ΠΔ 114/23.6.2005

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
ΣTOIXEIA ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Πλήρης τίτλος ΠΔ 114/23.6.2005, Yποχρεωτική ανασύσταση φακέλου, ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας.
ΦΕΚ Τεύχος Α, Φύλλο 165, Έτος 2005 (30.06.2005)
Τροποποιήσεις
Διευκρινίσεις
Σχόλια Βλέπε και τη σελίδα συζητήσεων.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβερνήσεως, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 102/Α΄/24.5.2004).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α΄/1985), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄/1992) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄/ 1997) και τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 3 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/1995).

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/2004 (ΦΕΚ 527/Β΄/24.3.2004) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται σε μερικές περιπτώσεις δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού η οποία δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί. Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον ανάλογο με το απωλεσθέν αντικείμενο ΚΑΕ του τακτικού προϋπολογισμού του οικείου φορέα.

5. Την υπ' αριθμ. 77/12.4.2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας, Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Πίνακας περιεχομένων

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται απώλεια φακέλου πολίτη με υπαιτιότητα υπηρεσίας του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.

Άρθρο 2

Καταχώρηση και τήρηση στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή

Όλες οι υπηρεσίες υποχρεούνται να μεριμνούν για την ηλεκτρονική καταγραφή των στοιχείων που υποβάλλονται από τους πολίτες, ώστε σε περίπτωση απώλειας του φακέλου τους, μερικώς ή ολικώς, να είναι δυνατή η άντληση και αναζήτηση στοιχείων από τη βάση δεδομένων που τηρείται, ώστε να προβούν στην ανασύστασή του.

Άρθρο 3

Αρμόδια υπηρεσία και τρόπος ανασύστασης φακέλου

1. Αρμόδια υπηρεσία για την ανασύσταση απολεσθέντος φακέλου, είναι η υπηρεσία, στην κατοχή της οποίας περιήλθε ο φάκελος και από υπαιτιότητά της έχει απωλεσθεί, μερικώς ή ολικώς.

2. Η ανασύστασή του, ολικώς ή μερικώς, απολεσθέντος φακέλου, από την υπηρεσία η οποία τον απώλεσε, γίνεται με υπηρεσιακή αναζήτηση των δικαιολογητικών ή της πληροφορίας που προέκυπτε από αυτά από τις συναρμόδιες ή συμπράττουσες υπηρεσίες ή από υπηρεσίες στις οποίες είναι δυνατόν να υπάρχουν στοιχεία ή πληροφορίες, τα οποία βοηθούν στην ανασύσταση του φακέλου του πολίτη.

3. Η διαπίστωση της απώλειας του φακέλου του πολίτη με υπαιτιότητα της υπηρεσίας και η διαπίστωση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανασύστασής του, γίνεται με την έκδοση ξεχωριστών διαπιστωτικών πράξεων από το αρμόδιο για την διεκπεραίωση του αιτήματος όργανο της υπηρεσίας που απώλεσε τον φάκελο, οι οποίες κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο πολίτη.

Άρθρο 4

Ολική απώλεια φακέλου

1. Σε περίπτωση ολικής απώλειας φακέλου η υπηρεσία προκειμένου να προβεί στην ανασύστασή του και να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά ή την πληροφορία που προκύπτει από αυτά, ώστε να εκδώσει την τελική διοικητική πράξη, αναζητεί κυρίως:

α. Προγενέστερες διοικητικές πράξεις της ίδιας υπηρεσίας, που περιέχουν στοιχεία κρίσιμα για την εξέταση του συγκεκριμένου αιτήματος, έστω και αν αφορούν διεκπεραίωση άλλου αιτήματος του ενδιαφερόμενου πολίτη προς την ίδια υπηρεσία ή σε τυχόν περιφερειακές υπηρεσίες της ή υπηρεσίες που εποπτεύονται από αυτήν.

β. Διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από την υπηρεσία σε προηγούμενα στάδια της επεξεργασίας του αιτήματος, είτε αυτές είναι προσωρινές είτε οριστικές, ή έχουν εκδοθεί από περιφερειακές υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή άλλες εποπτευόμενες από αυτήν υπηρεσίες.

γ. Διοικητικές πράξεις άλλων Υπηρεσιών, οι οποίες συμπράττουν για την διεκπεραίωση του συγκεκριμένου αιτήματος, είτε αυτές είναι προσωρινές, είτε οριστικές.

δ. Στοιχεία, αντίγραφα δικαιολογητικών ή πληροφορίες από φακέλους άλλων πολιτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν οποιαδήποτε σχέση με τον ενδιαφερόμενο και οι οποίοι φάκελοι βρίσκονται κατατεθειμένοι στην ίδια υπηρεσία ή σε συμπράττουσα, καθώς και σε περιφερειακές υπηρεσίες ή πολιτών που έχουν υποβάλει από κοινού αίτημα με τον πολίτη ο φάκελος που οποίου έχει απολεσθεί ή πολιτών για τους οποίους έχει εκδοθεί κοινή διοικητική πράξη, εφ' όσον η σχετική ενέργεια δεν βρίσκεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 για «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50/Α΄/2.4.1997). Στοιχεία ή πληροφορίες απαραίτητες για την ανασύσταση του φακέλου, μπορεί να λάβει η υπηρεσία και από διοικητικές πράξεις που αφορούν ομάδες πολιτών.

ε. Στοιχεία, αντίγραφα δικαιολογητικών ή πληροφορίες από φακέλους υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και από Δημόσιες Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς, τους οποίους υποδεικνύει ο ενδιαφερόμενος πολίτης.

2. Μπορεί, επίσης, η υπηρεσία να πραγματοποιεί αυτοψίες ή επιτόπιους ελέγχους, ώστε να λάβει πληροφορίες απαραίτητες για την ανασύσταση του απωλεσθέντος φακέλου, όταν τα στοιχεία που έχουν απολεσθεί είναι δυνατόν να βεβαιωθούν με τους ανωτέρω τρόπους, χωρίς οικονομική ή άλλη επιβάρυνση του ενδιαφερόμενου πολίτη.

Άρθρο 5

Μερική απώλεια φακέλου

1. Στην περίπτωση μερικής απώλειας φακέλου αν οι πληροφορίες που περιέχονταν στα απολεσθέντα δικαιολογητικά είναι δυνατόν να εξευρεθούν ή τεκμαίρονται από τελικές ή ενδιάμεσες διοικητικές πράξεις, η υπηρεσία δεν τα αναζητά περαιτέρω, αλλά αρκείται στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σ' αυτές τις πράξεις, προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης.

2. Στην περίπτωση που οι σχετικές πληροφορίες δεν μπορούν να παρασχεθούν κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και εφόσον αυτές είναι αναγκαίες για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης, ακολουθείται η διαδικασία κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος.

Άρθρο 6

Σύμπραξη του πολίτη ο φάκελος του οποίου έχει απωλεσθεί

1. Στην περίπτωση που η έκδοση τελικής διοικητικής πράξης δεν είναι δυνατή χωρίς την σύμπραξη του ενδιαφερόμενου πολίτη και εφ' όσον έχει εξαντληθεί κάθε πρόσφορο μέσο για την λήψη της σχετικής πληροφορίας, η υπηρεσία που υποχρεούται να προχωρήσει στην ανασύσταση του απολεσθέντος φακέλου, οφείλει να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο με κάθε πρόσφορο μέσο, εντός 24 ωρών, από τη διαπίστωση της απώλειας του φακέλου του και παράλληλα να κοινοποιήσει σ' αυτόν και τη σχετική διαπιστωτική πράξη, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του παρόντος, ενημερώνοντάς τον για τους λόγους της σύμπραξής του.

2. Αν η σύμπραξη του πολίτη απαιτείται για έκδοση ενδιάμεσης ή τελικής διοικητικής πράξης, αρμόδια για την έκδοση της οποίας είναι διαφορετική υπηρεσία από αυτήν που απώλεσε τον φάκελό του, τότε η υπηρεσία η οποία υποχρεούται στην ανασύστασή του, οφείλει να ζητήσει από την δεύτερη, την εκ νέου παράσταση του πολίτη.

Άρθρο 7

Ιδιωτικά έγγραφα και προσωπικά δεδομένα

Στην περίπτωση που στον φάκελο ο οποίος έχει απολεσθεί, εμπεριέχονται και ιδιωτικά έγγραφα, τότε η υπηρεσία η οποία προβαίνει στην ανασύσταση του απολεσθέντος φακέλου, οφείλει να τα αναζητήσει η ίδια, χωρίς την οικονομική ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του πολίτη. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που έγγραφα τα οποία έχουν χαθεί έχουν εκδοθεί από Δημόσιες Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς. Σε αυτή την περίπτωση η Υπηρεσία, υποχρεούται να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο πολίτη σχετική εξουσιοδότηση προκειμένου να προβεί στην υπηρεσιακή αναζήτηση ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από Δημόσιες Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς και τα οποία ενδεχομένως περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 8

Προθεσμία ανασύστασης απολεσθέντος φακέλου

1. Η υπηρεσία με υπαιτιότητα της οποίας έχει απολεσθεί ολικώς ή μερικώς, φάκελος πολίτη, οφείλει μέσα σε εικοσιτέσσερις (24) ώρες από την διαπίστωση της απώλειας του φακέλου του να τον ενημερώσει σχετικά, αρχικά με τηλεφωνική επικοινωνία ή άλλο πρόσφορο μέσο και εν συνεχεία κοινοποιώντας διαπιστωτική πράξη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του παρόντος, ορίζοντας και τις περιπτώσεις που τυχόν απαιτείται η δική του εκ νέου σύμπραξη, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος. Η διαδικασία ανασύστασης του φακέλου ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη διαπίστωση της απώλειάς του.

2. Στην περίπτωση απώλειας φακέλου με υπαιτιότητα της υπηρεσίας, οι προθεσμίες για την τελική διεκπεραίωση του αιτήματος του πολίτη, όπως αυτές καθορίζονται στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3242/2004, αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανασύστασης του φακέλου και μέχρι την οριστική ανασύστασή του, δηλαδή για χρονικό διάστημα 30 ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, οπότε και είναι πλέον δυνατή η έκδοση της οριστικής διοικητικής πράξης.

Άρθρο 9

Προσωρινή διεκπεραίωση του αιτήματος του πολίτη

Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία η οποία υποχρεούται να προβεί στην ανασύσταση απολεσθέντος φακέλου, οφείλει να προχωρήσει στην προσωρινή διεκπεραίωση του αιτήματος του πολίτη, εκδίδοντας προσωρινή διοικητική πράξη, με την επιφύλαξη τυχόν ανάκλησης ή τροποποίησης αυτής, εφ' όσον μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανασύστασης του φακέλου, κριθεί ότι αυτή εκδόθηκε χωρίς να πληρούνται οι απαιτούμενες από τον νόμο προϋποθέσεις.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει μετά ένα (1) μήνα από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Τροποποιήσεις


Ανακτήθηκε από το "https://mechpedia.gr/wiki/%CE%A0%CE%94_114/23.6.2005".
Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense