Memoir class

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πίνακας περιεχομένων

Options

H κλάση memoir είναι από τις γενικές που υπάρχουν. Πρακτικά επιτρέπει την στοιχειοθεσία οποιουδήποτε τύπου εγγράφου. Αυτό, όπως είναι φυσιολογικό οδηγεί στην ύπαρξη πολλών options

\documentclass[a4paper,12pt,twoside,onecolumn,openany,fleqn]{memoir}

Μέγεθος χαρτιού

Για το μέγεθος χαρτιού υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Οι βασικές είναι:

 • a4paper, το σύνηθες μέγεθος χαρτιού στην Ευρώπη.
 • letterpaper, το αντίστοιχο του A4 στην Αμερική.
 • ebook, μέγεθος βολικό για ebooks
 • landscape, για αντιστροφή του σχήματος του χαρτιού.

Περισσότερα στο manual.

Μέγεθος γραμματοσειράς

H κλάση memoir αφήνει πολύ μεγαλύτερη ελευθερία στην επιλογή του μεγέθους της κανονικής γραμματοσειράς από ότι οι βασικές κλάσεις του TeX, ιδίως μάλιστα αν χρησιμοποιηθεί μια scalable γραμματοσειρά (όπως είναι οι OpenType). Όπως και αν έχει οι βασικές επιλογές είναι

 • 9pt
 • 10pt (default)
 • 11pt
 • 12pt (καλή επιλογή για βιβλία)

O ακόλουθος πίνακας δείχνει την αντιστοιχία μεταξύ LaTeX εντολών και τις επιλογής του μεγέθους της βασικής γραμματοσειράς στην κλάση του εγγράφου

Class option9pt10pt11pt12pt14pt17pt20pt25pt30pt36pt48pt60pt
\miniscule4pt5pt6pt7pt8pt9pt10pt11pt12pt14pt17pt20pt
\tiny5pt6pt7pt8pt9pt10pt11pt12pt14pt17pt20pt25p
\scriptsize6pt7pt8pt9pt10pt11pt12pt14pt17pt20pt25pt30p
\footnotesize7pt8pt9pt10pt11pt12pt14pt17pt20pt25pt30pt36pt
\small8pt9pt10pt11pt12pt14pt17pt20pt25pt30pt36pt48pt
\normalsize9pt10pt11pt12pt14pt17pt20pt25pt30pt36pt48pt60pt
\large10pt11pt12pt14pt17pt20pt25pt30pt36pt48pt60pt72pt
\Large11pt12pt14pt17pt20pt25pt30pt36pt48pt60pt72pt84pt
\LARGE12pt14pt17pt20pt25pt30pt36pt48pt60pt72pt84pt96pt
\huge14pt17pt20pt25pt30pt36pt48pt60pt72pt84pt96pt108pt
\Huge17pt20pt25pt30pt36pt48pt60pt72pt84pt96pt108pt120pt
\HUGE20pt25pt30pt36pt48pt60pt72pt84pt96pt108pt120pt132pt

Εκτύπωση

Οι ακόλουθες επιλογές είναι αμοιβαία αποκλειόμενες

 • oneside/twoside στοιχειοθεσία μονής ή διπλής όψης (αλλάζουν τα περιθώρια στις μονές-ζυγές σελίδες).
 • onecolumn/twocolumn - στοιχειοθεσία σε μία ή δύο στήλες.
 • openright/openleft/openany - Από πια πλευρά επιτρέπεται να ξεκινάει ένα κεφάλαιο (έχει νόημα μόνο μαζί με την twoside).
 • final/draft - Η επιλογή draft δείχνει με μαύρο χρώμα τα overfull boxes ενώ υπάρχουν και άλλες αλλαγές, ανάλογα με το τι πακέτα έχουν φορτωθεί στο preamble.

Διάφορα

 • leqno - οι αρίθμηση των εξισώσεων θα γίνεται από την αριστερή πλευρά αντί για την δεξιά που είναι το default.
 • fleqn - η στοίχηση των εξισώσεων θα γίνεται στα αριστερά αντί για το κέντρο της σειράς.
 • article - μιμείται την standard κλάση article, διατηρώντας όμως τα κεφάλαια.

Πακέτα

H κλάση περιέχει ενσωματωμένο τον κώδικα από τα ακόλουθα πακέτα

abstractappendixarraybooktabscaption
chngcntrchngpagedcolumndelarrayenumerate
epigraphframedifmtargifpdfindex
makeidxmoreverbneedspacenewfilenextpage
parskippatchcmdshortvrbshowidxtabularx
titlereftitlingtocbibindtocloftverbatim
verse

Αν είναι επιθυμητό να χρησιμοποιηθεί κάποιο από τα πακέτα αυτά τότε:

\documentclass[...]{memoir}
\DisemulatePackage{titling}
\usepackage{titling}

Εκτός από τα παραπάνω, η κλάση προσφέρει χρηστικότητα αντίστοιχη με τα ακόλουθα πακέτα (με διαφορετικές όμως εντολές και παραμέτρους)

cropfancyhdrgeometrysidecapsubfiguretitlesec

Διαμόρφωση σελίδας

Μήκος γραμμής

Προκειμένου να είναι περισσότερο ευανάγνωστο το κείμενο προτείνεται κάθε γραμμή να έχει κατά μέσο όρο 60-70 χαρακτήρες. Όπως είναι φυσικό, ο αριθμός των χαρακτήρων ανά γραμμή είναι ανάλογος του μήκους της γραμμής και αντιστρόφως ανάλογος του μεγέθους της γραμματοσειράς. Στο κεφάλαιο 3 του Α Few Notes On Book Design δίνεται ένας πίνακας που συσχετίζει το μήκος των στοιχειοθετημένων πεζών γραμμάτων του αλφαβήτου μετρημένα σε pt με το μήκος της γραμμής μετρημένης σε pica.

1 cm = 2.371062992125984 pica

To μήκος των πεζών γραμμάτων της γραμματοσειράς Linux Libertine O σε μέγεθος 12pt μπορεί να υπολογιστεί με το ακόλουθο παράδειγμα.

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{Linux Libertine O}

\begin{document}
 \newlength{\alphabetlength}
 \settowidth{\alphabetlength}{abcdefghijklmnopqrstuvwxyz}
 \the\alphabetlength
\end{document}

Με βάση τα παραπάνω είναι δυνατόν να υπολογίστει το βέλτιστο μήκος γραμμής του κειμένου.

Layout

Προκειμένου να δούμε το layout μίας σελίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πακέτο layouts:

\usepackage{layouts}
...
\begin{figure}
\currentpage
\drawparametersfalse
\drawpage
\caption{Page layout for this document}
\end{figure}

Predefined

Υπάρχουν τα predefined layouts

\isopage
\semiisopage
\medievalpage

Custom

To ακόλουθο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σα βάση για εκτύπωση σε Α4

\documentclass[a4paper]{memoir}

\settrimmedsize{297mm}{210mm}{*}
\setlength{\trimtop}{0pt}
\setlength{\trimedge}{\stockwidth}
\addtolength{\trimedge}{-\paperwidth}
\settypeblocksize{634pt}{448.13pt}{*}
\setulmargins{4cm}{*}{*}
\setlrmargins{*}{*}{1.5}
\setmarginnotes{17pt}{51pt}{\onelineskip}
\setheadfoot{\onelineskip}{2\onelineskip}
\setheaderspaces{*}{2\onelineskip}{*}
\checkandfixthelayout

Κείμενο και παράγραφοι

Overfull hbox

Προκειμένου να ορίσουμε στο LaTeX πόσο αυστηρό θα είναι στην ευθυγράμμιση του κειμένου και στην επιλογή των κενών μεταξύ των λέξεων υπάρχουν οι ακόλουθες 3 εντολές. To \sloppy είναι η πιο χαλαρή επιλογή ενώ η \fussy η πιο αυστηρή. Η \midsloppy είναι κάτι το ενδιάμεσο.

\sloppy
\midsloppy
\fussy

Οι παραπάνω εντολές υπάρχουν και σαν περιβάλλοντα

\begin{sloppypar} ... \end{sloppypar}
\begin{midsloppypar} ... \end{midsloppypar}
\begin{fussypar} ... \end{fussypar}

Κενά

Εσοχή παραγράφων

Η εσοχή των παραγράφων ορίζεται από τη μεταβλητή μήκους \parindent. Αλλαγές στην τιμή της γίνονται μέσω της εντολής

\setlength{\parindent}{length}

Κενό μεταξύ διαδοχικών παραγράφων

Το κενό μεταξύ 2 παραγράφων ορίζεται από τη μεταβλητή μήκους \parskip η οποία έχει τη default τιμή 0pt. Aπό τους συγγραφείς της κλάσης προτείνεται η τιμή αυτή να μην αλλάζει.

Προκειμένου να δοθούν διαφορετικές τιμές στην parskip χρησιμοποιείται η εντολή

\abnormalparskip{ length }

Για να επανέλθει η αρχική τιμή καλύτερα να χρησιμοποιείται η εντολή \traditionalparskip και να μην δίνεται απευθείας τιμή στην parskip.

Κενό μεταξύ σειρών

Το κενό μεταξύ 2 διαδοχικών σειρών της ίδιας παραγράφου καθορίζεται από τις ακόλουθες εντολές. Οι εκδοχές με αστερίσκο επεκτείνουν την εντολή και στα footnotes και στα floats (captions κτλ).

\SingleSpacing
\OnehalfSpacing or \OnehalfSpacing*
\DoubleSpacing or \DoubleSpacing*

Οι ίδιες εντολές υπάρχουν και σαν περιβάλλοντα:

\begin{SingleSpacing} ... \end{SingleSpacing}

Χήρες και ορφανά

Για λόγους καλύτερης αντίληψης του κειμένου, καλό είναι κάθε παράγραφος να εκτείνεται εντός μίας σελίδας και μόνο. Αυτό φυσικά δεν είναι παντα εφικτό. Αντιθέτως είναι πολύ συνηθισμένο, μία παράγραφος να σπάσει σε 2 σελίδες.

Αν μια παράγραφος στοιχειοθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε όλο το κείμενο να βρίσκεται στην πρώτη σελίδα και μόνο η τελευταία γραμμή να βρίσκεται στην επόμενη σελίδα, τότε η γραμμή αυτή ονομάζεται χήρα (widow).

Αντίστοιχα, αν μια παράγραφος στοιχειοθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε όλο το κείμενο να βρίσκεται στη δεύτερη σελίδα και μόνο η πρώτη γραμμή να βρίσκεται στην πρώτη σελίδα, τότε η γραμμή αυτή ονομάζεται ορφανό (orphan).

Οι χήρες και τα ορφανά (sic!) καλό είναι να αποφεύγονται. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τις παρακάτω εντολές

\clubpenalty=10000
\widowpenalty=10000
\raggedbottom

Ενότητες

Διαχωρισμός σε Ενότητες

Οι ενότητες που ορίζονται στο memoir είναι:

 • \book{title}
 • \part{title}
 • \chapter{title}
 • \section{title}
 • \subsection{title}
 • \subsubsection{title}
 • \paragraph{title}
 • \subparagraph{title}

Αρίθμηση ενοτήτων στο κείμενο

Το ποιες ενότητες θα αριθμούνται στο κείμενο καθορίζεται από την εντολή

\setsecnumdepth{arg}   % πχ \setsecnumdepth{subsubsection}

όπου arg είναι ένα από τα είδη των ενοτήτων.

Αν δε θέλουμε να αριθμηθεί κάποια ενότητα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον αστερίσκο *.Π.χ.

\chapter*{Όνομα κεφαλαίου χωρίς αρίθμηση}

Επιλογές εμφάνισης ενοτήτων

Το memoir class έχει πολλές προκαθορισμένες επιλογές για τον τρόπο εμφάνισης των ενοτήτων (είδη γραμματοσειρών, μέγεθος κτλ). Η επιλογή γίνεται με την εντολή

\headstyles{arg}

όπου arg είναι ένα από τα:

bringhurstcrossheaddefaultdawdingkomalike
memmanntgliketandhwilsondob

Κεφάλαια

Στην εκτύπωση διπλής όψης (επιλογή twoside στα options της κλάσης), η σελίδα από την οποία ξεκινάνε τα νέα κεφάλαια μπορεί να ρυθμιστεί μέσω των ακολουθών εντολών:

\openright   % Κεφάλαια ξεκινάνε πάντα από δεξιά σελίδα
\openleft   % Κεφάλαια ξεκινάνε πάντα από αριστερή σελίδα
\openright   % Κεφάλαια ξεκινάνε από οποιαδήποτε σελίδα

H εμφάνιση της πρώτης σελίδας κάθε κεφαλαίου μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της εντολής:

\chapterstyle{arg}

όπου arg μπορεί να είναι μία από τις ακόλουθες επιλογές:

defaultsectionhangnumcompanionarticle
articlereparticlepedersondemo3

Περισσότερες επιλογές εμφάνισης κεφαλαίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η εντολή \headstyles{} ξαναορίζει την \chapterstyle{}. Συνήθως αρκεί ο ορισμός της headstyles{}. Αν η default τιμή της \headstyles{} δεν είναι επιθυμητή τότε η chapterstyle πρέπει να δίνεται δεύτερη κατά σειρά!

\headstyle{default}
\chapterstyle{ell}

Λίστες

Τα περίβάλλοντα λίστας ξαναορίζονται από τη memoir class. Ο κενός χώρος μεταξύ των items μιας λίστας ορίζεται μέσω των ακόλουθων declarations

\tightlist    % lists with no extra space between items
\firmlist    % something between tightlist and defaulist
\defaultlist   % default latex lists

Τα declarations αυτά πρέπει να γίνονται μέσα στο περιβάλλον της λίστας για να έχουν ισχύ. Εναλλακτικά, αν είναι επιθυμητό να είναι global η συμπεριφορά αυτή, πρέπει να γινει renewcommand.

Πίνακας Περιεχομένων

Κατάλογος σχημάτων/πινάκων

Οι εντολές για τους καταλόγου σχημάτων/πινάκων είναι ίδιες με τις συνήθεις κλάσεις του LaTeX αλλά η συμπεριφορά είναι διαφορετική. Στο memoir οι πίνακες δεν ξεκινάνε σε νέα σελίδα (μπορούν να είναι δηλαδή στην ίδια σελίδα με το υπόλοιπο κείμενο). Για να επιτευχθεί η ίδια συμπεριφορά με τις υπόλοιπες κλάσεις πρέπει να χρησιμοποιηθεί κώδικας όπως ο ακόλουθος:

\begin{document}

\frontmatter

\clearpage
\tableofcontents
\clearpage
\listoffigures
\clearpage
\listoftables
\clearpage
...

Εμφάνιση ενοτήτων στον πίνακα περιεχομένων

Η εμφάνιση των ενοτήτων στον πίνακα περιεχομένων στον πίνακα των περιεχομένων καθορίζεται από την εντολή

\maxtocdepth{arg}   % πχ \maxtocdepth{subsection}

όπου arg είναι ένα από τα είδη των ενοτήτων.

Δείτε επίσης

Ανακτήθηκε από το "http://mechpedia.gr/wiki/Memoir_class".
Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense