Απόφαση 81304/6083/1989

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
ΣTOIXEIA ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Πλήρης τίτλος Υπουργική Απόφαση 81304/6083 της 6.12.1989. Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων.
ΦΕΚ Τεύχος Β, Φύλλο 886, Έτος 1989 (07.12.1989)
Τροποποιήσεις
Διευκρινίσεις
Σχόλια Βλέπε και τη σελίδα συζητήσεων.

Μετά από συνεχείς παρατάσεις, η πρώτη εφαρμογή της παρούσης ΥΑ παρατείνεται μέχρι τις 30.6.1999.
Η παρούσα παρατείνεται εκ νέου μέχρι την 31η.12.1999 με την Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, με αρ. πρωτ. 85352/6.8.1999.
Η παρούσα παρατείνεται εκ νέου μέχρι την 30.6.2000 με την υπ' αριθ. 80461 ΦΕΚ Β' 240/1-3-2000, "Παράταση εφαρμογής της 81304/6083/6.12.89 απόφασης του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί καθορισμού τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων".

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.1032/80 "περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 57Α) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7 αυτού.
2. Τις δ/ξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137Α) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα".
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 696/74 "περί αμοιβών Μηχανικών διά σύνταξιν μελετών κλπ." (ΦΕΚ 301Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 515/89 (ΦΕΚ 219Α) και ειδικότερα την παρ. 6 του άρθρου 3 αυτού.
4. Τις Τεχνικοοικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και την ανάγκη καθιέρωσης αντικειμενικού και αξιόποινου συστήματος προσδιορισμού των τιμών μονάδος επιφανείας των οικοδομικών έργων.
5. Τους πίνακες τιμών του Υπουργείου Οικονομικών για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων όπως ίσχυσαν την 31.8.89 άρθ.41 Ν. 1249/82 όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Πίνακας περιεχομένων

Άρθρο 1

Αντικαθίσταται η υπ' αριθμ. 78070/5724/17.11.89 (ΦΕΚ Β 863 της 17.11.89) απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ ως εξής:
Καθορίζονται οι τιμές μονάδος επιφανείας (Μ2) των οικοδομικών έργων σε κάθε περιφερειακό διαμέρισμα, ως εξής:

1. Ορίζεται Τιμή Αφετηρίας (ΤΑ) ο μέσος όρος του συνόλου των τιμών κόστους ζώνης (ΤΚΖ) που ισχύουν στο διαμέρισμα αυτό και είναι η μικρότερες από το μέσο όρο των τιμών κόστους των Ζωνών της περιφέρειας (ΤΚΠ) πολλαπλασιαζόμενο επί 1.20. Η τιμή κόστους ζώνης (ΤΚΖ) ανά μονάδα επιφάνειας (Μ2) χωρίς το εργολαβικό όφελος σε κάθε ζώνη του διαμερίσματος στην οποία εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων είναι:

(ΤΚΖ) = [ (ΤΖ) - (ΣΟ) * (ΤΖ) * (ΣΣΟ)] * 0,85

όπου

ΤΖ = Τιμή Εκκίνησης Ζώνης
(ΣΟ) = Συντελεστής Οικοπέδου
(ΣΣΟ) = Συντελεστής συμμετοχής Οικοπέδου, όπως ισχύουν κάθε φορά σύμφωνα με τους εγκεκριμένους από το Υπουργείο Οικονομικών πίνακες τιμών (*)

Για τον καθορισμό των τιμών αφετηρίας (ΤΑ) ποσά μικρότερα ή μεγαλύτερα των πεντακοσίων δρχ. στρογγυλεύονται σε χιλιάδες, προς τα κάτω ή προς τα πάνω αντίστοιχα.

2. Για τον υπολογισμό της τιμής της μονάδος επιφαν. (Μ2) των κατοικιών η ενιαία τιμή αφετηρίας που ισχύει για όλη τη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 4 πολλαπλασιάζεται με τους πιο κάτω συντελεστές επιρροής ανάλογα με την επιφάνεια της κατοικίας ή του διαμερίσματος της πολυκατοικίας και τη ζώνη στην οποία ανήκει.
α. Συντελεστές επιφανείας
Ο συντελεστής επιρροής της επιφανείας των κατοικιών είναι:

α1       Επιφάνεια   <= 40Μ2  : 1,05
α2  40Μ2 <    "      <= 150Μ2  : 1,00
α3  150Μ2 <    "      <= 200Μ2  : 1,05
α4  200Μ2 <    "      <= 300Μ2  : 1,10
α5  300Μ2 <    "            1,15

Για κτίρια αποκλειστικά μιας ή το πολύ δύο κατοικιών ή προσθήκης μιας ανεξάρτητης κατοικίας εις αυτά με επιφάνεια κάθε μιας απ' αυτές μικρότερη από 120Μ2 ο συντελεστής επιρροής επιφανείας είναι 0,60. Ο συντελεστής 0,50 της παρ. 5 του άρθρου αυτού για τους υπόγειους βοηθητικούς χώρους τους ελεύθερους χώρους PILOTIS και τους ημιϋπαίθριους χώρους εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αυτές επί της τιμής μονάδος των κατοικιών. Στις περιπτώσεις κτιρίων με περισσότερες από μία κατοικίες για τις οποίες ισχύουν διαφορετικοί συντελεστές επιρροής επιφανείας, για τους κοινόχρηστους χώρους κατακόρυφης και οριζόντιας κυκλοφορίας εφαρμόζεται στην τιμή αφετηρίας ο μέσος όρος των συντελεστών επιφανείας των κατοικιών του κτιρίου.
β. Συντελεστές Ζώνης
Ο συντελεστές επιρροής της ζώνης στην οποία βρίσκεται η κατοικία σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών ορίζεται ανάλογα με τη σχέση των τιμών εκκίνησης ζωνών (ΤΖ) και αφετηρίας (TA) ανά περιφερειακό διαμέρισμα όπως ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 και 2 ως εξής:

β1          (ΤΖ)   <= 1,20 (ΤΑ) : 0,75
Β2 1,20 (ΤΑ)   < (ΤΖ)   <= 1,60 (ΤΑ) : 0,90
Β3 1,60 (ΤΑ)   < (ΤΖ)   <= 2,00 (ΤΑ) : 1,00
Β4 2,00 (ΤΑ)   < (ΤΖ)          : 1,10

Στις περιοχές στις οποίες δεν έχει καθιερωθεί το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ισχύει ο συντελεστής (β1).

3. Για τον υπολογισμό των τιμών μονάδος επιφανείας (Μ2) καταστημάτων εφαρμόζονται στις τιμές αφετηρίας οι συντελεστές επιρροής της περιπτώσεως β της προηγούμενης παραγράφου 2 και επί πλέον συντελεστής καταστημάτων : 0,75.

4. Για τον υπολογισμό της τιμής μονάδος επιφανείας (Μ2) Γραφείων εφαρμόζονται στις τιμές αφετηρίας οι συντελεστές επιρροής της περιπτώσεως β της παρ. 2 και επί πλέον συντελεστής Γραφείων : 0,90.

"5. Για τον υπολογισμό της τιμής μονάδος επιφανείας (Μ2) των παρακάτω οικοδομικών έργων εφαρμόζονται στις τιμές αφετηρίας οι αντίστοιχοι συντελεστές ως εξής:

1. Ξενοδοχεία ΑΑ τάξης                    : 1,30
2. Νοσοκομεία - Κλινικές                   : 1,30
3. Επιπλωμένα διαμερίσματα Α τάξης              : 1,25
4. Ξενοδοχεία Α τάξης                     : 1,15
5. Θέατρα - Κινηματογράφοι                  : 1,15
6. Εμπορικά κέντρα                      : 1,15
7. Επιπλωμένα διαμερίσματα Β τάξης              : 1,15
8. Ξενοδοχεία Β τάξης                     : 1,05
9. Ξενώνες Α τάξης                      : 1,05
10. MOTEL A τάξης                       : 1,05
11. Επιπλωμένα διαμερίσματα Γ τάξης              : 1,05
12. Εκπαιδευτήρια                       : 1,05
13. Γυμναστήρια                        : 1,00
14. Ξενώνες Β τάξης                      : 1,00
15. MOTEL B τάξης                       : 1,00
16. Ξενοδοχεία Γ και Δ τάξης                 : 1,00
17. Εγκαταστάσεις ραδιοτηλεοπτικών σταθμών          : 1,00
18. Κέντρα αναψυχής και εστιάσεως               : 0,90
19. Κοινωφελή ιδρύματα -Δημόσια και Δημοτικά κτίρια
  -Πνευματικά Κέντρα -Αίθουσες διαλέξεων          : 0,90
20. Βιομηχανικά - Βιοτεχνικά κτίρια              : 0,65
21. Συνεργεία αυτοκινήτων -Αρτοποιϊα
  -Εργαστήρια ζαχαροπλαστικής                : 0,60
22. Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις -Κτίρια ιχθυοτροφείων  : 0,35
23. Πρατήρια βενζίνης -Πλυντήρια -Λιπαντήρια         : 0,50
24. Κλειστοί χώροι στάθμευσης                 : 0,50
25. Υπόγειοι βοηθητικοί χώροι κάθε κτιρίου          : 0,50
26. Ελεύθεροι χώροι PILOTIS και ημιϋπαίθριοι χώροι      : 0,50
27. Αντικατάσταση στέγης                   : 0,30
28. Αγροτικές αποθήκες                    : 0,20
29. Υπόστεγα                         : 0,20
30. Κατεδαφίσεις                       : 0,10

"[1]

6. Για κάθε κτίριο, εγκατάσταση ή εργασία που δεν αναφέρονται στην απόφαση αυτή συντάσσεται αναλυτικός προϋπολογισμός με τιμές Αναλυτικού Τιμολογίου.

7. Αναλυτικοί προϋπολογισμοί γίνονται δεκτοί για οποιοδήποτε έργο εφόσον έχει συνταχθεί πλήρης προμέτρηση και έχουν εφαρμοσθεί οι τιμές του Αναλυτικού Τιμολογίου.

8. Στις περιπτώσεις κτιρίων με περισσότερες από μια κατοικίες ή με περισσότερες από μια χρήσεις, ο προϋπολογισμός του κτιρίου είναι το άθροισμα των γινομένων της επιφανείας κάθε χώρου (διαμέρισμα, κατάστημα, ημιυπαίθριος χώρος, υπόγειο κ.λ.π.) επί την αντίστοιχη τιμή μονάδος επιφανείας.

9. Τα ποσοστά με τα οποία καθορίζεται ο προϋπολογισμός των ειδικών εργασιών, για τον υπολογισμό της αμοιβής των μηχανικών ορίζονται ως εξής:

α) Φέρουσα κατασκευή            30%
β) Θερμομόνωση                5%
γ) Παθητική πυροπροστασία          2%
δ) Εγκαταστάσεις
- Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων 6%
- Εγκαταστάσεις ύδρευσης           3%
- Εγκαταστάσεις αποχέτευσης         3%
- Εγκαταστάσεις θερμάνσεως          7%
- Εγκατάσταση ανυψωτικών συστημάτων     4%
- Εγκαταστάσεις κλιματισμού         12%
- Εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας   4%
- Εγκατάσταση ιδιωτικού υποσταθμού      2%
- Εγκατάσταση καυσίμου αερίου        4%
- Κατανομή δαπανών κεντρικής θέρμανσης 
 στην περίπτωση που δεν απαιτείται η 
 υποβολή μελέτης θέρμανσης (όταν δεν 
 υπάρχει μελέτη θέρμανσης)         3%

10. Τα ανωτέρω ποσοστά των εγκαταστάσεων υπολογίζονται στην αντίστοιχη δαπάνη των τμημάτων του κτιρίου που εξυπηρετούν οι εγκαταστάσεις.

11. Οι τιμές αφετηρίας για κάθε περιφερειακό διαμέρισμα της χώρας ανακοινώνονται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου και ισχύουν για ένα χρόνο από την ημερομηνία ανακοινώσεως τους. Η ανακοίνωση γίνεται με πράξη Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που εκδίδεται μετά από γνώμη του ΤΕΕ και δημοσιεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ. Ο υπολογισμός των τιμών αφετηρίας γίνεται με βάση τους πίνακες τιμών του Υπουργείου Οικονομικών, όπως είχαν διαμορφωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Άρθρο 2

1. α) Κατά την πρώτη εφαρμογή της απόφασης αυτής (6-12-1989 έως 31 Ιανουαρίου 1991) τιμές αφετηρίας είναι αυτές που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγρ. 1 του άρθρου 1 πολλαπλασιασμένες επί το συντελεστή 0,60. Για όλα δε τα περιφερειακά διαμερίσματα της χώρας ο υπολογισμός γίνεται στην περίπτωση αυτή, με βάση τους πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι 31.8.1989.
β) Το έτος 1991 τιμές αφετηρίας είναι αυτές που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγρ.1 του άρθρου 1 πολλαπλασιασμένες επί τον συντελεστή 0,70.
γ) Το έτος 1992 τιμές αφετηρίας είναι αυτές που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 1 πολλαπλασιασμένες επί τον συντελεστή 0,80.
δ) Το έτος 1993 τιμές αφετηρίας είναι αυτές που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 1 πολλαπλασιασμένες επί τον συντελεστή 0,90.
ε) Το έτος 1994 τιμές αφετηρίας είναι αυτές που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 1 πολλαπλασιασμένες επί τον συντελεστή 0,95.
στ) Το έτος 1995 τιμές αφετηρίες είναι αυτές που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 1.

2. Από το έτος 1996 και στο εξής τιμή αφετηρίας που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της τιμής μονάδας επιφανείας, είναι η μεγαλύτερη από τις παρακάτω δύο τιμές:
α) Την τιμή αφετηρίας, όπως προκύπτει από την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
β) Την τιμή αφετηρίας που είχε καθορισθεί για το προηγούμενο έτος προσαυξημένη κατά.

LaTeX: \sum\left(\dfrac{\beta_i-\alpha_i}{\dfrac{t_i}{X}}\right)

όπου

β η νέα τιμή εκκίνησης ζώνης που ορίσθηκε κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους
α= η παλαιά αντίστοιχη τιμή εκκίνησης ζώνης η οποία είχε ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της προηγούμενης τιμής αφετηρίας.
τ= ο αριθμός των ετών που μεσολάβησαν από του καθορισμού της τιμής α μέχρι τον καθορισμό της τιμής β.
Χ= ο αριθμός των ζωνών στις οποίες επήλθε μεταβολή της τιμής εκκίνησης κατά το προηγούμενο έτος.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία σε κάποιο περιφερειακό διαμέρισμα δεν έγινε καμιά τροποποίηση τιμής εκκίνησης ζώνης το προηγούμενο έτος, η τιμή αφετηρίας που ίσχυε κατά το έτος αυτό προσαυξάνεται με το μέσο όρο των προσαυξήσεων των περιφερειακών διαμερισμάτων όλης της χώρας.

4. Οι μελέτες που υποβάλλονται προς έγκριση, για την έκδοση Οικοδομικών αδειών, συντάσσονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στις διατάξεις του Π.Δ. 696/74 (ΦΕΚ. 301Α) σε συνδυασμό με αυτές Π.Δ. 3.9.83 (ΦΕΚ. 394Δ/8.9.83) όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 3

"1. Ανακοινώνεται ότι οι Τιμές Αφετηρίας για το διάστημα από 6.12 μέχρι 31.1.1991, είναι οι ακόλουθες κατά περιφερειακό διαμέρισμα:

 1. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ        58.5 Ευρώ
 2. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ         58.5 Ευρώ
 3. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ   56  Ευρώ
 4. ΗΠΕΙΡΟΥ               56  Ευρώ
 5. IΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ            79  Ευρώ
 6. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ           56  Ευρώ
 7. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ              53  Ευρώ
 8. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ           62  Ευρώ
 9. ΑΤΤΙΚΗΣ               97  Ευρώ
 10. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ            67.5 Ευρώ
 11. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ           70  Ευρώ
 12. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ           53  Ευρώ
 13. ΚΡΗΤΗΣ               82  Ευρώ

"[2]

2. Για την εφαρμογή των συντελεστών επιρροής ζώνης της περίπτωσης β της παρ. 2 του άρθρου 1 ο έλεγχος γίνεται αφού οι πιο πάνω τιμές της παρ. 1 διαιρεθούν δια 0,60 και οι τιμές των ανακοινώσεων των επομένων ετών δια των αντιστοίχων συντελεστών της παρ. 1 του άρθρου 2.

Άρθρο 4

1. Για τη σύνταξη των προϋπολογισμών των ιδιωτικών οικοδομικών έργων οι συντελεστές του άρθρου 1 (παράγραφοι 2α, 2β, 3, 4 και 5) εφαρμόζονται επί τιμής αφετηρίας ενιαίας σ' όλη τη χώρα που προκύπτει από τον αριθμητικό μέσο όρο των τιμών αφετηρίας να περιφερειακό διαμέρισμα που ανακοινώνονται κάθε χρόνο πολλαπλασιασμένο επί συντελεστή Φ.

2. Η τιμή του συντελεστή Φ ορίζεται ως εξής:

Κατά την πρώτη εφαρμογή της απόφασης (από 6.12.1989 έως 31.1.1991): Φ = 0,70
Το έτος 1991: Φ = 0,80.
Το έτος 1992: Φ = 0,85.
Το έτος 1993: Φ = 0,90.
Το έτος 1994: Φ = 0,95.
Το έτος 1995: και εξής: Φ = 100.

"3. Κατά την πρώτη εφαρμογή της απόφασης αυτής (από 6.12.1989 έως 31.1.1991) η ενιαία τιμή αφετηρίας (ΕΤΑ) για όλη τη χώρα ανακοινώνεται ότι είναι:

(ΕΤΑ = Σ(ΤΑ)/13 Χ Φ = 65 Χ 0.70 = 44 Ευρώ.

"[3]

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 1989

Τροποποιήσεις

 1. Η παρ. 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε αρχικά με την Απόφαση 58286/4546/1990, (ΦΕΚ Β/566/1990) και στην συνέχεια με την Απόφαση 31947/1991, (ΦΕΚ Β/6351991).
 2. Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ(ΚΟΙΝΗ)ΓΔΔ1803/2001 (ΦΕΚ Β/1587/2001). Εναρξη ισχύος 01.01.2002.
 3. Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ(ΚΟΙΝΗ)ΓΔΔ 1803/2001 (ΦΕΚ Β/15872001). Εναρξη ισχύος 1.1.2002..


Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense