Βιβλία Εσόδων - Εξόδων

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Τυπικές σελίδες βιβλίου Εσόδων - Εξόδων.

Σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. οι μηχανικοί έιναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και εντάσσονται στη β΄ κατηγορία βιβλίων ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστων εσόδων.

Πίνακας περιεχομένων

Υπόδειγμα τήρησης βιβλίου

Εκροές (Έσοδα)
2009 Είδος Αιτιολογία Παροχή υπηρεσιών υπαγόμενη σε φόρο Σύνολο ΦΠΑ
Χρόνος έκδοσης ή λήψης στοιχείου Τύπος/Αριθμός φορολογικού στοιχείου ΦΠΑ
Ημέρα Μήνας 4.5% 9.0% 19.0%
05 03 ΑΠΥ 36 Στατική Μελέτη 2000.00 2000.00 380.00
Σύνολο 2000.00 2000.00 380.00


Εισροές(Έσοδα)
2009 Είδος Αιτιολογία Δαπάνες με δικαίωμα έκπτωσης Σύνολο Δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης Σύνολο Λοιπές δαπάνες ΦΠΑ
Χρόνος έκδοσης ή λήψης στοιχείου Τύπος/Αριθμός φορολογικού στοιχείου ΦΠΑ ΦΠΑ Εκπιπτώμενα Μη εκπιπτώμενα
Ημέρα Μήνας 4.5% 9.0% 19.0% 4.5% 9.0% 19.0%
01 03 ΤΔΑ 0012336 Υ/Η 1000.00 1000.00 190.00
03 03 ΤΔΑ 3364 ΒΙΒΛΙΑ 50.00 50.00 2.25
05 03 ΑΠΟΔ. ΕΝΟΙΚΙΟ 500
09 03 ΤΠΥ 48 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 200.00x0.25 = 50.00 50.00 38.00
13 03 ΑΠΟΔ. TA/MHX ΕΣΤΑΤΙΟΡΙΟ 80.00 80.00 7.20
Σύνολο 50.00 0.00 1000.00 1050.00 0.00 80.00 50.00 130.00 500.00 192.50 45.20

Πλαστά και εικονικά στοιχεία

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.3 του Ν 2523/1997 θεωρείται ως πλαστό φορολογικό στοιχείο εκείνο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία της αρμόδιας φορολογικής αρχής σχετική πράξη θεώρησης του και εφόσον η μη καταχώρηση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου. Ακόμη, θεωρείται πλαστό το φορολογικό στοιχείο και όταν το περιεχόμενο και τα λοιπά στοιχεία του πρωτοτύπου ή αντιτύπου αυτού είναι διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου.

Στο ίδιο άρθρο θεωρείται ως εικονικό το στοιχείο εκείνο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολο της ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικοί πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματος του, ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην κατά τόπο αρμόδια, σύμφωνα με την αναγραφόμενη στο στοιχείο διεύθυνση ΔΟΥ. Εικονικό θεωρείται επίσης το στοιχείο που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρεία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή από φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ και μαζί με την απόφαση επιβολής κοινοποιείται στον παραβάτη αντίγραφο της σχετικής έκθεσης ελέγχου. Στην διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό τα πρόστιμα περιορίζονται στ 1/3 αυτών, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη προς τα κάτω μονάδα ευρώ.

Πρόστιμα

Όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί ΦΠΑ, ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο ισόποσο με το τριπλάσιο του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή. Σε περίπτωση συμβιβασμού το επιβληθέν πρόστιμο περιορίζεται στο 1/3.

Δείτε επίσης

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense