Περιβάλλοντα και εντολες

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Νέες εντολές

H σύνταξη για την δημιουργία νέων εντολών είναι η ακόλουθη:

\newcommand{\name}[num_of_arguments]{definition}

Χρησιμοποιώντας νέες εντολές είναι πολύ εύκολο να εφαρμοστεί το λεγόμενο semantic markup.

Έστω ότι έχουμε ένα κείμενο το οποίο είναι γεμάτο με ξένη τεχνική ορολογία, την οποία και θέλουμε να διαχωρίσουμε από το κείμενο (πχ να εμφανίζεται με πλάγια γράμματα μεσα σε παρένθεση). θα φτιάχναμε κάτι τέτοιο

\newcommand{\terminology}[1]{(\emph{#1})}

Στη συνέχεια στο κείμενο θα δώσουμε τα εξής:

Ο ικανοτικός σχεδιασμός \terminology{capacity design} αποτελεί τη βάση του σύγχρονου αντισεισμικού σχεδιασμού.

Νέα περιβάλλοντα

Προκειμένου να οριστεί ένα νέο περιβάλλον πρέπει να δωθεί η ακόλουθη εντολή

\newenvironment{name_of_the_environment}[num_of_arguments]{commands_executed_before}{commands_executed_after}

Παράδειγμα προκειμένου να αλλάξουμε τα περιθώρια μίας σελίδας που θα περιέχει μόνο floats (πχ εικόνες) μπορεί να δημιουργηθεί το environment narrow_margins το ακόλουθο (απαιτείται το πακέτο geometry!).

\newenvironment{narrow_margins}[0]
{\newgeometry{top = 2cm, left = 1cm, right = 1cm}
}
{\clearpage 
\restoregeometry
}

H εντολή \clearpage, χρειάζεται για να εκτυπωθούν όλα τα floats που έχουν δημιουργηθεί μέχρι το σημείο αυτό. Καλό είναι τα floats αυτά να έχουν σαν πρώτο place-specifier το "p".

Η χρήση του νέου περιβάλλοντος γίνεται όπως και τα κανονικά περιβάλλοντα του LaTeX

\begin{narrow_margins}
...
...
\end{narrow_margins}

Δείτε επίσης

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense