Εγγραφή νέου μέλος του ΤΕΕ στο ΤΣΜΕΔΕ

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πίνακας περιεχομένων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Συμπληρωμένο δελτίο αναγγελίας (βλέπε παρακάτω).

2. Δύο ( 2 ) φωτοαντίγραφα της αστυνομικής σας ταυτότητας.

3. Στην περίπτωση που είχατε ασφάλιση για σύνταξη πριν την 01/01/1993 σε άλλο φορέα Κύριας Ασφάλισης ( στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό ) επειδή είχατε εργαστεί εσείς ο ίδιος, παρακαλούμε να μας προσκομίσετε βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα ( στην περίπτωση μόνο που είχατε ασφάλιση Ι.Κ.Α. αρκεί φωτοτυπία των ενσήμων )

Δελτίο αναγγελίας

Δικαιολογητικά για το δελτίο αναγγελίας

1. Δύο φωτογραφίες

2. Βεβαίωση ασφάλισης – διαγραφής από προηγούμενο Δημόσιο ασφαλιστικό φορέα στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (που τυχόν ήταν ασφαλισμένος-η) στην οποία θα φαίνεται ακριβώς το διάστημα της εκεί ασφάλισης (Ημερομηνία Έναρξης – Λήξης)

3. Πιστοποιητικό τύπου Α αν έχουν απολυθεί από το Στρατό μετά την ημερομηνία εγγραφής τους στο ΤΣΜΕΔΕ, ή βεβαίωση από το στρατό στην οποία θα φαίνεται η ακριβής ημερομηνία κατάταξης και απόλυσης (για τους Άνδρες). (Προσωπικά δε μου ζητήθηκε. Ίσως να είναι μόνο για επανεγγραφή και όχι για εγγραφή νέου μέλους - pmav99)

4. Α.Φ.Μ.

Προϋπόθεση Εγγραφής

Η καταβολή όλων των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών μέχρι και το τρέχων εξάμηνο, ή προκειμένου για μισθωτούς ασφαλισμένους, η προσκόμιση Βεβαίωσης Εργοδότη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι γίνονται κρατήσεις για όλους τους Κλάδους του ΤΣΜΕΔΕ και ότι αποδίδονται στο Ταμείο


Δείτε επίσης

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense