Λίστα εξισώσεων

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Για τη δημιουργία μιας λίστας των εξισώσεων ενός εγγράφου μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πακέτο tocloft

\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{tocloft}

\newcommand{\listequationsname}{List of Equations}
\newlistof{myequations}{equ}{\listequationsname}
\newcommand{\myequations}[1]{%
\addcontentsline{equ}{myequations}{\protect\numberline{\theequation}#1}\par} 

\begin{document}

\tableofcontents
\listofmyequations
\pagebreak
\newpage

\begin{equation}\label{eq:Eq1}
a=b
\end{equation}
\myequations{Equation number \ref{eq:Eq1}}

\begin{equation}\label{eq:Eq2}
b=c
\end{equation}
\myequations{Force \ref{eq:Eq2}}

\end{document}
Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense