Ν 651/1977

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
ΣTOIXEIA ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Πλήρης τίτλος Νόμος 651 της 23/27.7.1977. Περί καταργήσεως του Ν.Δ/τος 349/1974, τροποποιήσεως των "περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών διατάξεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων".
ΦΕΚ Τεύχος Α, Φύλλο 207, Έτος 1977 (27.07.1983)
Τροποποιήσεις
Διευκρινίσεις
Σχόλια Βλέπε και τη σελίδα συζητήσεων.

Πίνακας περιεχομένων

Άρθρον 1

1. Καταργείται το Ν.Δ. 349/74 "περί κατεδαφίσεως αυθαιρέτως ανεγειρομένων κτισμάτων και επιβολής κυρώσεων εις τους άνευ αδείας οικοδομούντας".

2. Αι διατάξεις των άρθρων 118 έως 124 του Ν.Δ. 8/1973 "περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού" εφαρμόζονται εις πάσας τας περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών εντός ή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεων ή εντός των ορίων των προϋφισταμένων του έτους 1923 οικισμών.

3. Εν τέλει της παραγρ. 1 του άρθρου 118 του Ν.Δ. 8/73 προστίθεται εδάφιον έχον ούτω:
"Δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Εργων καθορίζονται αι περιπτώσεις δομικών εργασιών, ήσσονος σημασίας εις απομεμακρυσμένας της έδρας της οικείας Πολεοδομικής Υπηρεσίας περιοχάς, δι' άς δύναται η άδεια να εκδίδεται, κατόπιν εξουδιοδοτήσεως και υπό τη εποπτείαν της αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, υπό των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών".

4. Εν τέλει της παραγρ. 1 του άρθρου 126 του αυτού Ν.Δ. 8/73 προστίθεται εδάφιον έχον ούτω:
"Δι' αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Δημοσίων Έργων καθορίζεται το περιεχόμενον της αδείας ειδικώς δια τας περιπτώσεις στρατιωτικών έργων ή εγκαταστάσεων εις τας εκτός σχεδίου πόλεων περιοχάς".

Άρθρον 2

Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Α.Ν. 625/1968 "περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών", αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
"1. Οι κύριοι, συγκύριοι, νομείς, κάτοχοι ή αυτογνωμόνως επιλαμβανόμενοι των, ή εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών, ακινήτων, εφ' ων ανεγείρονται υπό τούτων ή τη εντολή των πάσης φύσεως κτίσματα κατά παράβασιν των πολεοδομικών διατάξεων ή καθ' υπέρβασιν οικοδομικής αδείας ή άνευ τοιαύτης αδείας, ή τοποθετούνται μονίμως ή προσωρινώς περίπτερα, λυόμενα, παραπήγματα και οιαιδήποτε παρεμφερείς καταστευαί, οι εποπτεύοντες τας εργασίας ταύτας τεχνικοί, οιασδήποτε κατηγορίας και οι αναλαβόντες την εκτέλεσιν τούτων ή μέρους αυτών εργολάβοι κάτοχοι πτυχίου δημοσίων έργων ή μη, τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους και δια χρηματικής ποινής. Ομοίως τιμωρούνται και οι εκπονούντες μελέτας αντικειμένας προς τας ισχυούσας πολεοδομικάς διατάξεις και εφαρμοζομένας δια την εκτέλεσιν τοιούτων εργασιών. Εν περιπτώσει της δια του συστήματος της αντιπαροχής οικοδομήσεως, αντί των κυρίων των ακινήτων τιμωρούνται οι επί αντιπαροχής κατασκευασταί".

Άρθρον 3

1. Τα δια την εκτέλεσιν των εν παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Α.Ν. 410/68 ως αντικαθίσταται δια του άρθρου 2 του παρόντος παρονόμων εργασιών χρησιμοποιούμενα υλικά, μηχανήματα, οχήματα, εργαλεία, εις οιονδήποτε και εάν ανήκουν κατάσχονται παρά των αστυνομικών οργάνων και αφαιρούνται συντασσομένης περί τούτου σχετικής εκθέσεως και ενημερουμένης αμελλητί της αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας. Δια της καταδικαστικής αποφάσεως του Ποινικού Δικαστηρίου, τα κατασχεθέντα δημεύονται. Η εκποίησις τούτων γίνεται δια πλειοδοτικής δημοπροσίας εις το Δημοτικόν ή Κοινοτικόν Κατάστημα του τόπου κατασχέσεως υπό Τριμελούς Επιτροπής εκ δημοσίων υπαλλήλων διοριζομένων υπό του αρμοδίου Εισαγγελέως. Η δημοπρασία ανακοινούται δι' εγγράφου της Επιτροπής, τοιχοκολλουμένου εις το Κοινοτικόν ή Δημοτικόν Κατάστημα, δέκα ημέρας προ της δημοπρασίας.

"2. Των συνεπειών της προηγουμένης παραγράφου απαλλάσσεται ο κύριος των εν αυτώ αναφερομένων μηχανημάτων οχημάτων και εργαλείων εάν ούτος δεν ανήκη εις τα εν παραγράφω 1 του άρθρου 4 του Α.Ν. 410/1968 ως αντικατεστάθη δια του προηγουμένου άρθρου αναφερόμενα πρόσωπα και επί πλέον άν κατέχει δήλωσιν του κυρίου του έργου ή του αναβαλόντος την επίβλεψιν τεχνικού περί συννόμου κατασκευής του έργου μετ' αντιγράφου της σχετικής αδείας όπου αύτη απαιτείται. Η δήλωσις συντάσσεται επί του εντύπου του Ν.Δ. 105/1969 και τυχόν ψευδής τοιαύτη επιφέρει πάσας τας συνεπείας του νόμου τούτου παρ' όλον ότι δεν απευθύνεται εις δημοσίαν αρχήν".[1]

"3. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες που προβλέπονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, για τα μηχανήματα και τα οχήματα, που χρησιμοποιούνται στην εκτέλεση παράνομων εργασιών αφαιρείται οπωσδήποτε η άδεια κυκλοφορίας σε οποιονδήποτε και αν ανήκει αυτή. Η αφαίρεση της άδειας γίνεται αμέσως μόλις διαπιστωθεί η παράβαση από το αρμόδιο αστυνομικό όργανο. Η χρονική διάρκεια αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας καθορίζεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής που χορηγεί την άδεια και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών μηνών ούτε μεγαλύτερη των δύο ετών. Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μαζί με την πρόταση για το χρόνο αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή για την έκδοση της απόφασης αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας και τη σχετική έκθεση των αρμόδιων, αστυνομικών οργάνων".[2]

Άρθρον 4

1. Οστις μεταβιβάζει κυριότητα μέρους ή του όλου γηπέδου κατά παράβασιν των απαγορεύσεων του άρθρου 16 και της παραγρ. 1 του άρθρου 20 του από 17.7/16.8.1923 Ν. Δ/τος "περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών" και της παραγρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 690/48 "περί συμπληρώσεως των "περί σχεδίων πόλεων διατάξεων", τιμωρείται δια φυλακίσεως τριών μηνών έως ενός έτους και δια χρηματικής ποινής ορίζεται ίση προς την αξίαν του μεταβιβαζομένου γηπέδου και ουχί κατωτέρα των πεντήκοντα χιλιάδων δραχμών. Με τας αυτάς ποινάς τιμωρούνται και οι μεσίται ως και οι μεσολαβούντες εις τας πράξεις ταύτας. "Επίσης, με τις αυτές ποινές τιμωρούνται και οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν, οι δικηγόροι που παρίστανται, οι υποθηκοφύλακες που μεταγράφουν συμβόλαια, κατά παράβαση της ώς άνω απαγορεύσεως, καθώς και οι μηχανικοί που συντάσσουν τεχνικά σχέδια προσαρτώμενα στα ώς άνω συμβόλαια".[3]

2. Εάν αι κατά την προηγουμένην παράγραφον πράξεις διενεργούνται υπό επιχειρήσεως λειτουργούσης υπό οιονδήποτε μορφήν, οι εκπρόσωποι ταύτης, ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι, ή διοικηταί ή γενικοί διευθυνταί προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών, τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών και δια χρηματικάς ποινάς ουχί κατωτέρας των πεντήκοντα χιλιάδων δραχμών. Με την αυτήν ποινήν τιμωρούνται και οι εκπρόσωποι ή διευθυνταί επιχειρήσεως δια λογαριασμόν ή κατ' εντολήν της οποίας διενεργούνται αι κατά την προηγουμένην παράγραφον πράξεις.

3. Οστις δια του ημερησίου ή περιοδικού Τύπου, ραδιοφώνου, τηλεοράσεως, κινηματογράφου ή δι' ετέρου μέσου ευρείας ενημερώσεως του κοινού προβαίνει εις διαφήμισιν αποσκοπούσαν εις τας κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου πράξεις, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους και δια χρηματικής ποινής.

Άρθρον 5

1. Εις πάσαν δικαιοπραξίαν έχουσαν ως αντικείμενον μεταβίβασιν λόγω πωλήσεως οικοπέδου ή αγροτεμαχίου μετά ή άνευ κτισμάτων επισυνάπτεται εις το πωλητήριον συμβόλαιον τοπογραφικόν διάγραμμα, υπογραφόμενον υπό των συμβαλλομένων και του συντάσσοντος τούτο μηχανικού ή υπομηχανικού εις το οποίον αναγράφονται τα μήκη των πλευρών, τα όρια προς τας ομόρους ιδιοκτησίας, τα ονόματα των γνωστών ιδιοκτητών των ως και το εμβαδόν του πωλουμένου ακινήτου. Επί του διαγράμματος δηλούται υπευθύνως υπό του συντάσσοντος τούτο μηχανικού ή υπομηχανικού εάν επί του μεταβιβαζομένου επιτρέπεται ή ού η ανοικοδόμησις κατά τας κειμένας πολεοδομικάς διατάξεις. Εάν το μεταβιβαζόμενον αποτελή τμήμα μεγαλυτέρας εκτάσεως, βεβαιούται εις το αυτό σχεδιάγραμμα υπό του μηχανικού ή υπομηχανικού εάν και το εναπομένον εις τον πωλητήν πληροί ή όχι τους όρους δομήσεως. "Της κατά το προηγούμενον εδάφιον υποχρεώσεως εξαιρούνται αι λόγω πωλήσεως μεταβιβάσεις αγροτεμαχίων, μετά ή άνευ κτισμάτων, κειμένων εις καθαρώς αγροτικάς περιοχάς".[4] "Στα Τοπογραφικά διαγράμματα που συντάσσονται για ακίνητα, τα οποία ευρίσκονται σε περιοχές που έχουν κτηματογραφηθεί και στις οποίες λειτουργεί κτηματολόγιο, ο συντάσσων μηχανικός υποχρεούται να βεβαιώνει αν το διάγραμμα είναι συμβατό, ως προ το σχήμα, τα όρια και το εμβαδόν του ακινήτου, προς τις αντίστοιχες καταχωρίσεις στο κτηματογραφικό διάγραμμα του ακινήτου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13α του ν. 2664/1998."[5]

2. Εάν ο συντάξας το διάγραμμα και οι συμβαλλόμενοι δηλούν ή βεβαιούν, εν γνώσει, ψευδή ως προς τ' ανωτέρω γεγονότα, τιμωρούνται με την ποινήν του άρθρου 2 του Ν.Δ. 105/1969 "περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος".

3. Ο κατά παράβασιν της διατάξεως ταύτης συντάσσων συμβόλαιον συμβολαιογράφος υπέχει την κατά τας κειμένας διατάξεις πειθαρχικήν ευθύνην.

4. Το από 17.7/9.8.1948 Διάταγμα "περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.Δ. 690/48" καταργείται. Συμβάσεις συναφθείσαι άνευ του υπό των διατάξεων αυτού προβλεπομένου πιστοποιητικού των αρμοδίων δια τας πολεοδομικάς εφαρμογάς Γραφείων θεωρούνται έγκυροι έστω και εάν κατηρτίσθησαν άνευ του πιστοποιητικού αυτού. Πειθαρχικά αδικήματα συμβολαιογράφων σχετιζόμενα προς την ανωτέρω παράβασιν παραγράφονται.

5. Της κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου υποχρεώσεων δύναται να εξαιρούνται, δια Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων Εργων, αι πωλήσεις ακινήτων κειμένων εις τας δια των Προεδρικών Διαταγμάτων τούτων προσδιοριζομένας απομεμακρυσμένας των αστικών κέντρων και καθαρώς αγροτικάς περιοχάς. Δια των Προεδρικών Διαταγμάτων τούτων δύναται να περιλαμβάνωνται εις την εξαίρεσιν και τα ακίνητα των εντός της περιοχής οικισμών.

Άρθρον 6

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Α.Ν. 625/1968 "περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των γενικών "περί σχεδίων πόλεων διατάξεων" καταργείται και επαναφέρεται εν ισχύι η διάταξις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 690/48 "περί συμπληρώσεως των "περί σχεδίων πόλεων διατάξεων". Κατ' εξαίρεσιν επιτρέπεται η σύναψις της οριστικής συμβάσεως εν περιπτώσει καθ' ήν συνετάγη εγκύρως προσύμφωνον από της ενάρξεως της ισχύος του Α.Ν. 625/1968 μέχρι της 6ης Ιουλίου 1977 και υπό τους όρους τούτου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος.

2. Δεν επιτρέπεται η τακτοποίησις οικοπέδων προς απόκτησιν προσώπων ή βάθους, εάν η έλλειψις αυτών οφείλεται εις υπαίτιον κατάτμησιν, γενομένην μετά την έναρξιν της ισχύος του Ν.Δ. 690/48 "περί συμπληρώσεως των "περί σχεδίων πόλεων διατάξεων", υπό των ιδιοκτητών ή των δικαιοπαρόχων αυτών, δια τεμαχισμού μείζονος εκτάσεως εχούσης το απαιτούμενον ελάχιστον πρόσωπον ή βάθος, δια δικαιοπραξίας εν ζωή ή αιτία θανάτου.

3. Η διάταξις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 27.2/30.3.1926 δι' ού αντικατεστάθησαν τα άρθρα 43, 44 και 45 του Ν.Δ. της 17.7.1923 "περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π." δεν εφαρμόζεται επί αποκεκλεισμένων οικοπέδων, καταστάντων τοιούτων υπαιτιότητι των ιδιοκτητών ή των δικαιοπαρόχων των, δια τεμαχισμού μείζονος εκτάσεως αποτελούσης άρτιον οικόπεδον μετά την έναρξιν της ισχύος του Ν.Δ. 690/1948 "περί συμπληρώσεως των "περί σχεδίων πόλεων διατάξεων δια δικαιοπραξίας εν ζωή ή αιτία θανάτου.

4. Αι απαγορεύσεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν εάν η τακτοποίησις γίνεται επ' ωφελεία των ομόρων ιδιοκτησιών.

Άρθρον 7

[6]

Άρθρον 8

1. Οι κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος νόμου κύριοι ή συγκύριοι κτιρίων ή τμημάτων αυτών ανεγερθέντων εντός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών μετά την έναρξιν ισχύος του από 9/30.9.1955 Β.Δ/τος "περί του ΓΟΚ του Κράτους" και μέχρις ενάρξεως της ισχύος του Ν.Δ. 8/73 "περί ΓΟΚ" άνευ αδείας ή καθ' υπέρβασιν ταύτης υποχρεούνται, όπως εντός διετίας από της ισχύος του παρόντος υποβάλλουν την υπό του άρθρου 2 παράγρ. 4 του Α.Ν. 410/68 προβλεπομένην δήλωσιν περί της κατά τα ανωτέρω κατασκευής. Εις περίπτωσιν μη εμπροθέσμου υποβολής της δηλώσεως ταύτης, η κατά το άρθρον 2 παράγρ. 3 του Α.Ν. 410/68 εισφορά αυξάνεται εις το διπλάσιον.

2. Υποβληθείσαι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου δηλώσεις λογίζονται ως ειλικρινείς και επιστρέφονται προς την αρμοδίαν οικονομικήν εφορίαν προς βεβαίωσιν και είσπραξιν της εισφοράς. Εν περιπτώσει εκδόσεως εκ των υστέρων σχετικής αποφάσεως περί μη εξαιρέσεως του κτίσματος εκ της κατεδαφίσεως κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 410/68 τα εισπραχθέντα ποσά επιστρέφονται ατόκως ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Το προϊόν των επιβαλλομένων υπό του Α.Ν. 410/68 εισφορών και το εκπλειστηρίασμα εκ της εκποιήσεως των εν άρθρω 3 του παρόντος πραγμάτων, εισπραττόμενον ως δημόσιον έσοδον, αποδίδεται εις το Ειδικόν Ταμείον Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων".

Άρθρον 9

1. Εφ' όσον δια την κατεδάφισιν του αυθαιρέτου κτίσματος απαιτείται εκκένωσις τούτου εις ταύτην, εν αρνήσει του ενοικούντος, προβαίνει αναγκαστικώς, άνευ διατυπώσεώς τινος, η Αστυνομική Αρχή.

2. Δια την φύλαξιν των εκ της κατεδαφιζομένης κατασκευής εξαγομένων πραγμάτων και των εκ της κατεδαφίσεως προερχομένων υλικών, ουδεμίαν υποχρέωσιν ή ευθύνην έχει η οικεία Αρχή.

Άρθρον 10

Το άρθρον 11 του Ν. 323/1976 "περί Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης" αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"1. Τα κατά του Ο.Α.Π., στρέφονται ποινικά αδικήματα τα προβλεπόμενα υπό του Β.Δ. της 1/23 Αυγούστου 1956 "περί επιβολής κυρώσεως κατά των παραβατών των διατάξεων του από 15.6/20.7.1955 Β.Δ/τος "περί κυρώσεως του Κανονισμού λειτουργίας δικτύου υπονόμων της περιοχής της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης" και υπό του άρθρου 2 του Α.Ν. 625/1968 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των "περί Οργανισμού Αποχετεύσεως της περιοχής Πρωτευούσης κειμένων διατάξεων", διώκονται αυτεπαγγέλτως, καταργουμένης πάσης αντιθέτου διατάξεως. Εις τας σχετικάς ποινικάς δίκας ο Ο.Α.Π. δύναται να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων, τόσον εν τη προδικασία όσον και εν τη κυρία διαδικασία, προς επιδίωξιν της εκ των αξιοποίνων τούτων πράξεων αποζημιώσεως ως και χρηματικής ικανοποιήσεώς του, λόγω της εξ αυτών ηθικής βλάβης του, τηρουμένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 63 επ. και 82 επ. Κωδ. Ποιν. Δικονομίας, εκπροσωπούμενος δια τινος των τακτικών αυτού υπαλλήλων, δυνάμει απλής εγγράφου εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμως αναπληρούντος αυτόν.
2. Εις τον ιδιοκτήτην, συνιδιοκτήτην, νομέα ή συνομέα τον συνδέοντα αυθαιρέτως άνευ αδείας, του Ο.Α.Π. το ακίνητόν του μετά του δικτύου αποχετεύσεως περιοχής Πρωτευούσης, οριστικού ή εντεταγμένου και αποχετεύοντα ούτω λάθρα ακάθαρτα ύδατα της επί του ακινήτου οικοδομής, επιβάλλεται, πέραν των κατά τας κειμένας διατάξεις ετέρων συνεπειών και κυρώσεων, και προσαύξησις του εκάστοτε ισχύοντος δικαιώματος συνδέσεως κατά 100% . Η Προσαύξησις αύτη μειούται κατά το ήμισυ εφ' όσον ούτος προσέλθη οικεία βουλήσει, προ πάσης ανακαλύψεως της λαθραίας αποχετεύσεως, εις τον Ο.Α.Π. και υποβληθή εις τας νομίμους διατυπώσεις προς σύνδεσιν. Εις τον επί τρίμηνον μετά σχετικήν πρόσκλησιν του Ο.Α.Π. δυστροπούντα εις την νομιμοποίησιν της αποχετεύσεως του ακινήτου, δύναται να επιβάλλεται υπό της Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων, κατόπιν σχετικού εγγράφου του Γενικού Διευθυντού του Ο.Α.Π. προσωρινή διακοπή ύδατος μέχρι της τακτοποιήσεως των υποχρεώσεών του προς τον Ο.Α.Π.
3. Εις τους ιδιοκτήτας, συνιδιοκτήτας, νομείς ή συννομείς ακινήτων αυθαιρέτων ήδη, κατά την δημοσίευσιν του παρόντος νόμου, συνδεδεμένων μετά του δικτύου αποχετεύσεως περιοχής Πρωτευούσης παρέχεται ετησία προθεσμία από της δημοσιεύσεως του παρόντος, όπως προβούν εις την δια καταβολής των δικαιωμάτων και δαπανών συνδέσεως νομιμοποίησιν της αποχετεύσεώς των. Παρεχομένης απράκτου της προθεσμίας ταύτης ισχύουν κατ' αναλογίαν τα εις την προηγουμένην παράγραφον οριζόμενα.
4. Η βεβαίωσις των πόρων του ΟΑΠ προς είσπραξιν αυτών κατά τας περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων διατάξεις, συμφώνως προς την παράγρ. 6 του άρθρου 11 του Ν.Δ. 2722/1953 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων των αφορωσών τον ΟΑΠ" προστεθείσαν δια του άρθρου 3 του Ν. 4129/1961, γίνεται υπό των οργάνων του ΟΑΠ κατά τα οριζόμενα δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Εργων. Δι' ομοίου Π.Δ/τος καθορίζεται και πάσα λεπτομέρεια αναγομένη εις την τοιαύτην βεβαίωσιν και είσπραξιν των πόρων του Οργανισμού τούτου. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και επί των εκ του κανονισμού λειτουργίας δικτύου ή οιωνδήποτε ετέρων διατάξεων προκυπτουσών απαιτήσεων του ΟΑΠ καθ' οιουδήποτε τρίτου."

Άρθρον 11

Εν τέλει της περιπτώσεως α' της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν.Δ. 1262/1972 "περί Ρυθμιστικών Σχεδίων αστικών περιοχών" ως η παράγραφος αύτη αντικατεστάθη δια του άρθρου 7 του Ν.Δ. 198/1973 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 1262/72 κ.λπ." προστίθεται εδάφιον έχον ούτω:
"Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις δύναται να γίνη απ' ευθείας χρηματοδότησις και δια την εκπόνησιν πολεοδομικών και ρυμοτομικών σχεδίων".

Άρθρον 12

1. Εις τας περιπτώσεις της, δια Π.Δ/των ή Νομαρχιακών αποφάσεων, κατά τας κειμένας διατάξεις, επιβολής, εις την περιοχήν εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, όρων δομήσεως επαχθεστέρων των πρότερον ισχυόντων δύναται δια των διαταγμάτων τούτων να ορίζηται ότι εξακολουθούν να εφαρμόζωνται οι πρότερον ισχύοντες ευμενέστεροι όροι:
α) εάν προ της επιβολής των νέων όρων εξεδόθη νόμιμος άδεια της αρμοδίας αρχής ή εάν υπεβλήθησαν εις ταύτην πάντα τα δια την έκδοσιν της τοιαύτης αδείας απαιτούμενα στοιχεία. Εις την περίπτωσιν ταύτην η άδεια εκτελείται ως εξεδόθη ή εκδίδεται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων, μη επιτρεπομένης της μεταγενεστέρας προσθήκης βάσει των παλαιών όρων δομήσεως, αλλά μόνον βάσει των νέων τοιούτων.
β) εάν εντός της, προ της επιβολής των νέων όρων, τριετίας η υπό τους πρότερον ισχύοντας όρους οικοδόμησις είχε συμφωνηθή ή προσυμφωνηθή δια δημοσίου εγγράφου αποδεικνύοντος την ανάληψιν υποχρεώσεων εκ μέρους του κυρίου του ακινήτου προς τρίτους.

2. Εις τας περίπτωσεις καθ' άς της επιβολής των νέων όρων δομήσεως προηγήθησαν αναστολαί των οικοδομικών εργασιών, τα εν τη προηγουμένη παραγράφω εφαρμόζονται δι' αδείας εκδοθείσας ή αιτηθείσας ή δια συμφωνίας καταρτισθείσας εντός της αυτής προθεσμίας προς της επιβολής της πρώτης των αναστολών και ουχί προ της επιβολής των νέων όρων δομήσεως.

3. Δια Π.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων, δύναται να καθορίζωνται ειδικαί διαδικασίαι δια την έκδοσιν των αδειών τούτων, να προσδιορίζωνται τα προς τούτο όργανα, να ρυθμίζεται παν θέμα αναγόμενον εις το περιεχόμενον των κατά την περίπτωσιν β' της παραγρ. 1 συμφωνιών και να κανονίζεται εν γένει πάσα λεπτομέρεια αναγκαία δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου.

"4.α) Σε περίπτωση μεταβολής γενικών πολεοδομικών διατάξεων ή κανονισμών σε εντός σχεδίου περιοχή, εάν έχει υποβληθεί στην πολεοδομική υπηρεσία αίτηση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με το από 3.9.1983 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 394/Δ), η οικοδομική άδεια επιτρέπεται να χορηγηθεί κατά τις παλαιές διατάξεις. β) Η επιβολή αναστολής οικοδομικών εργασιών σε περιοχή εντός σχεδίου δεν έχει εφαρμογή σε ισχύουσες οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν μέχρι την ημέρα που αρχίζει να ισχύει η αναστολή αυτή".[7]

Άρθρον 13

Δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Δημοσίων Εργων, δύνανται να κωδικοποιηθούν εις ενιαίον κείμενον όλαι αι αφορώσαι την νομοθεσίαν περί πολεοδομίας κ.λπ. διατάξεις επιτρεπομένης της μεταβολής της σειράς των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων αυτών.

Άρθρον 14

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, πλην των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου 5 αυτού, ών η ισχύς άρχεται μετά δύο μήνας από της τοιαύτης δημοσιεύσεως

Τροποποιήσεις

  1. Η εντός " " παρ.2 του άρθρου 3 προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 720/1977 (ΦΕΚ Α' 297) και το μέχρι τούδε κείμενο αριθμήθηκε ως παρ. 1.
  2. Η παρ.3 προστέθηκε από τον Ν.1577/1985,άρθρο 31 παρ.5 περ.β), όπως αυτό συμπληρώθηκε από την παρ.7 του άρθρου 13 του Ν. 1647/1986.
  3. Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε με την παρ.17 του άρθρου 3 του Ν.2242/1994 (Α 162)
  4. Το παραπάνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1078/1980, ΦΕΚ Α 238.
  5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε με την παρ.3 άρθρου3 Ν.3481/2006,ΦΕΚ Α 162/2.8.2006. Βλ. σχετική εγκύκλιο 26/2006 του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, στην ενάριθμη έρευνα.
  6. Καταργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν 1512/1985 (ΦΕΚ Α/4/1985).
  7. Η ως άνω εντός " " παράγραφος 4 προστέθηκε στο άρθρο 12, διά του άρθρου 31 παρ. 5 του Ν. 1577/1985 (Α 290).


Ανακτήθηκε από το "https://mechpedia.gr/wiki/%CE%9D_651/1977".
Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense