Ν 1418/1984

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
ΣTOIXEIA ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Πλήρης τίτλος Νόμος 1418 της 28/29.2.1984. Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
ΦΕΚ Τεύχος Α, Φύλλο 23, Έτος 1984 (29.2.1984)
Τροποποιήσεις Ν 1561/1985 • Ν 1799/1988 • Ν 1892/1990 • Ν 1914/1990 • Ν 1947/1991 • Ν 2052/1992 • Ν 2229/1994 • Ν 2240/2001 • Ν 2308/1995 • Ν 2338/1995 • Ν 2372/1996 • Ν 2412/1996 • Ν 2576/1998 • Ν 2719/1999 • Ν 2940/2001 • Ν 3164/2003 • Ν 3212/2003 • Ν 3263/2004 • Ν 3316/2005 • Ν 3841/2006
Διευκρινίσεις
Σχόλια Βλέπε και τη σελίδα συζητήσεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του ΠΔ 265 της 17.6/1.7.91, (Α 99): "Οι διατάξεις του νόμου 1418/1984 και των σε εκτέλεση των εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος διατάγματος, εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος." (To ΠΔ 265/1991 καταργήθηκε από το ΠΔ 23/1993).
Σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ. 4 του Ν 1958/1991, (Α 122): Με Π. Δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, διαφοροποιούνται ή συμπληρώνονται διατάξεις των ν. 1418/84, ν. 716/1977 και του π.δ. 609/85, οι οποίες αφορούν θέματα σχετικά με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω άρθρο.
Σχετικά με προσαρμογή ελληνικής νομοθεσίας για τα Δημόσια Εργα προς τις διατάξεις των Οδηγιών 71/304, 71/305, 78/669, 89/440 και 89/665 της ΕΟΚ εκδόθηκε το ΠΔ 23/1993 (ΦΕΚ Α 8),το οποίο στη συνέχεια καταργήθηκε με το ΠΔ 334/2000.
Το άρθρο 37 του ΠΔ 334/2000 (Α 279) ορίζει ότι: "Οι διατάξεις του Ν. 1418/1984 και των σε εκτέλεσή του εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διατάγματος, εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος".
Βλ. και ΠΔ 151/2003 (Α 124/23.05.2003) "Οργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές υθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ)".
Βλ. και Ν 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α 42).
Βλ. σχετική ΥΑ 4309 (Β 764/19.06.2002)
Σχετική η ΥΑ 27966/Β1/2007 (Β 396/21.3.07): "Σύσταση Τεχνικού Συμβουλίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς".
Βλ. σχετική ΥΑ 4309 (Β 764/19.06.2002)

Πίνακας περιεχομένων


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ


Άρθρο 1

Εννοια δημοσίων έργων και γενικές αρχές

1. Τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της χώρας που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων, στην αύξηση του εθνικού προιόντος, στην ασφάλεια της χώρας και γενικά αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού.

2. Τα δημόσια έργα εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και υλοποιούν επιλογές του δημοκρατικού προγραμματισμού.

3. Απο τεχνική άποψη δημόσια έργα είναι όλα τα έργα που εκτελούν φορείς του δημόσιου τομέα και συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά τμήματα των τεχνικών έργων. "Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντηρηση και η οικονομικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση".[1]

4. Για την εκπλήρωση των επιδιωκομένων στόχων στον τομέα των δημόσιων έργων οι διατάξεις του νόμου αυτού αποσκοπούν να καθιερώσουν:
α) τους ενιαίους κανόνες για την κατασκευή όλων των δημόσιων έργων και την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων φορέων κα έργων με τα π. διατάγματα του άρθρου 19 του νόμου αυτού.
β) τον κοινωνικό έλεγχο που συνίσταται στη θεσμοθετημένη συμμετοχή στις σχετικές διαδικασίες εκπροσώπων των φορέων που θα χρησιμοποιήσουν ή θα λειτουργήσουν τα έργα, των Οργανισμών τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων μαζικών κοινωνικών φορέων. Ο κοινωνικός έλεγχος, χωρίς να μειώνει την ευθύνη της δημόσιας διοίκησης ή του αντίστοιχου φορέα, εξασφαλίζει ιδιαίτερα τη διαφάνεια των διαδικασιών, την τήρηση του σχεδιασμού και εφαρμογής της μελέτης, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής, την παρακολούθηση του κόστους του έργου, την αιτιολογημένη αποδοχή ενδεχομένων τροποποιήσεων, την προστασία του περιβάλλοντος.
γ) την ανάπτυξη του Υπουργείου Δημοσίων Εργων σε κρατικό επιτελικό φορέα για την παραγωγή των δημοσίων έργων στη χώρα και την εποπτεία στην όλη κατασκευαστική δραστηριότητα της χώρας.
δ) το ορθολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνικών, οργανωτικών και οικονομικών δυνατοτήτων των εργοληπτικών επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την κατασκευή των έργων.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής του νόμου

"1. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα έργα που προγραμματίζονται και εκτελούνται από τους φορείς, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'). Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) και του εκάστοτε αρμόδιου υπουργού, είναι δυνατόν έργα που προγραμματίζονται και εκτελούνται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των ανωτέρω φορέων να εξαιρούνται διατάξεων του παρόντος".[2]

2. Με π.δ/γμα η εφαρμογή του νόμου αυτού μπορεί να επεκταθεί εν όλω η εν μέρει, και στα έργα γεωργικών συνεταιρισμών ή συνεταιριστικών επιχειρήσεων καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει ο δημόσιος τομέας ή νοσηλευτικών και γενικά κοινωφελών,ιδρυμάτων που δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα. Με όμοιο π.δ/γμα στις περιπτώσεις ιδιωτικών έργων που επιχορηγούνται, από το δημόσιο τομέα μπορεί να καθορισθεί η μερική εφαρμογή διατάξεων του νόμου αυτού και των π.δ/των που εκδίδονται με εξουσιοδότηση αυτού κυρίως, για τη χρησιμοποίηση επιχειρήσεων εγγεγραμένων στο μητρώο του άρθρου 16 την παραλαβή, τον ποιοτικό έλεγχο και τις χρησιμοποιούμενες προδιαγραφές.

"3. Διακηρύξεις διαγωνισμών και συμβάσεις εκτέλεσης έργων, που διακηρύχθηκαν ή υπογράφηκαν αντίστοιχα από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που είχαν υπαχθεί στη διάταξη της παρ. 2 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. 1154/13.4.1988 (ΦΕΚ 256 Β'), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 2334/ 3.5.1989 (ΦΕΚ 416 Β') όμοια, καθώς και στις διατάξεις της προϊσχύσασας αριθμ. 2968/ 21.9.1987 (ΦΕΚ 507 Β') είναι έγκυρες και ως προς όρους που αποκλίνουν από το ν. 1418/1984".[3]

Άρθρο 3

Ειδικές έννοιες και ορισμοί

Για την εφαρμογή του νόμου αυτού οι παρακάτω όροι, έχουν την ακόλουθη σημασία.
α) "Εργοδότης" η "κύριος του έργου" είναι το Δημόσιο η άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα για λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η σύμβαση ή κατασκευάζεται το έργο.
β) "Φορέας κατασκευής του έργου" είναι η αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου.
γ) "Ανάδοχος εργολήπτης" ή "ανάδοχος" είναι η εργοληπτική επιχείρηση στην οποία έχει ανατεθεί με σύμβαση η κατασκευή του έργου.
δ) "Σύμβαση" είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ του εργοδότη ή του φορέα κατασκευής του έργου και του ανάδοχου για την κατασκευή του έργου καθώς και όλα τα σχετικά τεύχη, σχέδια και προδιαγραφές.
ε) "Διευθύνουσα Υπηρεσία" ή "Επιβλέπουσα Υπηρεσία" είναι τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής του έργου.
στ) "Προϊσταμένη Αρχή" ή "Εποπτεύουσα Αρχή" είναι, η Αρχή ή Υπηρεσία ή όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του και ιδίως αποφασίζει για κάθε μεταβολή των όρων της σύμβασης ή αλλων στοιχείων αυτής όπου αυτό ορίζεται απο το νόμο αυτόν και τα π.δ/τα που εκδίδονται με εξουσιοδότηση του.
ζ) "Τεχνικό Συμβούλιο" είναι το συλλογικό όργανο του φορέα κατασκευής του έργου το οποίο γνωμοδοτεί στα θέματα που ορίζει ο νόμος αυτός και τα π.δ/τα που εκδίδονται με εξουσιοδότηση του.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ


Άρθρο 4

Τρόπος κατασκευής. Διαδικασίες επιλογής αναδόχου

1.Τα δημόσια έργα κατασκευάζονται:
α) Απο ειδικευμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις όπως ορίζεται στο νόμο αυτόν ή
β) από το φορέα κατασκευής του έργου με αυτεπιστασία μέσω κατάλληλης τεχνικής Υπηρεσίας και προσωπικού που είτε υπάρχει είτε κατά περίπτωση προσλαμβάνεται και αμείβεται απ'τις πιστώσεις του έργου.

2.Τρόποι επιλογής της εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου είναι:
α) Η ανοικτή δημοπρασία, στην οποία λαμβάνουν μέρος και υποβάλλουν προσφορές όλοι όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα που προβλέπονται στη διακήρυξη. Αυτή είναι η κύρια διαδικασία επιλογής.
β) Η δημοπρασία με προεπιλογή. Η δημοπρασία αυτή διεξάγεται ως εξής Αρχικά εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής όλοι όσοι θεωρούν ότι διαθέτουν τα προσόντα που προδιαγράφονται στη διακήρυξη.Ακολουθεί προεπιλογή και πρόσκληση για συμμετοχή στην κυρίως δημοπρασία και επίδοση προσφοράς εκείνων που έχουν προεπιλεγεί. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται κυρίως σε έργα μεγάλης σπουδαιότητας ή εξειδικευμένα. "Για την εφαρμογή της διαδικασίας δημοπράτησης έργου με προεπιλογή και του συστήματος υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη κατασκευή, σύμφωνα με την περίπτωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων."[4]
γ) Η απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων. Ο τρόπος αυτός αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και εφαρμόζεται όταν συντρέχει μια από τις εξαιρέσεις που προβλέπει το άρθρο 86 του Ν.Δ 321/1969 (ΦΕΚ Α 205), όπως κάθε φορά ισχύει καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση θεομηνίας, σοβαρού επικείμενου κινδύνου μοναδικότητας του κατασκευαστή συνέχισης εργασιών ύστερα από έκπτωση του αναδόχου ή διάλυσης της εργολαβικής σύμβασης όταν πρόκειται για ερευνητικές εργασίες ή εργασίες δοκιμαστικές εφαρμογής νέων τεχνολογιών ή για έργα ειδικής φύσης, εφόσον χαρακτηριστούν έτσι με απόφαση του φορέα κατασκευής του έργου που εκδίδεται ύστερα απο γνώμη του τεχνικού Συμβουλίου ή όταν πρόκειται για την κατασκευή έργων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) απο κατασκευαστικές επιχειρήσεις των ΟΤΑ εγγεγραμμένες στο μητρώο του άρθρου 16 ή για μικρά έργα και εργασίες συντήρησης, εφόσον στην τελευταία περίπτωση η προυπολογιζόμενη δαπάνη τους δεν υπέρβαινε ορισμένα ποσά που καθορίζονται γενικά ή κατά φορείς ή κατηγορίες έργων με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Εργων. Η απευθείας ανάθεση σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις των ΟΤΑ και γενικά η κατασκευή έργων απο τις επιχειρήσεις αυτές γίνεται με τις προυποθέσεις και τους όρους που ορίζονται με π.δ/γμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημοσίων Εργων.

3. Η ανάθεση της κατασκευής γίνεται με βάση τη σχετική μελέτη. "Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, με τον οποίο δημοπρατείται το έργο, καταρτίζεται με βάση τις εγκεκριμένες Αναλύσεις Τιμών, στις οποίες εφαρμόζονται οι βασικές τιμές υλικών και ημερομισθίων που έχουν διαπιστωθεί από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημόσιων 'Εργων, η σύσταση της οποίας προβλέπεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 10, κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας. Σε περίπτωση που δεν έχουν διαπιστωθεί τέτοιες τιμές κατά το τρίμηνο αυτό, τότε ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις τιμές του αμέσως προηγούμενου τριμήνου. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων καθορίζεται ο τρόπος εφαρμογής της διάταξης αυτής, καθώς και ο τρόπος αναπροσαρμογής των τιμών μονάδας των Αναλύσεων Τιμών δημοσίων έργων, με σκοπό την εναρμόνισή τους με τις σύγχρονες μεθόδους και τα μέσα εκτέλεσης των έργων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18."[5] Με τη σύμβαση επιτρέπεται να αναλάβει ο ανάδοχος την αναγκαία συμπλήρωση ή προσαρμογή των στοιχείων της μελέτης προς τα δεδομένα του εδάφους.

4. Η διακήρυξη για τη δημοπράτηση καθορίζει το σύστημα υποβολής των προσφορών. Συστήματα υποβολής προσφορών είναι:
α) Η προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας.
β) Η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.
γ) Η συμπλήρωση από το μειοδότη ανοικτού τιμολογίου με έλεγχο ομαλότητας των τιμών σε σχέση με αντίστοιχο τιμολόγιο, που περιέχει τιμές της υπηρεσίας.[6]
δ) Η ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου που μπορεί να περιλαμβάνει αναλυτικές τιμές ή περιληπτικές τιμές ή και κατ'αποκοπή τιμή.
ε) Η προσφορά που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή με κατ' αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα για το έργο ολόκληρο ή κατά τμήματα.Στο σύστημα αυτό αξιολογείται πρώτα η ποιότητα της προσφοράς (μελέτη) και στη συνέχεια εξετάζεται η οικονομική προσφορά.
στ) Η μειοδοσία μόνο πάνω στο ποσοστό οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών.
ζ) Η προσφορά για την αξιοποίηση ακινήτων του εργοδότη με το σύστημα της αντιπαροχής ποσοστών εξ'αδιαιρέτου και αντιστοίχων διηρημένων ιδιοκτησιών.
"η. Η προσφορά που περιλαμβάνει τη μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση με αντάλλαγμα τη λειτουργία ή εκμετάλλευση του έργου ή άλλα τυχόν ανταλλάγματα έναντι της κατασκευής του έργου".[7]
Τα συστήματα αυτά μπορεί να εφαρμοσθούν και σε συνδυασμό μεταξύ τους στη δημοπρασία του ίδιου έργου. "Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να καθορίζεται ενιαίος τύπος διακήρυξης, ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφοράς."[8]

5. Οι δημοπρατήσεις διεξάγονται σε δύο στάδια.Το πρώτο περιλαμβάνει την κατάθεση των προσφορών στην επιτροπή διαγωνισμού και το δεύτερο την εξέταση των προσφορών απ'την επιτροπή εισήγησης για ανάθεση. Το πρώτο στάδιο γίνεται σε μια ή ταυτόχρονα σε περισσότερες έδρες υπηρεσιών.Με π. δ/γμα δημοπρασίες που αφορούν μικρά έργα η κατηγορίες έργων μπορεί να εξαιρεθούν απο τους παραπάνω κανόνες, να ορισθεί ως επιτροπή εισήγησης για ανάθεση η επιτροπή διαγωνισμού και να ρυθμιστούν όλα τα ειδικότερα θέματα της παραγράφου αυτής.[9]

6. "Σε κάθε δημοπρασία έργου, που υποβάλλονται υπερβολικά χαμηλές προσφορές σε σχέση με τις προβλεπόμενες εργασίες, καλούνται από την αναθέτουσα αρχή τουλάχιστον οι τρεις πρώτες μειοδότριες επιχειρήσεις, προκειμένου να δικαιολογήσουν τις προσφορές τους. Για τη δικαιολόγηση αυτή συντάσσεται και υποβάλλεται σχετικό υπόμνημα από καθεμιά επιχείρηση και προσκομίζονται τα απαραίτητα στοιχεία επαλήθευσης της προσφοράς. Αν τα προσκομισθέντα στοιχεία κριθούν ανεπαρκή ή ανακριβή κατά τη διαδικασία εξακρίβωσης, αποκλείονται οι επιχειρήσεις αυτές από το διαγωνισμό και διαβιβάζονται αμέσως αντίγραφα των στοιχείων στην υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων 'Εργων, (Γ.Γ.Δ.Ε.), που είναι αρμόδια για την τήρηση των Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.). Στις εργοληπτικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν είτε μόνες τους είτε σε κοινοπραξία σε διαγωνισμό και αποκλείονται από αυτό κατά την ανωτέρω διαδικασία, επιβάλλεται στις πρώτες τρεις, κατά σειρά χαμηλότερων προσφορών, ως ειδική ποινική ρήτρα, η κατάπτωση, υπέρ του κυρίου του έργου, ποσοστού 20%, 15% και 10% αντίστοιχα του ποσού της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στη δημοπρασία με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Αν επαναληφθούν από εργοληπτικές επιχειρήσεις τα ανωτέρω πέραν από δύο φορές, εκτός από την επιβολή της ανωτέρω ειδικής ποινικής ρήτρας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ, αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας αυτής για το μέχρι ένα (1) έτος αποκλεισμό συμμετοχής αυτών σε δημοπρασίες. Η τελευταία αυτή διάταξη, για τον αποκλεισμό συμμετοχής σε δημοπρασίες, ισχύει και για όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είτε μόνες τους είτε σε κοινοπραξία αποκλείονται κατά την ανωτέρω διαδικασία πέραν από δύο φορές από διαγωνισμούς, ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι η ανωτέρω ειδική ποινική ρήτρα. Στο προοίμιο της σχετικής απόφασης αποκλεισμού, εκτός των άλλων στοιχείων, θα μνημονεύονται τα υπομνήματα που υποβάλλουν κάθε φορά οι επιχειρήσεις, που θεωρούνται ως απολογία της, ή η άρνηση υποβολής. Η τυχόν υποβαλλόμενη προσφυγή δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλους τους φορείς που εκτελούν δημόσια έργα, ώστε να αποκλείονται οι εργοληπτικές αυτές επιχειρήσεις από όλες τις δημοπρασίες."[10][11]

7. Με π.δ/γμα στο σύστημα της περίπτωσης ε'της παραγράφου 4 μπορεί να επιτραπεί να προβλέπει η διακήρυξη και την καταβολή χρηματικού ποσού ως βραβείου στις αξιολογότερες μελέτες που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, όπως ειδικότερα ορίζεται σ'αυτό.[12]

8. Με π.δ/γμα καθορίζονται, όλα τα ειδικότερα θέματα που αναφέρονται στη δημοπρασία, γενικά ή κατά συστήματα υποβολής των προσφορών, άλλα συστήματα προσφοράς εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παραγρ 4. ο τρόπος υποβολής και εκτίμησης εναλλακτικών προσφορών οι εγγυήσεις, οι υποχρεώσεις αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, ο χρόνος ισχύος των προσφορών, η σύνθεση,συγκρότηση και λειτουργία των επιτροπών του διαγωνισμού τα όργανα και η διαδικασία έγκρισης ή ακύρωσης του αποτελέσματος, η σύνθεση συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών Εισήγησης για Ανάθεση (Ε.Ε.Α), στις οποίες συμμετέχουν εκτός των υπαλλήλων των φορέων του δημοσίου τομέα και εκπρόσωποι των ΟΤΑ,του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) των φορέων που θα χρησιμοποιούνται έργα και των εργοληπτικών οργανώσεων και οι οποίες μπορεί να προβλέπονται κατά έργα ή κατά φορέα ή ενιαίες για τα έργα περισσοτέρων φορέων σε επίπεδο νομαρχιακό, διανομαρχιακό και εθνικό και να συμπληρώνονται με πρόσθετα μέλη για την περίπτωση ειδικών η μεγάλων έργων ή προσφορών με τα συστήματα της παραγρ 4 ε', ζ' και η' και γενικά κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.Με όμοιο π.δ/γμα μπορεί να ορισθεί κατά κατηγορίες έργων η συστήματα προσφορών η υποχρέωση των διαγωνιζομένων να υποβάλλουν, εφόσον αυτό προβλέπεται στη διακήρυξη μαζί με τις προσφορές ή σε ορισμένη προθεσμία πριν απο τη δημοπρασία τεύχος παρατηρήσεων τους για τη μελέτη με την οποία δημοπρατείται το έργο γενικά η για ειδικότερα θέματα που επισημαίνονται με τη διακήρυξη. Το περιεχόμενο του τεύχους αυτού, που δεν αποτελεί συμβατικό στοιχείο, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποτέ για ερμηνεία της σύμβασης, αλλά χρησιμεύει μόνο για την εκτίμηση των πραγμάτων κατά την ανάθεση του έργου και σαν αξιολογικό στοιχείο της εργοληπτικής επιχείρησης κατά τις σχετικές διαδικασίες του κεφ. Γ'. "Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για το τεύχος παρατηρήσεων που υποβάλλεται με την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στη δημοπρασία με προεπιλογή, εφόσον ζητηθεί με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος".[13]

9. Κατά την κατάθεση της προσφοράς κάθε προσφέρουσα εργοληπτική επιχείρηση υποχρεούται, εκτός από τις βεβαιώσεις, που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 16 του παρόντος νόμου, να υποβάλει βεβαιώσεις των υπηρεσιών για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών και τη φορολογική ενημερότητα για τα δημόσια έργα που εκτελεί μόνη της ή σε κοινοπραξία. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων αποτελεί λόγο αποκλεισμού της επιχείρησης από το διαγωνισμό και επιβολής των προβλεπόμενων από το νόμο διοικητικών ποινών."[14]

10. "Για την τροποποίηση της μελέτης, μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του εργου, απαιτείται απόφαση της προϊσταμένης αρχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου κατασκευών. Κατά τη συζήτηση του θέματος στο τεχνικό συμβούλιο καλούνται ο μελετητής και ο ανάδοχος κατασκευής του έργου ή εκπρόσωποι αυτών να αναπτύξουν τις απόψεις τους και να υποβάλουν γραπτό υπόμνημα. Μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από τη διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της μελέτης, η προϊσταμένη αρχή εκδίδει τη σχετική απόφαση. Η κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης για τροποποίηση της μελέτης στην υπηρεσία του Μ.Ε.ΕΠ. αποτελεί προϋπόθεση για τυχόν πληρωμή των εργασιών που προκύπτουν από την τροποποίηση της μελέτης. 'Ολα τα σχετικά στοιχεία για την τροποποίηση ή μη της μελέτης υποβάλλονται σε αντίγραφα μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες στη Γ.Γ.Δ.Ε. με εισήγηση της προϊσταμένης αρχής για τον υπεύθυνο της κατάστασης που δημιουργήθηκε, προκειμένου να επιβληθούν από τον Υπουργό περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Κατά της απόφασης για τροποποίηση της μελέτης μπορεί ο μελετητής να υποβάλει αίτηση θεραπείας. Η αίτηση θεραπείας δεν αναστέλλει την εφαρμογή της απόφασης. Αν η αίτηση θεραπείας γίνει μερικά η ολικά δεκτή μπορεί ο μελετητής να ζητήσει ανάλογη τροποποίηση της απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων."[15][16]

11. "Για την πληρότητα των εκπονούμενων μελετών, τον αρτιότερο σχεδιασμό, την καλύτερη διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούνται ο μελετητής, ο ανάδοχος κατασκευής του έργου και ο τεχνικός σύμβουλος να ασφαλίζουν τη μελέτη, την κατασκευή του έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου αντίστοιχα. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων και Ανάπτυξης, ορίζονται η έναρξη εφαρμογής της παραγράφου αυτής, οι μελέτες, τα έργα και οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου που εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης και ρυθμίζονται τα σχετικά θέματα εφαρμογής της διάταξης αυτής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων και Ανάπτυξης καθορίζονται, ειδικά, τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικών καλύψεων, οι αποδεκτές εξαιρέσεις και οι μέγιστες απαλλαγές από τις ασφαλιστικές καλύψεις."[17]

12. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, αν η προσφορά που υποβάλλεται δεν τηρεί τους βασικούς όρους της διάκήρυξης και των τευχών δημοπράτησης από μέρους της εργοληπτικής επιχείρησης. Η απόφαση κατάπτωσης της εγγύησης εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων Έργων.[18]

13. Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής έργου, ύστερα από διαγωνισμό, επανυπολογίζονται, σε συνδυασμό με την έκπτωση, οι προβλεπόμενες δαπάνες για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά ο,τιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου.[19]

Άρθρο 5

Σύμβαση κατασκευής

1. Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών και σχεδίων που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτιση της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα πιό πάνω στοιχεία. "Η σύμβαση, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην εγκριτική απόφαση, υπογράφεται από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και αναφέρει τον κύριο του έργου για λογαριασμό του οποίου συνάπτεται".[20]

2. Ως προς τον τρόπο καταβολής του εργολαβικού αντάλλαγματος οι συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων καταρτίζονται ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφοράς που ακολουθήθηκε στη δημοπρασία κατά το άρθρο 4 παρ 4.

3. Για την ανάληψη της κατασκευής του έργου απαιτείται η παροχή εγγυήσεων. Η αρχική εγγύηση συμπληρώνεται με παρακράτηση απ' τις τμηματικές πληρωμές προς τον ανάδοχο. "Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται με τη διακήρυξη να ορίζεται μεγαλύτερο ποσοστό εγγύησης, που δεν μπορεί να υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Η εγγύηση, μέχρι του ποσού των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, παρέχεται με εγγυητική επιστολή από ένα πιστωτικό ίδρυμα, πέραν του ποσού αυτού και μέχρι τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) δραχμές με εγγυητική επιστολή από άλλο πιστωτικό ιδρυμα και πέραν των τετρακοσίων εκατομμυρίων (400.000.000) δραχμών η παρεχόμενη εγγύηση κάθε πιστωτικού ιδρύματος δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτής. Τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης προσδιορίζονται με προεδρικά διατάγματα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά. Στις περιπτώσεις χαμηλών προσφορών, μπορεί να ζητηθούν από την προϊσταμένη αρχή, κατά την υπογραφή της σύμβασης, πρόσθετες εγγυήσεις που δεν μπορεί να υπερβούν το δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού της υπηρεσίας".[21] Η κατάπτωση των εγγυήσεων γίνεται πάντοτε υπέρ του κυρίου του έργου.

"4. Σε κάθε σύμβαση κατασκευής έργου ορίζεται προθεσμία για την περάτωση του στο σύνολο και κατά τμήματα, Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου σύμφωνα με τη συμβαση. Η υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες το χρονοδιάγραμμα με τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις. Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του ανοδόχου και για τα αρμόδια άργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της πορ. 9 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου: Παράταση των προθεσμιών γίνεται μόνον ύστερα από έγκριση της προϊσταμένης του έργου αρχής, αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο της συνολικής προθεσμίας του έργου και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την, αρχική συμβατική προθεσμία και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του. Με τις προθεσμίες, συνολική και τμηματικές, συνδυάζεται το χρονοδιάγραμμα των εργασιών που αποτελεί συμβατικό στοιχείο. Σε περίπτωση μεταβολών των προθεσμιών ή του αντικειμένου του έργου αναπροσαρμόζεται το χρονοδιάγραμμα. Σε κάθε περίπτωση μπορεί ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής για την κάλυψη ή περιορισμό των καθυστερήσεων του έργου, στην περίπτωση που ευθύνεται γι' αυτές ο ανάδοχος, να δώσει εντολή στον ανάδοχο να επιταχύνει τις εργασίες εκτελώντας τις απαραίτητες πρόσθετες εργασίες και παίρνοντας τα απαραίτητα πρόσθετα μέτρα, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στα έργα που κατασκευάζονται με μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση."[22]

5. Με τη σύμβαση ορίζονται και ποινικές ρήτρες για την υπαίτια απο μέρους του ανάδοχου υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρήτρων γίνεται πάντοτε υπέρ του κυρίου του έργου. Με π.δ/γμα καθορίζονται τα όρια των ποινικών ρητρών, γενικά ή κατά περιπτώσεις έργων, τα θέματα που αναφέρονται στις ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών που μπορεί να είναι οριστικές ή ανακλητές και στη συνομολόγηση ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον ανάδοχο για τη γρηγορότερη απ'την προθεσμία περάτωσης του έργου ή μέρους αυτού και κάθε σχετική λεπτομέρεια. "Πρόσθετη καταβολή (πριμ) καταβάλλεται μόνον εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη δημοπράτησης του έργου ή στην απόφαση ανάθεσης, χωρίς διαγωνισμό. Η καταβολή του πριμ στον ανάδοχο γίνεται για την ταχύτερη εκτέλεση μέρους ή όλου του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση και το χρονοδιάγραμμα και υπολογίζεται ως ποσοστό του αρχικού συμβατικού αντικειμένου."[23][24]

6. Η υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται χωρίς έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου. "Αν διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση, ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, μετά γνώμη του αρμόδιου τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων".[25] Σε κάθε περίπτωση υποκατάστασης ο ανάδοχος ευθύνεται μαζί με τον υποκατάστατο εις ολόκληρον προς τον κύριο του έργου, το προσωπικό του έργου και οποιονδήποτε τρίτο. Κατεξαίρεση μπορεί να εγκριθεί η υποκατάσταση με απαλλαγή του ανάδοχου απο την ευθύνη του προς τον κύριο του έργου, αν αυτό επιβάλλεται απο το συμφέρον του έργου και ο ανάδοχος βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να περατώσει το έργο. Με π.δ/ γμα καθορίζονται τα προσόντα του υποκατάστατου, οι συνέπειες για τον ανάδοχο, η διαδικασία έγκρισης της υποκατάστασης τα θέματα που σχετίζονται με την υποκατάσταση μέλους αναδόχου κοινοπραξίας και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

"7. Επιτρέπεται η σύσταση κοινοπραξίας μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15, όπως κάθε φορά ισχύει, για την κατασκευή έργου, το οποίο έχει αναλάβει μία ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις αυτές (κατασκευαστική κοινοπραξία), αν:
α. 'Ολα τα μέλη της κατασκευαστικής κοινοπραξίας ανήκουν στις καλούμενες από τη διακήρυξη τάξεις και κατηγορίες του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), και
β. το συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας γνωστοποιείται στον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής. Αν δεν γνωστοποιηθεί, δεν αναγνωρίζεται από τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής.
Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής με απόφασή του μπορεί να μην εγκρίνει τη σύσταση της κοινοπραξίας, με απόφαση που λαμβάνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την ανωτέρω γνωστοποίηση. Μέχρι την έγκριση ή μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν επιτρέπεται η σύμπραξη της κοινοπραξίας στην κατασκευή του έργου. Ο αριθμός των μελών της κατασκευαστικής κοινοπραξίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία, αν το έργο ανατέθηκε σε μία επιχείρηση, ή το διπλάσιο του αρχικού αριθμού των εργοληπτικών επιχειρήσεων, αν το έργο ανατέθηκε σε κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην κατασκευαστική κοινοπραξία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Κάθε άλλη εργοληπτική επιχείρηση που μετέχει στην κατασκευαστική κοινοπραξία πρέπει να έχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Αν ο ανάδοχος είναι κοινοπραξία, πρέπει να διατηρεί συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην κατασκευαστική κοινοπραξία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Κάθε άλλη εργοληπτική επιχείρηση που μετέχει στην κοινοπραξία πρέπει να έχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Τα επιπλέον μέλη της κοινοπραξίας δεν επιτρέπεται να είναι κοινοπραξίες. Τα μέλη της κοινοπραξίας ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής, για το σύνολο του έργου. Στον υπολογισμό της εμπειρίας και του ορίου ανεκτέλεστου μέρους εργολαβιών δημοσίων έργων κάθε εργοληπτικής επιχείρησης, όπως το όριο αυτό προσδιορίζεται στην παράγραφο 45 του άρθρου 16, λαμβάνονται υπόψη και τα έργα που εκτελέστηκαν από κατασκευαστικές κοινοπραξίες στις οποίες συμμετείχε, καθεμία από αυτές τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, κατά το ποσοστό συμμετοχής της. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων καθορίζονται οι ελάχιστοι όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στο συμφωνητικό, οι λόγοι για τους οποίους μπορεί ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής να μην εγκρίνουν τη σύσταση της κοινοπραξίας, η διαδικασία έγκρισής της και κάθε σχετικό θέμα.

8. 'Οταν συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου μεταξύ του αναδόχου δημοσίου έργου και εργοληπτικής επιχείρησης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 15 για την κατασκευή μέρους του έργου που έχει αναληφθεί από τον ανάδοχο (υπεργολαβία), ο υπεργολάβος θεωρείται "εγκεκριμένος" με τις συνέπειες του νόμου αυτού, μετά από έγκριση του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής, όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α. Ο υπεργολάβος έχει τα αντίστοιχα προσόντα για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει και ανήκει σε τάξη και κατηγορία έργου, αντίστοιχη με το ποσό της σύμβασης υπεργολαβίας, και
β. ο ανάδοχος, πριν από την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο, έχει γνωστοποιήσει στον κύριο του έργου ή στον φορέα κατασκευής τη σύμβαση υπεργολαβίας.
Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να διατηρεί ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού της σύμβασης του με τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι συμβάσεις υπεργολαβιών που έχουν εγκριθεί. Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής μπορούν με απόφασή τους, που εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ανωτέρω γνωστοποίηση, να μην εγκρίνουν την υπεργολαβία αυτή. "Στα έργα με προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανώτερη του ορίου εφαρμογής της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής Οδηγίας η αναθέτουσα αρχή μπορεί να υποχρεώσει με τη Διακήρυξη τους διαγωνιζόμενους, στην περίπτωση που αναδειχθούν ανάδοχοι, να αναθέσουν σε τρίτους υπεργολάβους συμβάσεις που αντιπροσωπεύουν κατά μέγιστο όριο το 30% της συνολικής αξίας των έργων που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η Διακήρυξη αναφέρει τα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους για την απόδειξη της συνεργασίας. Κατά την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει την υπεργολαβική σύμβαση, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της κείμενης νομοθεσίας για την έγκριση της υπεργολαβίας. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει προθεσμία στον ανάδοχο κατ' αίτησή του, για την προσκόμιση της υπεργολαβικής σύμβασης με τον αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον που διαθέτει τα αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής προσόντα, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου, εφόσον δεν συνάψει εν τέλει την υπεργολαβική σύμβαση."[26]
Η έγκριση της υπεργολαβίας έχει τις εξής συνέπειες:
α. Το ποσό της σύμβασης της υπεργολαβίας, όπως αυτό προκύπτει ιδίως από τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εμπειρίας και του ορίου του ανεκτέλεστου μέρους εργολαβιών δημοσίων έργων του υπεργολάβου.
β. Το ποσό της σύμβασης της υπεργολαβίας, όπως αυτό προκύπτει ιδίως από τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο αφαιρείται από το ανεκτέλεστο του αναδόχου, ο οποίος δικαιούται πιστοποιητικό εμπειρίας για το σύνολο του έργου.
Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι ελάχιστοι όροι που πρέπει να περιλαμβάνονται στο υπεργολαβικό συμφωνητικό, οι λόγοι για τους οποίους μπορεί ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής να μην εγκρίνει την υπεργολαβία, η διαδικασία έγκρισής της και κάθε σχετικό θέμα.

9. Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών, που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών. Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα από τις προβλεπόμενες στο χρονοδιάγραμμα, το κύρος του έργου έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την πληρωμή των επιπλέον εργασιών ώστε να συμπέσει με τα προβλεπόμενα στο χρονοδιάγραμμα. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου δεν εφαρμόζεται όταν στη σύμβαση προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) στον ανάδοχο για τη γρηγορότερη περάτωση του έργου.

10. Οι λογαριασμοί των κατά τη σύμβαση οφειλόμενων ποσών συντάσσονται κατά μηνιαία χρονικά διαστήματα, εκτός αν η σύμβαση ορίζει άλλες προθεσμίες.Οι λογαριασμοί συντάσσονται από τον ανάδοχο και υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία τους ελέγχει και τους διορθώνει όταν απαιτείται, μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή τους. Οι εγκρινόμενοι από τη διευθύνουσα υπηρεσία λογαριασμοί αποτελούν την πιστοποίηση για την πληρωμή των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. "Αν η πληρωμή του καθυστερήσει πέρα από ένα (1) μήνα από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου ή του μελετητή, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από το χρόνο υποβολής της, τόκος υπερημερίας ίσος με το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του τόκου των εξαμηνιαίων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου και ο ανάδοχος ή ο μελετητής μπορεί να διακόψει τις εργασίες αφού κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση. Σε περίπτωση που το Δημόσιο παύσει να εκδιδει έντοκα γραμμάτια, ο τόκος υπερημερίας του παρόντος νόμου καθορίζεται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου". [27]

11. Αν προβλέπεται από τη διακήρυξη, χορηγείται, στον ανάδοχο προκαταβολή μέχρι του 15% του ολικού ποσού της σύμβασης. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος με τόκο. Το ποσοστό του επιτοκίου καθορίζεται ειδικά με "κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων".[28] Η προκαταβολή καλύπτεται με εγγυητική επιστολή και η απόσβεσή της γίνεται τμηματικά. Με π.δ/γμα ορίζεται ο σκοπός για τον οποίο δίνεται η προκαταβολή ή μέρος της, το ύψος της εγγυητικής επιστολής, ο τρόπος παρακολούθησης για τη χρησιμοποίηση της προκαταβολής, τα θέματα της τμηματικής απόσβεσης και τα θέματα της επιστροφής του τυχόν αναπόσβεστου μέρους της προκαταβολής μετά τη λύση ή λήξη της σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο και κάθε σχετική λεπτομέρεια. "Η χορήγηση οποιασδήποτε προκαταβολής γίνεται μετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον ανάδοχο επιτόπου του έργου". [29]

12. Για την πληρωμή της δαπάνης κατασκευής του έργου επιτρέπεται πάντοτε η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής, χωρίς να εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή άλλη σχετική γενική ή ειδική διάταξη. Για την κατάσχεση και εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγματος εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις, κατεξαίρεση, κατά της απαιτήσεως του εργολαβικού ανταλλάγματος μπορεί πάντα να συμψηφίζονται εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου προερχόμενες απο την εκτέλεση άλλων έργων και μέχρι ποσοστό 20% από κάθε πιστοποίηση του εκτελούμενου έργου. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Δημοσίων Εργων και Οικονομικών, μπορεί να ορισθεί η δυνατότητα και η διαδικασία εκχώρησης από μέρους του αναδόχου απαίτησης από εγκεκριμένη πιστοποίηση ή μέρους της προς τον κύριο του έργου για την εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής του προς αυτόν.

13. Στις συμβάσεις κατασκευής δημοσίων έργων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν ή στα εκτελεστικά του διατάγματα.[30]

Άρθρο 6

Διοίκηση του έργου

1. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ανήκει στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου (διευθύνουσα υπηρεσία ή επιβλέπουσα υπηρεσία), η οποία ενεργεί ό,τι απαιτείται για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων και ορίζει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την επίβλεψη, προσδιορίζει τα καθήκοντά τους όταν είναι περισσότεροι από έναν, παρακολουθεί το έργο τους και γενικά προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια. "Ειδικώς, η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή ενσωματώνονται σε αυτό, καθώς και ο χαρακτηρισμός των εδαφών, που κατασκευάζεται το έργο, γίνεται από δύο ή:
περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισμός των επιτροπών αυτών ανακοινώνεται στην προϊσταμένη αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει και άλλο υπάλληλο να'συμμετάσχει στο έργο της επιτροπής. Η προϊστάμενη αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για επανέλεγχο της παραλαβής υλικών και χαρακτηρισμό εδαφών και να διατάσσει τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναμίας να ληφθεί απόφαση λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων, που ορίζονται σε άρτιο αριθμό, ο ανωτέρω έλεγχος και παραλαβή υλικών και ο χαρακτηρισμός εδαφών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο με απόφαση της προϊσταμένης αρχής".[31] Σε περιπτώσεις ειδικών εργασιών, ως τεχνική υπηρεσία θεωρείται η σχετική εξειδικευμένη υπηρεσία του φορέα.

2. Στην περίπτωση κατασκευής έργου με ανάθεση σε ανάδοχο, η επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση απ' τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης και στην κατασκευή του έργου κατά τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του. Η επίβλεψη μπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο των έργων και σε όλους τους χώρους που κατασκευάζονται τμήματα του έργου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τμήματα του έργου και γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο η επιβλέπουσα υπηρεσία.

3. Στην περίπτωση κατασκευής έργου με αυτεπιστασία η επίβλεψη οργανώνει και διευθύνει τα μέσα που έχει στη διαθεσή της κατά τον οικονομικοτεχνικά προσφορότερο τρόπο για να επιτύχει την κατασκευή του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του.

4. Σε περίπτωση κατασκευής σημαντικών έργων συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούυθησης του Εργου. Η Επιτροπή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και παρακολουθεί την εφαρμογή της μελέτης ή την αιτιολογημένη αποδοχή προτεινόμενων τροποποιήσεων αυτής, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής, τη διαμόρφωση του κόστους, την τήρηση κανόνων ασφαλείας και υγιεινής του χώρου εργασίας, την τήρηση των μέτρων προστασίας του περιβαλλοντος και γενικά την πορεία του έργου. Η Επιτροπή συνιστάται και συγκροτείται για κάθε συγκεκριμένο έργο ή ομάδα έργων. Η Επιτροπή αποτελείται απο όργανα της υπηρεσίας εκπροσώπους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης των φορέων που θα χρησιμοποιήσουν τα έργα ή και τυχόν άλλων κοινωνικών φορέων. Ο χαρακτηρισμός των έργων ως "σημαντικών έργων" για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής γίνεται απ' τον κύριο του έργου ο οποίος και συγκροτεί την Επιτροπή. Ο Υπουργός Δημοσίων Εργων μπορεί πάντα να προβεί σε τέτοιο χαρακτηρισμό και παρά τη γνώμη του κυρίου του έργου και να συγκροτεί την Επιτροπή. Η Επιτροπή λειτουργεί και ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται με προεδρικό διάταγμα. Η Επιτροπή μπορεί να συγκροτηθεί απ' το στάδιο μελέτης για την άσκηση αναλόγων καθηκόντων κατά το στάδιο αυτό.

5. Οταν πρόκειται για σημαντικά ή τεχνικά πολύπλοκα ή εξειδικευμένης τεχνολογίας έργα στο σύνολο ή τμήματά τους ή εάν υπάρχει γενικά αδυναμία για το σχεδιασμό, μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη του έργου απο την τεχνική υπηρεσία του φορέα εκτέλεσης του έργου, επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου σε ημεδαπό ή αλλοδαπό οίκο ή ιδιώτη τεχνικό, για το σχεδιασμό ή τη μελέτη ή τον έλεγχο μελέτης ή την επίβλεψη, ολικά ή μερικά, συγκεκριμένου έργου ή τμήματος ή ομάδας ομοειδών έργων. Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση που προσδιορίζει και τη σχετική αμοιβή χωρίς δέσμευση απο τις διατάξεις για τις αμοιβές μηχανικών ή άλλες σχετικές γενικές ή ειδικές διατάξεις. Ο τεχνικός που αναλαμβάνει καθήκοντα σύμφωνα με την παράγραφο αυτή και τα πρόσωπα που χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση των υποχρεωσεών του σύμφωνα με τη σύμβαση υπέχουν τις ευθύνες δημοσίου υπαλλήλου. Η διάταξη του άρθρου 14 σχετικά με τη συνομολόγηση διαιτησίας εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις αλλοδαπού συμβούλου).[32]

6. Η διεύθυνση των έργων απο την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία. "Η επιτόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της εργοληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του κατασκευαζόμενου έργου. Προκειμένου για έργα προϋπολογισμού πάνω από ένα δισεκατομμύριο, η αναλογία αυτή καθορίζεται τουλάχιστον σε τρεις (3) τεχνικούς ανάλογων προσόντων και πείρας, από τους οποίους ένας πρέπει να ειναι διπλωματούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και ένας πτυχιούχος τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.). Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σε κάθε έργο μπορεί πάντα να αλλάζει με απόφαση του κυρίου ή του φορέα κατασκευής του έργου, εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη. Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη αυτή στελέχωση απαιτείται προσκόμιση στη διευθύνουσα υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων. Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για την εργοληπτική επιχείρηση, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Μέ απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να αναπροσαρμόζεται ο αριθμός των τεχνικών επιτόπου των έργων, ανάλογα με τον προϋπολογισμό και τη φύση του εκτελούμενου έργου."[33]

"7. Από κάθε πιστοποίηση λογαριασμού πληρωμής εκπονούμενης μελέτης "μετά την έγκρισή της"[34] παρακρατείται, ως πρόσθετη εγγύηση, ποσοστό εικόσι τοις εκατό (20%) για την αρτιότητα και πληρότητα της μελέτης. Τα ποσά που παρακρατήθηκαν αποδίδονται στο μελετητή χωρίς τόκο ή άλλη αποζημιωση μετά πάροδο διετίας από την έγκριση της μελέτης. Αν στη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος προκύψουν σφάλματα της μελέτης, που διαπιστώνονται είτε ύστερα από έλεγχο που μπορεί να διενεργήσει οποτετήποτε η υπηρεσία είτε κατά την κατασκευή του έργου, καλείται ο μελετητής να προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Σε περίπτωση αρνήσεως, δυστροπίας ή αδυναμίας του να το πράξει, η διόρθωση των σφαλμάτων γίνεται με τον προσφορότερο, κατά την κρίση του εργοδότη της μελέτης ή του φορέα κατασκευής, τρόπο καί η σχετική δαπάνη καταβάλλεται από το ανωτέρω παρακρατηθέν ποσό και, σε περίπτωση που δεν επαρκεί, το υπόλοιπο ποσό καταλογίζεται σε βάρος του μελετητή και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Το ανωτέρω ποσό της πρόσθετης εγγύησης μπορεί να αντικατασταθεί με εγγυητική επιστολή. Ο μελετητής του έργου είναι υποχρεωμένος να συμπράττει με την υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της μελέτης του. Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να καθορίζεται ο ρόλος και η ειδικότερη ευθύνη του μελετητή του έργου κατά τη διάρκεια της κατασκευής και να προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης του για τυχόν απασχόληση σε θέματα που δεν ανάγονται στη δικη του ευθύνη. Το ανωτέρω ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) δεν παρακρατείται, εφόσον ο μελετητής προσκομίσει συμβόλαιο ασφάλισης της αρτιότητας και πληρότητας της μελέτης. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων μπορεί να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή, του προηγούμενου εδαφίου."[35] "Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται προκειμένου για μελέτες πολεοδόμησης τοπογραφικές, κτηματογραφικές, πράξεις εφαρμογής, γενικών πολεοδομικών σχεδίων, ζωνών οικιστικού ελέγχου, ρυθμιστικές και χωροταξικές και γενικά μελέτες οι οποίες δεν συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση δημόσιων έργων."[36][37]

"8. Οταν πρόκειται να εκτελεσθούν δημόσια έργα, προβλεπομένου συνολικού κόστους μεγαλύτερου των 10 δις. δραχμών είτε κατά το σύστημα της αντιπαροχής είτε κατά το σύστημα παροχής άλλων ανταλλαγμάτων είτε κατά οποιοδήποτε άλλο σύστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων συμβούλου οποιασδήποτε ειδικότητας (τεχνικού, οικονομικού συμβούλου οργανώσεως κ.λπ.) σε ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, που απαιτούνται για την υλοποίηση και εκτέλεση των έργων αυτών. Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση. Ο τρόπος ανάθεσης, οι παρεχόμενες από το σύνολο υπηρεσίες, οι όροι της σύμβασης και η αμοιβή καθορίζονται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού χωρίς δέσμευση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη. Η αμοιβή του συμβούλου θα βαρύνει το συγκεκριμένο προϋπολογισμό, που θα καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού. Η αμοιβή του συμβούλου μπορεί επίσης να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) ή τον προϋπολογισμό του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από σύμφωνη γνώμη των διοικητικών τους συμβουλίων". [38]

"9. Η παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής του έργου αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, στην περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών πράξεων, που εκδίδονται σε εκτέλεσή του, η υποχρέωση να ενεργούν μέσα σε ορισμένη προθεσμία και διαφορετικά να επέρχεται αυτοδικαίως το αποτέλεσμα της παράλειψης. Για τα αδικήματα αυτά ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων ή το αρμόδιο όργανο των άλλων φορέων που εκτελούν δημόσια έργα, επιβάλλει τις πειθαρχικές ποινές:
α) του προστίμου, μέχρις αποδοχών έξι (6) μηνών και β) την παραπομπή στο οικείο υπηρεσιακό Συμβούλιο για δυσμενή μετάθεση ή οριστική απόλυση".
[39]

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, έκπτωση του αναδόχου, ελλατώματα του έργου, κίνδυνος του έργου

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύμβασης και τις σύμφωνες προς αυτή και το νόμο εγγραφές εντολές του φορέα κατασκευής του έργου. Ο ανάδοχος που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος.

2. Αν ο κύριος του έργου καταστεί υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση μόνο για τίς θετικές του ζημίες που προκαλούνται μετά την επίδοση από αυτόν σχετικής έγγραφης όχλησης. Σε περίπτωση υπερημερίας απο καθυστέρηση πληρωμής οι θετικές ζημιές οφείλονται κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τον τόκο υπερημερίας.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη απ'το φορέα κατασκευής εύλογη προθεσμία τα ελλατώματα του έργου που θα διαπιστωθούν κατά την διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή πέρασε, άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του αναδόχου με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

4. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωση του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνεται σχετική μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος.

5. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σε περιπτώσεις ειδικών έργων, με τη σύμβαση μπορεί να ορίζονται πρόσθετες ευθύνες ή υποχρεώσεις του αναδόχου και μετά την οριστική παραλαβή.

6. Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες απο οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση. Αν το έργο παραδοθεί για χρήση πριν απ' την παραλαβή οι βλάβες απ' τη χρήση εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου βαρύνουν τον κύριο αυτού. Κατεξαίρεση για βλάβες του έργου ή των μόνιμων εγκαταστάσεων του αναδόχου στον τόπο των έργων που προέρχονται από ανωτέρα βία αναγνωρίζεται στον ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης ανάλογης με τη ζημιά το ποσό της οποίας καθορίζεται με συνεκτίμηση του είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

7. Με π.δ/γμα καθορίζονται οι διαδικασίες για τη διαπίστωση ελαττωμάτων ή ζημιών την έκπτωση του αναδόχου τον προσδιορισμό των αποζημιώσεων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό την επέμβαση του φορέα κατασκευής του έργου για τη διόρθωση ελαττωμάτων τη συνέχιση των εργασιών μετά την έκπτωση και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 8

Αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες

1. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που το συνοδεύουν. "Αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν, κατά την εκτέλεση του έργου, αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της παρ. 3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α'), συνάπτεται σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου. Για τον καθορισμό των νέων τιμών μονάδας των συμπληρωματικών εργασιών εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α'), όπως κάθε φορά ισχύουν."[40] Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου και προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση ανάθεσης των συμπληρωματικών εργασιών,απαιτείται γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της αρχικής σύμβασης. Στο ως άνω ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή συντάξεως τυχόν μελετών για τις συμπληρωματικές εργασίες του έργου. Οι συμπληρωματικές εργασίες παραλαμβάνονται μαζί με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης.[41]

2. Με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα), που περιλσμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου καθώς και απο προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προς μέτρησης της μελέτης και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έρΥου. Τα ποσά των δαπανών καθορίζονται με την απόφαση απροβλεπτων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 2338/1995 και με την οποία μπορεί να ορισθει διαφορετικά ποσό απροβλέπτων για τα μικρά έργα. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του πορόντος άρθρου. 'Οπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρετςι ο όρος συγκριτικός πίνακας" αντικαθίσταται με τον όρο "ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών".[42]

"3. Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται "επί έλασσον δαπάνη" να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) Να αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη και τη σύμβαση.
β) i) Να μην τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη ούτε να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης ii) να μην θίγεται η πληρότητα ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και iii) να μην χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
γ)Να μην υπερβαίνει η δαπάνη αυτή κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε αθροιστικά ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνη από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.
Τα ποσά που εξοικονομούνται εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ήκαι 10%) μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των "επί έλασσον δαπανών" απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης η οποία συνοδεύεται από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής εφόσον πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο από πόρους της Ευρωπαικής Ενωσης. Ο προυπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα διάταξη αναλύεται σε Ομάδες Εργασιών οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειμένου των έργων έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδος τους. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα προσδιορίζονται οι Ομάδες Εργασιών ανά κατηγορία έργων. Η παρούσα διάταξη καταλαμβάνει τις συμβάσεις έργων όλων εν γένει των αναθετουσών αρχών κατά την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18 εφόσοσν τα έργα αυτά
α) κατασκευάζονται με μελέτες που εκπονούνται βάσει των διατάξεων του ν. 3316/2005 ή
β) προκηρύσσονται μετά την 1.3.2006 ή
γ) αφορούν σε έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαική Ενωση για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 ανεξαρτήτως ημερομηνία προκήρυξης" [43]

4. Ολα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου αυτού αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιμές της σύμβασης μαζί με τα απρόβλεπτα και δεν περιλαμβάνεται σ' αυτά αναθεώρηση τιμών μεταγενέστερη τροποποίηση τους η οποιαδήποτε αποζημίωση.

5. Με π. δ/γμα ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στις τροποποιήσεις του προυπολογισμού, στον κανονισμό και στην έγκριση τιμών μονάδας νέων εργασιών στη συμφωνία με τον ανάδοχο η στις υπεργολαβίες για την εκτέλεση εργασιών στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

"6. Σε κάθε έργο επιτρέπεται η συνταξη συγκριτικών πινάκων που δεν μπορεί να υπερβούν το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής συμβατικής δαπάνης. Για τη σύνταξη συγκριτικών πινάκων πέραν του ανωτέρω ορίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984".[44]

Άρθρο 9

Διάλυση της σύμβασης αποζημίωση αναδόχου

1. Σε περίπτωση που η σύμβαση διαλυθεί από το φορέα κατασκευής του έργου αποζημίωση στον ανάδοχο οφείλεται μόνο αν έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης απο τα τρία τέταρτα (3/4) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού.

2. Ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύμβασης
α) Αν μετά την υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο απο τρείς μήνες με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κύριου του έργου, εκτός αν στη σύμβαση ορίζεται διαφορετικά σχετικά με την έναρξη των εργασιών
β) Αν οι εργασίες ύστερα απ' την έναρξη τους,διακόπουν είτε με διαταγή είτε απο υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών απο την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής στην πρώτη περίπτωση ή από την επίδοση ειδικής δήλωσης του αναδόχου στη δεύτερη. Σε περίπτωση διακοπής για καθύστερηση πληρωμών σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 5 του παρόντος η διάλυση μπορεί να ζητηθεί μετά δίμηνο από τη δήλωση διακοπής των εργασιών.
γ) Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί την οριακή προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 5.

3. Στην περίπτωση που προβλέπεται αποζημίωση κατά την παρ. 1 και στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού καταβάλλεται στον ανάδοχο,εκτός απ'την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί :
α) η αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας και το αναπόσβεστο μέρος των εγκαταστάσεων όπως ειδικότερα ορίζεται με π.δ/γμα και
β) αποζημίωση για το τεκμαιρομένο όφελος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 5% του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού μειωμένου κατά το ένα τέταρτο και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί καθώς και των υλικών και του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων που η αποζημίωση τους αναγνωρίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του έργου ο χρόνος αποδέσμευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του αναδόχου απο άλλη εργασία κατα τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.

4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συμφωνεί μπορεί να ματαιωθεί η διάλυση αφού αποζημιωθεί ο ανάδοχος για τις θετικές του μόνο ζημιές που προκλήθηκαν απο την καθυστέρηση της έναρξης ή τη διακοπή των εργασιών.


Άρθρο 10

Αναθεώρηση τιμών

1. "Οι συμβατικές τιμές κάθε σύμβασης δημόσιου έργου αναθεωρούνται κατά ημερολογιακό τρίμηνο (αναθεωρητική περίοδος) και με βάση τα στοιχεία και δεδομένα της εικοστής ημέρας του πρώτου μήνα της περιόδου αυτής, ενιαία για όλη τη Χώρα".[45] Σ' όλη τη διάρκεια της καθεμιάς αναθεωρητικής περιόδου οι αναθεωρημένες συμβατικές τιμές παραμένουν σταθερές.

"2. Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγματικά εκτελέστηκαν μέσα στο προβλεπόμενο από το άρθρο 5 χρονοδιάγραμμα. Εργασίες που, για οποιονδήποτε λόγο, εκτελέστηκαν σε αναθεωρητική περίοδο μεταγενέστερη της προβλεπόμενης από το χρονοδιάγραμμα, θεωρούνται για τον υπολογισμό της αναθεώρησης ότι εκτελέστηκαν στην αναθεωρητική περίοδο κατά την οποία έπρεπε να εκτελεστούν. Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν πριν από την προβλεπόμενη από το χρονοδιάγραμμα αναθεωρητική περίοδο, η αναθεώρηση υπολογίζεται με βάση το χρόνο της πραγματικης εκτέλεσης τους. Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν μετά την πάροδο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, η αναθεώρηση υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά την τελευταία αναθεωρητική περίοδο του αρχικού χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται οι διοικητικές και οι παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις, που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 15 του νόμου πυτού, καθώς και οι προβλεπόμενες από το άρθρο 36 του π.δ/τος 609/1985 ποινικές ρήτρες".[46]

3. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου κατά την έγκριση παρατάσεων της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών των συμβάσεων των δημοσίων έργων εκτιμάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επίμηκυνση του χρόνου συμβαλλόμενο μέρος για το σύνολο ή για μέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτης δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών ρήτρων αν συντρέχουν οι προυπόθεσεις της.

"4. Ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισμό της αναθεώρησης κάθε εργολαβικής σύμβασης ορίζεται το ημερολογιακό τρίμηνο μέσα στο οποίο:
α) υποβλήθηκε η προσφορά, αν πρόκειται για σύμβαση, που καταρτίσθηκε ύστερα από δημοπρασία ή
β) εκδόθηκε η σχετική εγκριτική απόφαση, αν πρόκειται για σύμβαση που καταρτίσθηκε χωρίς δημοπρασία, εφόσον η εγκριτική αυτή απόφαση δεν ορίζει άλλο χρόνο. Οι τιμές της σύμβασης παραμένουν σταθερές για τις εργασίες που εκτελούνται ή που έπρεπε να εκτελεστούν μέσα στο τρίμηνο που θεωρείται χρόνος εκκίνησης και στο αμέσως επόμενο ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ' εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε κατηγορίας συνολικού αρχικού προϋπολογισμού δημοπρατούμενου ή ανατιθέμενου έργου, χωρίς αναθεώρηση, μέχρι το ανώτερο όριο της τέταρτης τάξης εργοληπτικών επιχειρήσεων για έργα οδοποιϊας, όπως ορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του νόμου αυτού".[47]

5. Η αναθέωρηση (αύξηση ή μείωση) για κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται με βάση τον τύπο:

     Αν
ΔΤν= Τ(-- 1)(1 -σ)
     Αο

όπου είναι
Τ: η υπόψη τιμή της σύμβασης.
ΔΤν η αναθεώρηση της παραπάνω τιμής στην υπόψη αναθεωρητική περίοδο ν.
Αο: τιμή που προκύπτει αφού συμπληρωθεί με βασικές τιμές του χρόνου εκκίνησης το οριζόμενο για την τιμή Τ άρθρο ανάλυσης τιμών ή συνδυασμός άρθρων με τα βάρη τους όπως προσδιορίζονται απο τη σύμβαση σύμφωνα με την παραγρ. 6 του άρθρου αυτού.
Αν τιμή που προκύπτει όπως παραπάνω με τις βασικές τιμές της αναθεωρητικής περιόδου ν.
"σ: σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το μη αναθεωρούμενο μέρος της τιμής και που προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων μεταξύ του 0,07 και 0,20 κατά κατηγορίες ή μέγεθος έργων και ανάλογα με τον αριθμό των αναθεωρητικών περιόδων που μεσολαβούν μεταξύ του χρόνου εκκίνησης και της συγκεκριμένης κάθε φορά αναθεωρητικής περιόδου".[48]


6. Η αναθεώρηση της τιμής κάθε συμβατικού κονδυλίου γίνεται με βάση τα αντίστοιχα άρθρα εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών που ορίζονται με τα συμβατικά τεύχη. Οταν πρόκειται για κονδύλια που δεν ταυτίζονται με άρθρα εγκεκριμένων αναλύσεων ή σε περιπτώσεις κατ' αποκοπή τιμών ή σύνθετων τιμών τα συμβατικά τεύχη ή τα πρωτόκολλα νέων τιμών καθορίζουν για την αναθεώρηση τους παρεμφερή άρθρα εγκεκριμένων αναλύσεων ή ομάδα τέτοιων κονδυλίων με τα αντίστοιχα βάρη καθενός άρθρου.

7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις με εργολαβικό αντάλλαγμα άλλο εκτός από καταβολή και στις απολογιστικές εργασίες. "Στις συμβάσεις, που καθορίζονται με τον τρόπο, που προβλέπουν οι περιπτώσεις δ' και ε της παρ. 4 του άρθρου 4 ή που το αντάλλαγμα συνομολογείται σε ξένο νόμισμα, καθορίζεται με τη διακήρυξη αναθεώρησης και προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της, που μπορει να είναι ίδιος ή διαφορετικός από τον ισχύοντα τρόπο αναθεώρησης".[49]

8. Στις περιπτώσεις που στη σύμβαση προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού ή σημαντικής αξίας μηχανημάτων για τη λειτουργία ή εγκατάσταση στο έργο και προσδιορίζεται χωριστά το αντάλλαγμα για την προμήθεια μπορεί για το αντάλλαγμα αυτό να οριστεί με τη σύμβαση άλλος τρόπος αναθεώρησης.

9. Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται απ' τις πιστώσεις του έργου

10. Πέρα απο την προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου αυτού αναθεώρηση τιμών αποκλείεται η αναπροσαρμογή του εργολαβικού ανταλλάγματος ή η διάλυση των συμβάσεων δημοσίων έργων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 288 ή 388 του Αστικού Κώδικα ένεκα της αυξομοίωσης των τιμών.

"11. Ειδικώς από το Γ τρίμηνο του 1999 και εφεξής η πληρωμή και η αναθεώρηση της συμβατικής τιμής των ασφαλτικών εργασιών, όταν σε αυτήν περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου, γίνεται ως εξής:
α. Κάθε συμβατική τιμή (ΤΣ) διαχωρίζεται στην αξία των ασφαλτικών εργασιών χωρίς την άσφαλτο (ΤΣ1) και στην αξία της ασφάλτου (ΤΣ2), με βάση τις σχέσεις ΤΣ1 = Εοχ / Εοα ΧΤΣ και ΤΣ2 = Αο, όπου:
Εοχ: η αξία της ασφαλτικής εργασίας χωρίς την αξία της ασφάλτου, σύμφωνα με την Ανάλυση Τιμών'Εργων Οδοποιίας (Α.Τ.Ε.Ο.) κατά το χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης για κάθε εργολαβική σύμβαση.
Εοα: η αξία της ασφαλτικής εργασίας μαζί με την αξία της ασφάλτου, σύμφωνα με την Ανάλυση Τιμών 'Εργων Οδοποιίας (Α.Τ.Ε.Ο.) κατά το χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης για κάθε εργολαβική σύμβαση.
Αο:> η αξία της ασφάλτου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων Ανάλυση Τιμών'Εργων Οδοποιίας (Α.Τ.Ε.Ο.) κατά το χρόνο εκκίνησης της αναθεώρησης για την κάθε εργολαβική σύμβαση.
β. Η πληρωμή των ασφαλτικών εργασιών γίνεται με βάση τις ποσότητες των εργασιών που έχουν εκτελεστεί, πολλαπλασιαζόμενη με την αντίστοιχη αξία χωρίς την άσφαλτο (ΤΣ1) και με την αξία της ασφάλτου (Αο).
γ. Η αναθεώρηση (ΔΤν) της αξίας των ασφαλτικών εργασιών χωρίς την άσφαλτο (ΤΣ1) υπολογίζεται με τον τύπο της παραγράφου 5, με βάση τα άρθρα της Ανάλυσης Τιμών 'Εργων Οδοποιίας (Α.Τ.Ε.Ο.) που αφορά στις ασφαλτικές εργασίες χωρίς την άσφαλτο.
δ. Η αναθεώρηση (ΔΤν) της αξίας της ασφάλτου (ΤΣ2) υπολογίζεται με βάση τον τύπο ΔΤν = Αο (Αν / Αο - 1), όπου Αν είναι η αξία της ασφάλτου, σύμφωνα με την Α.Τ.Ε.Ο. κατά την εκάστοτε αναθεωρητική περίοδο. Για τον προσδιορισμό της αξίας της ασφάλτου Αο και Αν, από το Γ τρίμηνο του 1999 και εφεξής, ως τιμή της ασφάλτου λαμβάνεται ο αριθμητικός μέσος όρος των εβδομαδιαίων τιμών της ασφάλτου, σύμφωνα με τα δελτία τιμών των διυλιστηρίων της χώρας.
ε. Οι ανάδοχοι των εργολαβιών αυτών μπορούν να δηλώσουν στη διευθύνουσα το έργο υπηρεσία, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ότι επιμένουν στους συμβατικούς όρους για την πληρωμή και τον υπολογισμό της αναθεώρησης της αξίας των ασφαλτικών εργασιών. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός και η πληρωμή της αναθεώρησης εξακολουθούν να διέπονται από τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις.
στ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες για ορισμένες συμβατικές τιμές ασφαλτικών εργασιών δεν αντιστοιχούν εγκεκριμένες αναλύσεις (ΑΤΕΟ) για την εφαρμογή του τρόπου υπολογισμού των τιμών Εοχ και Εοα, θα συντάσσονται αναλύσεις τιμών διά συγκρίσεως με τις υπάρχουσες εγκεκριμένες αναλύσεις (δια προσθαφαιρέσεως των επί πλέον και των επί έλλατον στοιχείων). Οι ανωτέρω συντασσόμενες αναλύσεις θα αποτελούν, στις περιπτώσεις αυτές, τη βάση του υπολογισμού των Εοχ και Εοα. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ως συντελεστές αναθεώρησης θα λαμβάνονται οι αντίστοιχοι των άρθρων που προβλέπει η σύμβαση, αλλά χωρίς την άσφαλτο.
ζ. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων μπορεί να ορισθεί άλλος τρόπος λήψης της τιμής της ασφάλτου για αναθεώρηση των εργασιών αυτών."
[50]

12. Με π. δ/γματα ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αναφέρονται στην εφαρμογή της αναθεώρησης των τιμών και ιδίως ο τρόπος διαπίστωσης των βασικών τιμών τα όργανα για τη διαπίστωση αυτή με τη δυνατότητα σύστασης ειδικού συλλογικού οργάνου ο τρόπος που θα υπολογίζεται η αναθεώρηση για τα υλικά που πιστοποιούνται πριν ενσωματωθούν ή για τις άλλες ημιτελείς εργασίες ο περιορισμός της αναθεώρησης στις περιπτώσεις που δίνονται στον ανάδοχο υλικά ή μηχανήματα απ το φορέα του έργου, η εξαίρεση από την αναθεώρηση αποζημιώσεων του ανάδοχου από οποιαδήποτε αιτία και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 11

Παραλαβή του έργου

1. Μετά τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά και οριστικά. Με την προσωρινή παραλαβή ελέγχονται οι εργασίες ποσοτικά και ποιοτικά. Η οριστική παραλαβή γίνεται μετά την προσωρινή και την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Κατά την οριστική παραλαβή ελέγχεται πάλι η καλή κατάσταση των εργασιών. Οι παραλαβές γίνονται από επιτροπές στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των φορέων που χρησιμοποιούν τα έργα, όπως ειδικότερα ορίζεται με το π.δ/γμα της παρ. 6 του άρθρου αυτού.

"2. Οι παραλαβές, προσωρινή και οριστική, γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Σε περίπτωση που οι προθεσμίες αυτές, που προσδιοριζονται με προεδρικό διάταγμα, περάσουν άπρακτες, οι παραλαβές θεωρούνται ότι συντελέστηκαν αυτοδικαίως και ύστερα από σχετική έγγραφη όχληση του αναδόχου, και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες στην παρ.8 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου πειθαρχικές ποινές. Οι προθεσμίες αυτές αρχίζουν από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου και εφόσον υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, όπως ειδικότερα ορίζεται με προεδρικό διάταγμα. Στις επιτροπές παραλαβής των έργων τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας".[51]

3. Αν η παραλαβή συντελεσθεί αυτοδίκαια και διαπιστωθούν εκ των υστέρων διαφορές στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το εργολαβικό αντάλλαγμα που τυχόν έχει καταβληθεί για τις εργασίες αυτές.

4. Η συντέλεση της οριστικής παραλαβής αποτελεί την αφετηρία της παραγραφής των απαιτήσεων του αναδόχου απ την εργολαβική σύμβαση.

5. Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή το έργο ή αυτοτελή του τμήματος που έχουν περατωθεί μπορεί να δοθούν σε χρήση ύστερα απο τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής όπως ειδικότερα ορίζεται με το π.δ/γμα της επόμενης παραγράφου.

6. Με π. δ/γμα καθορίζεται κατά κατηγορία έργων ο χρόνος συντήρησης ο τρόπος που διενεργείται η παραλαβή τα θέματα που συνδέονται με την διοικητική παραλαβή και με ενδεχόμενες παραλαβές τμημάτων του έργου τα θέματα που σχετίζονται με τη σύνταξη των επιμετρήσεων του έργου και την τυχόν επιβολή στον ανάδοχο ειδικών ποινικών ρήτρων ή άλλων συνεπειών για την καθυστέρηση των επιμετρήσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.


Άρθρο 12

Ενστάσεις - Αιτήσεις θεραπείας

"1. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που προσβάλλουν έννομο συμφέρον του αναδόχου, χωρεί ένσταση. Η ένσταση ασκείται με κατάθεση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε ημερών, από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης, εκτός αν σε ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν ή τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του."[52]

2. Η ένσταση απευθύνεται στην προισταμένη αρχή εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να εκδώσει την απόφαση της μέσα σε δύο μήνες απο την κατάθεση της ένστασης.

3. Αν η ένσταση απορριφθεί στο σύνολό της ή μερικώς ή αν παρέλθει άπρακτη η δίμηνη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας σε ανατρεπτική προθεσμία τριών μηνών απο την κοινοποίηση της απόφασης ή από την άπρακτη πάροδο του διμήνου. "Η έκδοση ή κοινοποίηση απόφασης επί της ενστάσεως μετά την πάροδο του διμήνου δεν μεταθέτει την έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας για την άσκηση αίτησης θεραπείας".[53] Αίτηση θεραπείας ασκείται επίσης και κατά αποφάσεων ή πράξεων της προισταμένης αρχής η του κυρίου του έργου εφόσον με τις αποφάσεις ή πράξεις αυτές δημουργείται για πρώτη φορά διαφωνία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν απαιτείται να προηγηθεί ένσταση και η τρίμηνη ανατρεπτική προθεσμία για την άσκηση της αίτησης θεραπείας αρχίζει απ' την κοινοποίηση της απόφασης ή της πράξης στον ανάδοχο. Ενσταση δεν απαιτείται να προηγηθεί και επί παραλείψεων της προϊσταμένης αρχής ή του κυρίου του έργου. Στην περίπτωση αυτή ασκείται απευθείας αίτηση θεραπείας, το αργότερο μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών μηνών από την απόρριψη εκ μέρους της προϊσταμένης αρχής ή του κυρίου του έργου των αιτημάτων του αναδόχου που υποβάλλονται μαζί με την τελική επιμέτρηση.[54][55]

4. Η αίτηση θεραπείας απευθύνεται στον Υπουργό Δημοσίων Εργων και η επίδοση της γίνεται πάντοτε με δικαστικό επιμελητή.

5. Αίτηση θεραπείας μπορεί να ασκήσει και ο κύριος του έργου εφόσον δεν είναι το Δημόσιο. Αν η αρμοδιότητα για την απόφαση σε αιτήσεις θεραπείας ασκείται απο όργανο του φορέα στις αιτήσεις θεραπείας του προηγούμενου εδαφίου αποφασίζει πάντοτε ο Υπουργός Δημοσίων Εργων.

6. Αν δεν είναι το Δημόσιο κύριος του έργου αντίγραφο της αίτησης θεραπείας επιδίδεται στον αντισυμβαλλόμενο μέσα σε δέκα μέρες από την επίδοση της στον Υπουργό διαφορετικά η αίτηση θεραπείας θεωρείται σαν να μην είχε ασκηθεί. Ο αντισυμβαλλόμενος μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός μήνα μπορεί να υποβάλει στον Υπουργό Δημοσίων Εργων τις τυχόν αντιρρήσεις του στην αίτηση θεραπείας. Η παράλειψη υποβολής αντιρρήσεων δεν δημιουργεί τεκμήριο αποδοχής των όσων προβάλλονται στην ένσταση ή την αίτηση θεραπείας τα οποία μπορεί ο ενδιαφερόμενος να αποκρούσει για πρώτη φορά στο Δικαστήριο.

7. Σε κάθε αίτηση θεραπείας αποφασίζει ο Υπουργός Δημοσίων Εργων ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την επίδοση της αίτησης θεραπείας.

"8. Αν η αίτηση θεραπείας απορριφθεί με απόφαση του Υπουργού περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων ή αν ο Υπουργός δεν εκδώσει και κοινοποιήσει την απόφασή του μέσα στην τρίμηνη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, δικαιούται αυτός που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου. Η κοινοποίηση της απόφασης γίνεται μέσα στην ανωτέρω τρίμηνη προθεσμία. Σε περίπτωση που τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα δεν προσκομίσουν μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του τρίτου μήνα το σχέδιο απόφασης επί της αιτήσεως θεραπείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ή το αρμόδιο όργανο των άλλων φορέων που εκτελούν δημόσια έργα, επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 6 του νόμου αυτού".[56]

9. Αν η αίτηση θεραπείας είναι εμπρόθεσμη ο Υπουργός Δημοσίων Εργων μπορεί να εκδώσει την απόφασή του και μετα την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 7 αλλά οπωσδήποτε όχι πέραν του έτους από τη λήξη αυτής εφόσον δεν έχει λήξει η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ή έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα σχετική προσφυγή και δεν έχει ακόμα εκδοθεί επί της προσφυγής αυτής απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Εργων που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο και είναι εκτελεστή μόνο αν την αποδέχεται αυτός που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας και παραιτηθεί από το δικαίωμα άσκησης προσφυγής ή προβεί στην κατάργηση της σχετικής δίκης. Η αποδοχή μπορεί να γίνει σε ανατρεπτική προθεσμία ενός μήνα από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση η τυχόν εκδοθείσα απόφαση του Εφετείου κατισχύει.

10. Οπου σ' αυτό το άρθρο αναφέρεται ο Υπουργός Δημοσίων Εργων νοούνται και οι άλλες αρχές οι οποίες σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις αποφασίζουν σε αιτήσεις θεραπείας με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγρ. 5 του άρθρου αυτού.

"11. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 "περί διοικητικής αποκεντρώσεως" εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις αποφάσεων ή εγκρίσεων των Αρχών ή οργάνων όλων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που αναφέρονται στις συμβάσεις ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων έργων. Αρμόδιος Υπουργός είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων".[57]

12. Με π.δ/γμα καθορίζονται τα στοιχεία που τυχόν συνοδεύουν την αίτηση θεραπείας καθώς και τα θέματα που αναφέρονται στην εισαγωγή και εισήγηση της αίτησης θεραπείας για γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο στην κλήση και παράσταση του αιτούντος και των λοιπών ενδιαφερομένων ενώπιον του Συμβουλίου στην έκδοση και κατάρτιση της γνωμοδότησης του Συμβουλίου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 13

Δικαστική επίλυση διαφορών[58]

"1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση κατασκευής δημόσιου έργου επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων. Η κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας διάκριση μεταξύ των ενδίκων βοηθημάτων της προσφυγής και της αγωγής (άρθρα 63 και 71) ισχύει και στις διαφορές του παρόντος νόμου."[59]

2. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των διαφορών αυτών είναι το διοικητικό ή πολιτικό εφετείο της περιφέρειας στην οποία εκτελείται το έργο. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται Αν το έργο εκτελείται στην περιφέρεια δύο η περισσότερων εφετείων, αρμόδιο καθίσταται εκείνο που ορίζει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου, ύστερα από αίτηση εκείνου που ενδιαφέρεται να ασκήσει την προσφυγή.

3. Της προσφυγής στο εφετείο προηγείται υποχρεωτικά αίτηση θεραπείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, διαφορετικά η προσφυγή κηρύσσεται απαράδεκτη. Η προσφυγή στο εφετείο ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δύο μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης που εκδόθηκε στην αίτηση θεραπείας ή από τη λήξη της τρίμηνης προθεσμίας της παραγράφου 7 του προηγούμενου άρθρου. Εάν το έργο εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων εφετείων, η αίτηση για τον καθορισμό του αρμόδιου εφετείου, σύμφωνα με την παράγραφο 2, υποβάλεται μέσα στην ίδια δίμηνη ανατρεπτική προθεσμία. Στην περίπτωση αυτή η δίμηνη ανατρεπτική προθεσμία για άσκηση προσφυγής αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης του Προέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου. "Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς προδικασίας στις περιπτώσεις που ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης."[60]

4. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Οι διάδικοι υποχρεούνται να προσκομίσουν κατά την πρώτη συζήτηση όλα τα αποδεικτικά μέσα. Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη και αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου. Αν ο φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί στο διοικητικό εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων, αν το ζητήσει ο ίδιος.

5. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μια δικάσιμο, ανεξάρτητα από τη δικαιοδοσία που υπάγεται η υπόθεση. Αν ο χρόνος δεν επαρκεί, επιτρέπεται διακοπή για άλλη ημέρα και ώρα ενώπιον των ίδιων δικαστών, με προφορική ανακοίνωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά και επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων, των μαρτύρων και εκείνων που δεν παρίστανται. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη μόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου τρεις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο και αρκεί πιθανολόγηση. Οι αποφάσεις του διοικητικού ή πολιτικού εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές.

6. Η αίτηση αναίρεσης κατά των αποφάσεων του πολιτικού εφετείου επιτρέπεται μόνο για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 559 αριθμός 1 έως 7, 9, 16, 17, 19 και 20 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης, της οποίας η αποκατάσταση δεν είναι εύκολη, μπορεί να διαταχθεί με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο παροχής ανάλογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από το διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου, το οποίο συγκροτείται από τρία μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.

7. Σε περίπτωση που ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής ασκήσει αναίρεση, με αίτηση του αναδόχου, μπορεί μέχρι την εκδίκασή της να γίνει συμβιβασμός. Για το συμβιβασμό εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων ή του αρμόδιου οργάνου των φορέων που εκτελούν δημόσια έργα, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. Μετά την αποδοχή αυτής από τον ανάδοχο, ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής παραιτείται από την αναίρεση.

8. Αν ο ανάδοχος του έργου είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της, που μεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική ομοδικία.

Άρθρο 14

Διαιτητική επίλυση διαφορών

1. Στη διακήρηξη διαγωνισμού ή στη με κάθε τρόπο καταρτιζόμενη σύμβαση εκτέλεσης έργου μπορεί να εγκριθεί και περιληφθεί ρήτρα διαιτησίας.

2. Η σχετική έγκριση και οι όροι της διαιτησίας καθορίζονται, χωρίς καμιά δέσμευση, από οποιαδήποτε άλλη διάταξη, με απόφαση των Υπουργών Δημοσίων Εργων, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΜΗΤΡΩΑ


Άρθρο 15

Εργοληπτικές επιχειρήσεις

1. "Την κατασκευή δημόσιων έργων επιτρέπεται να αναλαμβάνουν ημεδαπές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στην αντίστοιχη με το έργο κατηγορία και τάξη εγγραφής, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις".[61] Οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να είναι ατομικές ή εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή συνεταιρισμοί, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 16 του παρόντος. Το ΜΕΕΠ τηρείται στο Υπουργείο Δημοσίων Εργων, σύμφωνα με το άρθρο 16 για την παρακολούθηση της τεχνικής και οικονομικής ικανότητας των εργοληπτικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναλαμβάνουν την εκτέλεση δημόσιων έργων. Με π.δ/γμα καθορίζονται οι περιπτώσεις μικρών έργων την κατασκευή των οποίων μπορεί να αναλάβουν επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ.

"2. Κατασκευαστικές επιχειρήσεις χωρών εκτός Ευρωπαϊκής 'Ενωσης που έχουν τα ουσιαστικά προσόντα γίνονται δεκτές στους διαγωνισμούς και μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση δημόσιων έργων σε όσες περιπτώσεις αυτό προκύπτει από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας". Σε άλλες περιπτώσεις αλλοδαπές κατασκευαστικές επιχειρήσεις μπορεί να γίνουν δεκτές όταν προκηρύσσεται ειδικός διεθνής διαγωνισμός σύμφωνα με διακήρυξη ή τύπους διακήρυξης που εγκρίνονται από τον Υπουργό Δημοσίων Εργων.[62]

3. Για την παρακολούθηση της τεχνικής εμπειρίας στην κατασκευή έργων των προσώπων που στελεχώνουν τις εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ τηρείται στο Υπουργείο Δημοσίων Εργων Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου αυτού.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, η εγγραφή στο ΜΕΕΠ μιας επιχείρησης και η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής αυτής με την αναθεώρησή της, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 16, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάληψη από την επιχείρηση αυτής της κατασκευής δημοσίου έργου, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού.

"5. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, που αναλαμβάνουν την εκτέλεση δημόσιων έργων, υπόκεινται στον έλεγχο της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων για παραβάσεις στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους μπορεί να επιβάλει στις επιχειρήσεις αυτές διοικητική ποινή προστίμου μέχρι εικοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές, σύμφωνα με τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων. Με απόφαση του αυτού Υπουργού μπορεί να αυξάνεται το ανωτέρω ποσό. Παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων είναι ιδίως η κατά την εκτέλεση του έργου έλλειψη προσήκουσας προστασίας του περιβάλλοντος ή παράλειψη μέτρων για την αποκατάστασή του, η μη λήψη μέτρων προστασίας του κοινού, η παρακώλυση λειτουργίας ή βλάβη ή καθυστέρηση στην αποκατάσταση φθορών σε άλλα δημόσια έργα ή κοινόχρηστα πράγματα. Η διοικητική αυτή ποινή είναι ανεξάρτητη από την τυχόν ποινική ή αστική ευθύνη. Το πρόστιμο της παραγράφου ουτής εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Η ανακοπή κατά της πράξης επιβολής του προστίμου ασκείται ενώπιον του τριμελούς διοικητικού εφετείου, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Από το έσοδο αυτό αποδίδεται στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) ποσοστό που καθορίζεται, με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων και Οικονομικών. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ο τρόπος απόδοσης των σχετικών ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια".[63]

"6. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την εκτέλεση δημόσιων έργων και τα στελέχη των επιχειρήσεων αυτών υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο για κάθε υπαίτια αθέτηση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων έναντι του κυρίου ή του φορέα κατασκευής του έργου, καθώς και για κάθε συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την εργολαβική τους ιδιότητα και για χρήση της βεβαιώσεως χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων ή διάπραξης άλλων παραβάσεων επιβάλλονται διοικητικές και παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές είναι:
α) ο αποκλεισμός από δημοπρασίες της εργοληπτικής επιχείρησης μέχρι έξι (6) μήνες.
β) ο υποβιβασμός της τάξης της εργοληπτικής επιχείρησης από ορισμένες ή όλες τις κατηγορίες έργων.
γ) η προσωρινή διαγραφή της εργοληπτικής επιχείρησης ή του στελέχους της από το Μητρώο που τηρεί η αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε., από έξι (6) μήνες έως τρία (3) χρόνια.
δ) η οριστική διαγραφή της επιχείρησης ή του στελέχους της από τα τηρούμενα ως άνω Μητρώα.
Η διοικητική κύρωση της περίπτωσης α' επιβάλλεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας. Οι λοιπές διοικητικές κυρώσεις των περιπτώσεων β', γ' και δ' επιβάλλονται απά το πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο. Η παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο γίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων ή την αρμόδια τεχνική υπηρεσια ή την προϊσταμένη αρχή. Με προεδρικό διάταγμα καθορίζεται η επιβολή παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, το ύψος αυτών, που δεν μπορεί να υπερβεί "το ποσό του ενάμισι εκατομμυρίου (1.500.000) ευρώ"[64] και τα όργανα που τις επιβάλλουν,καθώς και η σχετική διαδικασία, η συγκρότηση και λειτουργία εν γένει των πειθαρχικών συμβουλίων, πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων, στα οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εργοληπτικών οργανώσεων και του Τ.Ε.Ε., η πειθαρχική εν γένει διαδικασία, οι δικαιούμενοι να ασκήσουν πειθαρχική αγωγή, η άσκηση εφέσεως, οι προθεσμίες και παραγραφές, οι λόγοι αναστολής και διακοπής αυτης, οι ειδικότερες σχέσεις προς ενδεχόμενες συναφείς αποφάσεις διοικητικών, πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, ως και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. Η ανακοπή κατά της πράξης επιβολής του προστίμου ασκείται ενώπιον του τριμελούς διοικητικού εφετείου, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, που μπορούν να αναλαμβάνουν την κατασκευή δημόσιων έργων και δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., εκδίδεται απόφαση του Υπουργού περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων με την οποία ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα με τις διοικητικές και παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις".[65]

Άρθρο 16

Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)

"1. Η εγγραφή και κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και η τακτική και η έκτακτη αναθεώρηση της εγγραφής της, που ορίζονται στο άρθρο αυτό, γίνεται με αίτησή τους. Για την εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο μ.ε.επ. εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 έως και 38 του παρόντος άρθρου. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται τα όρια του Συντελεστή Κατάταξης Γ, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 30, τα μεγέθη του Τμήματος Α του Τύπου Κατάταξης που χρησιμοποιούνται σαν παρονομαστές των κλασμάτων α1, α2, α3, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 33, και η συνολική βαθμολογία ανά τάξη Μ.Ε.Επ., όπως περιγράφεται στην παράγραφο 34.

2. Η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση στηρίζεται σε όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εξέταση της αίτησης και τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων και τα οποία υποχρεούνται να υποβάλουν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ.. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται από την υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων που είναι αρμόδια για την τήρηση του Μ.Ε.ΕΠ.. Μεταξύ των στοιχείων αυτών περιλαμβάνονται ιδίως τα πιστοποιητικά Μ.Ε.ΕΠ., τα οποία συντάσσονται από τον κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής, για κάθε έργο, και περιέχουν πληροφορίες και αξιολογήσεις για τη δημοπρασία και την ανάδοχο επιχείρηση, για τις τεχνικές επιχειρήσεις που έχουν συμπράξει στην κατασκευή του έργου με συμβάσεις κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας, οι οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων των τριών τελευταίων ετών, οι προσωρινές οικονομικές καταστάσεις πριν την υποβολή αίτησης, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι ειδικές καταστάσεις τιμολογίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων, τα τιμολόγια ιδιωτικών έργων όλων των κατηγοριών, τα δικαιολογητικά πιστοποίησης των παγίων στοιχείων και της αξίας τους (οικόπεδα, γήπεδα, κτίρια, μηχανολογικός εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα πλην επιβατικών αυτοκινήτων), δικαιολογητικά για την απόδειξη της βασικής και της συμπληρωματικής στελέχωσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο για την αξιολόγηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ..

3. Η στελέχωση της εργοληπτικής επιχείρησης, με στελέχη που είναι εγγεγραμμένα στο Μ.Ε.Κ. παρακολουθείται από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., ώστε τα στελέχη αυτά να συμμετέχουν ενεργά στο έργο της επιχείρησης. Η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. μπορεί να παραπέμπει τα ανωτέρω στελέχη, των οποίων η συμμετοχή κρίνεται εικονική ή ανεπαρκής, στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Η ελάχιστη στελέχωση της επιχείρησης πρέπει να είναι συνεχής καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της και να αποδεικνύεται με βεβαίωση ασφάλισης του προσωπικού από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Οποιαδήποτε μεταβολή στελεχών της επιχείρησης, που είναι εγγεγραμμένα στο Μ.Ε.Κ., γίνεται ύστερα από αίτηση της επιχείρησης ή του στελέχους προς την Επιτροπή του Μ.Ε.ΕΠ., η οποία εγκρίνει τη μεταβολή αυτή εξετάζοντας τους προβαλλόμενους λόγους μεταβολής.

4. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να καθορίζεται ο τύπος και τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν τα πιστοποιητικά Μ.Ε.ΕΠ., που εκδίδει ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής, τα χρονικά διαστήματα έκδοσης και κοινοποίησής τους στον ανάδοχο και τις λοιπές τεχνικές επιχειρήσεις που έχουν συμπράξει στην κατασκευή του έργου, ο τρόπος υποβολής τους στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και κάθε σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορεί να ορισθεί προθεσμία μέσα στην οποία τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, εντός συγκεκριμένων χρονικών προθεσμιών, ανεξάρτητα από την υποβολή αίτησης τακτικής ή έκτακτης αναθεώρησης της εγγραφής τους. Η παράλειψη υποβολής των στοιχείων αυτών, με ευθύνη της εργοληπτικής επιχείρησης, συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος να τα επικαλεσθεί κατά την υποβολή αίτησης τακτικής ή έκτακτης αναθεώρησης, ταυτόχρονα δε δίνει το δικαίωμα στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. να προχωρήσει με πρωτοβουλία της σε έκτακτη αναθεώρηση της εγγραφής της επιχείρησης. Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής οφείλει να συντάσσει και υποβάλλει τα σχετικά πιστοποιητικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες του, οι υπάλληλοι των οποίων, σε περίπτωση που αμελούν να το πράξουν, υπέχουν και πειθαρχικές ευθύνες, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του ν. 1418/1984, που προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 2 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α΄).

5. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, υποχρεούνται να υποβάλουν ετησίως τις οικονομικές τους καταστάσεις και έκθεση δραστηριότητας, πριν από το τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους που έπεται της χρήσης στην οποία αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζεται η διαδικασία υποβολής των ανωτέρω στοιχείων και κάθε σχετικό θέμα.

6. Κάθε επιχείρηση υποχρεούται, μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του επόμενου έτους κάθε χρήσης, να καταθέτει στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πιστοποίηση του κύκλου εργασιών της από ιδιωτικά έργα. Η παράλειψη της υποβολής των στοιχείων αυτών, μέσα στην προθεσμία αυτή, συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος της επιχείρησης να επικαλεσθεί τον κύκλο εργασιών από τα έργα αυτά. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται τα στοιχεία αυτά και κάθε άλλο θέμα.

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 17 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα πιστοποιητικά Μ.Ε.ΕΠ..

8. Η κατάταξη στις κατηγορίες και τις τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. ισχύει για μία τριετία (τακτική αναθεώρηση). Κατ' εξαίρεση η έκτακτη κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων που προέρχονται από συγχώνευση επιχειρήσεων του Μ.Ε.ΕΠ., οι οποίες και κρίνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 17 και επόμενες, ισχύει για μία εξαετία.

9. Αν η εργοληπτική επιχείρηση δεν υποβάλει αίτηση τακτικής αναθεώρησης, μέσα σε εξήντα ημέρες, από τη συμπλήρωση της τριετίας ή εξαετίας, κατά περίπτωση, τεκμαίρεται ότι ελλείπουν οι προϋποθέσεις παραμονής της στις κατηγορίες και τάξεις που έχει καταταχθεί και διαγράφεται από το Μ.Ε.ΕΠ.. Για τη διαγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη μέσα σε ένα μήνα από την πάροδο της εξηκονθήμερης προθεσμίας.

10. Η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. μπορεί να ενεργήσει οποτεδήποτε έκτακτη αναθεώρηση αν διακριβωθούν νεότερα δυσμενή στοιχεία που επηρεάζουν αρνητικά την ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία της επιχείρησης, διαγράφοντάς την από ορισμένες ή όλες τις κατηγορίες έργων ή υποβιβάζοντάς την από την τάξη της εγγραφής της.

11. Η τακτική ή έκτακτη αναθεώρηση μπορεί να συνδυασθεί με μεταβολή στις κατηγορίες και τάξεις για τις οποίες είχε εγκριθεί στο παρελθόν η εγγραφή της επιχείρησης. Η μεταβολή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει και διαγραφή από κατηγορίες ή υποβιβασμό σε τάξη, έστω και αν αυτό δεν ζητήθηκε από την επιχείρηση.

12. Μετά την παρέλευση διετίας από την έκτακτη επανάκριση, που προβλέπεται στις παραγράφους 17 και επόμενες, μπορεί να γίνει έκτακτη αναθεώρηση με αίτηση της επιχείρησης.

13. Η εγγραφή, η κατάταξη ή η αναθεώρηση της εργοληπτικής επιχείρησης στο Μ.Ε.ΕΠ. γίνεται από την Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ.. Η Επιτροπή αρνείται την εγγραφή εργοληπτικής επιχείρησης στο Μ.Ε.ΕΠ. ή την κατάταξη στην κατηγορία ή τάξη για την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση, αν από τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 κρίνει ότι η επιχείρηση αυτή δεν έχει την απαιτούμενη τεχνική ιδιότητα και τεχνική ικανότητα, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 1. Η κατάταξη εργοληπτικών επιχειρήσεων στις τάξεις έκτη και έβδομη γίνεται με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής.

14. Η Επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ. εισηγείται τη λήψη μέτρων σχετικά με τη βελτίωση του τρόπου τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., σχετικά με τον τρόπο που καταρτίζονται και αξιολογούνται τα πιστοποιητικά Μ.Ε.ΕΠ., παρακολουθεί την τήρηση του Μ.Ε.ΕΠ. και υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων εκθέσεις. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ορίζονται ο αριθμός των μελών της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ., η διάρκεια της θητείας τους και γίνεται ο διορισμός τους. Στην Επιτροπή περιλαμβάνονται δημόσιοι υπάλληλοι, δύο εκπρόσωποι του τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ένας εκπρόσωπος της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) και τέσσερις εκπρόσωποι των πανελλήνιων επαγγελματικών εργοληπτικών οργανώσεων, οι οποίοι υποδεικνύονται από τις οργανώσεις αυτές.

15. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., τη συγκέντρωση και παροχή στοιχείων από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. και κάθε σχετικό θέμα για τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ.. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται τα θέματα εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. επιχειρήσεων για εξειδικευμένες εργασίες και υποκατηγορίες ορισμένων έργων, η κατάταξη αυτών στις νέες τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τα όρια του προϋπολογισμού έργων που αυτές μπορούν να αναλαμβάνουν. Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζονται τα θέματα τήρησης από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις μητρώων εργοληπτικών επιχειρήσεων, των πτυχιούχων εργοδηγών, των κατόχων σχετικών αδειών και των εμπειροτεχνών, τα όρια προϋπολογισμών δημοσίων έργων που επιτρέπεται να αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις αυτές, ο τρόπος αξιολόγησης των επιχειρήσεων αυτών και της κατάταξής τους στα ανωτέρω νομαρχιακά μητρώα, καθώς και οι περιπτώσεις μικρών έργων, την κατασκευή των οποίων μπορούν να αναλάβουν επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ..

16. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα συμβούλου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή στο Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών προς υποβοήθηση της υπηρεσίας τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., για τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόμενων αιτήσεων επανάκρισης, τακτικής και έκτακτης αναθεώρησης των εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και της παροχής κάθε είδους τεχνικής βοήθειας.

17. Μέχρι την 31.12.2001 οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες σε οποιαδήποτε τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. υποχρεούνται είτε αυτοτελώς είτε ύστερα από συγχώνευση μεταξύ τους, μόνο με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α΄) και του κ.ν. 2190/1920, να υποβάλουν αίτηση έκτακτης επανάκρισης για την κατάταξή τους στην αντίστοιχη κατηγορία και τάξη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος αυτός, τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν με εξουσιοδότησή του. Εργοληπτικές επιχειρήσεις, που δεν υποβάλουν αίτηση μέσα στην προθεσμία αυτή, διαγράφονται αυτοδικαίως από το Μ.Ε.ΕΠ.. Για τη διαγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη, μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της σχετικής αίτησης. Η απόφαση κατάταξης της εργοληπτικής επιχείρησης στο Μ.Ε.ΕΠ. εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.. Όσες εργοληπτικές επιχειρήσεις υποβάλουν στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., μέχρι την 31.12.2001, δήλωση έναρξης της διαδικασίας συγχώνευσης, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μέχρι την 30.9.2002. Στην ανωτέρω δήλωση έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά οι εταιρείες του Μ.Ε.ΕΠ. που θα συμμετέχουν στη συγχώνευση, χωρίς δυνατότητα αλλαγής. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να δίδεται παράταση στις πιο πάνω προθεσμίες, εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτές δεν επαρκούν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανάκρισης. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και επί αποσχίσεως εισφροράς κατασκευαστικού κλάδου μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ.. Στην περίπτωση αυτή ο αποσχιζόμενος εισφερόμενος κλάδος λογίζεται, για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ως αυτοτελής εργοληπτική επιχείρηση Μ.Ε.ΕΠ. και στα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνεται και το εργοληπτικό πτυχίο της επιχείρησης από την οποία προέρχεται ο κλάδος που αποσχίσθηκε και εισφέρθηκε στη νέα εταιρεία. Κατ' εξαίρεση, ελληνικές τεχνικές εταιρείες που είχαν εργοληπτικό πτυχίο Ε΄ τάξης κατά την έναρξη ισχύος του ν. 1418/1984 και είχαν καταταγεί προσωρινά στη ζ΄ τάξη του Μ.Ε.ΕΠ., οι οποίες ανέπτυξαν αποκλειστικά εργοληπτική δραστηριότητα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπέβαλαν αίτηση επανάκρισης και κατάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 4 του ν. 2229/1994, λόγω προβλημάτων των χωρών αυτών και αναστολής εκ μέρους τους, των πληρωμών προς αυτές, μπορούν να υποβάλουν αίτηση κατάταξης στη ΣΤ΄ τάξη του Μ.Ε.ΕΠ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2229/1994, εφόσον έχουν τις προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις για κατάταξη στην τάξη αυτή, προσκομίσουν πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων στις χώρες αυτές και έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους προς το ελληνικό δημόσιο. Η αίτηση κατάταξης των εταιρειών αυτών θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και θεωρείται εκκρεμής αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου αυτού. Ως εμπειρία τριετίας για την κατάταξή τους στη Στ΄ τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. της παλαιάς διαβάθμισης, θα υπολογισθεί εκείνη που αποκτήθηκε στο παρελθόν, βεβαιώνεται από πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων και αποδεικνύεται από τις βεβαιωμένες απαιτήσεις των εταιρειών αυτών κατά των χωρών αυτών.

18. Οι τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. ορίζονται σε επτά και επιπλέον αυτών ορίζονται και δύο ειδικές τάξεις οι Α1, Α2 για μικρές επιχειρήσεις. Η κατάταξη στο Μ.Ε.ΕΠ. των εργοληπτικών επιχειρήσεων γίνεται σε μία ή περισσότερες από τις εξής βασικές κατηγορίες έργων: οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, λιμενικών, βιομηχανικών και ενεργειακών. Κάθε επιχείρηση κατατάσσεται σε μία μόνο τάξη για κάθε κατηγορία. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να αναπροσδιορίζονται οι κατηγορίες αυτές και το περιεχόμενό τους με σκοπό τη μεγαλύτερη εξειδίκευση των κατηγοριών και να ρυθμίζονται τα μεταβατικά ζητήματα που ανακύπτουν στην περίπτωση αυτή.

19. Η κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης στην έβδομη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. συνεπάγεται την κατάταξή της σε όλες τις βασικές κατηγορίες έργων. Η κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης στην έκτη ή στην πέμπτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. συνεπάγεται την κατάταξή της σε όλες τις βασικές κατηγορίες έργων, αν κατά την επανάκρισή της πληροί τις προϋποθέσεις κατάταξής της τουλάχιστον σε τέσσερις από τις κατηγορίες αυτές.

20. Στις ειδικές τάξεις Α1 και Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσονται εργοληπτικές επιχειρήσεις με μόνο κριτήριο τη στελέχωσή τους από τεχνικούς εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ., χωρίς την εφαρμογή του Τύπου Κατάταξης, ως εξής:
α. στην Α1, εργοληπτική επιχείρηση η οποία περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον έναν τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας,
β. στην Α2, εργοληπτική επιχείρηση η οποία περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον έναν τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας.

21. Στην πρώτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση, χωρίς την εφαρμογή του Τύπου Κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:
α. περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας και έναν τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή έναν τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας,
β. διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών ή εβδομήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα οκτώ (73.368) ΕΥΡΩ.

22. Στη δεύτερη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση, χωρίς την εφαρμογή του Τύπου Κα τάταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:
α. περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας ή έναν τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή έναν τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας,
β. διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, τραπεζικές καταθέσεις, τουλάχιστον σαράντα οκτώ εκατομμυρίων (48.000.000) δραχμών ή εκατόν σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα έξι (140.866) ΕΥΡΩ,
γ. διαθέτει πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) δραχμών ή τριάντα πέντε χιλιάδων διακοσίων δεκαεπτά (35.217) ΕΥΡΩ. Τα πάγια στοιχεία αυτά αφορούν γήπεδα, οικόπεδα, κτίρια, μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα, εκτός τα επιβατικά αυτοκίνητα. Ως αξία παγίων για τα ακίνητα λαμβάνεται, κατ' επιλογή της επιχείρησης, είτε η αντικειμενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, πιστοποιημένη από συμβολαιογράφο, είτε η αξία αυτών, όπως προσδιορίζεται από τα οριστικά συμβόλαια αγοράς ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραμμένο στα βιβλία της επιχείρησης. Για τον εξοπλισμό και τα μεταφορικά μέσα, η αξία τους προσδιορίζεται με βάση την παράγραφο 29 περίπτωση γ΄.

23. Στην τρίτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση με μορφή ανώνυμης εταιρείας, χωρίς την εφαρμογή του Τύπου Κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:
α. περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και έναν τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας. Εναλλακτικά μπορεί να αντικατασταθεί ο ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας με δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας ή ο ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας με δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας,
β. διαθέτει Ίδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται στην παράγραφο 29 περίπτωση β΄, τουλάχιστον ίσα με το πενήντα τοις εκατό (50%) των Ιδίων Κεφαλαίων της τάξης αυτής, όπως ορίζονται στην παράγραφο 33,
γ. διαθέτει πάγια στοιχεία, όπως ορίζονται στην παράγραφο 29 περίπτωση γ΄, αξίας τουλάχιστον ίσης με το πενήντα τοις εκατό (50%) των παγίων της τάξης αυτής, όπως ορίζονται στην παράγραφο 33.
Για εργοληπτική επιχείρηση που είναι ήδη εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. επιπλέον ελάχιστη προϋπόθεση κατάταξης στην τάξη αυτή αποτελεί η τήρηση των δεικτών βιωσιμότητας, που προκύπτουν από τις κάτωθι σχέσεις οικονομικών μεγεθών, όπως αναγράφονται στην οικονομική κατάσταση του έτους 2000 ή την προσωρινή οικονομική κατάσταση αυτής που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης, ως εξής:
α. "Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων" (Ι.Κ.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Παθητικού, προς το "Σύνολο Υποχρεώσεων" (Σ.Υ.). Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισμα των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης, με εξαίρεση τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισμό, όπως αυτές προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, και
β. "Κυκλοφορούν Ενεργητικό" (Κ.Ε.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Ενεργητικού, προς τις "Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις" (Β.Υ.), όπως αυτές αναγράφονται στο σκέλος του Παθητικού.
Οι δείκτες βιωσιμότητας πρέπει να είναι μεγαλύτεροι της μονάδας, δηλαδή:

Ι.Κ. / Σ.Υ. > 1 και Κ.Ε. / Β.Υ. > 1.

24. Στην τρίτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσεται εργοληπτική επιχείρηση με μορφή ανώνύμης εταιρείας, με εφαρμογή του Τύπου Κατάταξης, αν διαθέτει τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:
α. περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση τουλάχιστον δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας. Εναλλακτικά μπορεί να αντικατασταθεί ο ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας με δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας,
β. διαθέτει Ίδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται στην παράγραφο 29 περίπτωση β΄, τουλάχιστον ίσα με το πενήντα τοις εκατό (50%) των Ιδίων Κεφαλαίων της τάξης αυτής, όπως ορίζονται στην παράγραφο 33,
γ. διαθέτει πάγια στοιχεία, όπως ορίζονται στην παράγραφο 29 περίπτωση γ΄, αξίας τουλάχιστον ίσης με το πενήντα τοις εκατό (50%) των παγίων της τάξης αυτής, όπως ορίζονται στην παράγραφο 33.

25. Για την κατάταξη εργοληπτικής επιχείρησης και σε πρόσθετες κατηγορίες έργων, εκτός της βασικής, απαιτείται να διαθέτει για καθεμία από αυτές συμπληρωματική στελέχωση. Τα στελέχη για καθεμία από τις πρόσθετες κατηγορίες έργων μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα της βασικής στελέχωσης, εγγεγραμμένα σε αντίστοιχη κατηγορία και τάξη του Μ.Ε.Κ. ή και άλλα πρόσωπα. Για τη συμπληρωματική στελέχωση κάθε πρόσθετης κατηγορίας έργων, απαιτείται τουλάχιστον:
α. Στην Α1 τάξη, τουλάχιστον ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας.
β. Στην Α2 τάξη, τουλάχιστον ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας.
γ. Στην 1η τάξη, τουλάχιστον ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή δύο τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας.
δ. Στην 2η τάξη, τουλάχιστον ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας ή δύο τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας. ε. Στην 3η τάξη, ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας ή δύο τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας.

26. Στην τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσονται εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. ή επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ., με την εφαρμογή του Τύπου Κατάταξης, αν διαθέτουν τις εξής ελάχιστες προϋποθέσεις:
α. περιλαμβάνουν στη βασική και συμπληρωματική τους στελέχωση τον αντίστοιχο, για κάθε τάξη, ελάχιστο αριθμό τεχνικών εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.Κ., ως εξής:
αα. Στην τέταρτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον τριών τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, μέχρι και την τέταρτη, απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση τουλάχιστον δύο τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας. Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας.
ββ. Στην πέμπτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον τεσσάρων τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, μέχρι την τέταρτη, απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση τουλάχιστον τριών τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας. Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας.
γγ. Στην έκτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον έξι τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και τεσσάρων τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, μέχρι και την τέταρτη, απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση τουλάχιστον τεσσάρων τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας. Για τις επιπλέον κατηγορίες απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση ενός τεχνικού Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας ανά κατηγορία.
δδ. Στην έβδομη τάξη απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον δεκαοκτώ τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και δεκατεσσάρων τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας. Από τη στελέχωση αυτή απαιτείται τουλάχιστον οι δώδεκα τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας να είναι εγγεγραμμένοι σε τρεις κατηγορίες έργων, ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας να είναι εγγεγραμμένος στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων και ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας να είναι εγγεγραμμένος στην κατηγορία βιομηχανικών και ενεργειακών έργων. Εναλλακτικά για τις τάξεις 4η, 5η, 6η μπορεί να αντικατασταθεί στη βασική και στη συμπληρωματική τους στελέχωση, ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας με δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και ένας τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας με δύο τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας. Για την 7η τάξη μπορούν να αντικατασταθούν τόσο στη βασική, όσο και στη συμπληρωματική της στελέχωση, μέχρι τέσσερις τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας με οκτώ τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και μέχρι τέσσερις τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας με οκτώ τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας. Για τις πιο πάνω τάξεις τα στελέχη για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, εκτός της βασικής κατηγορίας, μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα της βασικής στελέχωσης εγγεγραμμένα σε αντίστοιχη κατηγορία και τάξη του Μ.Ε.Κ. ή και άλλα πρόσωπα.
β. διαθέτουν αθροιστικά εμπειρία την τελευταία τριετία (χρήσεις 1998, 1999, 2000) για τη βασική κατηγορία έργων είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του κύκλου εργασιών της τάξης στην οποία ζητείται η κατάταξη, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 33, και πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για την έβδομη τάξη.
γ. διαθέτουν Ίδια κεφάλαια, όπως ορίζονται στην παράγραφο 29 στην περίπτωση β΄, τουλάχιστον ίσα με το πενήντα τοις εκατό (50%) των ιδίων κεφαλαίων της τάξης στην οποία ζητείται η κατάταξη, όπως ορίζονται στην παράγραφο 33.
δ. διαθέτουν πάγια στοιχεία, όπως ορίζονται στην παράγραφο 29 στην περίπτωση γ΄, αξίας τουλάχιστον ίσης με το πενήντα τοις εκατό (50%) των παγίων της τάξης, στην οποία ζητείται η κατάταξη, όπως ορίζονται στην παράγραφο 33. Από τα πιο πάνω πάγια, υποχρεωτικά το τριάντα τοις εκατό (30%) πρέπει να είναι ακίνητα (γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια) και το τριάντα τοις εκατό (30%) μηχανολογικός εξοπλισμός και κάθε είδους μεταφορικά μέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα.
ε. ελάχιστη προϋπόθεση κατάταξης εργοληπτικής επιχείρησης στις τάξεις τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη του Μ.Ε.ΕΠ. αποτελεί η τήρηση των δεικτών βιωσιμότητας, που προκύπτουν από τις κάτωθι σχέσεις οικονομικών μεγεθών, όπως αναγράφονται στην οικονομική κατάσταση του έτους 2000 ή την προσωρινή οικονομική κατάσταση αυτής, που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης, ως εξής:
αα. "Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων" (Ι. Κ.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Παθητικού, προς το "Σύνολο Υποχρεώσεων" (Σ.Υ.). Ως Σύνολο Υποχρεώσεων ορίζεται το άθροισμα των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης, με εξαίρεση τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που δεν αφορούν τραπεζικό δανεισμό, όπως αυτές προσδιορίζονται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή και,
ββ. "Κυκλοφορούν Ενεργητικό" (Κ.Ε.), όπως αυτό αναγράφεται στο σκέλος του Ενεργητικού, προς τις "Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις" (Β.Υ.), όπως αυτές αναγράφονται στο σκέλος του Παθητικού. Οι δείκτες βιωσιμότητας, για επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις τάξεις τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη πρέπει να είναι μεγαλύτεροι της μονάδας, δηλαδή:
Ι.Κ. / Σ.Υ. > 1 και Κ.Ε. / Β.Υ. > 1. Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ., οι δείκτες βιωσιμότητας του νέου φορέα εξάγονται από τα οικονομικά μεγέθη της ενοποιημένης οικονομικής κατάστασης που καταρτίζεται και δημοσιεύεται από την επιχείρηση, πριν από την υποβολή της αίτησης προς την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ..

27. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι δείκτες βιωσιμότητας, όπως ορίζονται στις παραγράφους 23 και 26, η επιχείρηση διαγράφεται και δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης επανάκρισης σε καμία τάξη του Μ.Ε.ΕΠ..

28. Για κατάταξη στις ειδικές τάξεις Α1, Α2, στην πρώτη και στη δεύτερη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. δεν απαιτείται νομική μορφή εταιρικού σχήματος. Για κατάταξη στις τάξεις τρίτη έως και έβδομη του Μ.Ε.ΕΠ. απαιτείται νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας.

29. Ο Τύπος Κατάταξης που εφαρμόζεται για την επανάκριση των εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ. και την κατάταξή τους σε μία από τις τάξεις τρίτη έως και έβδομη της νέας διαβάθμισης, αναλύεται ως εξής:

{( Α Χ 70% ) + ( Β Χ 30% ) } Χ Γ = Συνολική Βαθμολογία

όπου:

Τμήμα Α = { (α1 Χ 60% ) + ( α2 Χ 20% ) + ( α3 Χ 20% )}

και,
α1 = Κύκλος Εργασιών Χρήσεων 1998, 1999, 2000
Κύκλος Εργασιών, όπως ορίζεται για κάθε τάξη στην παράγραφο 33
α2 = Ίδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται στην παράγραφο 29 περίπτωση β΄
Ίδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται για κάθε τάξη στην παράγραφο 33
α3 = Πάγια, όπως ορίζονται στην παράγραφο 29 περίπτωση γ΄
Πάγια, όπως ορίζονται για κάθε τάξη στην παράγραφο 33
όπου:

Τμήμα Β = { ( β1 Χ 40% ) + ( β2 Χ 30% ) + ( β3 Χ 30% )}

και,
β1 = Ίδια Κεφάλαια, όπως ορίζονται στην παράγραφο 29 περίπτωση β΄
Σύνολο Ενεργητικού
β2 = Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού -Συμμετοχές και άλλες Απαιτήσεις
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού
β3 = Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Απαιτήσεις
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
όπου:

Τμήμα Γ = Συντελεστής Κατάταξης, 

όπως ορίζεται στην παράγραφο 30, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις Μ.Ε.ΕΠ. που κατατάσσονται αυτοτελώς και όπως ορίζεται στην παράγραφο 31 για τις επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ.. α. Ως αριθμητής του κλάσματος α1 λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών της εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ., ο οποίος πραγματοποιήθηκε από την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό κατά τις χρήσεις των ετών 1998, 1999, 2000. Ο ανωτέρω κύκλος εργασιών προσδιορίζεται ως εξής:
αα. Για δημόσια έργα που εκτελέστηκαν στο εσωτερικό λαμβάνεται υπόψη μόνο αυτός που προκύπτει από πιστοποιητικά του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής, αν έχουν εκδοθεί αντίστοιχα τιμολόγια για τις εργασίες αυτές και έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης. Για τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει επικυρωμένα αντίγραφα των πιστοποιητικών των κυρίων των έργων ή των φορέων κατασκευής, των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, καθώς και κατάσταση των τιμολογίων εσόδων που έχει εκδώσει και αφορά τα πιστοποιητικά των κυρίων των έργων ή των φορέων κατασκευής, όπως επίσης και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που ζητηθεί από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ..
ββ. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, που εκτελέστηκαν στο εξωτερικό, λαμβάνεται υπόψη μόνο αυτός που προκύπτει από επικυρωμένο πιστοποιητικό του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής και τα αντίστοιχα τιμολόγια εσόδων για τις εργασίες αυτές. Τα ανωτέρω τιμολόγια πρέπει να έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης, αν δεν έχουν φορολογηθεί στο εξωτερικό ή απαλλάσσονται της φορολογίας στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που αυτά έχουν φορολογηθεί στο εξωτερικό πρέπει να προσκομίζεται και η δήλωση φορολογίας που έχει υποβληθεί από την επιχείρηση στις αρμόδιες φορολογικές αρχές της χώρας που εκτελέστηκε το έργο, επικυρωμένη για τη γνησιότητά της από τις αρχές αυτές. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό είναι του φορέα κατασκευής πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας αρχής της χώρας που εκτελέστηκε το έργο, από την οποία να προκύπτει ότι ο ανάδοχος ανέλαβε και κατασκεύασε το έργο ή μέρος αυτού, καθώς και το συμφωνητικό βεβαίωσης της χρονολογίας για την ανάθεση από τον ανάδοχο στην επιχείρηση της κατασκευής του έργου ή μέρους αυτού.
γγ. Για ιδιωτικά έργα που εκτελέστηκαν στο εσωτερικό λαμβάνεται υπόψη μόνο αυτός που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης και αποδεικνύεται από τα τιμολόγια εσόδων που εκδόθηκαν από αυτή προς τον κύριο του έργου ή από τα οριστικά συμβόλαια πώλησης των ακινήτων. Για τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων που αφορούν ιδιωτικά έργα, η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει επικυρωμένα αντίγραφα των συμβολαίων πώλησης, επικυρωμένα αντίγραφα των πιστοποιητικών των κυρίων των έργων, κατάσταση των τιμολογίων εσόδων που έχει εκδώσει για τα πιο πάνω έργα, τα αντίστοιχα τιμολόγια εσόδων και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που ζητηθεί από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ..
δδ. Τόσο για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά έργα δεν λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών που προκύπτει από συμβάσεις έργου μεταξύ εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ. και τα αντίστοιχα τιμολόγια εσόδων που έχει εκδώσει καθεμία από τις επιχειρήσεις αυτές προς την άλλη, ανεξάρτητα αν αυτά περιλαμβάνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους, εκτός εάν υπάρχει εγκεκριμένη, από τον κύριο του έργου, υπεργολαβία. Στις περιπτώσεις αυτές προσκομίζεται η σύμβαση του αναδόχου με τον υπεργολάβο, η οποία θα πρέπει να έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά τη διάρκεια σύναψης της σύμβασης, και τα εκδοθέντα τιμολόγια εσόδων. Ο ανωτέρω κύκλος εργασιών του υπεργολάβου αφαιρείται από τον κύκλο εργασιών του αναδόχου.
εε. Ο κύκλος εργασιών της εργοληπτικής επιχείρησης για δημόσιο και ιδιωτικό έργο από συμμετοχή σε κοινοπραξία, στην οποία ανατέθηκε η κατασκευή του, ή που συστήθηκε μεταξύ του αναδόχου και άλλων εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμένων στο Μ.Ε.ΕΠ., λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον έχουν καταθέσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία επικυρωμένο αντίγραφο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εγγράφου σύστασής τους ή το καταθέσουν μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, έχουν εκδοθεί αντίστοιχα τιμολόγια για τις εργασίες των ανωτέρω έργων και έχουν συμπεριληφθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της κοινοπραξίας.
Ειδικά οι κοινοπραξίες μεταξύ του αναδόχου και άλλων εργοληπτικών επιχειρήσεων του Μ.Ε.ΕΠ., που έχουν συσταθεί πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 1418/1984, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης Μ.Ε.ΕΠ. από τη συμμετοχή της στην ανωτέρω κοινοπραξία προκύπτει από τον επιμερισμό σε αυτήν του κύκλου εργασιών που της αντιστοιχεί, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής της, όπως προκύπτει από το κοινοπρακτικό συμφωνητικό. Για τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων, ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να υποβάλει αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της κοινοπραξίας και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει άλλο συμφωνητικό. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην κοινοπραξία υποχρεούνται να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αυτής, της βεβαίωσης αποτελεσμάτων προς τα μέλη της, κατάσταση των τιμολογίων εσόδων που έχουν εκδώσει και αφορούν στα πιστοποιητικά των κυρίων των έργων ή των φορέων κατασκευής και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που ζητηθεί από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.. Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων Μ.Ε.ΕΠ., για τον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών τους από δημόσια και ιδιωτικά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υποβάλλονται τα ανωτέρω στοιχεία για κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. που συμμετέχει στη συγχώνευση, καθώς και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που ζητηθεί από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., για τον έλεγχο της ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση στον αριθμητή α1 του Τμήματος Α του Τύπου Κατάταξης λαμβάνεται υπόψη και ο κύκλος εργασιών, από δημόσια και ιδιωτικά έργα, που πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη Μ.Ε.Κ. της επιχείρησης που έχουν Μ.Ε.ΕΠ. και αφορά ατομικές επιχειρήσεις ή προσωπικές εταιρείες, για την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για τις χρήσεις των ετών 1998, 1999, 2000, αν προκύπτει από τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα στοιχεία των ανωτέρω υποπεριπτώσεων αα΄, ββ΄, γγ΄, δδ΄, εε΄, όπως αυτά έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των ανωτέρω στελεχών. Στις περιπτώσεις για τις οποίες θα χρησιμοποιηθεί ο κύκλος εργασιών των στελεχών αυτών για κατάταξη εργο ληπτικής επιχείρησης σε κατηγορία και τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. και δεν επιτρέπεται αντικατάσταση τους από τη βασική και συμπληρωματική στελέχωση της επιχείρησης για δύο τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία έκδοσης του πτυχίου της. Σε περίπτωση διαπίστωσης αντικατάστασής τους εντός της διετίας, η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. μπορεί να καλέσει την επιχείρηση σε επανάκριση. Για τον έλεγχο της ακρίβειας των στοιχείων αυτών, υποβάλλονται επικυρωμένα τα αντίστοιχα παραστατικά κάθε στελέχους της εταιρείας, όπως αναφέρονται ανωτέρω και κάθε άλλο στοιχείο που ζητηθεί από τη υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ..
β. Ως αριθμητής του κλάσματος α2 λαμβάνεται το μέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του Παθητικού της εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ., ως "Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων", μετά την αφαίρεση των Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων, στο τμήμα αυτών που δεν έχει φορολογηθεί, του Οφειλόμενου Κεφαλαίου και των "ποσών που προορίζονται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου". Τα πιο πάνω οικονομικά στοιχεία προκύπτουν από την οικονομική κατάσταση του έτους 2000 ή από προσωρινή οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης. Για το διαχωρισμό των Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων και τον προσδιορισμό του τμήματος που έχει φορολογηθεί και δεν αφαιρείται από το "Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων", απαιτείται ειδική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή.
γ. Ως αριθμητής του κλάσματος α3 λαμβάνεται το μέγεθος των παγίων στοιχείων που ανήκουν στην κυριότητα της εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ. ή στην κατοχή της δυνάμει συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, το οποίο περιλαμβάνει την αξία γηπέδων, οικοπέδων, κτιρίων, μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων.
αα. Ως αξία των ιδιόκτητων παγίων για τα ακίνητα λαμβάνεται, κατ' επιλογή της επιχείρησης, είτε η αντικειμενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πιστοποιημένη από συμβολαιογράφο είτε η αξία των ακινήτων (αξία κτήσης ή κόστος ιδιοκατασκευής), όπως αυτή αναφέρεται στην οικονομική κατάσταση του έτους 2000 ή στην προσωρινή οικονομική κατάσταση, χωρίς αποσβέσεις, που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης. Η επιχείρηση προσκομίζει ειδική κατάσταση με βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, στην οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά τα ανωτέρω πάγια και υπολογίζεται η συνολική αξία αυτών.
ββ. Ως αξία του κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα της επιχείρησης, λαμβάνεται η αναπόσβεστη αξία τους προσαυξημένη κατά τριάντα τοις εκατό (30%) μετά και την πραγματοποίηση των αποσβέσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Η συνολικά προσδιοριζόμενη αξία του ανωτέρω κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων, δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία κτήσης αυτού. Εναλλακτικά και κατ' επιλογήν της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση, λαμβάνεται υπόψη η αξία του ανωτέρω κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων, μετά από εκτίμηση ορκωτού εκτιμητή. Η συνολικά προσδιοριζόμενη αξία του ανωτέρω κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων, δεν μπορεί να υπερβεί το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της αξίας κτήσης αυτού, ανεξάρτητα από την εκτίμηση που θα έχει υποβληθεί από την επιχείρηση στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.. Η αξία του κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα, προκύπτει από την οικονομική κατάσταση του έτους 2000 της επιχείρησης ή από προσωρινή οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης. Για τον υπολογισμό της αναπόσβεστης αξίας του εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων της επιχείρησης, όπως αυτή προσδιορίζεται ανωτέρω, περιλαμβανομένης της προσαύξησης αυτής κατά τριάντα τοις εκατό (30%), συνυποβάλλεται ειδική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή. Σε περίπτωση υπολογισμού της αξίας του εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων της επιχείρησης, όπως αυτή προσδιορίζεται ανωτέρω, με χρήση ορκωτών εκτιμητών συνυποβάλλεται έκθεση ορκωτού εκτιμητή εγγεγραμμένου στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.
γγ. Στον αριθμητή του κλάσματος α3 συνυπολογίζεται και η αξία του κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, εκτός από τα επιβατηγά αυτοκίνητα, που ανήκουν στις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η εργοληπτική επιχείρηση που κρίνεται, κατά τα ποσοστά συμμετοχής της σε αυτές, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα συμφωνητικά σύστασης αυτών, αν δεν έχουν εισφερθεί από τα μέλη τους προς αυτές. Ως αξία των παγίων αυτών λαμβάνεται η αναπόσβεστη αξία τους προσαυξημένη κατά τριάντα τοις εκατό (30%) μετά την πραγματοποίηση των αποσβέσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Η συνολικά προσδιοριζόμενη αξία του ανωτέρω κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα, δεν μπορεί να υπερβεί την συνολική αξία κτήσης αυτού και αποδεικνύεται από τα τηρούμενα μητρώα παγίων της κοινοπραξίας. Εναλλακτικά και κατ' επιλογήν της επιχείρησης που υποβάλλει την αίτηση, λαμβάνεται υπόψη η αξία του ανωτέρω κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων, μετά από εκτίμηση ορκωτού εκτιμητή. Η συνολικά προσδιοριζόμενη αξία του ανωτέρω κύριου και βοηθητικού μηχανολογικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων, εκτός των επιβατικών αυτοκινήτων, δεν μπορεί να υπερβεί το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της αξίας κτήσης αυτού, ανεξάρτητα από την εκτίμηση που θα έχει υποβληθεί από την επιχείρηση στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.. Σε περίπτωση υπολογισμού της αξίας του εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων της επιχείρησης, όπως αυτή προσδιορίζεται ανωτέρω, με χρήση ορκωτών εκτιμητών συνυποβάλλεται έκθεση ορκωτού εκτιμητή εγγεγραμμένου στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.
δδ. Ως αξία παγίων, που κατέχονται δυνάμει συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, λαμβάνεται εκείνη που προκύπτει από τις σχετικές συμβάσεις μεταξύ της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας στην οποία μετέχει και της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης, και προστίθεται στον αριθμητή α3.
δ. Ως αριθμητής του κλάσματος β1 λαμβάνεται το μέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του Παθητικού της εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ., ως "Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων", μετά την αφαίρεση των Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων, στο τμήμα αυτών που δεν έχει φορολογηθεί, του Οφειλόμενου Κεφαλαίου και των "ποσών που προορίζονται για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου". Τα πιο πάνω οικονομικά στοιχεία προκύπτουν από την οικονομική κατάσταση του έτους 2000 ή από προσωρινή οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης. Για το διαχωρισμό των Ειδικών Αφορολόγητων Αποθεματικών Τεχνικών Επιχειρήσεων και τον προσδιορισμό του τμήματος που έχει φορολογηθεί και δεν αφαιρείται από το "Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων", απαιτείται ειδική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή. Ως παρονομαστής του κλάσματος β1 λαμβάνεται το μέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του Ενεργητικού της εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ., ως "Σύνολο Ενεργητικού" και προκύπτει από την οικονομική κατάσταση του έτους 2000 ή από προσωρινή οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης.
ε. Ως αριθμητής του κλάσματος β2 λαμβάνεται το άθροισμα των μεγεθών που αναφέρονται στο σκέλος του Ενεργητικού της εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ., ως "Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού", μετά την αφαίρεση των "Συμμετοχών και άλλων Μακροπρόθεσμων Απαιτήσεων", όπως αυτές επίσης αναφέρονται στο σκέλος του Ενεργητικού της επιχείρησης. Τα πιο πάνω οικονομικά στοιχεία προκύπτουν από την οικονομική κατάσταση του έτους 2000 ή από προσωρινή οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης. Ως παρονομαστής του κλάσματος β2 λαμβάνεται το Σύνολο του Πάγιου Ενεργητικού, όπως αυτό ορίζεται στο σκέλος του Ενεργητικού της επιχείρησης, ως "Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού", στην οικονομική κατάσταση του έτους 2000 ή από προσωρινή οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης.
στ. Ως αριθμητής του κλάσματος β3 λαμβάνεται το μέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του Ενεργητικού της εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ., ως "Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού", μετά την αφαίρεση των "Απαιτήσεων", όπως αυτές εγγράφονται στο σκέλος του Ενεργητικού, εξαιρουμένων των τιμολογημένων απαιτήσεων για δημόσια και ιδιωτικά έργα. Τα πιο πάνω οικονομικά στοιχεία προκύπτουν από την οικονομική κατάσταση του έτους 2000 ή από προσωρινή οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης της επιχείρησης. Για το διαχωρισμό των τιμολογημένων απαιτήσεων για δημόσια και ιδιωτικά έργα απαιτείται ειδική βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, στην οποία επισυνάπτονται αντίγραφα των τιμολογίων που έχουν εκδοθεί. Ως παρονομαστής του κλάσματος β3 λαμβάνεται το μέγεθος που αναφέρεται στο σκέλος του Ενεργητικού της επιχείρησης, ως "Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού" και προκύπτει από την οικονομική κατάσταση του έτους 2000 ή από προσωρινή οικονομική κατάσταση που βεβαιώνεται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύεται πριν από την υποβολή της αίτησης. Με απόφαση, που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται ο τρόπος και η έκταση υπολογισμού της αξίας των παγίων που καλύπτονται από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος και η διαδικασία εκτίμησης των ακινήτων, των οποίων η αξία δεν προσδιορίζεται αντικειμενικά και κάθε σχετικό θέμα.

30. Ο Συντελεστής Κατάταξης Γ του Τύπου Κατάταξης εφαρμόζεται μόνο σε εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. στις τάξεις Δ΄ έως και Η΄ με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Επίσης εφαρμόζεται σε ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή προσωπικές εταιρείες εγγεγραμμένες στην Δ΄ τάξη του Μ.Ε.ΕΠ.. Ο Συντελεστής Κατάταξης Γ κάθε εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.ΕΠ. χρησιμοποιείται στον Τύπο Κατάταξης και καθορίζεται ως εξής:
α. για εταιρεία Η΄ τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., αν μεν διαθέτει άθροισμα στην αντίστοιχη τάξη, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 35, των Τμημάτων Α και Β του Τύπου Κατάταξης (Α Χ 70% + Β Χ 30%), μεγαλύτερο ή ίσο του μηδέν και εβδομήντα πέντε εκατοστών, η τιμή του Συντελεστή Κατάταξης Γ είναι εκατό βαθμοί, αν δε διαθέτει άθροισμα μικρότερο του μηδέν και εβδομήντα πέντε εκατοστών, η τιμή του Συντελεστή Κατάταξης Γ είναι ενενήντα βαθμοί.
β. για εταιρεία Ζ΄ τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., αν μεν διαθέτει άθροισμα στην αντίστοιχη τάξη, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 35, των Τμημάτων Α και Β του Τύπου Κατάταξης (Α Χ 70% + Β Χ 30%), μεγαλύτερο ή ίσο του μηδέν και εβδομήντα πέντε εκατοστών, η τιμή του Συντελεστή Κατάταξης Γ είναι ογδόντα βαθμοί, αν δε διαθέτει άθροισμα μικρότερο του μηδέν και εβδομήντα πέντε εκατοστών, η τιμή του Συντελεστή Κατάταξης Γ είναι εβδομήντα πέντε βαθμοί.
γ. για εταιρεία ΣΤ΄ τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., αν μεν διαθέτει άθροισμα στην αντίστοιχη τάξη, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 35, των Τμημάτων Α και Β του Τύπου Κατάταξης (Α Χ 70% + Β Χ 30%), μεγαλύτερο ή ίσο του μηδέν και εβδομήντα πέντε εκατοστών, η τιμή του Συντελεστή Κατάταξης Γ είναι εβδομήντα βαθμοί, αν δε διαθέτει άθροισμα μικρότερο του μηδέν και εβδομήντα πέντε εκατοστών, η τιμή του Συντελεστή Κατάταξης Γ είναι εξήντα πέντε βαθμοί.
δ. για εταιρεία Ε΄ τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., αν μεν διαθέτει άθροισμα στην αντίστοιχη τάξη, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 35, των Τμημάτων Α και Β του Τύπου Κατάταξης (Α Χ 70% + Β Χ 30%) μεγαλύτερο ή ίσο του μηδέν και εβδομήντα πέντε εκατοστών, η τιμή του Συντελεστή Κατάταξης Γ είναι εξήντα βαθμοί, αν δε διαθέτει άθροισμα μικρότερο του μηδέν και εβδομήντα πέντε εκατοστών, τότε ο Συντελεστής Κατάταξης Γ είναι πενήντα πέντε βαθμοί.
ε. για εταιρεία Δ΄ τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. και για ατομική επιχείρηση ή προσωπική εταιρεία εγγεγραμμένη στην Δ΄ τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. που τηρεί Βιβλία και Στοιχεία Γ΄ Κατηγορίας και διαθέτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις στελέχωσης με τεχνικούς εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ. που ισχύουν για τις εταιρείες της Δ΄ τάξης, η τιμή του Συντελεστή Κατάταξης Γ είναι σαράντα βαθμοί.
στ. για ατομική επιχείρηση ή προσωπική εταιρεία εγγεγραμμένη στην Δ΄ τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. που τηρεί Βιβλία και Στοιχεία Β΄ Κατηγορίας, η τιμή του Συντελεστή Κατάταξης Γ είναι τριάντα πέντε βαθμοί και ισχύει αποκλειστικά και μόνο για την κατάταξή τους στην τρίτη τάξη.

31. Σε περιπτώσεις συγχώνευσης εργοληπτικών επιχειρήσεων, η οποία ολοκληρώθηκε μετά την 1.1.2001 και είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., ο Συντελεστής Κατάτα ξης Γ καθεμίας από αυτές λαμβάνεται ανάλογα με το συνολικό αριθμό τους ως εξής:
α. για τις δύο πρώτες, το άθροισμα των Συντελεστών Κατάταξης Γ της καθεμίας.
β. για την τρίτη, στο ανωτέρω άθροισμα προστίθεται το ογδόντα τοις εκατό (80%) του Συντελεστή Κατάταξης Γ αυτής.
γ. για κάθε επόμενη, μέχρι και την έβδομη, στο ανωτέρω άθροισμα προστίθεται το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της τέταρτης, το εξήντα τοις εκατό (60%) της πέμπτης, το σαράντα τοις εκατό (40%) της έκτης και το τριάντα τοις εκατό (30%) της έβδομης, των αντίστοιχων Συντελεστών Κατάταξης Γ που διαθέτουν.
δ. για τις πέραν της έβδομης δεν προστίθεται περαιτέρω Συντελεστής Κατάταξης Γ. Η σειρά των επιχειρήσεων για τον υπολογισμό του Συντελεστή Κατάταξης Γ καθορίζεται από την επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση επανάκρισης.

32. Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. η ενοποιημένη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης που προέκυψε από τη συγχώνευση και υποβάλλει αίτηση και οι οικονομικές καταστάσεις του έτους 2000 ή οι προσωρινές οικονομικές καταστάσεις που βεβαιώνονται από ορκωτό ελεγκτή και δημοσιεύονται πριν από την υποβολή της αίτησης, κάθε επιχείρησης που συγχωνεύεται. Υποβάλλονται επίσης και τα αντίστοιχα παραστατικά που απαιτούνται για τον προσδιορισμό του Κύκλου Εργασιών των χρήσεων 1998, 1999, 2000. Από τα στοιχεία των ανωτέρω επιχειρήσεων προκύπτει το άθροισμα των Τμημάτων Α και Β του Τύπου Κατάταξης, περιλαμβανομένων των σταθμίσεών τους (Α Χ 70% + Β Χ 30%), και εξάγεται ο Συντελεστής Κατάταξης Γ καθεμιάς.

33. Τα μεγέθη, σε περίπτωση εφαρμογής του Τύπου Κατάταξης, που χρησιμοποιούνται ως παρανομαστές στα κλάσματα α1, α2, α3 του Τμήματος Α του Τύπου Κατάταξης, ορίζονται για κάθε τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. της νέας διαβάθμισης, ως εξής:
α. για την τρίτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε εννιακόσια εκατομμύρια (900.000.000) δραχμές ή σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία (2.641.233) ΕΥΡΩ, τα Ίδια Κεφάλαια σε διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές ή σε επτακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ (733.678) ΕΥΡΩ και τα πάγια σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές ή σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε (146.735) ΕΥΡΩ.
β. για την τέταρτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε ένα δισεκατομμύριο οκτακόσια εκατομμύρια (1.800.000. 000) δραχμές ή σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα πέντε (5.282.465) ΕΥΡΩ, τα Ίδια Κεφάλαια σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές ή σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα ένα (1.467.351) ΕΥΡΩ και τα πάγια σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές ή σε διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα (293.470) ΕΥΡΩ.
γ. για την πέμπτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε πέντε δισεκατομμύρια (5.000.000.000) δραχμές ή σε δεκατέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια δεκατέσσερα (14.673.514) ΕΥΡΩ, τα Ίδια Κεφάλαια σε ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια εκατομμύρια (1.500.000.000) δραχμές ή σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες δύο χιλιάδες πενήντα τέσσερα (4.402.054) ΕΥΡΩ και τα πάγια σε τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές ή σε οχτακόσιες ογδόντα χιλιάδες τετρακόσια έντεκα (880.411) ΕΥΡΩ.
δ. για την έκτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε δέκα δισεκατομμύρια (10.000.000.000) δραχμές ή σε είκοσι εννέα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες είκοσι εννέα (29.347.029) ΕΥΡΩ, τα Ίδια Κεφάλαια σε τρία δισεκατομμύρια (3.000.000.000) δραχμές ή σε οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες τέσσερις χιλιάδες εκατόν εννέα (8.804.109) ΕΥΡΩ και τα πάγια σε εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) δραχμές ή σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες εξήντα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι δύο (1.760.822) ΕΥΡΩ.
ε. για την έβδομη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε εξήντα δισεκατομμύρια (60.000.000.000) δραχμές ή σε εκατόν εβδομήντα έξι εκατομμύρια ογδόντα δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα δύο (176.082.172) ΕΥΡΩ, τα Ίδια Κεφάλαια σε τριάντα δισεκατομμύρια (30.000.000.000) δραχμές ή ογδόντα οκτώ εκατομμύρια σαράντα μία χιλιάδες ογδόντα έξι (88.041.086) ΕΥΡΩ και τα πάγια σε έξι δισεκατομμύρια (6.000.000.000) δραχμές ή σε δέκα επτά εκατομμύρια εξακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσια δέκα επτά (17.608.217) ΕΥΡΩ.

34. Το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εφαρμογή του Τύπου Κατάταξης αποτελεί τη συνολική βαθμολογία της εργοληπτικής επιχείρησης Μ.Ε.ΕΠ.. Η απαιτούμενη ελάχιστη βαθμολογία για την κατάταξή της, στην αντίστοιχη τάξη Μ.Ε.ΕΠ., όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 35, είναι η εξής:
α. για την τρίτη τάξη 75 βαθμοί,
β. για την τέταρτη τάξη 120 βαθμοί,
γ. για την πέμπτη τάξη 170 βαθμοί,
δ. για την έκτη τάξη 250 βαθμοί,
ε. για την έβδομη τάξη 500 βαθμοί.

35. Αν η αίτηση επανάκρισης υποβάλλεται από εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ., δεν μπορεί να καταταγεί αυτοτελώς σε τάξη ανώτερη από την αντίστοιχη τάξη της νέας διαβάθμισης που της αναλογεί. Οι αντίστοιχες τάξεις ορίζονται ως εξής:
α. για εργοληπτική επιχείρηση που στελεχώνεται από τεχνικό εγγεγραμμένο στην Α΄ κατηγορία Μ.Ε.Κ., είναι η Α1,
β. για εργοληπτική επιχείρηση που στελεχώνεται από τεχνικό εγγεγραμμένο στην Β΄ κατηγορία Μ.Ε.Κ., είναι η Α2,
γ. για εργοληπτική επιχείρηση που στελεχώνεται από τεχνικό εγγεγραμμένο στην Γ΄ κατηγορία Μ.Ε.Κ., είναι η πρώτη,
δ. για εργοληπτική επιχείρηση που στελεχώνεται από τεχνικό εγγεγραμμένο στην Δ΄ κατηγορία Μ.Ε.Κ., είναι η δεύτερη.
ε. για εταιρείες εγγεγραμμένες στην Δ΄ τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. και τις ατομικές επιχειρήσεις ή προσωπικές εταιρείες Δ΄ τάξης που τηρούν Βιβλία και Στοιχεία Γ΄ Κατηγορίας και διαθέτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις στελέχωσης με τεχνικούς εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ. που ισχύουν για τις εταιρείες Δ΄ τάξης, είναι η τρίτη,
στ. για εταιρείες εγγεγραμμένες στην Ε΄ τάξη του Μ.Ε.ΕΠ., είναι η τέταρτη,
ζ. για εταιρείες εγγεγραμμένες στην ΣΤ΄ τάξη του Μ.Ε.ΕΠ., είναι η πέμπτη,
η. για εταιρείες εγγεγραμμένες στην Ζ΄ τάξη του Μ.Ε.ΕΠ., είναι η έκτη, θ. για εταιρείες εγγεγραμμένες στην Η΄ τάξη του Μ.Ε.ΕΠ., είναι η έβδομη. Όπου σε διατάξεις άλλων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων αναφέρεται κατάταξη επιχειρήσεων, με βάση τις παλαιές τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ., νοούνται οι νέες τάξεις που ορίζονται ανωτέρω, ως αντίστοιχες των παλαιών.

36. Εργοληπτική επιχείρηση που υποβάλει αίτηση και προέρχεται από συγχώνευση που έγινε με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και του κ.ν. 2190/1920, δεν επιτρέπεται να καταταγεί σε τάξη της νέας διαβάθμισης ανώτερη από την αντίστοιχη τάξη της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων με την ανώτερη αντίστοιχη τάξη, από αυτές που συγχωνεύθηκαν. Εξαιρούνται από την ανωτέρω διάταξη η σύσταση νέων εταιρειών για κατάταξη στις τάξεις Α2, πρώτη, δεύτερη και οι ανώνυμες εταιρείες που στελεχώνονται για κατάταξη στην τρίτη τάξη με ή χωρίς την εφαρμογή του Τύπου Κατάταξης, αν διαθέτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις κατάταξης για τις τάξεις αυτές, και στην περίπτωση εφαρμογής του Τύπου Κατάταξης, αν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία.

37. Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.ΕΠ. για κατάταξη στις τάξεις τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη, αυτές δεν πρέπει να απέχουν από την επιχείρηση με την ανώτερη αντίστοιχη τάξη, περισσότερο από δύο τάξεις. Όταν υποβάλλεται αίτηση από εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ., σε τάξη κατώτερη από την αντίστοιχή της, επιτρέπεται διαφορά δύο τάξεων από την αντίστοιχη της αιτούμενης τάξης.

38. Εργοληπτική επιχείρηση του Μ.Ε.ΕΠ. που δεν συγκεντρώνει την απαιτούμενη βαθμολογία κατάταξης για την αντίστοιχη τάξη, μπορεί να καταταγεί στην αμέσως κατώτερη τάξη από αυτή, με τη χρήση στον Τύπο Κατάταξης των μεγεθών των παρονομαστών του Τμήματος Α΄ (Κύκλος Εργασιών, Ίδια Κεφάλαια και Πάγια) της τάξης αυτής, πλην του Συντελεστή Κατάταξης Γ΄ που παραμένει αμετάβλητος, αν συγκεντρώνει την απαιτούμενη βαθμολογία κατάταξης. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρώνει την απαιτούμενη βαθμολογία κατάταξης, ούτε στην αμέσως κατώτερη τάξη από την αντίστοιχη, συνεχίζεται η ίδια διαδικασία μέχρι την κατάταξή της σε μια από τις λοιπές τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ., με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 39.

39. Εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Η΄ τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. μπορούν να καταταχθούν στην πέμπτη τάξη, χωρίς εφαρμογή του Τύπου Κατάταξης. Εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Ζ΄ τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. μπορούν να καταταχθούν στην τέταρτη τάξη, χωρίς εφαρμογή του Τύπου Κατάταξης. Εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στις τάξεις ΣΤ΄ και Ε΄ του Μ.Ε.ΕΠ. μπορούν να καταταχθούν στην τρίτη τάξη, χωρίς εφαρμογή του Τύπου Κατάταξης. Οι εταιρείες Δ΄ τάξης και οι ατομικές επιχειρήσεις ή προσωπικές εταιρείες Δ΄ τάξης που τηρούν Βιβλία και Στοιχεία Γ΄ Κατηγορίας και διαθέτουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις στελέχωσης με τεχνικούς εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ. που ισχύουν για εταιρείες Δ΄ τάξης, κατατάσσονται στην τρίτη τάξη, αν με την εφαρμογή του Τύπου Κατάταξης συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία, διαφορετικά κατατάσσονται στην δεύτερη τάξη. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται η τήρηση των ελάχιστων προϋποθέσεων κατάταξης εκτός των δεικτών βιωσιμότητας. Οι κατατασσόμενες επιχειρήσεις αυτής της παραγράφου υποχρεούνται, μέχρι την επόμενη τακτική αναθεώρηση, να υποβάλουν στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. όλα τα στοιχεία που θα ζητηθούν και θα αποδεικνύουν την πλήρωση των δεικτών βιωσιμότητας, όπως προσδιορίζονται στο νόμο αυτόν, άλλως υποβιβάζονται κατά μια τάξη.

40. Τα όρια προϋπολογισμών έργων, τα οποία επιτρέπεται να αναλάβουν εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., ορίζονται ως εξής:
α. το όριο προϋπολογισμού έργου στην Α1 τάξη είναι είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές ή πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα τέσσερα (58.694) ΕΥΡΩ.
β. το όριο προϋπολογισμού έργου στην Α2 τάξη είναι ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές ή διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα έξι (234.776) ΕΥΡΩ.
γ. το όριο προϋπολογισμού έργου στην πρώτη τάξη είναι διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές ή πεντακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες εννιακόσια σαράντα (586.940) ΕΥΡΩ.
δ. το ανώτατο όριο προϋπολογισμού έργου στη δεύτερη τάξη είναι τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) δραχμές ή ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ένα (1.173.881) ΕΥΡΩ και το κατώτατο όριο πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές ή εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε (146.735) ΕΥΡΩ.
ε. το ανώτατο όριο προϋπολογισμού έργου στην τρίτη τάξη είναι ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές, ή δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια τρία (2.934.703) ΕΥΡΩ και το κατώτατο όριο εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές ή τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες διακόσια πέντε (440.205) ΕΥΡΩ.
στ. το ανώτατο όριο προϋπολογισμού έργου στην τέταρτη τάξη είναι δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) δραχμές ή πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια έξι (5.869.406) ΕΥΡΩ και το κατώτατο όριο τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) δραχμές ή ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ένα (1.173.881) ΕΥΡΩ.
ζ. το ανώτατο όριο προϋπολογισμού έργου στην πέμπτη τάξη είναι έξι δισεκατομμύρια (6.000.000.000) δραχμές ή δεκαεπτά εκατομμύρια εξακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσια δεκαεπτά (17.608.217) ΕΥΡΩ και το κατώτατο όριο ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές ή δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια τρία (2.934.703) ΕΥΡΩ.
η. το ανώτατο όριο προϋπολογισμού έργου στην έκτη τάξη είναι δώδεκα δισεκατομμύρια (12.000.000.000) δραχμές ή τριάντα πέντε εκατομμύρια διακόσιες δεκα-έξι χιλιάδες τετρακόσια τριάντα τέσσερα (35.216.434) ΕΥΡΩ και το κατώτατο όριο τρία δισεκατομμύρια (3.000.000.000) δραχμές ή οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες τέσσερις χιλιάδες εκατόν εννέα (8.804.109) ΕΥΡΩ. θ. το κατώτατο όριο προϋπολογισμού έργου στην έβδομη τάξη είναι δέκα δισεκατομμύρια (10.000.000.000) δραχμές ή είκοσι έξι εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα τρία (26.973.353) ΕΥΡΩ. Για την έβδομη τάξη δεν τίθεται ανώτατο όριο για συμμετοχή σε διαγωνισμούς.

41. Τα κατώτατα όρια προϋπολογισμών έργων που επιτρέπεται να αναλάβουν επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. για έργα που εκτελούνται στο νομό που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, καθώς και σε ένα δεύτερο νο μό, που δηλώνεται στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. και αναφέρεται στη βεβαίωση εγγραφής, ορίζονται για τις τάξεις που ισχύουν κατώτατα όρια, εκτός από την έβδομη τάξη, στο πενήντα τοις εκατό (50%) του κατώτατου ορίου προϋπολογισμού της τάξης τους. Η δήλωση αυτή γίνεται μέχρι την υποβολή της αίτησης επανάκρισης και ισχύει μέχρι την πρώτη, μετά την επανάκριση, αναθεώρηση της εγγραφής, χωρίς τη δυνατότητα ενδιάμεσης αλλαγής.

42. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην ίδια τάξη και κατηγορία έργου του Μ.Ε.ΕΠ. μέχρι και την πέμπτη τάξη, επιτρέπεται να αναλάβουν έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το ανώτατο όριο της τάξης τους μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της διαφοράς μεταξύ του ανώτατου ορίου της τάξης τους και του ανώτατου ορίου της επόμενης τάξης, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο από τις επιχειρήσεις αυτές συμμετέχουν στην κατανομή της κατασκευής του έργου ή στα κέρδη και τις ζημίες της κοινοπραξίας, με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) η καθεμιά. Όταν κοινοπρακτούν επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στην έκτη τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για την ίδια κατηγορία έργου, επιτρέπεται να αναλάβουν έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το ανώτατο όριο της τάξης τους ως εξής:
α. Αν κοινοπρακτούν δύο εργοληπτικές επιχειρήσεις, επιτρέπεται να αναλάβουν έργα μέχρι το ποσό των δεκαέξι δισεκατομμυρίων (16.000.000.000) δραχμών ή των σαράντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε (46.955.245) ΕΥΡΩ, και
β. Αν κοινοπρακτούν περισσότερες των δύο επιτρέπεται να αναλάβουν έργα μέχρι του ποσού των είκοσι δισεκατομμυρίων (20.000.000.000) δραχμών ή των πενήντα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πενήντα επτά (58.694.057) ΕΥΡΩ, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο από τις επιχειρήσεις αυτές συμμετέχουν στην κατανομή της κατασκευής του έργου ή στα κέρδη και τις ζημίες της κοινοπραξίας, με ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) η καθεμία.

43. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να επανακαθορίζονται τα όρια προϋπολογισμού των έργων που επιτρέπεται να αναλάβει η επιχείρηση ανάλογα με την τάξη που ανήκει, με δυνατότητα διαχωρισμού κατά κατηγορίες, γενικά ή κατά περιοχή της χώρας, σχετιζόμενη με την έδρα ή την επαγγελματική εγκατάσταση της επιχείρησης, αν διαπιστωθεί υψηλός βαθμός συγκέντρωσης κύκλου εργασιών σε ορισμένες τάξεις, αν σωρευτεί μεγάλος αριθμός εργοληπτικών επιχειρήσεων σε ορισμένες τάξεις, αν διαπιστωθούν προβλήματα στις δημοπρασίες λόγω μειωμένης ή υπερβολικά μεγάλης συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων. Με όμοια απόφαση μπορεί να επανακαθορίζονται τα όρια των προϋπολογισμών έργων των κοινοπραξιών για τους πιο πάνω λόγους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

44. Για τη συμμετοχή εργοληπτικής επιχείρησης οποιασδήποτε τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. σε δημοπρασία δημόσιου έργου, του οποίου η προϋπολογιζόμενη αξία δεν υπερβαίνει το εκάστοτε οριζόμενο όριο που ορίζεται στο π.δ. 334/2000 (ΦΕΚ 279 Α΄), όπως ισχύει στις συμβάσεις δημοσίων έργων, απαιτείται η προσκόμιση αποκλειστικά και μόνο του πρωτοτύπου της βεβαίωσης εγγραφής της στο Μ.Ε.ΕΠ.. Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς στις ανωτέρω δημοπρασίες γίνεται, για ατομική επιχείρηση από το υπόχρεο για αυτήν φυσικό πρόσωπο, για ομόρρυθμη εταιρεία από το νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο εταίρο της, για ανώνυμη εταιρεία από εξουσιοδοτημένο μέλος του διοικητικού της συμβουλίου και για κοινοπραξία από τον ορισμένο εκπρόσωπο των κοινοπρακτούντων. Μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος σε δημοπρασίες δημοσίων έργων, των οποίων οι προϋπολογιζόμενες αξίες δεν υπερβαίνουν το εκάστοτε οριζόμενο όριο που ορίζεται στο π.δ. 334/2000 όπως ισχύει στις συμβάσεις δημοσίων έργων, υποχρεούνται να προσκομίζουν στην υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής τους προκειμένου αυτή να σημανθεί και να κυρωθεί από αυτήν ως η μόνη πρωτότυπη βεβαίωση που μπορεί να γίνει αποδεκτή για τη συμμετοχή τους στις ανωτέρω δημοπρασίες δημοσίων έργων. Η πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών επιστρέφεται στην επιχείρηση.

45. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση Μ.Ε.ΕΠ. προκειμένου να αναλάβει την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου δημοσίου έργου, ως ανάδοχος ή ως μέλος αναδόχου κοινοπραξίας ή ως μέλος κατασκευαστικής κοινοπραξίας ή ως αναγνωρισμένος υπεργολάβος, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, πρέπει να μην έχει μέσα σε ολόκληρη τη χώρα, πριν τη συμμετοχή της σε διαγωνισμό, ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών δημοσίων έργων του δημόσιου τομέα, ανώτερο από τα πιο κάτω όρια:
-για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις μέχρι και την έκτη τάξη, από το τριπλάσιο του ανώτατου ορίου της τάξης τους,
-για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της έβδομης τάξης, από το τετραπλάσιο του μεγέθους "κύκλος εργασιών", όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 33 του άρθρου αυτού και χρησιμοποιείται σαν παρανομαστής του κλάσματος α1 του Τμήματος Α του Τύπου Κατάταξης ή από το τετραπλάσιο του μέσου όρου του μεγέθους "κύκλος εργασιών", όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 29 περίπτωση α΄ του άρθρου αυτού, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο. Για την εξεύρεση του μέσου όρου ο κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 29 του άρθρου αυτού, διαιρείται διά του τρία (3). Κάθε χρόνο οι εταιρείες υποβάλλουν στην υπηρεσία Μ.Ε.ΕΠ. τα στοιχεία του κύκλου εργασιών του τελευταίου χρόνου προκειμένου να επικαιροποιείται ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κάθε φορά τριετίας και να προκύπτει ο μέσος όρος αυτής σύμφωνα με τα ανωτέρω, ώστε να διαμορφώνεται κάθε χρόνο και το όριο ανεκτελέστου. Ως έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου νοούνται τα έργα που ανατίθενται από τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), ανεξαρτήτως αν οι φορείς αυτοί εξαιρέθηκαν του πεδίου εφαρμογής της διάταξης αυτής. Στο όριο του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών δεν υπολογίζονται τα έργα που κατασκευάζονται με μερική ή και ολική αυτοχρηματοδότηση. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μέχρι την κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων των τάξεων Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, και Η΄ της παλαιάς διαβάθμισης του Μ.Ε.ΕΠ. στις τάξεις της νέας διαβάθμισης, το ανεκτέλεστο όριο για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων αυτών σε δημοπρασίες δημοσίων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό κύκλο εργασιών των χρήσεων 1998, 1999, 2000 κάθε εργοληπτικής επιχείρησης ή το τριπλάσιο του ανώτατου ορίου συμμετοχής κάθε εργοληπτικής επιχείρησης των άνω τάξεων σε δημοπρασίες δημοσίων έργων, με βάση την καθαρή τους θέση ή εφόσον υποβάλουν δήλωση έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών που είχαν για τις χρήσεις 1998, 1999, 2000."[66]

Άρθρο 17

Μητρώο εμπειρίας κατασκευαστών (ΜΕΚ)

1. Η εγγραφή στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) γίνεται με αίτηση των ενδιαφερόμενων τεχνικών διπλωματούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών που ασχολούνται με την παραγωγή έργων σε οποιοδήποτε στάδιό της (μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη). Με την εγγραφή γίνεται και κατάταξη σε μία απ'τις βαθμίδες εμπειρίας που προβλέπει η παρ.9 του άρθρου αυτού και για καθεμιά απ'τις κατηγορίες έργων όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 16 ή και υποκατηγορίες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων 'Έργων.

2. Με τις ενδείξεις του ΜΕΚ παρακολουθείται η εξέλιξη της εμπειρίας των εγγεγραμμένων,ώστε να μπορεί να γίνεται η αναθεώρηση της κατάταξης σε κατηγορίες έργων και βαθμίδες.

3. Η εγγραφή,κατάταξη και αναθεώρηση στηρίζεται σε όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από την υπηρεσία και ιδίως στα Πιστοποιητικά ΜΕΚ της επόμενης παραγράφου.

4. Για κάθε δημόσιο έργο η υπηρεσία συντάσσει υποχρεωτικά πιστοποιητικό ΜΕΚ. Το Πιστοποιητικό συντάσσεται οπωσδήποτε με την παραλαβή του έργου και κατά τακτά χρονικά διαστήματα ή σε έκτακτες περιπτώσεις όπως ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων 'Έργων. Τα πιστοποιητικά ΜΕΚ περιλαμβάνουν κάθε πληροφορία που σχετίζεται με πρόσωπα εγγεγραμμένα στο ΜΕΚ ή που έχουν τα τυπικά προσόντα για να εγγραφούν σ'αυτό και που ασχολήθηκαν με το έργο από της πλευράς του αναδόχου ή των σχετιζόμενων μ'αυτόν επιχειρήσεων, όπως επίσης και τις σχετικές αξιολογήσεις. Τα πιστοποιητικά ΜΕΚ διαβιβάζονται απΈυθείας στην αρμόδια για την τήρηση του ΜΕΚ υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων 'Έργων ορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά τα πιστοποιητικά, ποίοι τα εκδίδουν και τα επιβεβαιώνουν, τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία υποβάλλονται, τα θέματα που σχετίζονται με τη λήψη απ'την υπηρεσία άλλων στοιχείων και κάθε συμπληρωματική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα ανάλογα θέματα για τη λήψη πιστοποιητικών ή οίκοθεν πληροφοριών για ιδιωτικά έργα, για έργα που εκτελούνται στην αλλοδαπή ή για άλλες ανάλογες περιπτώσεις.

5. Οι ενδείξεις πιστοποιητικών για τα πρόσωπα που έχουν τα τυπικά προσόντα για την εγγραφή στο ΜΕΚ, αλλά δεν είναι ακόμα εγγεγραμμένα σ'αυτό, ταξινομούνται για να χρησιμοποιηθούν για την κατάταξή τους, αν τα πρόσωπα αυτά ζητήσουν την εγγραφή τους.

6. Η εγγραφή, κατάταξη και εξέλιξη στις βαθμίδες του ΜΕΚ γίνεται από την επιτροπή ΜΕΚ. Η Επιτροπή αυτή εισηγείται επίσης κάθε μέτρο που σχετίζεται με τον τρόπο τήρησης του ΜΕΚ για την καλύτερη εκπλήρωση του σκοπού του, τον τρόπο που καταρτίζονται και αξιολογούνται τα πιστοποιητικά και γενικά παρακολουθεί την όλη τήρηση του ΜΕΚ και υποβάλλει στον Υπουργό Δημοσίων Έργων σχετικές εκθέσεις. Κάθε λεπτομέρεια που σχετίζεται με τις εκθέσεις αυτές μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων. Η σύνθεση της Επιτροπής του ΜΕΚ ορίζεται με π.δ/γμα και στη σύνθεση αυτή περιλαμβάνονται εκτός από τα όργανα δημόσιων υπηρεσιών και εκπρόσωποι του ΤΕΕ,επαγγελματικών ενώσεων των Τεχνικών που δεν είναι μέλη του ΤΕΕ και επαγγελματικών εργοληπτικών ενώσεων.

7. Η εγγραφή στο ΜΕΚ των διπλωματούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων γίνεται μετά τριετία από την άσκηση του επαγγέλματος με βάση την ειδικότητα του διπλώματος και το χρόνο απασχόλησης σε έργα όπως ειδικότερα ορίζεται με π.δ/γμα.

8. Η εγγραφή στο ΜΕΚ των πτυχιούχων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών γίνεται μετά από πενταετία από την άσκηση του επαγγέλματος με βάση την εμπειρία τους σε έργα και σε κατηγορίες έργων αντίστοιχες με τις ειδικότητες των σπουδών τους, όπως ορίζεται με π.δ/γμα.

9. Ο αριθμός των βαθμίδων εμπειρίας σε κάθε ειδικότητα ορίζεται σε τέσσερις. Οι διπλωματούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατατάσσονται στην πρώτη βαθμίδα εμπειρίας μετά τριετία από την άσκηση του επαγγέλματος. Μπορεί να γίνει κατάταξη απευθείας στη δεύτερη βαθμίδα αν έχει συμπληρωθεί πενταετία από την άσκηση του επαγγέλματος και εφόσον αποδεικνύεται σχετική εμπειρία τους. Οι πτυχιούχοι των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των πρώην ανώτερων τεχνικών σχολών κατατάσσονται πάντοτε στην πρώτη βαθμίδα μετά πενταετία από την άσκηση του επαγγέλματος με βάση την εμπειρία. Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων 'Έργων ρυθμίζεται ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται κατά κατηγορία έργων, ειδικότητα και τίτλο σπουδών για την εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εγγραφή, κατάταξη και εξέλιξη σε βαθμίδες του ΜΕΚ.

10. Η απόδειξη εμπειρίας πριν από τη λειτουργία του ΜΕΚ γίνεται σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις για τα πιστοποιητικά των εργοληπτών δημόσιων έργων.

11. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος τα φυσικά πρόσωπα εργολήπτες δημόσιων έργων Α'έως Δ'τάξεων κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες του ΜΕΚ.

12. Οι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΚ, τεχνικοί και άλλες ειδικότητες διαγράφονται αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού δεύτερου έτους της ηλικίας τους. Για τη διαγραφή αυτή εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου. Για τους εγγεγραμμένους στα νομαρχιακά μητρώα η αυτοδίκαιη διαγραφή γίνεται με τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους. Για τη διαγραφή από τα νομαρχιακά μητρώα εκδίδεται κατά νομαρχία σχετική διαπιστωτική πράξη επίσης μέσα στο μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου.[67][68]

"13. Τεχνικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι με άλλες ειδικότητες, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε προσδιορίζεται και στον οποίο περιλαμβάνονται και αυτοί των κοινωφελών οργανισμών, τραπεζών του δημόσιου τομέα, ΔΕΗ, ΟΤΕ και γενικά επιχειρήσεων που ελέγχονται από το Δημόσιο, δεν επιτρέπεται να στελεχώνουν επί μία διετία εργοληπτικές επιχειρήσεις και να έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μίσθωσης έργου με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις Μ.Ε.ΕΠ., μέσα στο πρώτο έτος από τη συνταξιοδότησή τους. Επίσης για μία διετία δεν εγγράφονται οι ανωτέρω συνταξιούχοι στο μητρώο μελετητών ούτε χορηγείται πτυχίο μελετητή και ισχύουν γενικά οι περιορισμοί του προηγούμενου εδαφίου. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή για τους συνταξιούχους που στελεχώνουν ή έχουν οποιαδήποτε σχέση με εργοληπτικές επιχειρήσεις μετά τρίμηνο χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων, καθ' οιονδήποτε τρόπο διαπιστούμενη, επιφέρει την αυτοδίκαιη διαγραφή της επιχείρησης από το Μ.Ε.ΕΠ. και του τεχνικού από το Μ.Ε.Κ.. Για τη διαγραφή αυτή εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Έργων. Στα νομαρχιακά μητρώα απαγορεύεται η εγγραφή οποιουδήποτε συνταξιούχου."[69]

"14. Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να ιδρυθεί οργανισμός με μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, στον οποίο μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των άρθρων 15,16 και 17 του Ν. 1418/84, που αναφέρονται σε θέματα εγγραφής και αναθεώρησης εγγραφής, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την εγγραφή και αναθεώρηση εγγραφής στις τάξεις Ζ' και Η' του Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), που εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Έργων. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ορίζονται οι αρμοδιότητες της εποπτείας, τα της διοικήσεως του άνω οργανισμού, η στελέχωσή του, ο τρόπος λειτουργίας των επιτροπών κατάταξης και αναβάθμισης των πτυχίων στα μητρώα Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ., οι πόροι αυτού, που προέρχονται από τέλη και εισφορές των εργοληπτικών επιχειρήσεων του Μ.Ε.ΕΠ. και των τεχνικών του Μ.Ε.Κ. και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να ορίζεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της στελέχωσης των υπηρεσιών του άνω οργανισμού είναι δυνατή η απόσπαση προσωρινά στον οργανισμό του αναγκαίου αριθμού υπαλλήλων εκ των υπηρετούντων στις υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, που είναι αρμόδιες για την τήρηση των μητρώων Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ. Οι δαπάνες λειτουργίας του ανωτέρω νομικού προσώπου θα βαρύνουν τους πόρους του".[70] "Μέχρι την ίδρυση του ανωτέρω νομικού προσώπου μπορεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Έργων να επιβάλλεται εισφορά στους ενδιαφερομένους για κάθε εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση εγγραφής στα Μητρώα ΜΕΚ και ΜΕΕΠ και στο Μητρώο Μελετητών και να καθορίζεται το ύψος της εισφοράς ανάλογα με την τάξη, την κατηγορία και τη βαθμίδα στην οποία εγγράφεται ή κατατάσσεται ο αιτών. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα του ειδικού έντοκου λογ/σμού στον οποίο κατατίθεται η εισφορά, η ανάληψη, διάθεση και διαχείριση του λογαριασμού αυτού, καθώς και η κάλυψη από το λογ/σμό αυτόν των δαπανών που αφορούν στην μηχανογράφηση, στην υλικοτεχνική υποδομή της Δ/νσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων 'Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Έργων και στον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης των μελών των επιτροπών τήρησης των Μητρώων και του προσωπικού της πιο πάνω Δ/νσης, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική και ειδική διάταξη. Με το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα ρυθμίζεται και το θέμα μεταφοράς του ειδικού έντοκου λογ/σμού στο ιδρυθησόμενο νομικό πρόσωπο."[71]. "Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί από τον ειδικό λογαριασμό της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων να καλύπτονται και οι δαπάνες που αφορούν την αμοιβή ειδικών συμβούλων οποιασδήποτε ειδικότητας (τεχνικού, οικονομικού, νομικού, οργάνωσης κ.λπ.) και του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών, που ιδρύθηκε με το άρθρου 6 του ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25 Α΄) για την υποβοήθηση του έργου της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων, τις αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση, για τη λειτουργία ομάδας εργασίας, για εκτός έδρας αποζημίωση, κατ' εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης"[72]


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 18

Έκδοση διαταγμάτων

1. Όπου στις διατάξεις του νόμου αυτού προβλέπεται η έκδοση π.δ/των, αυτά εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων 'Έργων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική διάταξη.

2. Με π.δ/γμα ρυθμίζεται επίσης κάθε θέμα που αναφέρεται στην κατάρτιση και εκτέλεση των συμβάσεων κατασκευής του δημόσιων έργων, τα ποσοστά γενικών εξόδων και οφέλους που εφαρμόζονται κατά περίπτωση, στη διακοπή των έργων και διάλυση των συμβάσεων, στα θέματα των διαφόρων προθεσμιών, της απολογιστικής εκτέλεσης των εργασιών, της οποίας η προμήθεια των υλικών για τα έργα του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. γίνεται απευθείας απ'το φορέα κατασκευής του έργου χωρίς ν'απαιτείται γι'αυτό έγκριση ή εξουσιοδότηση των υπηρεσιών των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου και για τα έργα άλλων φορέων, με βάση τις ειδικές διατάξεις των φορέων αυτών, της διαμονής του αναδόχου και της εκπροσώπησης αυτού, των υποχρεώσεων των κοινοπρακτούντων αναδόχων, της καταμέτρησης των εργασιών και των υπόχρεων για την καταμέτρηση, της πιστοποίησης και πληρωμής των εργασιών και της αναθεώρησής τους, της επιβολής και κατάπτωσης των ποινικών ρητρών, της τήρησης του ημερολογίου του έργου, των υποχρεώσεων και ενεργειών των οργάνων της υπηρεσίας, του διακανονισμού της σύμβασης σε περίπτωση θανάτου ή πτώχευσης, των μέτρων, που λαμβάνονται σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών του προσωπικού του αναδόχου, των συνεπειών παραμέλησης από τον ανάδοχο της συντήρησης των έργων, της διενέργειας της παραλαβής, των συνεπειών της μη εμπρόθεσμης διενέργειας της παραλαβής, της χρήσης του έργου πριν από την παραλαβή, των ορίων, του τρόπου και του τύπου παροχής των εγγυήσεων της αντικατάστασης των παρακρατήσεων με εγγυητικές επιστολές, της απόδοσης ή κατάπτωσης των εγγυήσεων και εγγυητικών επιστολών των διαδικασιών επιβολής των διοικητικών ποινών κατά της εργοληπτικής επιχείρησης και παραπομπής των στελεχών στις νόμιμες πειθαρχικές διαδικασίες σε περιπτώσεις παραβάσεων και γενικά κάθε λεπτομέρεια και συμπληρωματική διάταξη για την εφαρμογή του νόμου αυτού.

3. Τα π.δ/τα που εκδίδονται σε εκτέλεση των διατάξεων του νόμου αυτού μπορεί να ρυθμίζουν και τις κατά το χρόνο της έκδοσής τους καταρτισμένες συμβάσεις κατασκευής δημόσιων έργων, εκτός απ'τα θέματα που αναφέρονται στην οικονομική δομή των συμβάσεων αυτών. Τα πιο πάνω π.δ/τα μπορεί επίσης να ορίζουν ποίες απ'τις διατάξεις τους εφαρμόζονται μόνο αν με τις εργολαβικές συμβάσεις δεν ρυθμίζεται διαφορετικά το αντίστοιχο θέμα.

4. Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων 'Έργων εγκρίνονται κατά κατηγορίες έργων ή και γενικά για όλα τα έργα αναλύσεις τιμών και γενικά πρότυπα συμβατικά τεύχη. Με την απόφαση αυτή ορίζεται και αν τα στοιχεία αυτά θα είναι υποχρεωτικά για κάθε σύμβαση ή θα ισχύουν αν η σύμβαση δεν ρυθμίζει το αντίστοιχο θέμα κατά διάφορο τρόπο ή αν η σύμβαση θα μπορεί μόνο να επιβάλλει περισσότερες απαιτήσεις από αυτές που περιλαμβάνουν τα στοιχεία αυτά και γενικά να καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής των στοιχείων αυτών, ο χαρακτήρας του υποχρεωτικού, γενικά ή κατά περίπτωση, και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 19

Ειδικές ρυθμίσεις, έργα άλλων φορέων

1. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο αυτόν και τα π.δ/τα που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του ασκούνται από τα αρμόδια όργανα ή συμβούλια του φορέα κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις του κάθε φορέα.

2. Με το π.δ/γμα του άρθρ.18 παρ.2 μπορεί να προσδιοριστούν ειδικότερα τα όργανα αυτά για τα έργα που εκτελούνται από τις υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημοσίων 'Έργων, όπως επίσης να καθορίζονται οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών αυτών στα έργα που εκτελούνται από τους φορείς του δημόσιου τομέα που δεν διαθέτουν δική τους τεχνική υπηρεσία.

3. Στα έργα που εκτελούνται από άλλους φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, μπορεί μα π.δ/τα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργείου Δημοσίων 'Έργων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, να γίνεται ο ειδικότερος προσδιορισμός των οργάνων και συμβουλίων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για τα έργα των φορέων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και των π.δ/των που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του και να γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές ή διαφοροποιήσεις των σχετικών διαδικασιών του νόμου αυτού και όλων των θεμάτων που ρυθμίζονται με π.δ/τα που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων φορέων και έργων. Με τα π.δ/τα αυτά μπορεί να ενοποιούνται ή να συντέμνονται και οι διαδικασίες που αναφέρονται στη διοικητική και δικαστική επίλυση των διαφορών ή να καταργούνται βαθμοί των διαδικασιών αυτών. Με τα π.δ/τα μπορεί επίσης να μεταβιβάζονται και οι αρμοδιότητες του Υπουργού Δημοσίων 'Έργων στις αιτήσεις θεραπείας, εγκρίσεις διεξαγωγής διεθνών διαγωνισμών και στην έγκριση παρεκκλίσεων για τη μελέτη και κατασκευή έργων, όπως επίσης να καθορίζονται οι περιπτώσεις ειδικών έργων ή κατηγορίες έργων για τα οποία τα πρότυπα τεύχη που προβλέπονται στην παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημοσίων 'Έργων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

4. Σε κάθε περίπτωση η εποπτεία στους άλλους φορείς για την τήρηση των διαδικασιών και γενικά για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού και των π.δ/των που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του ασκείται από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων,όπως ειδικότερα ορίζεται με π.δ/γμα.

5. [73]

Άρθρο 20

Λαϊκή συμμετοχή στα αναπτυξιακά έργα

1. Για τη Λαϊκή συμμετοχή και την αξιοποίηση της λαϊκής αποταμίευσης στην εκτέλεση δημόσιων έργων, μέσα στα πλαίσια αναπτυξιακών προγραμμάτων περιοχών της χώρας επιτρέπεται:

α. η εκτέλεση δημόσιων έργων από εταιρείες ευρείας λαϊκής βάσης ή συνεταιρισμούς ή επιχειρήσεις των ΟΤΑ και η συμμετοχή του Δημοσίου στη δαπάνη του έργου με επιχορήγηση ή δάνειο ή παραχώρηση στην εταιρεία ή το συνεταιρισμό ή την επιχείρηση για ορισμένο χρόνο της αποκλειστικής εκμετάλλευσης του έργου ή άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με το έργο ή το εξυπηρετούν ή εξυπηρετούνται απ'αυτό. Η επιχορήγηση, το δάνειο και η παραχώρηση μπορεί να γίνεται και σε συνδυασμό μεταξύ τους,
β. η εκτέλεση δημόσιων έργων από εταιρείες μικτής οικονομίας στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει το Δημόσιο ή άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα κατά ποσοστό συνολικά ανώτερο του 50%. Στις εταιρείες αυτές μπορεί επίσης να γίνεται επιχορήγηση, δανεισμός ή παραχώρηση της εκμετάλλευσης όπως στην προηγούμενη περίπτ. α'.

2. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Δημοσίων 'Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι που πρέπει να πληρούν σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση οι εταιρείες ή συνεταιρισμοί ή επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου. Οι όροι αυτοί αναφέρονται ιδίως στη νομική μορφή της εταιρείας, στο ποσοστό και τον τρόπο συμμετοχής της λαϊκής αποταμίευσης στην εταιρεία ή το συνεταιρισμό ή την επιχείρηση, την τυχόν συμμετοχή στις εταιρείες ευρείας λαϊκής βάσης ή συνεταιρισμούς δήμου ή κοινότητας ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα ή επιχειρήσεων ΟΤΑ, όταν από τις διατάξεις που διέπουν τον φορέα επιτρέπεται η συμμετοχή αυτή και τη συμμετοχή στο κεφάλαιο και εκπροσώπηση του Δημοσίου ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα στις επιχειρήσεις μικτής οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση, για τη σύσταση τηρούνται οι λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας,που διέπει την αντίστοιχη νομική μορφή. Σε περίπτωση που στις πιο πάνω εταιρείες ή συνεταιρισμούς ή επιχειρήσεις συμμετέχει Ο.Τ.Α., συμπράττει και ο Υπουργός Εσωτερικών στην έκδοση της παραπάνω απόφασης.

3. Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι εταιρείες ή οι συνεταιρισμοί ή οι επιχειρήσεις για την εκτέλεση έργων, το μέγεθος, η έκταση και το πρόγραμμα των έργων αυτών, η συμμετοχή του Δημοσίου στην δαπάνη των έργων, το μέρος που θα είναι δωρεάν επιχορήγηση ή δάνειο και οι όροι χορήγησης και επιστροφής του δανείου, οι όροι ανάληψης από την εταιρεία ή συνεταιρισμό ή επιχείρηση τυχόν εκμετάλλευσης των έργων ή άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος και γενικά κάθε θέμα που αναφέρεται στην εκπλήρωση του συγκεκριμένου κάθε φορά σκοπού ρυθμίζεται με σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου και της εταιρείας ή του συνεταιρισμού ή της επιχείρησης, που καταρτίζεται με βάση σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, ύστερα από διαπραγματεύσεις. Οι βασικοί όροι της σύμβασης εγκρίνονται προηγουμένως με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Δημοσίων 'Έργων και του τυχόν κατά περίπτωση αρμόδιου για το έργο Υπουργού. Το Δημόσιο για την υπογραφή της σύμβασης αυτής εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Υπουργό Δημοσίων 'Έργων ή το όργανο που εξουσιοδοτείται απ'αυτόν. Περίληψη της σύμβασης με μνεία των βασικών της όρων δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων, την τυχόν επιδότηση των επιτοκίων, τη συμμετοχή του Δημοσίου στο κεφάλαιο εταιρειών μικτής οικονομίας και κάθε άλλη συναφή δαπάνη του Δημοσίου, εγγράφεται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό των δημόσιων επενδύσεων. Τα δάνεια χορηγούνται μέσω πιστοδοτικών οργανισμών, όπως ειδικότερα ρυθμίζεται με την απόφαση που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος για την έγκριση των βασικών όρων της σύμβασης.

5. Για τις λοιπές επενδύσεις, της εταιρείας ή του συνεταιρισμού ή της επιχείρησης, εκτός των έργων για τα οποία ισχύει το άρθρο αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1262/82 (ΦΕΚ 70 Α'), όπως εκάστοτε ισχύουν,εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

6. Ο Υπουργός Δημοσίων 'Έργων μπορεί να εγκρίνει την εκτέλεση δημόσιου έργου ή τμήματός του από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με δαπάνη του και χωρίς καμία επιβάρυνση του δημοσίου, ορίζοντας τους όρους με τους οποίους θα εκτελεσθεί το έργο και θα γίνει η επίβλεψη και παραλαβή από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για έργα αρμοδιότητας άλλων φορέων η έγκριση γίνεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα.

Άρθρο 21

Προδιαγραφές και κανονισμοί έργων

1. Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων 'Έργων εγκρίνονται προδιαγραφές και κανονισμοί που αναφέρονται στον τρόπο κατασκευής των έργων και στην ποιότητα, στον τρόπο σύνθεσης και επεξεργασίας, στη χρήση και στον έλεγχο των υλικών κατασκευής των έργων. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ορίζεται αν οι θεσπιζόμενες προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές σε κάθε περίπτωση ή ισχύουν προαιρετικά ή ισχύουν ως ελάχιστα όρια.

2. Για την τήρηση και εφαρμογή των προδιαγραφών και κανονισμών της προηγούμενης παραγράφου τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Δημοσίων 'Έργων επιτρέπεται να διενεργούν ελέγχους στον τρόπο παραγωγής των υλικών ή κατασκευής του έργου και στα μέσα μεταφοράς των υλικών. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, τα όργανα αυτά συντάσσουν σχετική έκθεση και, αν διαπιστωθεί ακαταλληλότητα των υλικών, προβαίνουν στην κατάσχεση αυτών σε οποιονδήποτε και αν ανήκουν. Για τις παραβάσεις του άρθρου αυτού οι τεχνικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Δημοσίων Έργων θεωρούνται ανακριτικοί υπάλληλοι και υπάγονται ως προς τα σχετικά με την αρμοδιότητα αυτή καθήκοντά τους στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

3. Η παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού και των κανονιστικών αποφάσεων, που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του, διώκεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. "Επιπλέον, κατά των παραβατών επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Έργων διοικητική ποινή προστίμου μέχρι είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές, όπως ειδικότερα ορίζεται με π.δ/γμα και το ποσό αυτό, αυξάνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η ανακοπή κατά της πράξης επιβολής του προστίμου ασκείται ενώπιον του τριμελούς διοικητικού εφετείου, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό"[74] Το πρόστιμο της παραγράφου αυτής εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Από το έσοδο αυτό αποδίδεται στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) ποσοστό που καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Δημοσίων 'Έργων και Οικονομικών. Με την απόφαση αυτή, καθορίζεται ο τρόπος απόδοσης των σχετικών ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται γενικά σε όλα τα έργα, δημόσια και ιδιωτικά. Ως προς τα θέματα που καλύπτονται από τις διατάξεις αυτές καταργούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του Ν.Δ. της 17-7/16.8.1923 "περί σχεδίων πόλεων, κωμών κ.λ.π." και ιδίως του άρθρου 9 αυτού.

Άρθρο 22

"1. Για τη διαρκή (περιοδική ή έκτακτη) επιθεώρηση των έργων που εκτελούνται από τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως κάθε φορά ορίζεται, συνιστάται Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.), που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

2. Επιθεωρητές Δημόσιων Έργων ορίζονται, με αvάθεση καθηκόντων, υπάλληλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή άλλων Υπουργείων ή Περιφερειών ή κάθε βαθμίδας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και συνταξιούχοι του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα που:
α) ανήκουν σε κλάδο ΠΕ, αν πρόκειται για μονίμους υπαλλήλους δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή είναι διπλωματούχοι ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος αν πρόκειται για υπαλλήλους με άλλη σχέση ή για υπαλλήλους άλλων φορέων του δημόσιου τομέα ή για συνταξιούχους του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα εφόσον διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία λόγω της προϋπηρεσίας τους σε συγκεκριμένους τομείς ή είναι διπλωματούχοι μηχανικοί Ε.Μ.Π. ή άλλων ισότιμων σχολών, αν πρόκειται για αξιωματικούς των Ενόπλων δυνάμεων.
β) Έχουν δωδεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Δημόσιο ή σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα ή στις Ένοπλες Δυνάμεις και το πολύ πενταετή απομάκρυνση από την ενεργή θητεία για τους συνταξιούχους.
γ) Έχουν οκταετή τουλάχιστον βεβαιωμένη εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή των έργων και
δ) Έχουν ουσιαστικά προσόντα (κατάρτιση, ήθος κ.λπ.) για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ιδίως ικανότητα στη γρήγορη και διεισδυτική διάγνωση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στις διάφορες φάσεις παραγωγής των έργων και στην αντικειμενική κριτική των λύσεων που δίνονται στα προβλήματα αυτά.
Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου δεν θα πρέπει να καλύπτουν ποσοστό του συνόλου των θέσεων των επιθεωρητών μεγαλύτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15%), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους Αξιωματικούς των Ενόπλων δυνάμεων, ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).

3. Η ανάθεση καθηκόντων γίνεται κατά αποκλειστική απασχόληση με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για υπαλλήλους, εκτός από αυτούς που υπηρετούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, απαιτείται κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης. Εφόσον για την ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους απαιτείται μετάθεσή τους, αυτή προηγείται της απόφασης ανάθεσης των καθηκόντων. Αν πρόκειται για συνταξιούχο, προηγείται πρόσκληση πρόσληψης μέσω του Τύπου και του Ενημερωτικού Δελτίου του Τ.Ε.Ε.. H ανάθεση καθηκόντων Επιθεωρητή Δημόσιων Έργων σε δημοσίους υπαλλήλους Υπουργείων γίνεται για πενταετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Η ανάθεση καθηκόντων σε όλους τους άλλους γίνεται για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Ανάκληση της ανάθεσης καθηκόντων πριν από τη λήξη της θητείας γίνεται μόνο για σπουδαίο λόγο ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του αρμόδιου για τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ή ύστερα από αίτηση του Επιθεωρητή και αποδοχή της από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

4. Ανάθεση καθηκόντων των Επιθεωρητών Δημόσιων Έργων κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού μπορεί να γίνει σε πενήντα κατ' ανώτατο όριο υπαλλήλους ή αξιωματικούς των Ενόπλων δυνάμεων χωρίς αύξηση των αντίστοιχων οργανικών θέσεων ή συνταξιούχους του Δημόσιου ή τον ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το πιο πάνω ανώτατο όριο του αριθμού των Επιθεωρητών Δημόσιων Έργων μπορεί να αυξηθεί με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

5. Οι Επιθεωρητές Δημόσιων Έργων διατηρούν τη θέση από την οποία προέρχονται, σταδιοδρομούν, εξελίσσονται και ασφαλίζονται κανονικά στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται και γενικά η υπηρεσία τους ως Επιθεωρητών θεωρείται για κάθε συνέπεια ως υπηρεσία στη θέση και την κατάσταση από την οποία προέρχονται, στην οποία και επανέρχονται αυτοδίκαια μετά τη λήξη ή τυχόν ανάκληση της θητείας τους. Για τη δυνατότητα εξέλιξης υπαλλήλου, στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα Επιθεωρητών Δημόσιων Έργων, έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25 Α').

6. Οι Επιθεωρητές Δημόσιων Έργων που δεν έχουν την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου έχουν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες και υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται για τους δημοσίους υπαλλήλους.

7. Το έργο της επιθεώρησης κατευθύνεται, παρακολουθείται, ελέγχεται και γενικά εποπτεύεται από Εποπτικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από το Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ως πρόεδρο και τρία μέλη Επιθεωρητές Δημόσιων Έργων, που ορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά παράλληλα με το έργο της επιθεώρησης, το οποίο αναλαμβάνουν ως Επιθεωρητές Δημόσιων Έργων. Το Εποπτικό Συμβούλιο υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων εξαμηνιαίες εκθέσεις για την πορεία και αποτελεσματικότητα της επιθεώρησης και προτείνει μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επιθεώρησης και γενικά του ελέγχου. Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ασκεί όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις καθήκοντα προϊσταμένου των Επιθεωρητών Δημόσιων Έργων. Για τα καθήκοντα αυτά μπορεί να εξουσιοδοτεί γενικά ή ειδικά τα άλλα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου.

8. Ο τρόπος διεξαγωγής των επιθεωρήσεων, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών Δημόσιων Έργων κατά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων, οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των υπηρεσιών των φορέων κατασκευής των έργων, τα θέματα που σχετίζονται με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης, οι απαραίτητοι όροι εχεμύθειας και χαρακτηρισμού του απορρήτου και γενικά κάθε θέμα, που σχετίζεται με τις βασικές και γενικές αρχές της επιθεώρησης και της αποτελεσματικότητας του ελέγχον, ρυθμίζεται με κανονισμό που προτείνεται από το Εποπτικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Οι Επιθεωρητές Δημόσιων Έργων βοηθούνται στο έργο τους από την αρμόδια για την επιθεώρηση των έργων οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων, που τους παρέχει την απαραίτητη διοικητική μέριμνα.

9. Οι αρχές ή τα όργανα των φορέων του δημόσιου τομέα, που είναι αποδέκτες των εκθέσεων ή πορισμάτων επιθεώρησης δημόσιων έργων της ευθύνης τους, υποχρεούνται να πληροφορούν τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και το Σ.Ε.Δ.Ε. για τα μέτρα που έλαβαν ή προτίθενται να λάβουν αν και εφόσον από την επιθεώρηση προκύπτει η ανάγκη λήψης μέτρων για την περαιτέρω εύρυθμη πορεία παραγωγής του έργου ή για τους υπεύθυνους της παραγωγής του.

10. "Με απόφαση που εκδίδεται από τους Υπουργούς Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται οι τακτικές αποδοχές των Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, εν ενεργεία υπαλλήλων και συνταξιούχων, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Οι σχετικές δαπάνες, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη αποζημίωση (υπερωριακής εργασίας και απασχόλησης εκτός έδρας) βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων."[75] Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α') για τον καθορισμό των αποδοχών των οικονομικών επιθεωρητών έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις αποδοχές των Επιθεωρητών Δημόσιων Έργων. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ρυθμίζεται, αν απαιτείται, κάθε ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται Γραφεία του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιων Έργων στις έδρες των Περιφερειών του Κράτους. Με την απόφαση αυτή ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια."[76]

Άρθρο 23

Ειδικές οργανωτικές ρυθμίσεις

1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245Α) αντικαθίστανται ως εξής:
"Με τα πιο πάνω π.δ/τα καθορίζεται η έδρα, η διάρκεια λειτουργίας, η οργάνωση, η στελέχωση της ΕΥΔΕ, που μπορεί να γίνει και με υπαλλήλους από άλλο φορέα του δημοσίου τομέα που σχετίζεται με την κατασκευή ή τη χρήση των έργων και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Με τα διατάγματα αυτά μπορεί να γίνεται η ανάθεση στην ΕΥΔΕ και πρόσθετων αρμοδιοτήτων για τα έργα που υπάγονται σ'αυτές και ιδιαίτερα αρμοδιοτήτων για τη μελέτη τους η αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτέλεση των δημοσίων έργων, όπως είσης μπορεί να γίνεται ανάθεση αρμοδιοτήτων για τα έργα αυτά σε άλλες περιφερειακές μονάδες του Υπουργείου Δημοσίων Εργων. Ε.Υ.Δ.Ε. μπορεί να συσταθούν και για ομάδες έργων. Στην περίπτωση αυτή στην οργάνωση περιλαμβάνεται και η σύσταση των επί τόπου κάθε έργου γραφείων."

2. Η παρ. 2 του αυτού άρθρο 5 του Ν. 679/77 εφαρμόζεται ανάλογα και για νομαρχιακού επιπέδου έργα.

3. Στο τέλος του αυτού άρθρου 5 του Ν. 679/1977 προστίθεται η ακόλουθη παράγρ. 4:
"4. Στις υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίων Εργων μπορεί να αποσπασθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα και για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στη διοίκηση, το σχεδιασμό, μελέτη ή κατασκευή ορισμένου έργου επιστημονικό προσωπικό οποιοδήποτε άλλου φορέα του δημόσιου τομέα. Η απόσπαση γίνεται:
α) από άλλη δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Εργων και του αρμόδιου η εποπτεύοντος Υπουργού ύστερα από απόφαση του αρμόδιου για τον αποσπώμενο υπάλληλο υπηρεσιακού συμβουλίου.
β) από άλλο φορέα του δημόσιου τομέα με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Εργων ύστερα από σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου που διοικεί το φορέα αυτόν.
Οι αποσπάσεις της παραγράφου αυτής διαρκούν όσο χρόνο απαιτεί το έργο, όχι όμως πέραν της πενταετίας για την απόσπαση απ'τον Υπαλληλικό Κώδικα ή άλλη διάταξη."

4. Στις δαπάνες που προβλέπονται από το άρθρο 8 του ίδιου Ν. 679/77 περιλαμβάνονται και δαπάνες για την παροχή στέγης στο προσωπικό επίβλεψης του έργου στη θέση των έργων ή κοντά σε αυτά.

5. Σε περιπτώσεις που η κατασκευή των έργων γίνεται εκτός του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίων 'Έργων που ασχολούνται με την επίβλεψή τους είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σε βάρδιες που κανονίζονται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Οι περιπτώσεις αυτές εμπίπτουν στην παρ.2 του άρθρου 7 του Ν. 754/78 (ΦΕΚ Α'17) και η απασχόληση γίνεται μέσα στα όρια που καθορίζονται με τις αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 754/78.

6. Στους υπαλλήλους του Υπουργείου Δημοσίων 'Έργων, που αποκτούν τεκμηριωμένα γνώσεις και πείρα στα ειδικά θέματα που αντιμετωπίζονται κατά την εκτέλεση των δημόσιων έργων, μπορεί να ανατίθεται η ανάπτυξη αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων στα Α.Ε.Ι., χωρίς να απαιτείται άλλος μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτική πείρα. Η ανάθεση γίνεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος του αντίστοιχου Α.Ε.Ι., με σύμβαση στην οποία κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι ρυθμίσεις του π.δ/τος της παρ.3 του άρθρου 18 του Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α'87/82). Η απόκτηση των γνώσεων και της πείρας που απαιτεί η διάταξη αυτή βεβαιώνεται με απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημοσίων 'Έργων. Για την ανάθεση διδασκαλίας στα ΤΕΙ εφαρμόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις που δεν θίγονται από τις ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 24

Σύσταση Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών (ΙΟΚ)

1. Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία "Ινστιτούτο Οικονομίας και Κατασκευών" (ΙΟΚ), που εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Δημοσίων 'Έργων.

2. Σκοπός του ΙΟΚ είναι η έρευνα και μελέτη των θεμάτων που έχουν σχέση με την παραγωγή και την παραγωγικότητα του κλάδου των κατασκευών και ιδιαίτερα με την ποιότητα και το κόστος του προϊόντος των κατασκευών. Ειδικότερα έργο του ΙΟΚ είναι:
α. η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των κάθε είδους στοιχείων που σχετίζονται με την κατασκευαστική δραστηριότητα της χώρας, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
β. η έρευνα και μελέτη για την ποιοτική και ποσοτική παραγωγή υλικών και προϊόντων κατασκευής, την κοστολόγησή τους, τις μεθόδους κατασκευής, την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια του διαθέσιμου δυναμικού και μέσων στις κατασκευές.
γ. οι προτάσεις για τη λήψη μέτρων που να αποβλέπουν στην βελτιστοποίηση της ποιότητας με ελαχιστοποίηση του κόστους της παραγωγής των έργων.

3. Για την εκπλήρωση του σκοπού του το ΙΟΚ συνεργάζεται με όλες τις σχετιζόμενες με τα αντίστοιχα θέματα κρατικές ή άλλες υπηρεσίες ή φορείς του δημόσιου τομέα ή επαγγελματικούς φορείς που οφείλουν να συντρέχουν το έργο του. Στη συγκέντρωση των στοιχείων συνεργάζεται ιδίως με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Το ΙΟΚ συνεργάζεται επίσης με ανάλογα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.

4. Πόροι του ΙΟΚ είναι:
α) κρατική επιχορήγηση,
β) έσοδα από την πώληση των εκδόσεών του ή την παροχή υπηρεσιών του στον ιδιωτικό τομέα και
γ) κάθε άλλο έσοδο από την εκμετάλλευση της περιουσίας του,επιχορηγήσεις, δωρεές ή από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη αιτία.

5. Η κρατική επιχορήγηση βαρύνει τον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων και καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Δημοσίων 'Έργων. Η κρατική επιχορήγηση είναι τακτική και έκτακτη. Η τακτική ορίζεται ώστε να καλύπτει όλες τις πάγιες ανάγκες του ΙΟΚ.

6. Το ΙΟΚ διοικείται από διοικητικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου ορίζεται με π.δ/γμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημοσίων 'Έργων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στη διοίκηση του ΙΟΚ, τη διαχείριση της περιουσίας του και την επιτέλεση γενικά του έργου του Ινστιτούτου και μπορεί να μεταβιβάσει ορισμένες από τις αρμοδιότητές του αυτές στον Πρόεδρο ή άλλα μέλη του ή όργανα της υπηρεσίας. Με όμοιο π.δ/γμα καθορίζεται η οργάνωση της υπηρεσίας του ΙΟΚ, τα θέματα που αναφέρονται στην εκπροσώπησή του και μπορεί να συσταθούν:
α) μέχρι 15 θέσεις μόνιμου προσωπικού,
β) μέχρι 20 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου και
γ) μέχρι 15 θέσεις βοηθητικού προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου.
Με το π.δ/γμα αυτό οι θέσεις που προβλέπει η περίπτωση β κατανέμονται σε ειδικότητες και καθορίζονται τα τυπικά προσόντα για την πρόσληψη στις θέσεις αυτές.

7. Για την πρόσληψη του ειδικού επιστημονικού προσωπικού που προβλέπει η περίπτ.β της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 993/79 (ΦΕΚ Α'281), αλλά αυτό προσλαμβάνεται πάντοτε για ορισμένο χρόνο και απασχολείται και αμείβεται όπως ορίζει για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο και η σχετική σύμβαση. Η αμοιβή του ειδικού επιστημονικού προσωπικού προσδιορίζεται μέσα σε πλαίσια που καθορίζονται κατά κατηγορίες ή και κατά αριθμό προσώπων με απόφαση των Υπουργών Δημοσίων 'Έργων και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου,με τους περιορισμούς του Ν. 1256/82.

8. Με κανονισμούς που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από του Υπουργό Δημοσίων 'Έργων ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αναφέρονται στη λειτουργία του ΙΟΚ για την επίτευξη του σκοπού του και ιδίως στα προγράμματα έρευνας, στις εκθέσεις και προτάσεις του προς τις αρμόδιες αρχές, στις δημοσιεύσεις του και την πληροφόρηση του ιδιωτικού τομέα και στα ειδικότερα προβλήματα της λειτουργίας των υπηρεσιών του.[77]

Άρθρο 25

Συμπληρωματικές διατάξεις για τις οδούς, τα μηχανήματα έργων και την αποκατάσταση σεισμοπλήκτων

1. Η οποιαδήποτε τομή ή άλλη βλάβη στο δίκτυο των εθνικών και επαρχιακών οδών, όταν γίνεται χωρίς άδεια της αρμόδιας για την συντήρηση της οδού υπηρεσίας του Υπουργείου Δημοσίων 'Έργων, αποτελεί βλάβη στην οδό για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του από 25/28.11.1929 Π.Δ/τος "περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων" (ΦΕΚ Α'421), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Α.Ν. 1966/39 (ΦΕΚ Α'385), έστω και αν η τομή γίνεται με εντολή φορέα του δημόσιου τομέα. Η παρ.5 του άρθρου 15 του νόμου αυτού εφαρμόζεται και στην προηγούμενη περίπτωση. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται και στα τμήματα των Εθνικών ή επαρχιακών οδών που διέρχονται από κατοικημένες περιοχές και εγκεκριμένα σχέδια πόλεων ή οικισμούς προ του 1923, όπως και στις οδούς η συντήρηση των οποίων γίνεται από το Ειδικό Ταμείο Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών (ΕΤΜΟΑ).

2. 'Οπου στη νομοθεσία αναφέρεται "εθνική οδός" ή "επαρχιακή οδός" νοούνται αντίστοιχα και οι κόμβοι και συνδέσεις άλλων οδών προς αυτές και μέχρι απόσταση 500μ. για τις εθνικές οδούς και 200μ. για τις επαρχιακές, όπως γενικά ή για κάθε ειδική περίπτωση καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων . Ο ειδικός καθορισμός για τις επαρχιακές οδούς γίνεται από το Νομάρχη μέσα στα πλαίσια των γενικών ρυθμίσεων που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Δημοσίων Έργων. Στις περιπτώσεις αυτές οι διατάξεις για τυχόν ευνοϊκότερη δόμηση στα παρόδια ακίνητα δεν εφαρμόζονται παρά μόνο για τον κύριο κορμό της αντίστοιχης οδού.

3. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με το χαρακτηρισμό τμημάτων οδών ως εθνικών ή επαρχιακών λόγω παραλλαγών ή χρησιμοποίησή τους ως κλάδων κυκλοφοριακών κόμβων ή για άλλους ανάλογους λόγους ο καθορισμός γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων 'Έργων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. 'Οπου στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 653/77 (ΦΕΚ Α'214) αναφέρεται ο Υπουργός Δημοσίων 'Έργων ή οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίων Έργων νοούνται και μετά την ισχύ του Ν. 1032/80 (ΦΕΚ Α'57) ο Υπουργός Δημοσίων Έργων και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Η ισχύς της παραγράφου αυτής ανατρέχει στο χρόνο ισχύος του Ν. 1032/80. Πράξεις που έχουν εκδοθεί από τα όργανα αυτά μέχρι σήμερα είναι νόμιμες και ισχυρές.

5. Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων ρυθμίζονται ο τρόπος απογραφής και τήρησης στοιχείων για κάθε μηχάνημα έργων, έστω και αν αυτό δεν έχει το χαρακτήρα του οδικού οχήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 614/77 (ΦΕΚ Α'167) ή δεν κυκλοφορεί σε οδούς και οι σχετικές με την απογραφή υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ή χρησιμοποιούντων τα μηχανήματα έργων. Με όμοια απόφαση μπορεί να εγκρίνονται οι προδιαγραφές και οι υποχρεώσεις των εισαγωγέων ή κατασκευαστών των μηχανημάτων έργων που δεν εμπίπτουν στην ρύθμιση του άρθρου 84 παρ.2 του Ν. 614/77.

6. Στο τέλος της παραγρ. 3 του άρθρου 3 του νόμου 1266/1982 (ΦΕΚ 81Α) προστίθεται το εξής εδάφιο:
"Το ίδιο ισχύει επίσης για τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής που προβλέπονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας με ημερομηνία 28 Ιουλίου 1978 "περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχήν Βορείου Ελλάδος κλπ.'όπως κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους 867/1979 (ΦΕΚ 24Α), 1048/1980 (ΦΕΚ 101Α), 1133/1981 (ΦΕΚ 54Α) και 1190/1981 (ΦΕΚ 203Α)."

Άρθρο 26

Διατάξεις για το ΕΤΜΛΕ, ΤΠΕΔΕ, ΤΕΟ κ.λ.π.

1. Στο άρθρο 1 του Α.Ν. της 25/25.1.1936 "περί συστάσεως Ειδικού Ταμείου Μηχανημάτων Λιμενικών Εργων" (ΦΕΚ 68Α) προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
"3. Το Ειδικό Ταμείο Μηχανημάτων Λιμενικών ργων (ΕΤΜΛΕ) μπορεί, εκτός απ'ατα πλωτά μηχανήματα λιμενικών έργων, να προμηθευθεί και ειδικά μηχανήματα έργων που δεν τα διαθέτουν σε επάρκεια ημεδαπές επιχειρήσεις ή άλλοι ελληνικοί φορείς ή μηχανήματα νέας τεχνολογίας για δοκιμαστική χρήση ή να εξασφαλίση τη χρήση τέτοιων μηχανημάτων με μίσθωση η άλλη ειδική σύμβαση. Τα μηχανήματα αυτά τα διαθέτει για χρήση κατά το σκοπό τους με μίσθωση ή σύμβαση έργου.
4. Η διάθεση όλων των μηχανημάτων του ΕΤΜΛΕ, με μίσθωση η σύμβαση έργου, μπορεί να γίνεται και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εκτελούν έργα ή εργασίες οπουδήποτε στη χώρα ή στο εξωτερικό, όπως ειδικότερα ορίζεται με τα π.δ/τα που προβλέπονται στην παράγρ. 2 του άρθρ. αυτού."

2. Το ΕΤΜΛΕ μπορεί να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες της παρ. 1 περίπτ. β του άρθρου 20 του νόμου αυτού. Οι βασικοί όροι της ίδρυσης ή συμμετοχής καθορίζονται με πράξη της διοικούσας επιτροπής του ΕΤΜΛΕ και εγκρίνονται από τον Υπουργό Δημοσίων 'Έργων.

3. Η αληθινή έννοια του άρθρου 12 του Ν. 1384/83 (ΦΕΚ Α'106) που τροποποίησε μερικά το άρθρο 21 του Ν. 1276/82 (ΦΕΚ Α'100) είναι ότι δεν καταργούνται οι προγενέστερες διατάξεις που καθιερώνουν απαλλαγές από την καταβολή υπέρ του Ταμείου Προνοίας Εργοληπτών Δ.Ε. (ΤΠΕΔΕ) του ποσοστού που προβλέπεται στη διάταξη αυτή, ούτε επεκτείνεται η καταβολή του ποσοστού αυτού στις αμοιβές μελετών. Η ισχύς της παραγράφου αυτής ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του άρθρου 21 του Ν. 1276/82.

4. Οι παρακείμενοι στις οδούς χώροι που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ.1 του Ν.Δ. 3905/1958 (ΦΕΚ Α'196), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 393/69 (ΦΕΚ Α'281), ανήκουν στην αποκλειστική εκμετάλλευση του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ). "Το ΤΕΟ μπορεί να καταρτίζει συμβάσεις ή να προβαίνει σε πράξεις σχετικές με την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση των χώρων αυτών, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Από την έναρξη της ισχύος της διάταξης αυτής το Τ.Ε.Ο. αντικαθιστά το Δημόσιο στις έννομες σχέσεις που αφορούν την εκμετάλλευση των χώρων αυτών".[78]

5. Το ΤΕΟ μπορεί να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες μικτής οικονομίας της παρ. 1 περίπτ. β' του άρθρου 20 και σε εταιρείες που έχουν ως κύριο σκοπό τη λειτουργία και συντήρηση τμημάτων του δικτύου εθνικών οδών ή την παραγωγή υλικών για την οδοποιία ή την εκμετάλλευση των χώρων της προηγούμενης παραγράφου. Οι βασικοί όροι της ίδρυσης ή συμμετοχής καθορίζονται με πράξη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΟ και εγκρίνονται από τον Υπουργό Δημοσίων 'Έργων. Το ΤΕΟ μπορεί επίσης να αναλαμβάνει με το προσωπικό του ή με συνεργεία που συγκροτεί για το σκοπό αυτόν δραστηριότητες που σχετίζονται με την καλή λειτουργία των εθνικών οδών και να χρησιμοποιεί ως κέντρα των δραστηριοτήτων αυτών, όπου αυτό είναι εφικτό,τους σταθμούς είσπραξης διοδίων ή άλλους σταθμούς που κατασκευάζει για το σκοπό αυτόν.

6. Τα π.δ/τα και οι κανονισμοί που προβλέπονται από το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 1068/80 (ΦΕΚ 190 Α') εκδίδονται μέσα σε προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

7. Στο τέλος της παραγρ. 14 του άρθρου 21 του Ν. 1068/1980 προστίθεται, από τότε που ίσχυε ο νόμος αυτός, το εξής εδάφιο:
"Η εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παραγρ. αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση του Κανονισμού Προσωπικού που προβλέπεται από το άρθρο 20".

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 31 του Ν. 1068/1980 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυε, ως εξής:
"3. Μέχρι τη δημοσίευση των π.δ/γμάτων και κανονισμών που προβλέπονται από το νόμο αυτόν εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες σχετικές διατάξεις, εφόσον δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του νόμου αυτού."

9. Το μέχρι σήμερα κείμενο του άρθρου τέταρτου του Ν. 1310/1982 (ΦΕΚ 152Α) αριθμείται ως παράγρ. 1 και στο τέλος προστίθεται η ακόλουθη παράγρ. 2, που ισχύει από τότε που ισχυε ο Ν. 1310/1982: "2. Ολες εν γένει οι δραστηριότητες της ανώνυμης εταιρείας του άρθρου 4 της συμφωνίας και ειδικότερα εκείνες που αφορούν την εν γένει λειτουργία της, τη μελέτη, την επίβλεψη, τη διοίκηση και τη διαχείριση του όλου προγράμματος θα διέπονται από τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου που ισχύουν για κάθε ανώνυμη εταιρεία και θα υπόκεινται στην αποκλειστική εποπτεία και τον έλεγχο της Μικτής - Εκτελεστικής Επιτροπής κατά τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας, κατεξαίρεση από κάθε κείμενη διάταξη σχετική με την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων, τις συναφείς προμήθειες και εργασίες, τις προσλήψεις προσωπικού και τον έλεγχο των δαπανών κατά τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού."

10. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 716/1977 "περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών" αντικαθίσταται η φράση "εις ωρισμένας κατηγορίας μελετών" με τη φράση "εις δύο το πολύ κατηγορίας μελετών".


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 27

Μεταβατικές ρυθμίσεις

1. Οι διατάξεις των άρθρων 4 - 9, πλην της παρ.1 του άρθρου 4 και των παρ. 8 και 9 του άρθρου 5 και των άρθρων 11-14 εφαρμόζονται στις συμβάσεις έργων που θα καταρτισθούν ύστερα από δημοπρασίες που θα γίνουν ή κατόπιν προσφορών που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία που θα ορισθεί με τα π.δ/τα του άρθρου 18 παρ.2, τα οποία θα εκδοθούν μέσα σε 18 μήνες από την ισχύ του νόμου αυτού. Οι προγενέστερες συμβάσεις εξακολουθούν να διέπονται από τις ισχύουσες γι'αυτές διατάξεις μέχρι την πλήρη εκκαθάρισή τους.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 και 9 και του άρθρου 10 εφαρμόζονται στις συμβάσεις που καταρτίζονται με βάση προσφορές υποβαλλόμενες μετά την 31.12.1984. Οι προγενέστερες συμβάσεις εξακολουθούν να διέπονται από τις προϊσχύουσες διατάξεις μέχρι την αποπεράτωση και εκκαθάρισή τους. Κατ' εξαίρεση και για τις συμβάσεις αυτές η διαπίστωση των βασικών τιμών θα γίνεται στην αρχή της αναθεωρητικής περιόδου που ισχύει γι'αυτές και με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων 'Έργων θα ρυθμισθεί το θέμα προσαρμογής της πρώτης αναθεωρητικής περιόδου κατά την οποία θα εφαρμοστεί ο προσδιορισμός αυτός των βασικών τιμών. Μέχρι την έκδοση των π.δ/των με τα οποία καθορίζονται οι διαδικασίες και τα όργανα για τη διαπίστωση των βασικών τιμών εξακολουθεί να λειτουργεί για το σκοπό αυτόν η επιτροπή του άρθρου 6 του Ν. 889/79 (ΦΕΚ Α'77) που διατηρήθηκε με την ΕΔ2α/01/35/Φ.2.5./26.4.1982 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ Β'218). Οι βασικές τιμές που θα διαπιστώνονται από τα όργανα και με τις διαδικασίες των π.δ/των του νόμου αυτού θα εφαρμόζονται και για τις μεταγενέστερες συμβάσεις. Για το σκοπό αυτόν τα παραπάνω όργανα θα διαπιστώνουν τις τιμές και στις αρχές των ημερολογιακών τριμήνων που δεν συμπίπτουν με τις αρχές ημερολογιακού εξαμήνου για μία τριετία μετά την ισχύ του νόμου αυτού. Μετά την τριετία ρυθμίζεται με απόφαση των Υπουργών Δημοσίων 'Έργων ο τρόπος που θα συνάγονται οι βασικές τιμές του ενδιάμεσου τριμήνου με βάση τις τιμές των αρχών των δύο εξαμήνων.

3. Από την ισχύ του νόμου αυτού στις δημοπρασίες κατασκευής των δημόσιων έργων γίνονται δεκτές εκτός από εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου και κάτοχοι παλαιών πτυχίων εργολήπτη δημόσιων έργων που κατατάσσονται στις βαθμίδες του ΜΕΕΠ κατά την ειδική διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 16.

4. Μέχρι την έκδοση του π.δ/τος που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 19 για τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίων 'Έργων στα έργα των φορέων που δεν έχουν δική τους τεχνική υπηρεσία εξακολουθεί να ισχύει το Β.Δ/γμα της 30./6.7.1954 (ΦΕΚ Α'146).

5. Μέχρι την έκδοση των Π.Δ/των που προβλέπονται από την παρ.3 του άρθρου 19 και πάντως όχι πέραν της διετίας από την ισχύ του νόμου αυτού εξακολουθούν να ισχύουν:
α) Τα π.δ/τα για τα αποφαινόμενα όργανα επί έργων αρμοδιότητας άλλων αρχών εκτός του Υπουργείου Δημοσίων 'Έργων ή άλλων φορέων που εκδόθηκαν σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.Δ. 1266/72 (ΦΕΚ Α'198) και
β) οι ειδικές διατάξεις για τα έργα φορέων που εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ. 1266/72 βάσει της παρ.1 του άρθρου 20 του νόμου αυτού ή βάσει άλλων ειδικών διατάξεων.

6. Κυρούται και έχει ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκε η παρακάτω απόφαση του Υπουργού Δημοσίων 'Έργων για αναστολή χορήγησης, προαγωγής και επέκτασης εργολαβικών πτυχίων:
ΕΔ2α/01/107 Φ.Ν. 294
Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι με σχέδιο νόμου για τα δημόσια έργα ρυθμίζεται σε νέες βάσεις το όλο θέμα των κατασκευαστικών επιχειρήσεων και των προϋποθέσεων για την ανάληψη και εκτέλεση των δημόσιων έργων, αποφασίζουμε:
1. Αναστέλλουμε από σήμερα την χορήγηση νέων πτυχίων εργολάβου δημόσιων έργων καθώς και την προαγωγή και επέκταση των πτυχίων που έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα. Η αναστολή ισχύει και για τις αιτήσεις αναθεώρησης (ενστάσεις).
2. Διαδικασίες επί σχετικών αιτήσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί συνεχίζονται για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τις 25.11.1983.
3. Η απόφαση αυτή θα κυρωθεί με νόμο.

Άρθρο 28

Καταργούμενες και διατηρούμενες διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου καταργούνται:
α. Το Ν.Δ. 1266/72 και τα εκτελεστικά του διατάγματα, με την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 7 του Ν. 1406/83 "Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κλπ.".
β. Η παρ.1 του άρθρου 9 κατά το μέρος που αναφέρεται στην κατασκευή έργων, οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 10 και το άρθρο 11 του Ν. 679/1977.
γ. Ο Ν. 889/79 (ΦΕΚ Α'77), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του.
δ. Το Ν.Δ. 2931/54 (ΦΕΚ Α'163) και οι κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του.
ε. Το Ν.Δ. 224/69 (ΦΕΚ Α'121), κατά το μέρος που αναφέρεται στην κατασκευή έργων.
στ. Τα Ν.Δ. 306/69 (ΦΕΚ Α'195) και Ν.Δ. 470/70 (ΦΕΚ Α'57).
ζ. Το Ν.Δ. 95/46 "περί εργοληπτών δημοσίων έργων", όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και τελευταία με το Ν. 689/77 (ΦΕΚ Α'253) και οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή τους.
η. Το Ν.Δ. 271/69 (ΦΕΚ Α'171), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του.
θ. Τα άρθρα 196, 197, 198, 199 του Ν 1065/80 (ΦΕΚ Α'168) και κάθε άλλη διάταξή του, που αναφέρεται στην εκτέλεση έργων, όπως και το Π.Δ. 28/80 "περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ Α'11) κατά το μέρος που αναφέρεται στην εκτέλεση έργων.
ι. Ο Ν. 3132/55 "περί εκτελέσεως στρατιωτικών έργων κλπ." και τα δ/τα που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεσή του, όπως και οι διατάξεις του Α.Ν. 791/37 (ΦΕΚ Α' 275), του Ν.Δ. 250/47 (ΦΕΚ Α'69), του Ν.Δ. 2896/54 (ΦΕΚ Α'150) και του Ν.Δ. 901/71 (ΦΕΚ Α'121), κατά το μέρος που αναφέρονται στην κατασκευή των έργων.
ια. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από το νόμο αυτόν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

2. Διατηρούνται και μετά την ισχύ του νόμου αυτού :
α. Οι διατάξεις του κεφ. Γ' (άρθρα 7-12) του Ν. 679/77, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις του νόμου αυτού, εκτός απ'τις διατάξεις που ρητά καταργούνται με την προηγούμενη παράγραφο.
β. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.Δ. 2386/53 "περί ενοποιήσεως και αποκεντρώσεως των Τεχνικών Υπηρεσιών του Κράτους", όπως ισχύει μετά το Β.Δ. 120/60 "περί ρυθμίσεως αρμοδιοτήτων συναφών προς έργα δημοσίων επενδύσεων" (ΦΕΚ Α'120). Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του άρθρου 5 παρ. 7 και 8, των άρθρων 6 και 7, του [[#Άρθρο 8|άρθρου 8] παρ. 1, των άρθρων 10 και 11, των άρθρων άρθρου 12 και 13, με επιφύλαξη του άρθρου 14 και των άρθρων 16 και επομένων του νόμου αυτού.
γ. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 1332/83 "Ελληνική Κρατική Εταιρεία Τεχνικών 'Έργων (ΕΚΕΤΕ) και άλλες διατάξεις" και της παρ. 2 του άρθρου 3 του άρθρου τέταρτου του Ν. 1332/83 "για την κύρωση των συμβάσεων ανέγερσης των Πανεπιστημιακών Νοσηλευτικών Συγκροτημάτων Ηρακλείου Κρήτης και Πάτρας, τη ρύθμιση συναφών θεμάτων και τη σύσταση Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων".

Άρθρο 29

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλομεν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους

Τροποποιήσεις

 1. Αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 2. Αντικατατάθηκε αρχικά σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 96 του Ν 1892/1990 (ΦΕΚ Α/101/1990). Στη συνέχεια αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 3. Προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 96 του Ν 1892/1990 (ΦΕΚ Α/101/1990).
 4. Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ.2β, είχαν αρχικά προστεθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν 2576/1998 (ΦΕΚ Α/25/1998). Στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν ως άνω σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 42 του Ν 3316/2005 (ΦΕΚ Α/42/2005).
 5. Προστέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν 2940/2001 (ΦΕΚ Α/180/2001).
 6. Καταργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν 2940/2001 (ΦΕΚ Α/180/2001).
 7. Αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 8. Προστέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν 2940/2001 (ΦΕΚ Α/180/2001).
 9. Καταργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν 3263/2004 (ΦΕΚ Α/179/2004).
 10. Αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν 2338/1995 (ΦΕΚ Α/208/1995).
 11. Καταργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν 2576/1998 (ΦΕΚ Α/25/1998).
 12. Το παραλειπόμενο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 καταργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν 2338/1995 (ΦΕΚ Α/202/1995).
 13. Προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 14. Η παράγραφος 9 προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 15. Προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 16. Καταργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν 3316/2005 (ΦΕΚ Α/42/2005).
 17. Η παράγραφος 11 προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994). Αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν 2940/2001 (ΦΕΚ Α/180/2001).
 18. Η παράγραφος 12 προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 19. Η παράγραφος 13 προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 20. Αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 21. Προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 22. Αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 23. Προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 24. Καταργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν 3263/2004 (ΦΕΚ Α/179/2004).
 25. Προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 26. Αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν 3481/2006 (ΦΕΚ Α/162/2006).
 27. Αντικαταστάθηκε αρχικά σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν 1947/1991 (ΦΕΚ Α/70/1991). Αντικαταστάθηκε στη συνέχεια ως άνω σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 28. Οι εντός " " λέξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 9 αντικατέστησαν τις λέξεις "Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου", σύμφωνα με την παρ. 44 του άρθρου 1 του Ν 2412/1996 (ΦΕΚ Α/123/1996)
 29. Προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 30. Οι νέες παρ.7 και 8 προστέθηκαν και οι παράγραφοι 7, 8, 9, 10 και 11 του άρθρου αυτού αναριθμήθηκαν σε 9, 10, 11, 12 και 13 αντίστοιχα με το άρθρο 1 του Ν 2940/2001 (ΦΕΚ Α/180/2001)
 31. Προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 32. Καταργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν 3316/2005 (ΦΕΚ Α/42/2005).
 33. Προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 34. Προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 15 του Ν 2308/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 35. Αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 36. Προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 15 του Ν 2308/1995 (ΦΕΚ Α/114/1995).
 37. Καταργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 46 του Ν 3316/2005 (ΦΕΚ Α/42/2005).
 38. Προστέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 1914/1990 (ΦΕΚ Α/187/1990).
 39. Προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 2 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994). Στη συνέχεια καταργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 3δ του άρθρου 12 του Ν 3263/2004 (ΦΕΚ Α/179/2004).
 40. Αντικαταστάθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν 3212/2003 (ΦΕΚ Α/308/2003).
 41. Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν 2372/1996 (ΦΕΚ Α/29/1996).
 42. Η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν 2372/1996 (ΦΕΚ Α/29/1996).
 43. Αρχικά τροποποιήθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν 2940/2001 (ΦΕΚ Α/180/2001). Στη συνέχεια αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν 3481/2006 (ΦΕΚ Α/162/2006).
 44. Προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 2 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 45. Αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παρ. 21α του άρθρου 6 του Ν 2052/1992 (ΦΕΚ Α/94/1992).
 46. Αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 2 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 47. Αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παρ. 21β του άρθρου 6 του Ν 2052/1992 (ΦΕΚ Α/94/1992).
 48. Αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παρ. 21γ του άρθρου 6 του Ν 2052/1992 (ΦΕΚ Α/94/1992).
 49. Αρχικά αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παρ. 21δ του άρθρου 6 του Ν 2052/1992 (ΦΕΚ Α/94/1992). Στη συνέχεια αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 2 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 50. Αρχικά προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν 2940/2001 (ΦΕΚ A/180/2001). Kαταργείται από τότε που ίσχυσε και για την πληρωμή και αναθεώρησητων ασφαλτικών εργασιών εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για την αναθεώρηση των συμβατικών τιμών, που προβλέπονται στο Ν. 1418/1984. "Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς δίκες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, καθώς και στις συμβάσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης των εργασιών. Τυχόν καταβληθέντα ποσά σε εφαρμογή της καταργούμενης διάταξης δεν αναζητούνται". (σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 23 του Ν 3212/2003 (ΦΕΚ A/308/2003)).
 51. Αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 2 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 52. Είχε αντικατασταθεί αρχικά σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν 2940/2001 (ΦΕΚ Α/180/2001). Στη συνέχεια αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν 3212/2003 (ΦΕΚ ΦΕΚ/Α/2003).
 53. Προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 54. Προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν 2240/2001 (ΦΕΚ Α/180/2001).
 55. Καταργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 14 του Ν 3212/2003 (ΦΕΚ Α/308/2003).
 56. Αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 57. Αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν 2576/1998 (ΦΕΚ Α/25/1998).
 58. Το άρθρο 13 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν 2940/2001 (ΦΕΚ Α/180/2001). Με την παρ. 4 του αυτού άρθρου και νόμου ορίζεται ότι: " 4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς διαφορές που προκύπτουν από τη σύμβαση κατασκευής δημοσίου έργου. Υποθέσεις που εκκρεμούν σε αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εκδικάζονται από τα δικαστήρια αυτά μέχρι το πέρας της δίκης".
 59. Αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 4 του Ν 3841/2006 (ΦΕΚ Α/162/2006).
 60. Προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 4 του Ν 3481/2006 (ΦΕΚ Α/162/2006).
 61. Aντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 62. Aντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 63. Aντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 64. Οι λέξεις "το ποσό του ενάμισι εκατομμυρίου (1.500.000) ευρώ" αντικατέστησαν τις λέξεις "τα είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές" σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν 3164/2003 (ΦΕΚ Α/176/2003).
 65. Προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 66. Αντικαταστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν 2940/2001 (ΦΕΚ Α/180/2001). Είχε τροποποιηθεί από τους Νόμους: 1561/1985, 2229/1994, 2308/1995 και 2576/1998.
 67. Προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 4 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 68. Καταργήθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν 2576/1998 (ΦΕΚ Α/25/1998).
 69. Προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 4 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 70. Προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 4 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 71. Προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν 2338/1995 (ΦΕΚ Α/202/1995).
 72. Προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν 2940/2001 (ΦΕΚ Α/180/2001).
 73. Προστίθεται εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 216/43 (ΦΕΚ Α/161/1943).
 74. Αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 4 του Ν 2229/1994 (ΦΕΚ Α/138/1994).
 75. Αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν 2940/2001 (ΦΕΚ Α/180/2001).
 76. Αντικαταστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν 2719/1999 (ΦΕΚ Α/106/1999).
 77. Καταργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν 2576/1998 (ΦΕΚ A/25/1998).
 78. Προστέθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν 1799/1988 (ΦΕΚ Α/167/1988).


Ανακτήθηκε από το "https://mechpedia.gr/wiki/%CE%9D_1418/1984".
Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense