ΔΠΜΣ Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πίνακας περιεχομένων

Γενικά

Τα τελευταία χρόνια, οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των δομικών έργων συνδέονται άμεσα με την ανάγκη τεχνικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας στo πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι σημαντικές βελτιώσεις στις αντοχές των παραδοσιακών υλικών διαμορφώνουν μαζί, με τις σύγχρονες μεθόδους αναλύσεως και κατασκευής, νέες συνθήκες για οικονομοτεχνικά πρόσφορες λύσεις στην κατασκευή των δομικών έργων. Παράλληλα, τα διάφορα έργα υποδομής (μεγάλες γέφυρες, δεξαμενές, αεροδρόμια, υπόγεια έργα, μετρό, σήραγγες, έργα μεταφοράς αερίου, κλπ.), απαιτούν εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις για την άρτια ανάλυση και τον σχεδιασμό τους. Επίσης, σημαντικά δομοστατικά θέματα σχετίζονται με τη συντήρηση-ενίσχυση υπαρχόντων έργων και μνημείων, ενώ η έντονη σεισμικότητα της χώρας μας δημιουργεί πρόσθετα τεχνικά και οικονομικά προβλήματα που σε ικανό βαθμό μπορούν να αντιμετωπισθούν με ην αξιόπιστη ανάλυση και τον ορθό σχεδιασμό των δομικών έργων.

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ( Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης) υπέβαλε το 1997 πρόταση για λειτουργία και χρηματοδότηση από την Ε.Ε Διατμηματικού - Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο “Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών”. Το Πρόγραμμα αυτό λειτουργεί από 1/2/98 βάσει των διατάξεων του Ν.2083/92 , των αποφάσεων του ΥΠΕΠΘ Β7 / 33 / 26.1.94 (ΦΕΚ Β 87 / 10.2.94) και Φ.711/153/Β7/378 (ΦΕΚ Β 628 / 30.7.96) καθώς και βάσει της από 19.2.98 ομόφωνης απόφασης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ που εγκρίθηκε με την από 20.2.98 απόφαση της Συγκλήτου. Με την 16/12/2005 απόφαση της Συγκλήτου στο ΔΠΜΣ έγινε προσθήκη νέων μαθημάτων και δημιουργία δύο ροών: Ανάλυση Δομικών Έργων και Σχεδιασμός Δομικών Έργων.

Ο Δομοστατικός Τομέας σε συνεργασία με τον Γεωτεχνικό Τομέα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ για την κάλυψη διεπιστημονικών γνωστικών αντικειμένων οργάνωσε απο 1.2.98 το παρόν Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στο Πρόγραμμα αυτό συμπράττουν ακόμη οι Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.


Σκοποί

 • Η ειδίκευση διπλωματούχων μηχανικών του ΕΜΠ ή πτυχιούχων άλλων ομοταγών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων θετικής κατεύθυνσης στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της διεπιστημονικής προσέγγισης, συνεργασίας και έρευνας στον τομέα της ανάλυσης και του σχεδιασμού δομικών έργων για την κάλυψη των αυξανόμενων ανάγκων του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, των Οργανισμών και Επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της χώρας, καθώς και άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή εκτός αυτής, στις επιστημονικές περιοχές του ΔΠΜΣ.
 • Η εις βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Στο πρόγραμμα αυτό δίδεται έμφαση αφενός στις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης και αφετέρου στο σχεδιασμό των δομικών έργων με βάση τους Νέους Ελληνικούς Κανονισμούς και τους Ευρωκώδικες.

Μαθήματα

Η διάρθρωση των μεταπτυχιακών μαθημάτων περιλαμβάνει μαθήματα τα οποία εντάσσονται στις δύο ροές: Ροή Α: Ανάλυση Δομικών Έργων και Ροή Β: Σχεδιασμός Δομικών Έργων και στην κατηγορία των Γενικών Μαθημάτων. Στον κύκλο των Γενικών μαθημάτων παρέχονται προχωρημένες γνώσεις στα Μαθηματικά και τη Μηχανική καθώς και εξειδικευμένες γνώσεις, ενώ στα μαθήματα των ροών γίνεται εμβάνθυνση στις μεθόδους ανάλυσης και σχεδιασμού δομικών έργων.

Στην παρούσα φάση σημαντική προβλέπεται η συμβολή του προτεινόμενου μεταπτυχιακού προγράμματος στην εδραίωση ενός εφαρμοσμένου μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών με βάση τις ανάγκες της παραγωγής, της οικονομίας και της κοινωνίας. Η θεσμοθέτηση συστηματικών μεταπτυχιακών σπουδών θα ενισχύσει τις συνθετικές δράσεις, τις κοινές ερευνητικές επιδιώξεις και την ανάπτυξη τόσο της θεωρητικής κια υπολογιστικής όσο και της εργαστηριακής-πειραματικής έρευνας. Η υπάρχουσα εργαστηριακή υποδομή, που περιλαμβάνει τα εργαστήρια Ωπλισμένου Σκυροδέματος, Μεταλλικών Κατασκευών, Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών, και Αντισεισμικής Τεχνολογίας, (που διαθέτει μία από τις πλέον σύγχρονες σεισμικές τράπεζες στον Ευρωπαϊκό χώρο) , καθώς και τα εργαστήρια του Γεωτεχνικού Τομέα, θα αποτελέσουν τη βάση της εφαρμοσμένης έρευνας.

Αριθμός απαιτούμενων μαθημάτων

Οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. που είναι απόφοιτοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ, Δομοστατικής Κατεύθυνσης, υποχρεούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε έντεκα (11) από τα μαθήματα που περιέχονται στον πίνακα του μεταπτυχιακού προγράμματος. Από τα ένδεκα (11) αυτά μαθήματα, τα πέντε (5) πρέπει να είναι από τη ροή της επιλογής τους, τα τρία (3) πρέπει να είναι από την άλλη ροή και τρία (3) από οποιαδήποτε ροή καθώς και από την ομάδα των γενικών μαθημάτων.

Οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. που είναι απόφοιτοι Πολιτικοί Μηχανικοί άλλων Πανεπιστημίων ή απόφοιτοι του ΕΜΠ Συγκοινωνιακής ή Υδραυλικής Κατεύθυνσης, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν πρόσθετα μαθήματα από τον προπτυχιακό πενταετή κύκλο σπουδών της Σχολής Μηχανικών που θα καθορίσει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Προγράμματος.

Απόφοιτοι άλλων Πολυτεχνικών Σχολών / Τμημάτων ή απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ή Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε δώδεκα έως δεκατέσσερα (12-14) μαθήματα από το σύνολο του προπτυχιακού πενταετούς κύκλου σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών που θα καθορίσει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Προγράμματος, ανάλογα με την περίπτωση του Μεταπτυχιακού Φοιτητή. Μόνο μετά από την επιτυχή αυτή εξέταση στα μαθήματα αυτά, επιτρέπεται η εγγραφή τους στο κανονικό πρόγραμμα του Μ.Δ.Ε.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι η απόκτηση Μ.Δ.Ε. δεν συνεπάγεται κανένα από τα επαγγελματικά δικαιώματα του Πολιτικού Μηχανικού που αποκτώνται μόνο μετά από πενταετή φοίτηση σε προπτυχιακό πρόγραμμα ομοταγούς ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισοτίμου ΑΕΙ του εξωτερικού.

Η κανονική διάρκεια σπουδών για απόκτηση του ΜΔΕ διαιρείται σε τρία τετράμηνα εκ των οποίων τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν μαθήματα ενώ το τελευταίο αφιερώνεται στην εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας.

Για κάθε ΜΦ ορίζεται ένα μέλος ΔΕΠ ως επιβλέπων σύμβουλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.4α του Ν.2083/92.

Για τις εξετάσεις, τη βαθμολογία και τις μεταπτυχιακές εργασίες εφαρμόζονται αναλόγως τα ισχύοντα στις προπτυχιακές σπουδές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Πρόσθετη εξεταστική περίοδος δεν επιτρέπεται, μπορούν όμως να εφαρμόζονται σε ειδικές περιπτώσεις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τις προπτυχιακές σπουδές.

Μαθήματα

 • ΡΟΗ A: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 1. Εφαρμοσμένη ανάλυση ραβδωτών και επιφανειακών φορέων
 2. Προχωρημένη πλαστική ανάλυση ραβδωτών φορέων
 3. Μη γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία
 4. Προχωρημένη δυναμική των κατασκευών
 5. Μη Γραμμικά Προσομοιώματα Φορέων ΟΣ και Χάλυβα
 6. Φέρουσα συμπεριφορά κατασκευών
 7. Αξιοπιστία κατασκευών
 8. Προχωρημένη στατική και δυναμική ευστάθεια
 9. Ειδικά θέματα ανάλυσης μεταλλικών κατασκευών
 10. Υπολογιστικές μέθοδοι ανάλυσης υπογείων έργων
 11. Συνοριακά Στοιχεία
 12. Θεωρία κελυφών
 13. Πειραματική αντισεισμική τεχνολογία
 14. Ανάλυση Ιστορικών Κατασκευών


 • ΡΟΗ Β: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 1. Σύγχρονα προσομοιώματα σχεδιασμού κατασκευών ΩΣ
 2. Προχωρημένη μηχανική της τοιχοποιίας
 3. Θεωρία σχεδιασμού επισκευών και ενισχύσεων
 4. Κατασκευές από σύνθετα υλικά
 5. Ειδικά έργα από χάλυβα
 6. Σχεδιασμός κτιρίων και κατασκευών με επιφανειακά στοιχεία από χάλυβα
 7. Σχεδιασμός καλωδιωτών κατασκευών και μεμβρανών
 8. Σχεδιασμός τεχνικών έργων Ι
 9. Σχεδιασμός τεχνικών έργων ΙΙ
 10. Παθολογία και σχεδιασμός αντισεισμικών κατασκευών
 11. Ειδικά θέματα αντισεισμικής τεχνολογίας
 12. Σχεδιασμός υπογείων έργων
 13. Εφαρμογές της γεωτεχνικής στα δομοστατικά έργα
 14. Βέλτιστος σχεδιασμός κατασκευών
 15. Γεωτεχνική σεισμική μηχανική
 16. Προχωρημένη Τεχνολογία Σκυροδέματος
 17. Πειραματική αντισεισμική τεχνολογία


 • ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 1. Μηχανική συνεχούς μέσου
 2. Προχωρημένη δυναμική
 3. Ειδικά θέματα ελαστικότητας
 4. Προχωρημένη αριθμητική ανάλυση
 5. Ε.Μ.Φ.Ε.
 6. Ειδικά θέματα εφαρμοσμένων μαθηματικών
 7. Νευρωνικά και ασαφή συστήματα
 8. Μέθοδοι διερεύνησης υπεδάφους
 9. Τεχνολογικά υλικά
 10. Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης τεχνικών έργων

Επικοινωνία

Για αιτήσεις και λοιπές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., κα Χρ. Ανδρίτσου και κα Γ. Παχιού.

Τηλέφωνο: (210) 772 3613 - (210) 772 3450

FAX: (210) 772 3450

Διεύθυνση Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 157-80, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτ. Διοίκησης Σχολής Πολιτικών Μηχανικών,1ος όροφος

E-mail

Γραμματεία: chandr@central.ntua.gr

Δείτε επίσης

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense