Εικόνες (figures)

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πίνακας περιεχομένων

Float Environments

Η εισαγωγή εικόνων στο LaTeX γίνεται με χρήση του πακέτου graphicx το οποίο ορίζει το περιβάλλον figure ως εξής:

\usepackage{graphicx}

...

\begin{figure}[placement specifier]
  \includegraphics[options]{path_to_pic}
\end{figure}

Χρησιμοποιώντας την εντολή \DeclareGraphicsExtensions{} μπορούμε να ορίσουμε τη ρητή (explicit) χρήση συγκεκριμένων τύπων αρχείων.Μ' αυτόν τον τρόπο όταν εισάγουμε αρχεία εικόνων χωρίς προέκταση, η Latex αναζητά μόνο τους συγκεκριμένους τύπους.

Αν έχει γίνει χρήση του xlxtra δεν είναι ανάγκη να κληθεί explicitly το graphicx καθώς καλείται αυτόματα από το xlxtra.

Πληροφορίες για τα placement specifiers στη σελίδα Floats

Τα options του includegraphics είναι τα ακόλουθα:

width=xx ορίζει το πλάτος της εικόνας. Αν οριστεί μόνο το πλάτος ή το ύψος της εικόνας, η άλλη διάσταση μεταβάλλεται έτσι ώστε να μένει σταθερός ο λόγος τους .
height=xx ορίζει το ύψος της εικόνας.
keepaspectratio=Bool Παίρνει τις τιμές True ή False.
scale=xx Αλλάζει την κλίμακα της εικόνας
angle=xx Περιστρέφει (αντι-ωρολογιακά) την εικόνα κατά xx μοίρες.
trim=l b r t This option will crop the imported image by l from the left, b from the bottom, r from the right, and t from the top. Where l, b, r and t are lengths.
clip=Βοοl For the trim option to work, you must set clip=true.
page=x If the image file is a pdf file with multiple pages, this parameter allows you to use a different page than the first.

Μέσα στο σώμα του figure μπορούν να δοθούν και άλλες εντολες (captions, \centering κτλ).

Τοποθέτηση εικόνων δίπλα - δίπλα

Αν οι εικόνες δεν σχετίζονται μεταξύ τους, αλλά θέλουμε να τις τοποθετήσουμε τη μία δίπλα στην άλλη (πχ για να εξοικονομήσουμε χώρο) τότε προκειμένου να έχουν ανεξάρτητη αρίθμηση και ξεχωριστά captions μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εξής κόλπο. Να δημιουργήσουμε δύο minipages μέσα στα οποία θα βάλουμε το \includefigure[options]{image}. Πχ

\usepackage{graphicx}
\usepackage{caption} 
...
\begin{minipage}{0.5\linewidth}
 \makebox[\linewidth]{%
  \includegraphics[scale=0.8]{image1.pdf}}
 \captionof{figure}{Caption of Figure 1.}
 \label{fig:Figure 1}
\end{minipage}
\begin{minipage}{0.5\linewidth}
 \makebox[\linewidth]{%
  \includegraphics[scale=0.8]{image2.pdf}}
 \captionof{figure}{Caption of Figure 2.}
 \label{fig:Figure 2}
\end{minipage}

Αν στη συνέχεια θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε τo minipage εντός ένα figure environment προκειμένου να εκμεταλλευθούμε τους μηχανισμούς τοποθέτησης των Floats.

Στην περίπτωση που οι εικόνες σχετίζονται μεταξύ τους, τότε προκειμένου να υπάρχει μία κοινή λεζάντα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα ακόλουθα πακέτα:

 • subfigure (obsolete).
 • subfig (έχει προβλήματα με το hyperref).
 • floatrow (παρέχει τις περισσότερες επιλογές).
 • subcaption παρέχεται μαζί με το caption.

Subcaption

Preamble

\usepackage[options]{caption}
\usepackage[options]{subcaption}

Παίρνει όλα τα options του caption. Τα default options του είναι:

margin=0pt
font=small
labelformat=parens
labelsep=space
skip=6pt
list=false
hypcap=false

Ορίζει 2 νέα περιβάλλοντα τα subfigure και subtable.

\begin{figure}
 \begin{subfigure}[b]{.5\linewidth}
  \centering\large A
  \caption{A subfigure}\label{fig:1a}
 \end{subfigure}%
 \begin{subfigure}[b]{.5\linewidth}
  \centering\large B
  \caption{Another subfigure}\label{fig:1b}
 \end{subfigure}
 \caption{A figure}\label{fig:1}
\end{figure}

Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε επίσης

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense