άλλης κατασκευής που χρειάζεται σε περιπτώσεις ανυπαρξίας ή ανεπάρκειας του δικτύου πόλεως καθώς επίσης και σε κτήρια με ειδικές απαιτήσεις (βιομηχανίες, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κλπ.).
1.2. Αποχέτευση Ακαθάρτων.
1.2.1. Τεχνική περιγραφή που περιλαμβάνει:
α) Τα υλικά που προβλέπονται να χρησιμοποιηθούν.
β) Τις προδιαγραφές των υλικών (αριθ. ΕΛΟΤ αν υπάρχει).
γ) Τον τρόπο εγκατάστασης και σύνδεσης (περιγραφή ή αναφορά σε συγκεκριμένες ή παραδεδειγμένες τεχνικές οδηγίες).
δ) Το σύστημα ή τη μέθοδο που έχει επιλεγεί για την αποχέτευση ακαθάρτων και βροχής (δίκτυα πόλεως, βόθροι, συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων, κλπ.).
ε) Προβλεπόμενα συστήματα προστασίας περιβάλλοντος.
1.2.2. Τεύχος υπολογισμών που περιλαμβάνει:
α) Τους αναγκαίους υπολογισμούς από τους οποίους προκύπτουν οι διάμετροι των σωλήνων (μέγεθος υδραυλικών υποδοχέων ή άλλη).
β) Το εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχετεύσεως με ενδείξεις του υλικού κατασκευής, της διαμέτρου των σωλήνων, των σιφωνίων, φρεατίων, παγίδων , στομίων καθαρισμού κλπ.
γ) Οι σωλήνες αερισμού του δικτύου αποχετεύσεως με ενδείξεις του υλιού κατασκευής και των διαμέτρων τους κλπ.
δ) Υπόμνημα με τους συμβολισμούς των σωλήνων, φρεατίων, ειδικών τεμαχίων, πωμάτων, κλπ.
1.2.3.2. Διάγραμμα αποχευτέσεων στο οποίο να εμαφανίζεται η σύνδεση των διαφόρων υδραυλικών υποδοχέων πάνω στα κατακόρυφα και τα οριζόντια τμήματα των δικτύων. Επίσης η ποιότητα και η διάμετρος των σωλήνων και των εξαρτημάτων των δικτύων (σιφώνια, βαλβίδες, φρεάτια , κλπ.) και οι σωλήνες αερισμού του δικτύου.
1.2.4. Μελέτη διαθέσεως των ακαθάρτων εφόσον απαιτείται, που περιλαμβάνει:
α) Κατασκευαστικά σχέδια δεξαμενής συγκέντρωσης και αντλιοστασίου ανύψωσης, σε περίπτωση που κάποιοι χώροι του κτιρίου δεν μπορούν να αποχετευθούν δια βαρύτητας στο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης.
β) Υπολογισμός χωρητικότητας και κατασκευαστικά σχέδια σηπτικού και απορροφητικού βόθρου , σε περίπτωση ανυπαρξίας δικτύου αποχετεύσεως πόλεως.
γ) Εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία μελέτη διάθεσης λυμμάτω, όπως απαιτείται σε ειδικές περιπτώσεις βιομηχανιών, κτηνοτροφικών μονάδων, μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων κλπ. κατά τις οικίες διατάξεις.
1.3. Αποχέτευσης ομβρίων.
Κάτοψη του δώματος της οικοδομής στην οποία φαίνεται ο τρόπος απορροής των ομβρίων οι θέσεις συγκεντρώσεως των , οι θέσεις και οι διατομές των αγωγών απομάκρυνσης (κατακόρυφων στηλών ), τα υλικά κατασκευής, κλπ. Τα στοιχεία αυτά στους λοιπούς ορόφους φαίνεται στις κατόψεις της παρ. 1.2.3.1.

2. Μελέτες λοιπών συστημάτων.
Γενικά.
Σαν λοιπές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την λειτουργία ενός κτιρίου, θεωρούνται οι παρακάτω:
2.1. Θέρμανσης. 2.2. Κλιματισμού-Αερισμού. 2.3. Ηλεκτρικές ισχυρών ρευμάτων. 2.4. Πυροπροστασία. 2.5. Ανυψωτικών συστημάτων (ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες,κλπ.) 2.6. Ηλεκρικών υποσταθμών υποβιβασμού τάσεως. "2.7. Αερίων καυσίμων".[10]
Η μελέτη των εγκαταστάσεων των κτιρίων αποτελείται από την Γενική Μελέτη Δικτύων και τις επί μέρους μελέτες για όσες εγκαταστάσεις προβλέπεται να υποβάλλονται από τις ισχύουσες διατάξεις (Γ.Ο.Κ., άλλους κανονισμούς ή ειδικές διατάξεις).
Α. Γενική Μελέτη δικτύων.
Η γενική μελέτη των δικτύων περιλαμβάνει:
α) Γενικό Τοπογραφικό Σχέδιο του οικοπέδου με τα δίκτυα παροχών του οικισμού.
β) Γενικά σχέδια εγκαταστάσεων.
γ) Γενικό Τοπογραφικό σχέδιο δικτύου παροχών. Το γενικό τοπογραφικό σχέδιο των εγκαστάσεων είναι αντίγραφο του τοπογραφικού σχεδίου της οικοδομής, (χωρίς ενδείξεις διαστάσεων) και περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία των δικτύων παροχών πόλεως στη θέση του οικοπέδου.
1. Διαδρομή και βάθος αγωγών-διατομές-πίεση.
2. Τάση και θέση καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας .
Στο γενικό τοπογραφικό σχέδιο σημειώνονται η δαδρομή των δικτύων με διαφορετικές γραμμές για κάθε δίκτυο με σχετικό υπόμνημα.
Μέσα στο περίγραμμα του υπόψη κτιρίου η εάν τούτο δεν είναι επαρκές σε παραπλήσιο εμφανή χώρο, αναγράφονται οι απαιτήσεις του κτιρίου σε:
1. Παροχή νερού σε κυβικά μέτρα ανά ώρα για πυρόσβεση.
2. Ηλεκτρική ενέργεια σε ΚΥΑ (μονοφασικό, τριφασικό).
3. Αλλες τυχόν παροχές.
Γενικά σχέδια των εγκαταστάσεων.
1. Τις συνδέσεις των εσωτερικών εγκαταστάσεων του κτιρίου με τα δίκτυα παροχών που φαίνονται στο γενικό τοπογραφικό σχέδιο τις διατομές και τη θέση τους.
2. Τη θέση και το χώρο των κυρίων στοιχείων όλων των εγκαταστάσεων του κτιρίου (μετρητές παροχών, κατανεμητές, λεβητοστάσια μηχανοστάσια, δεξαμενές πετρελαίου, ψυχροστάσια, βόθροι, μηχανοσίφωνες, εξωτερικά φρεάτια εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων ή νερού, δεξαμενέςμ νερού, αντλιοστάσια, γειώσεις, κλπ.).
3. Την οριζόντια πορεία των γενικών δικτύων και κατακόρυφες στήλες όλων των εγκαταστάσεων με κύριες διαστάσεις (διατομές, διάμετροι,κλπ.), ώστε να γίνεται εμφανής η σχετική μεταξύ τους θέση και σχέση.
Τα γενικά σχέδια των εγκαστάσεων παρουσιάζονται σε κλίμακα 1:100 ή 1:50 εάν η πρώτη μικρή κλίμακα δεν δίνει αναγνώσιμα σχέδια. Για κάθε δίκτυο εγκαταστάσεως χρησιμοποιείται η αντίστοιχη γραμμογραφία του γενικού τοπογραφικού σχεδίου με σχετικό υπόμνημα. Β. Επί μέρους μελέτες.
Κάθε επί μέρους μελέτη εγκαταστάσεων περιλαμβάνει τα παρακάτω:
α) Τεχνική έκθεση.
β) Τεύχος υπολογισμών.
γ) Σχέδια κατασκευής.
2.1. Θέρμανση.
2.1.1. Τεχνική έκθεση.
2.1.1.1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμού ή ποιες τεχνικές οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά την σύνταξη της μελέτης.
2.1.1.2. Εξωτερικές μέσες και ελάχιστες θερμοκρασίες.
2.1.1.3. Εσωτερικές θερμοκρασίες χώρων.
2.1.1.4. Συντελεστής θερμοπερατότητας που λήφθηκαν κατά τον υπολογισμό με αναφορά στη μελέτη θερμομόμωνσης.
2.1.1.5. Σύστημα ή ο προβλεπόμενος τρόπος θέρμανσης χώρων ή διαμερισμάτων.
2.1.1.6. Συνολικό απαιτούμενο θερμικό φορτίο.
2.1.1.7. Χρησιμοποιούμενη μορφή ενέργειας ή καύσιμο.
2.1.1.8. Προβλεπόμενα συστήματα προστασίας περιβάλλοντος.
2.1.1.9. Τα υλικά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν.
2.1.1.10. Προδιαγραφές υλικών (αριθ. ΕΛΟΤ αν υπάρχει).
2.1.1.11. Τρόπος εγκατάστασης και συνδέσεως (περιγραφή ή αναφορά δε εγκεκριμένες ή παραδεδειγμένες τεχνικές οδηγίες.
2.1.2. Τεύχος υπολογισμών.
2.1.2.1. Πλήρες τεύχος υπλογισμών των στοιχείων της εγκατάστασης (λεβητοστάσιο, θερμαντικά σώματα , αντλίες θερμότητος, δίκτυα σωληνώσεων, δίκτυο αεραγωγών, στόμια θερμοσυσσωρευτών, ηλικακοί συλλέκτες , δεξαμενές καυσίμων, κλπ.).
2.1.2.2. Υπολογισμός και συγκεντρωτική κατάσταση των συντελεστών επιβάρυνσης και των συντελεστών διόρθωσης.
2.1.3. Σχέδια κατασκευής.
2.1.3.1. Σχέδια κατόψεων στην κλίμακα των αρχιτεκτονικών σχεδίων όπου φαίνονται η θέση και οι διάμετροι των κατακόρυφων στηλών ή αεραγωγών, καθώς και των οριζοντίων διαδρομών τους.
2.1.3.2. Σχέδιο κάλυψης λεβητοστασίου σε κλίμακα 1:50 ή 1:20 με διαστάσεις ελεύθερης χωρών κυκλοφορίας και εξυπηρέτηση. 2.1.3.3. Διάγραμμα σωληνώσεων, αεραγωγών, κεντρικών καλωδίων , κλπ. στο οποίο φαίνονται τα στοιχεία της εγκατάστασης, οι διάμετροι, τα μεγέθη των σωλήνων και οι αυτοματισμοί.
2.2. Αερισμός-κλιματισμός.
2.2.1. Τεχνική έκθεση.
2.2.1.1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες τεχνικές οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) ή λήφθηκαν υπόψη κατά την σύνταξη της μελέτης.
2.2.1.2. Εξωτερικές μέσες και μέγιστες θερμοκρασίες.
2.2.1.3. Εσωτερικές θερμοκρασίες χώρων.
2.2.1.4. Συντελεστές θερμοπερατότητας που λήφθηκαν κατά τον υπολογισμό, με αναφορά στη μελέτη θερμομόνωσης.
2.2.1.5. Εναλλαγές αέρα που λήφθηκαν κατά τον υπολογισμό του αερισμού των χώρων (αίθουσες, μαγειρεία, λουτρά, κλπ.).
2.2.1.6. Σύστημα ή ο προβλεπόμενος τρόπος κλιματισμού χώρων ή διαμερισμάτων.
2.2.1.7. Συνολικό απαιτούμενο ψυκτικό φορτίο.
2.2.1.8. Χρησιμοποιούμενη μορφή ενέργειας.
2.2.1.9. Προβλεπόμενα συστήματα προστασίας περιβάλλοντος. 2.2.1.10. Τα υλικά που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν.
2.2.1.11. Προδιαγραφές υλικών (αριθ. ΕΛΟΤ αν υπάρχει).
2.2.1.12. Τρόποι εγκατάστασης και συνδέσεων (περιγραφή ή αναφορά δε εγκεκριμένες ή παραδεδεγμένες τεχνικές οδηγίες). 2.2.2. Τεύχος υπολογισμών.
2.2.2.1. Πλήρες τεύχος υπολογισμών των στοιχείων της εγκατάστασης (ψυχροστάσιο, κλιματιστικές μονάδες, αντλίες θερμότητος, δίκτυο αεραγωγών, στόμια, κλπ.).
2.2.3. Σχέδια κατασκευής.
2.2.3.1. Σχέδια κατόψεων στην κλίμακα των αρχιτεκτονικών σχεδίων όπου φαίνονται:
- η θέση και οι διάμετροι των κατακόρυφων αεραγωγών καθώς και των οριζοντίων διαδρομών τους
- η θέση και το μέγεθος των ψυκτικών μονάδων και στοιχείων.
2.2.3.2. Σχέδιο κάλυψης ψυδροστασίου σε κλίμακα 1:50 ή 1:20 με διαστάσεις ελεύθερων χωρών κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης. 2.2.3.3. Διάγραμμα αεραγωγών και κεντρικών καλωδίων, κλπ. στο οποίο φαίνονται τα στοιχεία της εγκατάστασης, οι διάμετροι τα μεγέθη και οι αυτοματισμοί.
2.3. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων.
2.3.1. Τεχνική έκθεση που αναφέρει:
2.3.1.1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά την σύνταξη της μελέτης.
2.3.1.2. Τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης.
2.3.1.3. Προδιαγραφές υλικών (αριθ. ΕΛΟΤ αν υπάρχει).
2.3.2. Τεύχος υπολογισμών.
2.3.2.1. Υπολογισμός και κατανομή φορτίων για κάθε φάση. Υπολογισμός των γενικών ασφαλειών και διακοπτών και πινακών.
2.3.2.2. Ο παραπάνω υπολογισμός δεν είναι αναγκαίος για μονοφασικούς πίνακες με γενική ασφάλεια 35Α ή τριφασικούς πίνακες 3x35Α και μικρότερους.
2.3.3. Σχέδια κατασκευής.
2.3.3.1. Σχέδια κατόψεων στην κλίμακα των αρχιτεκτονικών σχεδίων στα οποία εμφανίζονται οι θέσεις των πινακών και υποπινακών, οι θέσεις των και τα μεγέθη των γραμμών φορτίων κινήσεως και φορτίων εκτός φωτισμού και η κατανομή των γραμμών στους διάφορους χώρους. 2.3.3.2. Μονογραμμικά σχέδια όλων των ηλεκτρικών πινάκων και υποπινάκων με αναφορά τους μεγέθους των οργάνων διακοπής, των ασφαλειών και των αυτομάτων.
"2.4. Πυροπροστασία.
2.4.1. Τεχνική έκθεση που αναφέρει:
2.4.1.1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της μελέτης. 2.4.1.2. Γενική περιγραφή της προτεινομένης λύσης με συνοπτική αναφοράστα απαιτούμενα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας. Προσδιορισμός της ή των χρήσεων του κτιρίου, εμβαδά, αριθμός ορόφων, θεωρητικός πληθυσμός κλπ.
2.4.2. Παθητική πυροπροστασία.
2.4.2.1. Οδεύσεις διαφυγής.
2.4.2.1.1. Απαιτούμενος αριθμός (πλήθος) οδεύσεων διαφυγής για κάθε όροφο.
2.4.2.1.2. Καθορισμός απαιτούμενου πλάτους οδεύσεων διαφυγής.
2.4.2.1.3. Έλεγχος των μέγιστων αποστάσεων αποστράτευσης όδευσης διαφυγής.
2.4.2.1.4. Καθορισμός πλάτους τελικής - τελικών εξόδων.
2.4.2.1.5. Καθορισμός ορίων πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής (δείκτες πυραντίστασης - κατηγορίες εσωτερικών τελειωμάτων).
2.4.2.1.6. Απαιτήσεις φωτισμού - σήμανσης οδεύσεων διαφυγής.
2.4.2.2. Δομική πυροπροστασία.
2.4.2.2.1. Καθορισμός θέσης και ορίων πυροδιαμερισμάτων, όπου περιλαμβάνονται και οι επικίνδυνοι χώροι και τα πυροπροστατευμένα φρέατα.
2.4.2.2.2. Προσδιορισμός δεικτών πυραντίστασης των δομικών στοιχείων του κέλυφους των πυροδιαμερισμάτων και έλεγχός τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού - έλεγχος των δεικτών πυραντίστασης των φερόντων δομικών στοιχείων.
2.4.2.2.3. Έλεγχος των απαιτήσεων του κανονισμού για τις κατηγορίες εσωτερικών τελειωμάτων (εκτός των οδεύσεων διαφυγής).
2.4.2.2.4. Έλεγχος των απαιτήσεων του κανονισμού για τη μετάδοση της πυρκαγιάς εκτός κτιρίου.
2.4.2.2.5. Πίνακας δεικτών πυραντίστασης και κατηγοριών εσωτερικών τελειωμάτων των δομικών στοιχείων με αναφορά στο παράρτημα του κανονισμού ή προσκόμιση των αναλόγων πιστοποιητικών ελέγχου από αναγνωρισμένο εργαστήριο πρότυπων δοκιμασιών.
2.4.3. Ενεργητική πυροπροστασία.
2.4.3.1. Λεπτομερής περιγραφή απαιτουμένων μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας.
2.4.3.2. Τυχόν αλληλεπίδραση ενεργητικής - παθητικής πυροπροστασίας.
2.4.3.3. Απαιτούμενοι υπολογισμοί συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας (καταιονητήρες, υδροδοτικό δίκτυο κλπ.).
2.4.3.4. Πιστοποιητικά προδιαγραφών για τα χρησιμοποιούμενα μέσα (ανιχνευτές, καταιονητήρες κλπ.).
2.4.4. Σχέδια κατασκευής.
2.4.4.1. Τοπογραφικό σχέδιο και σχέδια όψεων, κατόψεων, τομών, όπου σημειώνονται τα εξής:
2.4.4.1.1. Αποστάσεις από τα γειτονικά κτίρια ή τα όρια του οικοπέδου για τον καθορισμό των απαιτήσεων των εξωτερικών τοίχων. 2.4.4.1.2. Εξωτερικές σκάλες κινδύνου - υδροδοτικά σημεία - θέση και πλάτη δρόμων για την πρόσβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας (τοπογραφικό).
2.4.4.1.3. Όρια πυροδιαμερισμάτων, επικίνδυνων χώρων, πυροπροστατευμένων φρεάτων κλπ. (έγχρωμη γραμμή με ένδειξη του δείκτη πυραντίστασης).
2.4.4.1.4. Όρια πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής (έγχρωμη διαγράμμιση όλων των τμημάτων με ένδειξη δείκτη πυραντίστασης και κατηγορίες εσωτερικών τελειωμάτων).
2.4.4.1.5. Έλεγχος της μέγιστης πραγματικής απόστασης απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, μέγιστης άμεσης απόστασης, μηκών αδιέξοδων (κατόψεις).
2.4.4.1.6. Ιδιαίτερος συμβολισμός επί των κατόψεων για τα πυράντοχα κουφώματα των οδεύσεων διαφυγής και των πυροδιαμερισμάτων (σημείωση κατηγορίας κάθε πυράντοχου κουφώματος).
2.4.4.1.7. Σχεδίαση στοιχείων φωτισμού ασφάλειας και σήμανσης οδεύσεων διαφυγής πάνω στις κατόψεις και τις τομές (θέση, ένταση κλπ.).
2.4.4.1.8. Σχεδίαση τυχόν απαιτούμενων στοιχείων συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, αυτόματης πυρόσβεσης, υδροδοτικού δικτύου, φορητών πυροσβεστήρων κλπ. (ειδικοί συμβολισμοί, θέσεις, υπόμνημα κλπ.).
2.4.4.2. Σχέδια λεπτομερειών, όπου σημειώνονται τα εξής:
2.4.4.2.1. Δομικά στοιχεία κελύφους πυροδιαμερισμάτων (αναφορά στο δείκτη πυραντίστασης).
2.4.4.2.2. Δομικά στοιχεία κελύφους πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής (αναφορά στο δείκτη πυραντίστασης και στις κατηγορίες εσωτερικών τελειωμάτων).
2.4.4.2.3. Πυράντοχα κουφώματα πυροδιαμερισμάτων και πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής.
2.4.4.2.4. Λεπτομέρειες μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας (προσπέκτους ή σχέδια χρησιμοποιουμένων πυρανιχνευτών, καταιονητήρων, πινάκων ελέγχου κλπ.)".[11]
2.5. Ανυψωτικών συστημάτων (Ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες, κυλιόμενοι διάδρομοι, κλπ.).
2.5.1. Τεχνική έκθεση που αναφέρει:
2.5.1.1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες ελληνικές οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά την σύνταξη της μελέτης.
2.5.1.2. Το σύστημα που έχει επιλεγεί.
2.5.1.3. Το πλήθος των στάσεων, την ταχύτητα ανυψώσεως ή μεταφοράς, το σύστημα των αυτοματισμών, το φορτίο ανυψώσεως ή μεταφοράς.
2.5.1.4. Προδιαγραφές υλικών.
2.5.2. Τεύχος υπολογισμών.
2.5.2.1. Περιλαμβάνει τις κύριες παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη κατά τον υπολογισμό.
2.5.2.2. Πλήρη υπολογισμό και έλεγχο αντοχής των κυρίων στοιχείων της εγκατάστασης (συρματόσχοινα , οδηγοί, άξονες, κλπ.).
2.5.3. Σχέδια κατασκευής.
2.5.3.1. Κάτοψη μηχανοστασίου και βροχοστασίου υπό κλίμακα 1:50 με διαστάσεις ελευθέρων χωρών κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης.
2.5.3.2. Τομή φρέατος υπό κλίμακα 1:50 με διαστάσεις μεταξύ στάσεων, ύψος θαλάμου, ελεύθερο ύψος κάτω από την πρώτη και πάνω από την τελευταία στάση και ελεύθερο ύψος μηχανοστασίου.
2.5.3.3. Σχέδια λεπτομερειών όπου είναι αναγκαία προκειμένου για κυλιόμενους διαδρόμους (ύψος κουπαστής, χειρολαβών, θυρών, πλατυσκάλων, ανοιγμάτων, επιθεωρήσεως και επισκευών, κλίσις διαδρομών, καμπύλες διαδρομών, συστημάτων ασφαλείας, κλπ.) προκειμένου για σημαντικές εγκαταστάσεις κτιρίων, καταστημάτων, αιθουσών συναθροίσεως ανθρώπων, υπογείων σταθμών αυτοκινήτων κλπ.
2.6. Ηλεκτρικοί Υποσταθμοί.
2.6.1. Τεχνική έκθεση που αναφέρει:
2.6.1.1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες τεχνικές οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά την σύνταξη της μελέτης.
2.6.1.2. Τον τρόπο εξαερισμού και απαγωγής της θερμότητας του χώρου.
2.6.1.3. Αυτοματισμούς και συστήματα ασφαλείας.
2.6.1.4. Προδιαγραφές υλικών.
2.6.1.5. Γειώσεις.
2.6.2. Τεύχος υπολογισμών. Υπολογισμός κυρίων στοιχείων εγκατάστασης εξαεριστήρες, κυκλοφορία αέρος, απαγωγής θερμότητος, λεκάνες απορροής, ράβδοι, μονωτήρες, κλπ.).
2.6.3. Σχέδια κατασκευής.
2.6.3.1. Σχέδια κατόψεως υπό κλίμακα 1:50 με διαστάσεις ελευθέρου χώρου κυκλοφορίας και εξυπηρετήσεως.
2.6.3.2. Τομή κατά το ύψος (κλ. 1:50).
2.6.3.3. Μονογραμμικό σχέδιο πινάκων ζεύξεως, αυτοματισμών και ασφαλίσεως με αναφορά των μεγεθών των οργάνων διακοπής, ζεύξεως και ενδείξεως.
2.6.3.4. Σχέδια κατασκευής γειώσεως και σημεία αυτών.
"2.7. Αερίων καυσίμων.
2.7.1. Τεχνική έκθεση που αναφέρει:
2.7.1.1. Ποιοι ελληνικοί κανονισμοί ή ποιες τεχνικές οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της μελέτης.
2.7.1.2. Τα υλικά που προβλέπονται να χρησιμοποιηθούν.
2.7.1.3. Προδιαγραφές υλικών.
2.7.1.4. Ο τρόπος κατασκευής και η ποιότητα των χρησιμοποιουμένων υλικών θα είναι σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2471/1986.
2.7.2. Τεύχος υπολογιστών.
2.7.2.1. Πλήρες τεύχος υπολογιστών των στοιχείων της εγκατάστασης (χώρος εγκατάστασης μετρητών, υποδοχές καταναλωτών, δίκτυα σωληνώσεων, ανοίγματα αερισμού και απαγωγής καυσαερίων, καπνοδόχοι).
2.7.3. Σχέδια κατασκευής.
2.7.3.1. Σχέδια κατόψεων στην κλίμακα των αρχιτεκτονικών σχεδίων στα οποία θα φαίνεται ανά ιδιοκτησία ή όδευση των σωληνώσεων, η προβλεπόμενη θέση των μετρητών, η διατομή των σωληνώσεων, η θέση των γενικών διακοπτών και κλαπέτων διακοπής, η κατηγορία και ο όγκος των χώρων εγκατάστασης των συσκευών, η θέση και το προβλεπόμενο μέγεθος των συσκευών, οι θέσεις και διατομές των καπναγωγών και καπνοδόχων.
2.7.3.2. Διάγραμμα του δικτύου αερίου καυσίμου στο οποίο θα φαίνεται η όδευση των σωληνώσεων από τη θέση των μετρητών μέχρι τις συσκευές χρήσης και θα περιλαμβάνει τις διατομές των σωληνώσεων, τις θέσεις σύνδεσης των γενικών διακοπτών και των κλαπέτων διακοπής, τις θέσεις και το προβλεπόμενο μέγεθος των συσκευών χρήσης καθώς και το δίκτυο απαγωγής των καυσαερίων με την όδευση και τις διατομές των καπνοδόχων".[12]

Άρθρο 15

Προδιαγραφές για μελέτες επισκευών - διαρρυθμίσεων, κατεδαφίσεων, εκσκαφών επιχώσεων και για άδειες κοπής δένδρων[13]

1. Επισκευές - Διαρρυθμίσεις.
1.1. Χωρίς επέμβαση στις όψεις.
1.1.1. Τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
1.1.2. Σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης.
α) Κατόψεις όλων των επιπέδων, με γενικές εξωτερικές διαστάσεις, θέση και μέγεθος εξωτερικών κουφωμάτων, ονομασία χώρων. β) Τομές.
γ) Φωτογραφίες όλων των όψεων.
1.1.3. Κατόψεις όλων των επιπέδων στα οποία γίνεται καινούργια διαρρύθμιση. Η σύνταξή τους γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την αρχιτεκτονική μελέτη.
1.2. ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΨΕΙΣ όπως στο 1 και επιπρόσθετα
(α) οι νέες όψεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αρχιτεκτονικής μελέτης,
(β) σχέδια λεπτομερειών για όσα στοιχεία αλλάζουν.
1.3. ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΟΨΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
α) Τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
β) Φωτογραφίες των όψεων.
γ) Νέες όψεις.
δ) Σχέδια λεπτομερειών για όσα στοιχεία αλλάζουν.
1.4. ΑΠΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
α) Τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
β) Φωτογραφίες όλων των όψεων.
1.5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ όπως 1.1, 1.2, και επιπρόσθετα
(α) όψεις, αν επηρεάζονται
(β) λεπτομέρεια σε χαρακτηριστική θέση της στέγης,
(γ) μελέτη της νέας στέγης σύμφωνα με τις προδιαγραφές σε κλίμακα 1:20.

2. ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
2.1. Τοπογραφικό ενδεικτικό της θέσεως του κτίσματος.
2.2. Περιγράμματα κατόψεων σε κλίμακα 1:100.
2.3. Σχηματικές τομές.
2.4. Φωτογραφίες όλων των όψεων.
2.5. Περιγραφή του κτιρίου και τον τρόπο αντιστήριξης των ομώρων ιδιοκτησιών όπου χρειάζεται.

3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ
3.1. Τοπογραφικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
3.2. Τομές, κάθετες μεταξύ τους, με πλήρη στοιχεία υπάρχουσας και τελικής διαμόρφωσης.
3.3. Κάτοψη χάραξης, με εξάρτηση από Ο.Γ. και στάθμες υπάρχουσες και τελικής διαμόρφωσης.
3.4. Έκθεση με τα τυχόν μέτρα προστασίας των ομώρων ιδιοκτησιών και των πρανών της εκσκαφής.

4. ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ
4.1. Τοπογραφικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές στο οποίο σημειώνεται η περιοχή αποψίλωσης ή τα σημεία που βρίσκονται τα δένδρα που πρόκειται να κοπούν, σαφώς ορισμένα με εξάρτηση από τις πλευρές του οικοπέδου ή γηπέδου.
4.2. Φωτογραφίες.
4.3. Περιγραφή του είδους και του αριθμού των δένδρων που πρόκειται να κοπούν.

Άρθρο 16

Προδιαγραφές για σχεδίαση και παρουσίαση μελετών[14]

1. Διαστάσεις σχεδίων κλίμακες
1.1. Τα σχέδια πρέπει να είναι διπλωμένα σε διαστάσεις (21x30).
1.2. Όπου στις προδιαγραφές αναφέρονται κλίμακες, αυτές μπορούν να είναι λεπτομερέστερες κατά την κρίση του μελετητή. Η υπηρεσία σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεγάλων σχεδίων μπορεί να επιτρέπει κλίμακες λιγότερο λεπτομερείς.

2. ΠΙΝΑΚΙΔΑ
2.1. Η πινακίδα είναι τοποθετημένη στο κάτω δεξιά ορθωγώνιο 21x30 του σχεδίου, έτσι ώστε να φαίνεται όταν το σχέδιο είναι διπλωμένο.
2.2. Περιεχόμενα πινακίδας.
2.2.1. Εργοδότης.
2.2.2. Έργο.
2.2.3. Θέση έργου (νομός, πόλη ή οικισμός, διεύθυνση).
2.2.4. Μελετητής.
2.2.5. Θέμα σχεδίου.
2.2.6. Αριθμός σχεδίου (με διαίρεση ανάλογη με το αν είναι γενικό αρχετικτονικό ή λεπτομέρεια κλπ. (Α.Ι. ή Α.Ι.) ανάλογη διάκριση πρέπει να υπάρχει και για τα Στατικά, τις εγκαταστάσεις, κλπ. (Σ.Ι.-Η.Ι.-Υ.Ι.-Θ.Ι.).
2.2.7. Κλίμακα σχεδίου.
2.2.8. Περίοδος εκπόνησης της μελέτης π.χ. (Μάιος 1983).
2.2.9. Θέση υπογραφής και σφραγίδας μελετητού.

3. Γραφική παρουσίαση.
Η εμφάνιση όλων των μελετών και των σχεδίων που τα συνοδεύουν πρέπει απαραίτητα να είναι ευκρινής και ευανάγνωστη.
3.1. Γενικά σχέδια.
3.1.1. Τα τεμνόμενα στοιχεία παρουσιάζονται με πιο έντονες γραμμές από τα προβαλλόμενα.
3.1.2. Υπάρχει γραφική διαφοροποίηση για τα διάφορα βασικά δομικά στοιχεία π.χ. (φέρων οργανιμός - οπτολινθοδομές - λιθοδομές - στοιχεία μπετόν - ελαφρά πετάσματα, κλπ.).
3.2.1. Να υπάρχει γραφική διαφοροποίηση του κάθε υλικού.

4. Διαστάσεις στα σχέδια.
4.1. Διαστάσεις στα σχέδια.
Ολες οι διαστάσεις πρέπει να είναι τοποθετημένες πάνω σε άξονες παράλληλους με το κτίσμα.
4.2. Στις λεπτομέρειες.
Υπάρχουν όλες οι διαστάσεις, γενικές και επί μέρους όλων των στοιχείων που παρουσιάζονται στα σχέδια λεπτομερειών. Στα γενικά σχέδια οι διαστάσεις είναι εκφρασμένες σε μέτρα και εκατοστά. Στα σχέδια λεπτομερειών δε εκατοστά και χιλιοστά.

5. Συσκευασία μελέτης.
Ολα τα στοιχεία μελέτης υποβάλλονται μέσα στο φάκελλο. Στο εξώφυλλο του φακέλου υπάρχει ετικέτα τυποποιημένη για όλες τις μελέτες, όπου υπάρχει θέση για τα βασικά στοιχεία της μελέτης. Εργοδότης - έργο- θέση έργου - μελετητές - περίοδος εκπόνησης μελέτης - αριθμός άδειας και αναθεωρήσεων. Στην εσωτερική πλευρά του εξωφύλλου είναι κολλημένος ο πίνακας υποβαλλομένων στοιχείων - περιεχομένων της μελέτης. Μέσα στο φάκελλο οι επιμέρους μελέτες και όλα τα δικαιολογητικά, έντυπα , κλπ. βρίσκονται σε υποφακέλλους.

Άρθρο 17

Η ισχύς του παρόντος Δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.[15]

Τροποποιήσεις

 1. Προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του του αρθρ. 1 του από 27.2/12.3.1991 ΠΔ/τος., (ΦΕΚ Δ/111/1991).
 2. Προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. του αρθρ. 2 του από 27.2/12.3.1991 ΠΔ/τος., (ΦΕΚ Δ/111/1991).
 3. Η παρ. 6 προστέθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ./τος της 15.2/11.3.1988 (ΦΕΚ Δ/211/1988).
 4. Η παρ. 3 προστέθηκε από το άρθρ. 1 του ΠΔ 29.1/22.2.1985 (ΦΕΚ Δ/49/1985).
 5. Τα άρθρα 10, 11, 12, 13, 14, 15, και 16 προστέθηκαν, σε αντικατάσταση του Παραρτήματος του άνω άρθρου 9 από το άρθρο 2 του ΠΔ 29.1/22.2.1985 (ΦΕΚ Δ/49/1985).
 6. Τα άρθρα 10, 11, 12, 13, 14, 15, και 16 προστέθηκαν, σε αντικατάσταση του Παραρτήματος του άνω άρθρου 9 από το άρθρο 2 του ΠΔ 29.1/22.2.1985 (ΦΕΚ Δ/49/1985).
 7. Τα άρθρα 10, 11, 12, 13, 14, 15, και 16 προστέθηκαν, σε αντικατάσταση του Παραρτήματος του άνω άρθρου 9 από το άρθρο 2 του ΠΔ 29.1/22.2.1985 (ΦΕΚ Δ/49/1985).
 8. Τα άρθρα 10, 11, 12, 13, 14, 15, και 16 προστέθηκαν, σε αντικατάσταση του Παραρτήματος του άνω άρθρου 9 από το άρθρο 2 του ΠΔ 29.1/22.2.1985 (ΦΕΚ Δ/49/1985).
 9. Τα άρθρα 10, 11, 12, 13, 14, 15, και 16 προστέθηκαν, σε αντικατάσταση του Παραρτήματος του άνω άρθρου 9 από το άρθρο 2 του ΠΔ 29.1/22.2.1985 (ΦΕΚ Δ/49/1985).
 10. Μετά την υποπαράγραφο 2.6 της παρ.2 προστέθηκε υποπαράγραφος 2.7, με την παρ. 1 περ.α) της ΥΑ 26979/1300/1988, ΦΕΚ Δ 301/19.4.1988.
 11. Η υποπαράγραφος 2.4. τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση 26979/1300/1988, ΦΕΚ 301 Δ/19.4.1988, η ισχύς της οποίας αρχίζει από της δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ.
 12. Προστέθηκε με την παρ. 1 περ.α) της ΥΑ 26979/1300/1988, ΦΕΚ Δ/301/1988. Επίσης, με την παρ.1 περ.β) της ίδιας YA, αντικαταστάθηκε η υποπαρ. 2.4 της παρ. 2.
 13. Τα άρθρα 10, 11, 12, 13, 14, 15, και 16 προστέθηκαν, σε αντικατάσταση του Παραρτήματος του άνω άρθρου 9 από το άρθρο 2 του ΠΔ 29.1/22.2.1985 (ΦΕΚ Δ/49/1985).
 14. Τα άρθρα 10, 11, 12, 13, 14, 15, και 16 προστέθηκαν, σε αντικατάσταση του Παραρτήματος του άνω άρθρου 9 από το άρθρο 2 του ΠΔ 29.1/22.2.1985 (ΦΕΚ Δ/49/1985).
 15. Το άνω άρθρo 10 αριθμήθηκε ως άρθρο 17 με το άρθρο 2 του ΠΔ 29.1/22.2.1985 (ΦΕΚ Δ/49/1985)


Ανακτήθηκε από το "https://mechpedia.gr/wiki/%CE%A0%CE%94_3/8.9.1983".
Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense