Βιογραφικό σημείωμα - CV

Από mechpedia

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

http://robjhyndman.com/researchtips/cv/

Πίνακας περιεχομένων

modernCV

Το moderncv μπορούν να δημιουργηθούν πολύ όμορφα και κομψά βιογραφικά. Στις παλαιότερες εκδόσεις του υπήρχαν κάποιες ασυμβατότητες με το xelatex, αλλά πλέον έχουν λυθεί.

Templates

Υπάρχουν 3 βασικά templates. Tα

 • classic,
 • casual
 • banking.

Χρώματα

To moderncv υποστηρίζει τα εξής χρώματα:

 • blue
 • orange
 • green
 • red
 • purple
 • grey
 • black

Δημοσιεύσεις

Για την ώρα (Μάρτης του 2012) συνεργάζεται μόνο με το bibtex. Για το biblatex έχει γίνει feature request, οπότε σε κάποια επόμενη έκδοση πιθανόν να υποστηρίζεται. Στο preamble πρέπει να μπει η ακόλουθη εντολή

\AtBeginDocument{\renewcommand\refname{Δημοσιεύσεις}}

ενώ στο κείμενο οι εξής (publications.bib είναι το αρχείο που περιέχει τις δημοσιεύσεις).

% Bibliography
\nocite{*}
\bibliographystyle{plain}
\bibliography{publications}

mwe

Το ακόλουθο preamble απαιτεί να έχει εγκατασταθεί το πακέτο ucharclasses!!! Παραδείγματα χρήσης του μπορούν να βρεθούν στα παραδείγματα

\documentclass[12pt,a4paper,roman,draft]{moderncv}

% moderncv themes and colors
\moderncvstyle{casual}    % casual / classic / banking
\moderncvcolor{blue}     % blue / orange / green / red / purple / grey / black
 
% Greek and english hyphenations
\usepackage[Greek,Latin]{ucharclasses}
\usepackage{xgreek}
\setTransitionsForGreek{\setlanguage{greek}}{\setlanguage{english}}

% font definition
\usepackage{fontspec}
\setmainfont[Mapping=tex-text]{Minion Pro}
\setsansfont[Mapping=tex-text]{Myriad Pro}
\setmonofont{Consolas}
\usepackage[scale=0.85]{geometry}
 
% personal data
\firstname{John}
\familyname{Doe}
\title{Resumé title (optional)}        % optional, remove the line if not wanted
\address{street and number}{postcode city}   % optional, remove the line if not wanted
\mobile{+1~(234)~567~890}           % optional, remove the line if not wanted
\phone{+2~(345)~678~901}            % optional, remove the line if not wanted
\fax{+3~(456)~789~012}             % optional, remove the line if not wanted
\email{john@doe.org}              % optional, remove the line if not wanted
\homepage{www.johndoe.com}           % optional, remove the line if not wanted
\extrainfo{additional information}       % optional, remove the line if not wanted
\photo[64pt][0.4pt]{picture}          % '64pt' is the height the picture must be resized to, 0.4pt is the thickness of the frame around it (put it to 0pt for no frame) and 'picture' is the name of the picture file; optional, remove the line if not wanted
\quote{Some quote (optional)}         % optional, remove the line if not wanted

\begin{document}
\maketitle

%....

\end{document}

EuropeCV

Η κλάση europecv επιτρέπει τη δημιουργία βιογραφικών σημειωμάτων σύμφωνα με το πρότυπο της ευρωπαϊκής ένωσης. Η κλάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο με pdflatex όσο και με xelatex.

Στα δυνατά σημεία της κλάσης είναι το πινακάκι που στο οποίο παρουσιάζει τη γλωσσική επάρκεια (δώστε το option "booktabs")

Αν κάποια από τα default ονόματα δεν είναι ικανοποιητικά τότε αλλαγές μπορούν να γίνονται στο αρχείο ecvgr.def

Νέες ενότητες και νέα αντικείμενα μπορούν να μπουν ως εξής:

\ecvsection[10pt]{Γλώσσες Προγραμματισμού}
\ecvitem{Python}{Άριστη γνώση}
\ecvitem{Fortran}{Πολύ καλή γνώση}
mwe
\documentclass[greek,booktabs,10pt,flagBlueCMYK]{europecv}

\usepackage[xetex,margin=2cm]{geometry}

% Language definition
\usepackage{xkeyval}
\usepackage{polyglossia}
\setmainlanguage{greek}
\setotherlanguages{english}

% Correct hyphenations for the english letters
\usepackage[Greek,Latin]{ucharclasses}
\setTransitionsForGreek{\selectlanguage{greek}}{\selectlanguage{english}}

% Font definition
\usepackage{fontspec}
\setmainfont[Kerning=On,Mapping=tex-text]{Minion Pro}
% The following line is necessary to supress a warning caused by a polyglossia bug
% For more info, look here : https://github.com/fc7/polyglossia/issues/4
\newfontfamily\greekfont{Minion Pro}

\usepackage{graphicx}

\begin{document}

\begin{europecv}
...
\end{europecv}
\end{document}

Δείτε επίσης

Εμφανίσεις
Προσωπικά εργαλεία
Google AdSense